Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 28 april 2016

Aanwezig

Dorpsraad: Th. Noordman, B. Klatt(notulist), Th. de Boer, R. Spek, C. Roskam.
JW. Tierates(Vz), Alice Schmitz(mka) & Herman Koers, Bas Meijer en Kim Wennink (aspirant dorpsraadleden).

Wijkbudgetten: H. Schuite, M. Elties Stadsdeelmanagement: A. Volbers (mka) Stadsdeelbeheer: R. Senger (mka)

Grensstreek: J. Smit

Wijkagent: W. Bossink (mka)

 

Opening

Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom. 

Vaststellen agenda

 De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Mededelingen

   • De DRGheeft drie aspirant leden t.w. de heren Bas Meijer, Herman Koers en mevrouw Kim Wennink. Allen hebben zij zich aangemeld om zitting te nemen in de dorpsraad en zich in te willen zetten voor het algemeen belang van het dorp. De Drg is blij met de komst van nieuwe leden en zij zullen eerst ingewerkt worden en gaan meedraaien met enkele processen, om inzicht te krijgen in de taken en werkwijze van de dorpsraad
   • De DRG
   • De Drg heeft een gesprek gehad met Alifa medewerkers aangaande de werkwijze en inzet voor het jongercentrum “de Hut”. Beide parijen hebben aangegeven waar de schoen wringt en wat de mogelijkheden zijn.
   • Overzicht overleg deelnemers
   • KVO overleg Theo de Boer en Herman Koers,
   • Omwonendenoverleg Eschmarkeveld Coach DRG wordt Renate Spek, overleg Herman Koers en Kim Wennink
   • “de Hut” Alice Schmitz, Bas Meijer en Kim Wennink,
   • WDC Voorlopig Theo de Boer en Alice Schmitz
   • Website Jan Willem Tierates

Vaststellen notulen

De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 25 februari 2016 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

Rondvraag

Geen vragen.

Lopende zaken.

 • Action aan de Nieuw Frieslandstraat. Geen nieuwe ontwikkelingen. Bewoners van de straat zijn in gesprek om een groep what’s app op te richten. Blijft op de agenda
 • Visie kernwinkelgebied Glanerbrug. Er zijn nieuwe ondernemers in Glanerbrug die geen mogelijkheid hebben tot ontwikkeling. Zij hebben deze problematiek bij de DRG aangedragen en wij zijn in gesprek met de wethouder om hiervoor een oplossing te vinden. Tevens zou er nog een evaluatie komen voor de nieuwe detailhandelstructuurvisie wij zullen hierover vragen stellen bij de volgende stadsdeel Oost commissie vergadering
 • Bestemming bibliotheek De DRG is van mening dat de bibliotheek voor Glanerbrug behouden moet blijven. Men moet zich inzetten voor een beter en rendabeler bezetting van het gebouw. Verder geen nieuwe ontwikkelingen die bekend zijn. Er komt nog een vervolg meeting, waar ook nog de afspraken en inbreng van de deelnemers bekend gemaakt worden
 • Verkeer Gronausestraat/Tolstraat.Na de oproep van de dorpsraad over hoe de aanwonende en de gebruikers van de Tolstraat de aangebrachte wegversmalling ervaren en beleven zijn er weinig reacties binnengekomen. Een enkeling gaf aan het storend te vinden en gevaarlijk voor de fietsers rijdende in noordelijke richting, waar een ander te kennen gaf dat de versmalling een gewenning is die de veiligheid ten goede komt. Onbekend is de ervaring en beleving van de buschauffeurs. Er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden. Het parkeren op de straat tegenover de cafetaria wordt wel als ongewenst ervaren. V.w.b. het overleg tussen het stadsdeelmanagement Oost en de aanwonende van de Broekheenseweg is de dorpsraad nog niet geïnformeerd. Bewoners van de Schoolstraat hebben ook verkeersproblemen in hun straat gemeld. Van de gehouden tellingen aldaar heeft de Drg nog geen resultaten gezien.
 • Boomfeestdagen 2016De boomfeestdagen 2016 waren ook in stadsdeel Oost een groot succes. De aanvraag van scholen was zo groot dat men niet alle scholen kon laten deelnemen. In het Babybos en de aangrenzende nieuw aan te leggen Landschapstuin zijn door de Ibs Esmarke, de Obs Eschmarke, de Drakensteyn school en de Godfried Bomansschool van Enschede Zuid honderden bomen geplant. Leerlingen van de Gerardusschool hebben zich bezig gehouden met het planten van bomen aan de Kerkstraat en de kinderen van Dolphia hebben meerdere bomen geplant op de open vlakte voor “de Kei”. Op 21 ….. 2016 zal de officiële opening plaatsvinden van de nieuwe landschapstuin. (Onze bijzondere dank gaat uit naar de stadsdeelbeheerder R. Senger voor zijn inzet en voor zijn voortreffelijke uitleg aan de kinderen over het nut van de bomen. ??)

