Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 28 september 2017

 

AANWEZIG

Dorpsraad

Th. Noordman, B. Klatt(MKA), Th. de Boer(Vz), R. Spek, C. Roskam, Herman Koers, JW. Tierates(MKA), Bas Meijer(MKA), Kim Wennink(MKA), Joke de Paauw.

Wijkbudgetten

M. Elties(MKA), H. Schuite(MKA)

Stadsdeelmanagement

A. Volbers (MKA)

Stadsdeelbeheer

R. Senger

Grensstreek

J. Smit

Wijkagent

 (MKA)

 

1 Opening

Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom op de openbare vergadering van 28 september 2017. 

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3 Mededelingen

3.1 Scouting Glanerbrug

De Scouting Glanerbrug heeft een koper gevonden voor het leegstaande gebouw aan de Roggeveenstraat. Het gebouw zal gedemonteerd worden en op een andere plek in het land weer worden opgebouwd.

3.2 Buurtfeesten

Binnen de Gemeente Enschede bestaat regelgeving over het houden van een straat of buurtfeest. Er zijn flyers op te vragen met daarin de handleiding over hoe je een straatfeest kunt regelen en wat daarbij komt kijken. Deze zijn te gebruiken bij een aanvraag  voor een straatfeest. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Enschede, tel. 14053

(terugkoppeling op een vraag in de rondvraag tijdens de openbare van juni)

3.3 Diftar

Gezien de hernieuwde discussie over “Diftar” die op dit moment in Nld maar ook zeker binnen de gemeente Enschede plaatsvindt heeft de DRG besloten de hiervoor verantwoordelijke wethouder op deze DRG vergadering niet uit te nodigen. Er is op dit moment veel reuring over “Diftar” en gezien de komende verkiezingen lijkt het de DRG raadzaam dat politiek Enschede bepaalt hoe verder en onder welke voorwaarden.

3.4 Veiligheid

De DRG voert gesprekken met ProRail, en de eigenaar van de Grashopper om de veiligheid en controle in het gebied Kerkstraat/grens te verbeteren. De dorpsraad zal hier omtrent nader overleg met BNG voeren.

3.5 Overlast

Er zijn gesprekken gaande om de hernieuwde overlast in de C.Houtmanstraat aan te pakken, in ieder geval zal er een bewonersavond georganiseerd worden.

4 Vaststellen notulen

De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 22 juni 2017 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

5 Rondvraag

Geen vragen

6 Lopende zaken

6.1 Visie kernwinkelgebied Glanerbrug

Vanuit de gemeentelijke organisatie worden bij ons weten geen acties meer ondernomen, de DRG is voornemens om tezamen met de ondernemers toch een visie te produceren en deze voor 1 januari 2018 te presenteren.

6.2 Action aan de Nieuw Frieslandstraat

Naar verluidt zijn hier binnenkort ontwikkelingen te verwachten.

6.3 Zwembad Glanerbrug

We hebben allen in de krant het voorstel van het college kunnen lezen, maandag 2 okt zal dit onderwerp in stedelijke commissie en maandag 9. okt zal dit in de raad behandeld worden

Drie nieuwe zwembaden op locatie Het Diekman

College kiest voor kwaliteitsimpuls zwembaden

Het college van B&W kiest voor een kwaliteitsimpuls voor de zwembaden: drie nieuwe binnenbaden op de locatie Het Diekman plus behoud van het bestaande buitenbad. Het college legt dit voorstel voor aan de gemeenteraad. De ambitie: vanaf 2021 beschikt Enschede over een volwaardig wedstrijdbad, met daarnaast een modern sportbad en een warmwaterbad, waarvan alle doelgroepen kunnen profiteren, van instructie tot banenzwemmen, aangepast zwemmen en sportprestaties. Sportwethouder Jurgen van Houdt: “Wij kiezen in de zwembadvisie 2021-2050 voor de lange termijn, zodat onze kinderen en kleinkinderen in een kwaliteitszwembad kunnen zwemmen.”

De gemeenteraad behandelt de zwembadvisie op 2 oktober in de stedelijke commissie en op 9 oktober in de raadsvergadering.

“Veilig, bereikbaar, duurzaam”

“Ons zwemwater moet in de toekomst veilig, bereikbaar en duurzaam zijn. De basis is goed kunnen leren zwemmen. Daarnaast willen we sportverenigingen en speciale doelgroepen een goede zwemaccommodatie bieden. Dan moet je naast een goed wedstrijdbad en sportbad ook een warmwaterbad hebben. Kijkend naar behoefte en trends en het beschikbare budget is dit het best haalbare pakket”, aldus wethouder Van Houdt.

“Het college steekt zijn nek uit voor het zwemmen in Enschede door in te zetten op nieuwbouw boven renovatie”, licht de wethouder toe. Olco Advies werkt in opdracht van de gemeente Enschede aan een zwembadvisie voor 2025. Aanleiding is het onderzoek dat het Mulierinstituut heeft uitgevoerd onder de zwembaden, waarbij naar voren is gekomen dat het beschikbare zwemwater voldoende is, maar niet meer aansluit bij de behoefte in Enschede.

“Niks doen aan de huidige zwembaden is geen optie”, aldus wethouder Van Houdt. “Ze sluiten gewoon niet meer aan bij de behoefte, zijn verouderd en renovatie is niet aan te raden. Nieuwbouw op meerdere locaties blijkt duurder dan geconcentreerde nieuwbouw op de goed bereikbare Diekman-locatie.”

Vorig jaar heeft de gemeenteraad al besloten om per 1 januari zwembad De Brug in Glanerbrug te sluiten. “Intussen hebben de gebruikersgroepen vrijwel allemaal een alternatief gevonden, dat voldoet en waarover ze tevreden zijn.”

