Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 25 februari 2016

Aanwezig

Dorpsraad: Th. Noordman(mka), B. Klatt(mka), , Th. de Boer(Vz), R. Spek, C. Roskam, JW. Tierates, W. Scheggetman, Alice Schmitz
Wijkbudgetten: H. Schuite,
Stadsdeelmanagement: A. Volbers
Stadsdeelbeheer: R. Senger
Grensstreek: J. Smit
Wijkagent: W. Bossink

Opening

Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom.

Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Mededelingen

 • De DRG moet afscheid nemen van het dorpsraadlid Wim Scheggetman. Wim heeft zich jaren ingezet voor het dorp Glanerbrug en was bij de DRG als ook bij het stadsdeel een gewaardeerde belangenbehartiger. Wim had altijd oog voor  de langere termijn visie en hechte veel waarde aan een goede communicatie en samenwerking.
 • De DRG heeft een gesprek gehad met Alifa medewerkers aangaande de werkwijze en inzet van Alifa in Glanerbrug. Beide parijen hebben aangegeven waar de schoen wringt en wat de mogelijkheden zijn. Dimi Blankers Alifa maakt een verslag en gaat hierover in gesprek met stadsdeelmanagement Oost. De DRG krijgt terugkoppeling over het verloop hiervan.
 • De DRG werkt aan een vernieuwing van de website. Ook de website “jij maakt de buurt”is vernieuwd en het bezoeken van de websites wordt dan ook aanbevolen. Ook willen wij een oproep doen aan vrijwilligers om de DRG bestuurlijk te versterken, in 2016 hebben een aantal zware dossiers op het programma staan en kunnen we een verbreding van de DRG goed gebruiken, wij zoeken minimaal vier mensen.
 • De werkzaamheden aangaande “de Brede school Glanerbrug Zuid” zijn zo goed als voltooid. Aan het buitengebied rondom de scholen wordt nog de laatste hand gelegd, waarna nog voor de zomervakantie de officiële opening zal plaatsvinden. Er worden nog twee schouwen gehouden rondom de school en de Hut enwel op 7 en 21 maart.
 • Er heeft een inloopavond plaatsgevonden voor aanwonende van de Willem Barendszstraat. Voor deze straat zal zowel het groen als het wegdek worden aangepakt. Mogelijk zal de straat voorzien worden van drempels, stenen bestrating en een natuurlijke waterafvoering krijgen richting het maïsveld. Vooruitlopend op het definitieve besluit heeft de DRG aangegeven rekening te houden met de wateroverlast die eerdere jaren ook in die straat geconstateerd is en de mogelijkheid te bezien aan de oostelijke kant een pad aan te leggen.
 • In vele straten worden op dit moment bomen gerooid en door nieuwe vervangen, dit omdat vele bomen aan of binnenkort aan vervanging toe zijn.
 • Speelplek aan de C.Houtmanstraat wordt binnenkort vernieuwd.
 • Het eerste sportveld op Bultserve wordt aan groen bij het park aangetrokken, de voorzijde aan de Kerkstraat wordt nieuw ingericht.

Vaststellen notulen

De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 19 november 2015 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

Rondvraag

 • Kan er wat gedaan worden aan de verlichting op de Keppelerdijk?
 • Kunnen de bosjes langs het spoor uitgedund worden(Bultserve)
 • Komt er een AZC in Gronau aan de grens? Antw.: Nee

Lopende zaken

 • Belang van de buurtcomités
  Zeker nu de komst van een AZC op het Eschmarkeveld is het van belang dat de diverse buurtcomités/bewonerscommissies zich laten horen en meer invloed nemen op het beleid van de dorpsraad. De DRG roept u op, te participeren en daar waar geen vertegenwoordiging is u te organiseren.
 • Groenonderhoud gemeente Enschede
  Evaluatie en nieuw beleid is geïmplementeerd, in diverse straten worden de oude en zieke bomen verwijderd en door nieuwe vervangen. Ook in het babybos zullen een duizend zieke essen worden vervangen.
 • Action aan de Nieuw Frieslandstraat
  geen nieuwe ontwikkelingen. Blijft op de agenda.
 • Visie kernwinkelgebied Glanerbrug
  Er komt een evaluatie van de “Detailhandelstructuurvisie”. De dorpsraad en de ondernemers van Glanerbrug zijn van mening dat er weer een visie kernwinkelgebied Glanerbrug terug dient te komen. Wij zullen komende stadsdeelcommissie Oost navraag doen wanneer deze plaats zal vinden.
 • Overlast Jongerenonderkomen “de Hut”
  Er hebben zich tijdens de feestdagen en in januari 2016 in en rondom “de Hut” voorvallen voorgedaan die hebben geresulteerd in 2 x een tijdelijke sluiting van het jongerenonderkomen. Naar aanleiding hiervan is de controle en toezicht in en rond “de Hut”en in de nabijheid van de scholen uitgebreid en bestaat er geen pardon meer. Vanaf heden zal dan ook van elke overtreding melding worden gedaan bij de politie, contact worden opgenomen met de ouders van betreffende jongere en schade bij de veroorzaker worden verhaald. Inmiddels is het overleg en samenwerking stadsdeel, scholen, jongerenwerkers, DRG en politie geoptimaliseerd en zijn er een tweetal plannen van aanpak geschreven die uitgevoerd gaan worden. Essentieel hierbij is de inbreng en samenwerking met de aanwonende en met de jongeren zelf. De DRG gaat nog steeds voor maximale openstelling van “de Hut” en vraagt hierbij ondersteuning van vrijwilligers.
 • Verkeer Gronausestraat/Tolstraat
  Er is, op verzoek van de aanwonende van de Tolstraat, een plaatselijke wegversmalling op de Tolstraat uitgevoerd. Dit vereist meer oplettendheid van zowel de fietsers als de automobilisten. De DRG hoort graag van de aanwonende maar ook van de overige weggebruikers hoe zij deze aanpassing ervaren en beleven.
  Aanwonende van de Broekheenseweg hebben zich bij de DRG gemeld met in hun straat soortgelijke problemen als bij de Tolstraat. Ze zijn hier over in overleg met het stadsdeelmanagement Oost.
 • Boomfeestdagen 2016
  Er is overleg geweest met de betrokken scholen en de boomfeestdagen 2016 zullen, indien het weer het toelaat, eind maart plaatsvinden. De gekozen locaties zijn het Babybos en de aangrenzende nieuw aan te leggen Landschapstuin.  Er worden ook fruit(oud fruit) bomen bij geplant.