Dodenherdenking 4 mei 2016 (zie bijlage 2)

Bij het raadplegen van de kalender voor 2016 realiseerde het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug zich dat Hemelvaartsdag dit jaar op donderdag 5 mei valt. Al snel werd duidelijk dat dit wellicht wel eens de nodige problemen op kan leveren bij het organiseren van de 5 mei viering. In Duitsland is het bovendien de gewoonte op Hemelvaartsdag ook 'Vatertag' te vieren. Nederlanders gebruiken Hemelvaartsdag niet alleen om er die dag op uit te trekken, velen gebruiken het lange weekeinde voor een korte vakantie.

De muziekvereniging Wilhelmina deelde mede dat ze die avond geen volwaardig orkest bij elkaar kunnen krijgen en moeten afzien van hun medewerking aan het bevrijdingsconcert. Naar de mening van het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug en ook de mening van de Drg een enorme aderlating. In onze ogen is de bijdrage van Wilhelmina van essentieel belang voor de 5 mei viering. Zo belangrijk dat het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug heeft besloten de 5 mei viering dit jaar niet door te laten gaan. Het Comité zal zich dit jaar alleen focussen op de 4 mei viering op de woensdag.

Jongerenonderkomen de Hut en het terrein rondom de basisscholen (met de resultaten van de schouw en de inloopavond)

De DRG heeft overeenstemming bereikt met het stadsdeelmanagement omtrent de invulling en openstelling van de Hut, vanaf 1 mei zal een vrijwilligersclub tezamen met de jeugd ervoor zorgen dat deze een veel ruimere opening krijgt, zeker voor het weekend. Ook wordt naarstig gezocht naar een grotere groep vrijwilligers die de Hut willen bemannen.

Schouw 7 en 21 maart 2016, rondom de basisscholen Zuid ter verbetering en veiligheid van de buurt. (zie bijlage 1a en 1b)

 De schouw is gehouden om tijdens de rondgang door het gebied de problemen en onveiligheden te inventariseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugsoverlast en vandalisme, vervuiling, onveilig gevoel of gedrag. Onze dank gaat uit naar de deskundige maar ook zeker naar de aanwonende die zich actief hebben ingezet. Hierdoor is een overzichtelijke lijst met problemen en wensen ontstaan. Het geheel is in te zien op de website van de Drg en te volgen in de Grensstreek waar kort de verbeteringen of aanpassing worden verwoord en bijgehouden.

Drugsproblematiek, vele acties met een blijvend vervolg

Zoals men uit de vele publicaties en acties van de afgelopen maanden heeft kunnen vernemen zijn er steeds meer inzetten vanuit de politie richting de overlast. Het einde is nog niet inzicht en de DRG zal druk blijven uitoefenen op het gezag, om de mensen van Glanerbrug te helpen de overlast te verminderen.

Op 26 mei 2016 zal er een avond worden gepland waarbij dorpsbewoners met elkaar in gesprek kunnen omtrent de drugsoverlast. Een avond waar men elkaar kan informeren en met elkaar in gesprek kan om te kijken hoe men de overlast kan verminderen of beperken. Bewoners hebben vaak goede ideeën waar we gebruik van kunnen maken. Aanwezigheid van het stadsdeelmanagement, Drg, woningcorporaties, wijkagenten en mogelijk de wethouder is hierbij vereist.

Straten en/of buurten die zich verenigen of aansluiten tot een what’s App groep m.b.t. what's app borden. (zie bijlage 3)

De Drg kan zich vinden in het voorstel om eerst te inventariseren waar behoefte is aan het plaatsen van what’s app preventieborden. Dit om een wildgroei aan borden, zoals men die al door de hele regio ziet, te voorkomen. Het zou toch niet geloofwaardig overkomen als er te pas en te onpas een willekeur aan borden geplaatst wordt. Daarom verzoekt de Drg een ieder die behoefte heeft zich te melden en aan te tonen dat het een door meerdere gedragen idee is. De Drg wil zich dan inzetten om in een keer alle borden bij de commissie wijkbudgetten aan te vragen, zodat de buurt of straat dit niet zelf hoeft te bekostigen.

Bij de Drg is het verzoek voor borden gekomen vanuit de wijk Oikos, Tolstraat, Schildkampstraat en de Dr Stamstraat. Er zal in de Grensstreek worden aangegeven dat het termijn van aanmelden verlengd wordt tot 1 juni 2016.

