Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 23 februari 2017

Aanwezig

Dorpsraad: Th. Noordman, B. Klatt, Th. de Boer, R. Spek, C. Roskam, H. Koers(MKA), JW. Tierates(Vz),  B. Meijer en K.  Wennink(MKA), J. de Paauw.
Wijkbudgetten: M. Elties
Stadsdeelmanagement: A. Volbers
Stadsdeelbeheer: R. Senger
Grensstreek: J. Smit
Wijkagent: W. Bossink

1 Opening

Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom op de eerste openbare vergadering in 2017.

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3 Mededelingen

 • In Januari 2017 heeft er een kascontrole plaatsgevonden die is uitgevoerd door E. Rijkeboer en E. Stuivenberg. Zij hebben vastgesteld dat de boekhouding ordelijk en op correcte wijze is uitgevoerd. Geadviseerd hebben zij de boekhouding van Glanerbrug werkt en de Dorpsraad gescheiden te houden.  De penningmester Th. De Boer is bij deze decharge verleend.
 • In januari van dit jaar heeft er in café Nationaal een stadsdeelcommissie Oost bijeenkomst plaatsgevonden met het thema veiligheid met o.a. drugsoverlast en vuurwerkoverlast. Een goed bezochte avond met thema’s die vanavond ook op de agenda staan. 
 • Er komen regelmatig contactaanvragen via internet bij de dorpsraad binnen. Veel van de daarin gestelde vragen kunnen in een goed gesprek worden beantwoordt of de aanvrager wordt in zijn proces door de dorpsraad ondersteunt. Het advies wat wij de aanvrager dan ook geven is om op het spreekuur van de dorpsraad te komen en de aanvraag toe te lichten. Betrokken ambtenaren van het stadsdeel Oost zijn op het spreekuur vaak aanwezig en dat resulteert in korte lijntjes en vaak snelle acties. Het spreekuur is elke maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
 • Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2017, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
 • Donderdag 9 februari is er weer een Doen beurs geweest en dit keer in café nationaal. De Doen!Beurs is erop gericht om bezoekers te bewegen tot participatie/meedoen, leren en werken.  Alle mensen in Oost die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt komen op deze beurs. De beurs is verplicht. Daarnaast is de beurs toegankelijk voor iedereen die zich wil oriënteren op vrijwilligerswerk of nieuwe mensen wil ontmoeten. De resultaten en de uitwerking hiervan zijn nog niet bekend.
 • Wijkbeheerplan Schipholt, Glanermaten en Eekmaat 2017 - 2021, Met behulp van o.a. de informatie uit de buurtenquête en de buurtwandeling is het Wijkbeheerplan Schipholt, Glanermaten en De Eekmaat opgesteld en openbaar gemaakt. Deze zal op de website van de dorpsraad als ook op de site van stadsdeel oost worden geplaatst.
 • De dorpsraad Glanerbrug heeft een aanvraag 2016 ingediend bij initiatiefkracht. De verbeteringen die de dorpsraad wil aanbrengen kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen met de nieuwe snelle fietsroute naar Duitsland en bij de wensen die beschreven zijn in de Glanerbeekse bindingen. Deze aanvraag is 17 december ingediend, maar tot op heden nog geen terugkoppeling gekregen.
 • Vanaf 2017 wordt er weer meer gras gemaaid in Enschede
  De belangrijkste verandering is dat we volgend jaar in de Gemeente Enschede weer 50 hectare gras vaker gaan maaien. Dit zijn de veranderingen: Een groot deel van het gras (met name de kleine vakken) maaien we één keer per week of één keer per twee weken tussen april t/m oktober; Verder worden er stukken gras van 2x maaien naar 6x maaien per jaar opgevoerd; op een aantal plekken houden we proeven met de laatste ontwikkelingen op het te maaien gebied. Hierover volgt meer informatie als de soort proeven en locaties duidelijk zijn; ook worden de randen van de gazons weer vaker afgestoken. Een gedeelte van de grasvakken blijft  onveranderd en maaien we twee keer per jaar. Achtergrond verandering: Het huidige maaibeleid was niet meer acceptabel voor onder andere bewoners en instellingen. Dit bleek uit het door de gemeente gehouden “belevingsonderzoek maaibeleid 2016”. Daarom heeft de gemeenteraad op 14 november 2016 besloten het maaibeleid aan te passen.

