Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 22 juni 2017

 

AANWEZIG

Dorpsraad

Th. Noordman, B. Klatt, Th. de Boer, R. Spek, C. Roskam, Herman Koers(MKA), JW. Tierates(Vz), Bas Meijer en Kim Wennink(MKA), Joke de Paauw

Wijkbudgetten

M. Elties

Stadsdeelmanagement

A. Volbers

Stadsdeelbeheer

R. Senger

Grensstreek

J. Smit

Wijkagent

 

 

1 Opening

Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom op de openbare vergadering van juni 2017.

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3 Mededelingen

3.1 Gronausestraat - Ondernemers

Gelijktijdig met deze avond vindt er in café Nationaal een bijeenkomst plaats met de Glanerbrugse ondernemers over de ontwikkelingen betreffende de Gronausestraat aangaande nu en de toekomst.

3.2 Wijkbeheerplan

Het wijkbeheerplan Schipholt, Glanermaten en Eekmaat 2017 - 2021 is nog steeds in te zien op de website van de dorpsraad en op de website van stadsdeel oost.

3.3 Maaibeleid

Begin 2017 is door de gemeente aangegeven dat ze dit jaar in de Gemeente Enschede 50 hectare gras vaker gaan maaien. In de dorpsraad vergadering van februari zijn de verandering in het maaibeleid verwoord.

Het gemeentelijk plan om de kleine vakken 1 keer per week of om de 2 weken te maaien en andere gedeeltes van 2x naar 6x maaien is niet overal zichtbaar. Het gras rond de toegangswegen van het dorp overschrijdt tegelmatig de gewenste maximale hoogte en op andere plekken in het dorp ontstaat regelmatig het beeld dat er niet frequent genoegd gemaaid wordt en de toegezegde verbetering niet altijd wordt gehaald.

3.4 Spreekuur

De dorpsraad vraagt bewoners aan te geven of er daadwerkelijk behoefte bestaat voor het houden van een spreekuur in de avonduren. De ervaring leert dat bewoners komen wanneer het hun zelf of hun buurt betreft. Wanneer men niet op het spreekuur kan komen kan er ook een afspraak worden gemaakt. Mocht blijken dat een avondspreekuur toch de voorkeur heeft, zal dit na de vakantieperiode verder worden uitgewerkt.

3.5 Wijkagenten

Er heeft een wisseling plaatsgevonden van wijkagenten Glanerbrug. Wilfried Bossink en Chantal Wassink zijn vertrokken naar respectievelijk Boekelo en Hardenberg en Dennis Baaijens en Mark Elferink zijn de twee nieuwe wijkagenten voor o.a. Glanerbrug. Tevens komt er ondersteuning middels een stage project, de problematieken zullen in het gehele team Oost bekend zijn.

4 Vaststellen notulen

De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 23 februari 2017 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

5 Rondvraag

Mevrouw Schouwink vraagt wat de DRG kan doen als in 2018 het huisvuil niet meer huis aan huis opgehaald wordt. De burger wordt geadviseerd hun zorgen hierover ook zelf te melden bij Twente Milieu en bij de gemeente Enschede telnr. 4817600. De DRG zal de zorg overbrengen naar het stadsdeel en de politiek. We kunnen ook de wethouder uitnodigen en dit thema op een volgende openbare op de agenda plaatsen. Op het stadsdeel Oost zijn de plastic zakken vrij af te halen, Vz. Zegt dar bij de diverse winkels in Glanerbrug geen zakken meer aanwezig waren, maak hiervan dan ook melding bij Twente milieu.

Wendy Leerkotte van Alifa stelt zich voor. Zij doet o.a. meidenwerk en een kookgroep voor kinderen in de leeftijd van 10 jaar in het Noaberhuus.

6 Lopende zaken

6.1 Visie kernwinkelgebied Glanerbrug

Er wordt door de werkgroep/commissie, die met alle betrokkene een visie gaat formuleren m.b.t. de inrichting van de Gronausestraat nog aan gewerkt. Het resultaat moet dan een verduidelijking van de detailhandelstructuurvisie 2011 voor Glanerbrug zijn. Nu is veel nog overgelaten aan de willekeur van de ambtenarij. Maaike Schepers is als projectleider aangesteld.

