Agenda 2018

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aanwezig:

Dorpsraad: Th. Noordman, B. Klatt(notulist), Th. de Boer(vzt), R. Spek(mka), C. Roskam, Herman Koers(mka), JW. Tierates(mka), Bas Meijer, Kim Wennink(mka), Joke de Paauw(mka).

Wijkbudgetten: M. Elties, H. Schuite

Stadsdeelmanagement:

Stadsdeelbeheer: R. Senger

Grensstreek: J. Smit

Wijkagent:


Openbare dorpsraadvergadering 27 september 2018

 

Opening:
Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom op de openbare vergadering van 27 september 2018. 

 

Vaststellen agenda:De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Mededelingen:

Herman Koers is vrij ernstig ziek geweest, maar is weer aan de betere hand. Wij wensen hem veel sterkte en dat hij weer spoedig bij de DRG kan aanschuiven.

 

Er is een afmelding van de heer Zoetman die als voorzitter van de “GO” bij het agendapunt Visie Kernwinkelgebied aanwezig had willen zijn.

 

Er is een uitnodiging namens de stadsdeelcommissie voor haar eerste vergadering na het zomerreces. De vergadering vindt plaats op dinsdag 2 oktober bij CVV Sparta Enschede aan de Kotkampweg 44.Om 19.30 uur starten we met een halfuurtje Koffietijd met de leden van de stadsdeelcommissie Oost.

 

Er hebben zich twee vrijwilligers aangemeld om zitting te nemen in de dorpsraad. Nog steeds is er een tekort aan dorpsraadleden.

 

De DRG constateert/wordt gemeld dat er steeds meer verloedering in het dorp plaats vind, dit is op de laatste wijkradenoverleg gemeld. Het stadsdeel is gevraagd om meer inzet handhavers, hiervoor is een projectmatige aanpak toegezegd.

 

De nieuwe stichting Pontifex/Noaberhuus zal de sociaal/maatschappelijk taken op zich nemen, hiervoor kan het DRG-spreekuur mogelijk vervallen en kan dit gecombineerd worden met het wijkwijzer spreekuur op woensdagmorgen in het Noaberhuus.


Vaststellen notulen:
De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 21 juni 2018 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

 

Rondvraag.

Er is gevraagd waarom de DRG niet op de Fair aanwezig was om zich te presenteren. Toegezegd bij een volgende Fair dit te overwegen.

 

Jongerenwerk Glanerbrug.
Het jongerenwerk Glanerbrug heeft op dit moment geen jongerenwerkers die de Hut kunnen bemannen. Er zijn besprekingen met het stadsdeelmanagement en Alifa op een nieuwe aanpak van het jongerenwerk voor 2019.

 

Fiets/Veiligheid Gronausestraat

Lorette Bos heeft ik eind maart een meldpunt opgezet om ook de bijna-ongevallen in beeld te brengen. Deze worden immers vaak onderling geregeld en niet gemeld bij de politie of andere instantie. Inmiddels heb ik 59 schriftelijke reacties binnen en daarnaast ook e-mails ontvangen en tientallen persoonlijke betogen aangehoord. Zij is verhinderd bij de stadsdeelcommissie Oost van 2 oktober en heeft de voorzitter hieromtrent vragen gesteld.

Zij vraagt of men in beeld kan brengen welke verbeteringen er op stapel staan voor de verkeersveiligheid van de Gronausestraat en wanneer er tot realisatie wordt overgegaan?

Is hier een budget voor gereserveerd is en zo ja, hoeveel?

 

Visie kernwinkelgebied

In de zomermaanden heeft de dorpsraad het concept visie kernwinkelgebied Glanerbrug onder 85 ondernemers in het kernwinkelgebied verspreidt. Eind september hoopt men de concepten allen weer terug gekregen te hebben met daarop aangevuld de visie van de ondernemer voor de periode 2019-2029. Een materie die niet voor iedereen even gemakkelijk is om te overzien. Dat is ook de reden dat het concept breedschalig opgesteld is en vervolgens na de verwerking van de aanvullingen de definitieve versie wordt vastgelegd. Op deze wijze hoopt dat de visie kernwinkelgebied een visie wordt van en voor de ondernemers, zij zijn het immers die gezamenlijk het beeld bepalen van het kernwinkelgebied Glanerbrug. Op dit moment is de visie zover gereed dat deze naar het stadsdeelmanagement Oost kan met het verzoek het te controleren of er geen thema’s in staan die conflicteren met het gemeentelijke beleid. De Drg is voornemens in de laatste stadsdeelcommissie Oost vergadering van 2018 de visie aan de wethouder en aan de Glanerbrugse ondernemers te overhandigen. Hierna is het dan ook een document van en voor de ondernemers van het kernwinkelgebied Glanerbrug.

 

 

Voortgang vernieuwing Dorpsraad.

Met het aantal dorpsraadleden waarvan nu bekend is dat zij in 2019 zitting hebben in de dorpsraad is het onmogelijk alle huidige taken en werkzaamheden voort te zetten. De DRG probeert zoveel mogelijk lopende projecten af te ronden.

De dorpsraad is nog zoekende naar nieuwe leden. Om het voortbestaan van de Glanerbrugse Dorpsraad zeker te stellen zijn nieuwe en meer leden nodig, die gezamenlijk dan een werkwijze kunnen opstellen over op welke wijze men het dorp het beste kan vertegenwoordigen. Hierbij kan men informeren bij andere wijk en dorpsraden hoe zij hun werkwijze hebben aangepast en wat de ervaringen hierin zijn. De werkwijze van wijkraad Enschede Zuid is gewijzigd in een digitale vertegenwoordiging en is gestopt met wijkraden vergaderingen. Bij de wijkraad Velve gaat men persoonlijk bij mensen aan de deur om in gesprek te komen.

 

 

Wijkbudgetten:

Aanvragen voor de wijkbudgetten 2018 loopt goed. Op dit moment is het rustig maar de gelden die voor 2018 besteed moeten worden zijn bijna afgerond. Niet altijd komen de aanvragen die via het stadsdeel ingediend worden correct binnen en moeten aanvragers hierdoor langer wachten op een antwoord. Dit is bij het stadsdeelmanagement gemeld.

 

Buurtcomités: niet aanwezig

 

Bestuurlijke mededelingen:

1. Stadsdeelmanagement: geen aanvulling

2. Stadsdeelbeheer: R. Senger:

Er worden werkzaamheden verricht aan:

Colibrievlinder

Berkenven

Ecopark – mogelijk speeltoestellen met beweging

Kerkstraat

Spoorbaanstraat

Bultsweg – Natuurlijk spelen

 

Aanpak stationproblemen worden uitgevoerd in samenwerking met Deutsche Bahn, NS, Pro Rail, Drg, Politie Enschede en Gronau en gemeente Enschede om te komen tot integraal plan. Ook worden gesprekken gevoerd over verfraaiing van de stations Glanerbrug en Eschmarke

3. Politie: niet aanwezig

4. Politiek: nvt

 

Sluiting:
Voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.