Nieuws 2019

Heropening zwembad De Brug?

Onderstaand artikel stond vandaag (22-7) in de TC Tubantia. (Lees hier de online versie.)

De Dorpsraad Glanerbrug stelde recent al vragen over de sluiting van zwembad De Brug en de onderbouwing hiervan. De Dorpsraad onderzoekt nu heropening. 

Aquadrome gaat zelfs gedeeltelijk dicht
© Annina Romita

Sportaal terug naar gemeente Enschede?

Er zijn zorgen over de toekomstbestendigheid van Sportaal als zelfstandig bedrijf. De gemeenteraad laat onderzoeken of het beter is om het sportbedrijf toch weer in de ambtelijke organisatie te integreren.
Nog maar vier jaar geleden werden plannen voor de verzelfstandiging van het gemeentelijke sportbedrijf ontvouwd. Het college wilde maar wat graag af van ‘onrendabele investeringen’ in zwemaccommodaties. Die konden zo mooi op afstand worden gezet. In september 2016 ging Sportaal aan de slag, maar het werd een valse start. 

Tijdens de oprichtingsfase was aan het licht gekomen dat de gemeente nooit een spaarpotje had gemaakt voor onderhoudskosten van het buitenbad van Aquadrome en kunstgrasvelden. Deze knelpunten van samen 1 miljoen euro moesten binnen het eigen budget worden opgelost, deels door efficiënter te werken.

Overlast processierups

In het gehele land is overlast van de processierups hoor- en voelbaar. Zo ook in en om ons eigen dorp. De Dorpsraad Glanerbrug signaleert een groot gevaar voor mens en dier en ziet vooral gevaar voor met name de honderden fietsers – schoolgaande kinderen en ouderen – die dagelijks gebruik maken van de Gronausestraat tussen Glanerbrug en Enschede.

De gemeente zegt over de overlast op hun website: “Wij proberen de nesten en rupsen op plaatsen waar veel mensen zijn en waar de kans op overlast het grootst is zo snel mogelijk weg te halen. Deze plekken met een hoog risico zijn bijvoorbeeld bij scholen, speelplekken en drukke voet- en fietspaden. Wij volgen daarbij de landelijke leidraad. Er is op moment maximale inzet van gespecialiseerde bestrijdingsbedrijven.”

Wilt u melding maken van een risicoplek in Glanerbrug of Enschede dan kunt u dat op de website van de gemeente Enschede doen. Kijk vóór uw melding even op de beschikbare kaart of die plek al in het overzicht staat en wat de status is.

De bestrijding van de processierups vraagt, naast een gemeentelijke-, ook een landelijke aanpak. De landelijke leidraad van beheersing van de processierups dateert echter van 2013 en wordt momenteel herzien. De Dorpsraad Glanerbrug gaat ervan uit dat de gemeente Enschede ook dit herziene beleid, zodra het beschikbaar is, met spoed zal opvolgen.

Dorpsraad stelt vragen over WOZ beschikking en zwembadvisie

Er spelen momenteel een tweetal onderwerpen die aanleiding zijn geweest voor de Dorpsraad Glanerbrug om jongstleden 03 juni 2019 een brief te sturen aan het college van B&W en alle raadsleden. Het betreft de verhoging van de WOZ beschikking voor sportverenigingen en de recente publicatie omtrent het beoogde nieuwe zwembad Aquadrome.

Allereerst de WOZ beschikking. Er bereiken ons signalen van een aantal verenigingen in Glanerbrug en Enschede, dat de nieuwe WOZ beschikking een extra druk gaat geven op het te besteden budget. Een aantal verenigingen hebben al contact gezocht met de gemeente en in een aantal gevallen is er een bezwaarschrift ingediend. Een verhoging van de WOZ heeft voor verenigingen een directe relatie met het bestedingsbudget. In gesprekken met bestuurders van verenigingen komt naar voren dat deze verhoging van de WOZ beschikking mogelijk een verhoging van contributie tot gevolg gaat hebben om het financiële gat, veroorzaakt door een verhoging WOZ, te dichten en als vereniging wel een gezond financieel beleid te kunnen voeren. Deze verhoging van contributie heeft mogelijk tot gevolg dat ouders afhaken en kinderen geen sport meer kunnen uitoefenen. Juist daar waar de gemeente inzet op een gezonde leefstijl [2.1 Maatschappelijke Ondersteuning 2016] is het van belang dat het niet deze kant uitgaat. Sporten is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, sociaal en fysiek.

Lees meer: Dorpsraad stelt vragen over WOZ beschikking en zwembadvisie

De Dorpsraad Glanerbrug dient algemeen belang van het dorp

Renate Spek, Theo de Boer, Bart Klatt, Theo Noordman, Jan Willem Tierates, Cor Roskam en Bas Meijer hebben eind vorig jaar te kennen gegeven te willen stoppen als lid van de Dorpsraad Glanerbrug.
Ze werden lid om iets voor hun straat, buurt of het dorp te betekenen. Of om als nieuwe inwoners het grensdorp beter te leren kennen. Allemaal kijken ze met veel plezier terug op de tijd dat ze deel uit maakten van de DrG.
Op de vraag hoe ze het werken in de dorpsraad hebben ervaren antwoordt Bart Klatt “Als zeer nuttig voor het algemeen belang van het dorp”. Als een tijd waarin de DrG partijen, instanties, ambtenaren en buurten in de positieve zin bij elkaar en tot elkaar heeft gebracht. Een tijd waarin een koppeling is gemaakt tussen burgers, gemeentelijke instanties, woningcorporaties, met een optimalisering van communicatie en samenwerking”.

Lees meer: De Dorpsraad Glanerbrug dient algemeen belang van het dorp