Staan er nog ontwikkelingen aan het maisveld in de planning, volgens de Boer zijn hiervoor nog geen directe plannen maar kunnen in het visie verhaal meegenomen worden.

6.2 Action aan de Nieuw Frieslandstraat

Hier is geen direct nieuws te melden.

6.3 Pontifex

Dit is een nieuwe stichting die de taken van de dorpsraad gaat overnemen in betrekking tot begeleiden van mensen met een uitkering naar een betaalde baan of een maatschappelijke meerwaarde. Het is een samenwerkingsverband van vele organisaties in Glanerbrug, zoals de dorpsraad, de diverse sportverenigingen, Alifa, Power, Glanerbug Werkt, het Noaberhuus, de Hut, het Euregiobedrijvenpark etc

6.4 Zwembad

De sluiting van zwembad De Brug per 1 januari blijft als een donkere wolk boven Glanerbrug hangen. Zwemschool Bubbles en de Huifkar, de school voor speciaal onderwijs, zijn door Sportaal al elders ondergebracht. 

"Met het bestuur van de afdeling zwemmen van Avanti W., zwemschool Truus, de Springplank en de Glanerbrugse senioren is gesproken, maar nog geen oplossing in zicht", aldus Roy Bruinsma, initiatiefnemer van Behoud Zwembad voor Glanerbrug.
Wat staat er komende maanden te gebeuren? Weten Glanerbruggers de Enschedese politiek te bewegen het zwembad open te houden? Het CDA Enschede zocht een alternatief en kwam uit bij het Hallenbad in Gronau. Burgerbelangen houdt de optie om De Brug te behouden tot het najaar open.

Voorzitter Frank Soetekouw van de afdeling zwemmen van Avanti W. gaat voor het voorstel van de PvdA om De Brug in ieder geval de komende drie jaar open te houden. Dan is er volgens de dorpsraad nog een mogelijkheid. Optisport, onder andere exploitant van De Wilder in Haaksbergen, is wellicht bereid iets voor De Brug te betekenen. Optisport wil eerst alle ins en outs van De Brug onderzoeken.
Dit onderwerp zal tot een duidelijkheid op de agenda blijven.

6.5 Bibliotheek

Th. de Boer meldt dat er een meeting in het Ariënshuis geweest waaraan diverse burgers uit Glanerbrug hun zegje gedaan hebben omtrent de toekomst van de bibliotheek. Hiervan is geen terugkoppeling geweest en kennen wij tot nu toe niet de plannen voor de toekomst.

Dit onderwerp zal tot een duidelijkheid op de agenda blijven.

6.6 Jongerenonderkomen de Hut

Het gebied “Glanerbrug - De Hut” is als volgt af te bakenen: dit is het gebied omsloten door de Gronausestraat, Tolstraat, Ouverturestraat, Schipholtstraat, Shackletonstraat, James Ross-straat, Ekersdijk en de Willem Barendszstraat, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel voor zover direct grenzend aan het omsloten gebied is aangewezen als gebieden waar het verbod van artikel 2:48 lid 2 APV van kracht is en waar het derhalve is verboden op een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Er vinden nog steeds vernielingen plaats aan en in de nabijheid van de scholen en ook komen er vanuit de buurt nog meldingen van overlast. Vernielingen en overlast worden direct bij de betrokken instanties gemeld en ook de melding naar de politie wordt meteen gedaan. Er wordt nog steeds in gezet op meer openstelling van de Hut. Vernielingen en overlast werken niet positief mee aan de voortgang hiervan. Als de goede wil er bij iedereen is moet men deze goede wil ook tonen en verder werken aan een goede onderlinge verstandhouding waarbij geen plaats is voor vernielingen en overlast. Er zijn ook gedachten om de organisatie van de Hut in te bedden bij de organisatie van het Bruggetje