Opties UT en Glanerbrug

In de zoektocht naar de meest geschikte locatie zijn ook gesprekken gevoerd met Gronau en met Universiteit Twente (UT). In dat laatste geval zou de UT een nieuw topsportbad bouwen op de campus, dat deels verhuurd kan worden aan Enschedese gebruikers. Dan zal het breedtesportbad bij Het Diekman vervallen.

Gemeente Gronau heeft behoefte aan een extra warmwaterbad, eventueel te bouwen in Glanerbrug op de hoek Gronausestraat/Heidevlinder. De kosten in vergelijking tot één locatie stijgen dan echter fors en de versnippering neemt toe, dus daarom stelt het college deze optie niet voor.

Er zijn nog vanuit de vergadering een paar items niet duidelijk, zoals
1. Hoe kan een stuk gepresenteerd worden als er nog gesprekken(UT) gaande zijn.
2. Gronau komt niet naar Glanerbrug
3. De verhouding van de kosten i.r.m. de verdere ontwikkelingen
4. En hoe om te gaan met de sportvisie m.b.t de gezondheid en het zwemwatergat tussen 2018 en 2021

6.4 Jongerenonderkomen de Hut en de schoolomgeving Glanerbrug Zuid

De Drg heeft om een evaluatie gevraagd waaruit moet blijken welk beleid of aanpak gedurende de schoolvakanties het meest efficiënt en succesvol is. De overlast en vernieling in de nabijheid van de schoolomgeving en jongerenonderkomen “de Hut” was deze zomervakantie in positieve zin anders dan voorgaande jaren.

Hoe kan men aansluiten aan deze positieve draai, zijn jongeren zich bewust van deze ontwikkeling en kan men samen met de buurt, de jongeren en met de scholen hier verder mee?

Verder zal de DRG gesprekken aangaan met Pontifex en “het bruggetje” om kijken hoe wij de vrijwilligers inzet en samenwerking kunnen versterken.

7 Gronausestraat

Tijdens de zomermaanden is er door de werkgroep (initiatief neemster L.Bosch, namens de GO de Hr Zoetman en de DRG) hard gewerkt aan het inventariseren van alle ingebrachte ideeën en voorstellen ter verbetering van de fietsveiligheid op de Gronausestraat. Om het mogelijk nog op de begroting van 2018 te krijgen was haast geboden. De resultaten zijn in een brief op 22 september aan de wethouder van verkeer H. van Agteren aangeboden. Om het proces te versnellen heeft vooraf overleg plaatsgevonden met de verkeerskundige van de gemeente Enschede. De brief met daarin afzonderlijk verwoord de mogelijkheden en onmogelijkheden, wordt op 3 oktober symbolisch overhandigd aan de stadsdeelwethouder J Hatenboer. De stadsdeelcommissieleden Oost ontvangen de brief via het secretariaat.

De gehele brief met bijlage is op de website van de DRG te lezen en zal beknopt in de Grensstreek verwoord worden.

De DRG bedankt een ieder voor hun ingebrachte ideeën en voorstellen, die door de inwoners uit het dorp zijn ingebracht en gezamenlijk geleidt hebben tot een reële brief met mogelijkheden en geen onmogelijkheden.

8. Veiligheid en Vuurwerk (inbreng vanuit het dorp)

Klaas de Zee deelnemer aan de G1000 Enschede vraagt een kwartier inspraaktijd om mensen te vragen om een enquêtebetreffende het vuurwerk in te vullen. Dit mogelijk na afloop van de vergadering.

Hopelijk is er een actieve deelname, zodat ze uiteindelijk een mooi overzicht hebben van een gemengd publiek uit alle windstreken.

Dit jaar is er een G1000 georganiseerd met het onderwerp viering van oud en nieuw. In verschillende gemeenten in Nederland wordt de discussie gevoerd over de manier waarop men met vuurwerk moet omgaan. Moet dat gereguleerd worden? Moeten we centraal vuurwerk gaan afsteken? Moet er vuurwerkvrije zones komen of moet alles blijven zoals het nu is?

Om samen tot een oplossing te komen is men op 10 juni gestart met burger café, met 350 deelnemers waaruit 35 voorstellen kwamen. Op 1 juli zijn deze voorstellen onderverdeeld in 8 thema’s t.w. Vuurwerkvrije zones, Vuurwerkshows, Handhaving, Voorlichting, Betrekken van scholen, Vergroten van verantwoordelijkheid, Verhogen kwaliteit consumentvuurwerk, App.

Van 1 juli tot 1 november worden de ideeën verder besproken met inwoners en professionals, zowel fysiek als online. Op 11 november worden al de voorstellen besproken en een besluit genomen hoe we in Enschede om willen gaan met vuurwerk. De dorpsraad neemt hierin geen standpunt in, gezien de diversiteit aan wensen en belangen aangaande dit thema. Veiligheid en handhaving is hierin wel de rode draad

9 Wijkbudgetten

Mevr. G. Hering wil een aanvraag indienen voor Halloween voor de Veldstraat. Vragen aangaande de informatie over ingediende ideeën worden direct door de vertegenwoordiger afgehandeld.

10 Buurtcommités

Vragen omtrent de veiligheid aangaande de kruising Euregioweg/Lonnekerweg wordt aanbevolen deze bij het verkeersspreekuur aan te brengen

11 Bestuurlijke mededelingen

Stadsdeelmanagement

n.v.t.

Stadsdeelbeheer

n.v.t.

Politie

n.v.t.

Politiek

n.v.t.

12 Sluiting

Voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.