Sluiting Dorpshuis

De DRG is gezamenlijk met de andere dorpshuisgebruikers eind januari geïnformeerd over de op handen zijnde sluiting van het Dorpshuis. De DRG heeft begin december al bij de verantwoordelijke ambtenaren aangegeven hieromtrent nog voor de jaarwisseling duidelijkheid te geven. Ondanks herhaaldelijk aandringen van de DRG heeft dit pas eind januari 2016 plaatsgevonden. De DRG heeft hieromtrent zijn ongenoegen uitgesproken en is teleurgesteld in de gemeentelijke communicatie naar de inwoners van het dorp. Door toedoen van de DRG werden alsnog, 3 dagen na bekendmaking van de sluiting, de inwoners via de krant geïnformeerd. De DRG wil het Dorpshuis graag behouden voor het dorp, maar maakt zich zorgen over het geringe aantal gebruikers die er nog over is. Een Dorpshuis moet dé buurtkamer van het dorp zijn maar moet in de huidige tijd ook financieel rendabel zijn.
De DRG wil van de Glanerbruggers horen hoe zij denken het Dorpshuis in de huidige tijd weer rendabel te maken. 

Drugsproblematiek Glanerbrug

De DRG heeft bij het college aangedrongen om meer aandacht op de steeds groter worden drugs gerelateerde overlast. Wij zijn in afwachting wat e burgermeester hierop in te brengen heeft.

Bestemming bibliotheek

In december 2015 is er in het Ariënshuis informatie verstrekt over de toekomstmogelijkheden van de bibliotheek Glanerbrug. Een belangrijke factor in het wel of niet afstoten van openbare gebouwen is de grote onkosten die de afdeling vastgoed van de gemeente Enschede hierbij heeft. De DRG is van mening dat de bibliotheek voor Glanerbrug behouden moet blijven. Men moet zich inzetten voor een beter en rendabeler bezetting van het gebouw. Een soort buurtkamer van het dorp is tijdens de bijeenkomst ook genoemd. Het verdelen van de bibliotheek in kleine subafdeling heeft niet de voorkeur van de DRG. De DRG is van mening dat er al teveel openbare gebouwen gesloten c.q. afgebroken worden of zijn. Het hart van Glanerbrug wordt met de ingezette gemeentelijke bezuiniging wel heel sterk ontmanteld.

Deelname Omwonendecommissie AZC

In het verlengde van haar normale werkzaamheden (A-Status) heeft de DRG samenwerking gezocht met Eschmarke-Zuid en Dolphia om de huidige Omwonendencommissie een halt toe te roepen en een nieuwe commissie te organiseren, wij zullen dit middels een convenant op 8 maart aan het college aanbieden. Er is ruimte in de commissie voor die inwoners/ organisaties, mits gedragen, om zich door de commissie te laten vertegenwoordigen.

Communicatiebrief wethouder

De communicatiebrief die namens alle dorps en wijkraden oost is opgesteld en overhandigd aan de wethouder is bij alle betrokkene en belanghebbende bezorgd. De DRG is in zijn geheel niet tevreden over de inpassing van de brief in de communicatievisie van de gemeente Enschede. De gemeentelijke communicatievisie heeft veel open einde en voorziet weinig in concrete stappen of afspraken. Het is daadwerkelijk een visie die dan ook alleen maar een richting aangeeft. De DRG had gehoopt op meer concrete stappen en het vastleggen van afspraken, zodat er ook intern binnen de gemeente veranderingen kunnen plaatsvinden. De DRG heeft dit ook aangegeven en besproken binnen de ACWO. De ACWO, die in het in dit proces graag in het voortraject geïnformeerd had willen worden, zal op de gemeentelijke communicatievisie reageren. Op 18 maart zal de DRG een evaluatie/terugkoppeling met wethouder Hatenboer hebben.

Wijkbudgetten

Het budget voor 2016 is beschikbaar, heeft u een idee voor een verbetering van de wijk of straat dan kunt u gebruik maken van deze budgetten.

Buurtcomités

 • Met diverse buurtcomités zijn wij in lopende proces voornamelijk op het gebied van verkeersproblematiek en drugsgerelateerde overlast.
 • Redemptoristenpark, afgelopen tijd zijn er diverse klachten bij de dorpsraad binnengekomen. Wij hebben contact opgenomen met de RIBW, Domijn en de wijkagent, zij hebben dit opgepakt en hebben dit in onderzoek. De medewerkers hebben contact gezocht met de DRG en we hebben op toekomst gerichte verbeterpunten afspraken gemaakt.

Bestuurlijke mededelingen

 • Stadsdeelmanagement: Het wijkprogramma is bijna gereed
 • Stadsdeelbeheer: Alle acties zijn al onder de diverse agendapunten vernoemd
 • Politie: 11 en 12 maart zijn er open dagen.
 • Politiek: N.v.t.

Sluiting

Voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.