4 Vaststellen notulen

De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 24 november 2016 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

5 Rondvraag

 • We hebben allemaal in de krant over de wijkraad en de wijkbudgettencommissie Velve Lindehof kunnen lezen. Het is niet aan ons om over hun interne problemen te oordelen, maar de publiciteit die dit krijgt doet de overige wijk/dorpsraden en commissies wijkbudgetten Oost geen goed, anders gezegd het schaadt ze. Het krantenartikel verwoordt  de terughoudendheid van stadsdeelmanager Oost en de betrokken wethouder. Bij zowel de wijkbudgetten als bij de wijk/dorpsraden is bijna altijd een ambtenaar van het stadsdeel aanwezig. Onvrede en chaos ontstaat niet ven de ene op de andere dag, maar ontneemt de verantwoordelijke ambtenaren niet van hun plichten. Ook zij hebben dit zien aankomen en het innemen van een standpunt, ipv alles te bagatelliseren kan helderheid brengen en vertrouwen geven aan de andere commissies wijkbudgetten. Waarom gaat men vanuit het stadsdeel niet zorgvuldiger en terughoudender om met publiciteit die derden kan schaden? Waarom nemen de verantwoordelijke ambtenaren geen standpunt in, er zijn toch vastgestelde regels waar wijkbudgetten zich aan te houden hebben? A. Volbers geeft aan dat de wijkbudgettencommissie Glanerbrug zijn zaken goed en verantwoord voor elkaar heeft. M Elties van de wijkbudgettencommissie geeft aan dat zij geen negatieve uitwerking van het voorval Velve Lindehof ondervinden. Bij deze afgedaan.
 • De raadscommissie stadsdeel Oost van januari was een bijeenkomst waar veel burgers aanwezig waren. Helaas had men heeft de avond zo ingedeeld dat na de pauze de meeste bezoekers zijn vertrokken. Jammer, een gemiste kans. Over het inhoudelijke van hetgeen gezegd is en de organisatie en indeling van de avond zijn de meningen verdeeld. De vraag blijft of burgers na zo’n avond gemotiveerd zijn om vaker bij een raadscommissie actief aanwezig te zijn. Is het mogelijk dat de raadscommissie bijeenkomst van januari geëvalueerd wordt.
 • Aanwezigen vragen of het ook mogelijk is dat er eens in de avonduren een spreekuur van de dorpsraad is. Dit omdat veel mensen overdag toch moeten werken. Vzt. Antwoord dat als er daadwerkelijk belangstelling voor is dit bespreekbaar te maken.
 • In de speeltuin/plek op Oikos ligt vaak veel kapot glas. Dit wordt veelal veroorzaakt door oudere jeugd die daar verblijven. Aanspreken van deze jongeren heeft geen effect en roept agressie op. Jongeren zijn vaak op de confrontatie uit. Hoe dit op te lossen? Politie geeft aan dat zij daar al veel hebben gedaan maar zo het zich laat aanzien nog niet voldoende. R. Senger geeft aan dat de tafeltennistafel aldaar niet terugkomt. Gezamenlijk, ouders, politie en stadsdeelbeheer gaan bekijken wat nog meer mogelijk is om verbetering te krijgen.
 • J. Smit geeft aan dat bij de garages bij de Nieuw Frieslandstraat regelmatig veel troep ligt die langere tijd niet opgeruimd wordt.  Het is geen eigendomsgebied van de woningcorporatie of gemeente. Voorgesteld wordt de eigenaar aan te schrijven en hem op zijn verplichtingen te attenderen.
 • Oikos bewoners vragen of het gras in de sloot naast de speelplek vaker gemaaid kan worden. R. Senger geeft aan dat het hier een ECO wijk betreft en er al vaker dan gepland was gemaaid wordt.
 • JW Tierates vraagt hoe het beleid id van het ontsteken van de verlichting in de avonduren. R. Senger geeft aan dat ivm de bezuiniging dit 30 min later gebeurd maar hij gaat dit navragen.

6 Lopende zaken

Visie kernwinkelgebied Glanerbrug

Er is werkgroep/commissie benoemt die met alle betrokkene een visie gaat formuleren m.b.t. de inrichting van de Gronausestraat. Dit is dan een verduidelijking van de detailhandelstructuurvisie 2011 voor Glanerbrug.