7 Veiligheid en vuurwerk (inbreng vanuit het dorp)

Op dinsdag 24 januari heeft de burgemeester een toelichting gegeven op de voorgenomen aanpak m.b.t. de vuurwerk overlast. Tijdens het gesprek met de burgemeester werd duidelijk dat er een groot verschil van mogelijkheden en aanpak zit tussen bv Glanerbrug en de rest van stadsdeel Oost. Glanerbrug ligt immers aan de grens en het vastleggen van regels voor heel Oost vergt nu eenmaal gedifferentieerde aanpak en daar wringt nou net de schoen. De in april en mei gehouden stadsgesprekken zijn gevoerd met burgers die zich daarvoor hadden aangemeld. De dorpsraad heeft na aanleiding van deze gesprekken nog geen verdere informatie ontvangen en onduidelijk blijft hoe men dit, om de woorden van de burgemeester te gebruiken, gedifferentieerd wil aanpakken. De vraag blijft: “zijn mogelijke besluiten en regels aangaande vuurwerk, in Glanerbrug op dezelfde wijze in te voegen en te handhaven als in het centrum van Enschede”.

De dorpsraad wacht de resultaten van de stadsdeelgesprekken af en neemt hierin geen standpunt in. Dit gezien de diversiteit aan wensen en belangen hieromtrent. Veiligheid en handhaving is hierin wel de rode draad.

8 Gronausestraat

Het verkeer en de fietsonveilige situaties op de Gronausestraat zijn onderwerp van discussie. Bewoners hebben zich bij de stadsdeelcommissie Oost gemeld en duidelijk verwoord hoe zij over de (fiets)veiligheid op de Gronausestraat denken. Wethouder Hatenboer heeft hierop gereageerd met op korte termijn uitgevoerde maatregelen o.a. de parkeervakken bij de zijstraten zijn voorzien van grote keien ter verbetering van het zicht. Op de kruispunten zijn de markeerlijnen tussen auto- en fietsstrook verwijderd. Bij een aantal zijstraten is de haag vervangen door lagere beplanting om het uitzicht op het verkeer in de zijstraten te vergroten. De gemeente kan maatregelen nemen om de verkeerssituatie te verbeteren, maar uiteindelijk gaat het om het gedrag van de verkeersdeelnemers. De wethouder heeft de inwoners van Glanerbrug uitgedaagd om vanuit ‘Glanerbrug’ een campagne of maatregelen te nemen die het (verkeers)gedrag van verkeersdeelnemers positief te beïnvloeden. Dit najaar wordt de meerjarige prioriteitenlijst van mobiliteitsprojecten vastgesteld. Hierin wordt bepaald welke mobiliteitsprojecten in 2018 worden voorbereid en uitgevoerd en welke geen prioriteit krijgen. Het winkelgebied Gronausestraat wordt hierin ook meegenomen. Om de Gronausestraat bij de politiek onder de aandacht te houden als zijnde een mobiliteitsproject welke uitgevoerd dient te worden zullen we ons als inwoner en gebruiker van de straat actief moeten inzetten.

De dorpsraad laat het thema Gronausestraat tot eind van het jaar in elke vergadering terugkeren. De raad wil graag van de inwoners horen wat zij veilig en onveilig vinden van de Gronausestraat en wat de Glanerbruggers zelf als uitvoerbare oplossing zien en wat ze daar zelf aan kunnen bijdragen.

Er is afgesproken alle ideeën die ingebracht worden te verzamelen waarna alle betrokken partijen gezamenlijk punten en voorstellen bij de wethouder zullen aanleveren.

9 Wijkbudgetten

Sinds het nieuwe emailadres is ingesteld worden de mensen van het wijkbudgettenteam veelal privé benaderd, zij vragen daarom om het oude adres weer in te stellen, het liefst voor 1 aug. JW wil hiervoor tezamen met AV het het team in gesprek gaan.

J. Smit heeft voor de organisatie van 4 en 5 mei zelf een geldbedrag voorgeschoten, dit geld wil hij nu graag terug van het wijkbudget. M.E meldt dat Glanerbrug geen geld beschikbaar stelt voor eten en drinken. Hierop volgt een discussie, tezamen met A.V. zal hiervoor een oplossing cq. een gesprek plaatsen vinden.

10 Bestuurlijke mededelingen

Stadsdeelmanagement

Mirjam Tip heeft een nieuwe functie gekregen, waar door Jeffref nu Oost-binnen begeleidt en Aaltjen Oost-buiten doet.

Stadsdeelbeheer

Geen mededelingen.

Politiek

Geen mededelingen.

Politiek

Geen mededelingen.

11 Sluiting

Voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.

Volgende openbare vergadering op 28-09-2017.