Startpagina

Dorpsraad stelt vragen over WOZ beschikking en zwembadvisie

Er spelen momenteel een tweetal onderwerpen die aanleiding zijn geweest voor de Dorpsraad Glanerbrug om jongstleden 03 juni 2019 een brief te sturen aan het college van B&W en alle raadsleden. Het betreft de verhoging van de WOZ beschikking voor sportverenigingen en de recente publicatie omtrent het beoogde nieuwe zwembad Aquadrome.

Allereerst de WOZ beschikking. Er bereiken ons signalen van een aantal verenigingen in Glanerbrug en Enschede, dat de nieuwe WOZ beschikking een extra druk gaat geven op het te besteden budget. Een aantal verenigingen hebben al contact gezocht met de gemeente en in een aantal gevallen is er een bezwaarschrift ingediend. Een verhoging van de WOZ heeft voor verenigingen een directe relatie met het bestedingsbudget. In gesprekken met bestuurders van verenigingen komt naar voren dat deze verhoging van de WOZ beschikking mogelijk een verhoging van contributie tot gevolg gaat hebben om het financiële gat, veroorzaakt door een verhoging WOZ, te dichten en als vereniging wel een gezond financieel beleid te kunnen voeren. Deze verhoging van contributie heeft mogelijk tot gevolg dat ouders afhaken en kinderen geen sport meer kunnen uitoefenen. Juist daar waar de gemeente inzet op een gezonde leefstijl [2.1 Maatschappelijke Ondersteuning 2016] is het van belang dat het niet deze kant uitgaat. Sporten is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, sociaal en fysiek.

Vanuit het perspectief Glanerbrug is er met de betreffende verenigingen overleg welke gevolgen ze voorzien en hoe ze de verhoogde WOZ gaan “opvangen” zonder dat er restschade ontstaat bij de eerder genoemde gezinnen. Ook voor de verenigingen is het uitgangspunt dat sport voor iedereen altijd toegankelijk moet zijn.

Er is aan het college de vraag gesteld waarom er geen gebruik is gemaakt van de optie om een gemeentelijke korting voor verenigingen toe te passen.  

Een ander onderwerp  betreft de zwembadvisie in Enschede. Recent publiceerde Dagblad Tubantia Twentse Courant een artikel over het beoogde nieuwe zwembad Aquadrome waarin melding werd gedaan van het kostenaspect bij raming destijds en beoogde kosten thans of in de zeer nabij toekomst. Ook in de zaterdageditie van 15 juni 2019 is er weer aandacht aan besteed.

Waar we als Dorpsraad vragen over hebben is wat er in de destijds gevoerde discussie gemist is waardoor er een besluit is geweest met een beoogde nieuwbouw van het zwembad Aquadrome en de sluiting van perifere zwembaden tot gevolg. Kijkende naar de kosten algemeen en sec voor de zwembaden op zich, met dan voor Glanerbrug specifiek en dan in relatie tot het “Eindtrapport OLCO Zwembadvisie Enschede” lijkt het dat er ruimte is voor een renovatie en uitbouw van het zwembad Aquadrome, geen nieuwbouw direct noodzakelijk, en een heropstart-/en onderhoudsbudget voor het zwembad Glanerbrug. Kijkende naar de beoogde en door het college nagestreefde zelfredzaamheid van burgers, de burgerparticipatie, lijkt dit kansen te geven voor een heropening van een zwembad in Glanerbrug waarbij er euregionaal gedacht moet en kan worden en er in relatie tot beheerskosten een samenwerking kan zijn met Sportaal, UWV en andere organisaties c.q. verenigingen.

 

Bovenstaande vragen zijn schriftelijk naar het college van Enschede gestuurd.

Stichting Dorpsraad Glanerbrug