Action aan de Nieuw Frieslandstraat

Na aanleiding van de informatie die bewoners van de Nieuwe Frieslandstraat eind 2016 van de wethouder hebben gekregen, aangaande de problematiek rondom Action heeft er met vertegenwoordigers van deze straat een vervolg overleg plaatsgevonden op 15 februari van dit jaar. Aanwezigen hebben inmiddels een concept verslag van dit overleg ontvangen. De dorpsraad is van mening dat nu de aanwonende geïnformeerd zijn we openheid moeten geven aan de andere dorpsbewoners. Een thema dat al jaren speelt en waar de een blij en de ander minder blij mee is verdiend deze openheid. Enkele punten uit het verslag van eind 2016 waarin aangegeven wordt allemaal al ondernomen is zijn o.a. ……(zie bijlage)
De dorpsraad hecht waarde aan openheid en duidelijkheid en hoopt hiermee dan ook dat  geruchten aangaande Action geen eigen leven gaan leiden maar direct met de betrokken ambtenaar worden doorgesproken.

Ontwikkelingen oprichting bewonersbedrijf Glanerbrug.

Het WDC, dit is voorlopig een werknaam, is een samenwerkingsverband van vele organisaties in Glanerbrug, zijn gaan tezamen zich inzetten voor welzijn en werk in Glanerbrug. Het is de bedoeling om per 1 mei 2017 te starten.

Zwembad

Ambtenaren van de gemeente zijn een onderzoek gestart, Joris, met alle betrokkene om tot een goed advies richting de politiek te komen

Bibliotheek

De afgelopen tijd leest en hoort men veel positiefs over bibliotheken. In het verleden zijn er bijeenkomsten geweest over hoe verder met de Glanerbrugse bibliotheek. Nieuwe ontwikkelingen leest men, maar wat betekent dat voor de Glanerbrugse bibliotheek? Natuurlijk met veel vrijwilligers (die voldoen aan de gestelde eisen) is het makkelijker werken, maar wat zijn nu de vooruitzichten voor Glanerbrug?

Jongerenonderkomen de Hut

Het gebied “Glanerbrug - De Hut” is als volgt af te bakenen: dit is het gebied omsloten door de Gronausestraat, Tolstraat, Ouverturestraat, Schipholtstraat, Shackletonstraat, James Ross-straat, Ekersdijk en de Willem Barendszstraat, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel voor zover direct grenzend aan het omsloten gebied is aangewezen als gebieden waar het verbod van artikel 2:48 lid 2 APV van kracht is en waar het derhalve is verboden op een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

7 Veiligheid en Vuurwerk(inbreng vanuit het dorp)

Dinsdag 24 januari heeft de burgemeester een toelichting gegeven op de voorgenomen aanpak m.b.t. de vuurwerk overlast. Er zullen in maart  / april stadsgesprekken worden gevoerd met burgers en wanneer de stadsdelen dan geen vuurwerk wensen of juist wel dan wordt hier gehoor aan gegeven.

Merkwaardig genoeg zal de keuze van de deelnemers aan het gesprek per loting uit de hoge hoed worden getoverd.Tijdens het gesprek met de burgemeester werd duidelijk dat er een groot verschil van mogelijkheden en aanpak zit tussen bv Glanerbrug en de rest van stadsdeel Oost. Glanerbrug ligt immers aan de grens en het vastleggen van regels voor heel Oost vergt nu eenmaal gedifferentieerde aanpak en daar wringt nou net de schoen.

8 Wijkbudgetten

M Elties geeft aan dat de verantwoording over het jaar 2016 is ingeleverd. Aanvragen voor 2017 kunnen worden ingediend.

9 Buurtcomités:

Aanwezigen van de Bentstraat geven aan dat zij bezig zijn een buurtcomité op te richten. Zij zullen hiervoor bij wijkbudgetten een aanvraag indienen voor promotie en activering van de bewoners om hieraan mee te werken.  Tevens geven zij aan dat er in hun straat met regelmaat te hard en tegen rijrichting in gereden wordt. Er wordt in eerste instantie geadviseerd de bewoners van de straat hier op aan te spreken omdat mogelijk zij de hardrijders kunnen zijn.

10  Bestuurlijke mededelingen

 • Stadsdeelmanagement: Geen bijzonderheden
 • Stadsdeelbeheer: R. Senger geeft aan dat er een aantal straten voor renovatie zijn opgegeven voor 2017. De Gronausestraat tussen de Shell en Dolphia zal op meerdere plekken worden gerestaureerd, men kan hier mogelijk hinder van ondervinden.
 • Politie: De politie is aangesproken over de situatie van fietsers op de stoep op de Gronausestraat. W. Bossink geeft aan dat dit voor de politie niet de hoogste prioriteit heeft. Alleen gezamenlijk (politie, burgers en handhaving) is hier verbetering in te krijgen.
 • Politiek: Geen bijzonderheden

11 Sluiting

Voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.