Sluiting van het dorpshuis per 1 augustus 2016

De DRG ondersteunt de huidige gebruikers van het dorpshuis met het vinden van een nieuw onderkomen. De Drg betreurt nog steeds de op handen zijnde sluiting van het dorpshuis. Vanuit de gemeente is verwoord dat zij de pijn begrijpen bij diegene die gehecht zijn of emotionele waarde hebben bij het dorpshuis. Ook hebben zij duidelijke aangegeven dat de sluiting onomstotelijk vast staat en niet teruggedraaid zal worden.

De Drg is hierop gesprekken aangegaan met het speeltuinbestuur en het bestuur van de SES omtrent uitbreiding van de ruimte die het speeltuinbestuur wenst. Hierdoor zal er met de direct en indirect belanghebbende in de week van 8 mei een gesprek plaatsvinden aangaande de mogelijkheden die voorhanden zijn.

De Drg heeft ook gesprekken gevoerd met het nieuwe Meijershoes omtrent mogelijkheden die daar wellicht nog zijn.

Ook de bibliotheek heeft te kennen gegeven dat er daar nog mogelijkheden zijn.

De Drg wil gebruikers van het dorpshuis en andere die een nieuw onderkomen zoeken wel verzoeken zelf een keuze te maken en zich goed te verdiepen in de mogelijkheden en zekerheden die er zijn op langere termijn.

Op donderdag 23 juni zal er voor het laatst een openbare vergadering in het dorpshuis plaatsvinden. De openbare vergadering zal daarna in het nieuwe Meijershoes op Bultserve plaatsvinden.

KVO. Keurmerk Veilig Ondernemen is ook aan de Glanerbrugse ondernemers overhandigt en gecertificeerd. (zie bijlage 4)

Alleen nog de veiligheid app, dan is het KVO compleet en kunnen we de organisatie verder uitwerken. De Drg gaat navragen of er ook een certificaat te behalen is voor “Veilig wonen”

AZC commissie overgenomen door de gemeente.

Morgen zal een persbericht verschijnen over de nieuwe omwonenden-commissie. De DRG zal hieraan deelnemen.

Wijkbudgetten:

Oikos: vraagt aandacht voor het voetbalveldje. De ondergrond is slecht en behoefte is er aan een kunstgrasveldje. De aanwezige politiek vraagt de bewoners dit bij het stadsdeelcommissie in te brengen aangezien deze van de behoefte niet op de hoogte is. Kan ook via de Drg.

Oikos: De waterafvoer van het hondenrenveld is slecht. Bewoners vragen of gedeeltelijke verharding mogelijk is zodat men er droog kan lopen. Zij willen dit wel zelf uitvoeren. Ze nemen contact op met stadsdeelbeheer. Op 31 mei zal er een presentatie bij de stadsdeelcommissie gegeven worden aangaande het budget voor 2016.

Buurtcomités

 • Blijft belangrijk dat wij dit jaar meer inwoners aanmoedigen om zich op buurt/straat niveau te organiseren
 • De wijk Oikos wordt verzocht hun aanspreekpunt/gesprekspartner bekend te stellen.

Bestuurlijke mededelingen:

  • Stadsdeelmanagement
  • StadsdeelbeheerVanwege de aanstaande pensionering van wijkbeheerder Jos Spijkerman gaat Hans Schutte team Stadsdeelbeheer Oost vanaf 1 mei versterken. We zijn heel blij met de komst van Hans Schutte. Hans Schutte blijft daarnaast ook wijkbeheerder voor de wijk Stroinkslanden in Stadsdeel Zuid.  Deze verandering is ook aanleiding om de gebiedsindeling van het stadsdeel Oost  wat aan te passen. Raimond blijft wijkbeheerder voor o.a. Eekmaat/ Eilermarke/ Glanerbrug en gaat Dolphia er bij doen.< /li>
  • PolitieGeen bijzonderheden
  • Politiek Annelies Futselaar, voorzitter van de stadsdeelcommissie Oost prijst de laagdrempeligheid van de vergadering en spreekt haar verbazing uit dat de vertegenwoordiging van de politiek, bij openbare dorps en wijkraden, zo gering is. Aangezien daar toch veel informatie van de burgers te verkrijgen is.

Sluiting:

Voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.

Bijlage(n)

    : volgen spoedig

 

Bijlage A

verslag

Onderwerp

 
:
Communicatie gemeente Enschede en wijkraden
 
Verslag vergadering nummer
:
02
 
Datum van de vergadering
:
Vrijdag 18 maart 2016
 
Plaats van de vergadering
:
Service Centrum Oost
 
Inleiding
 
De wijkraden Enschede-Oost hebben eind 2015 in een gezamenlijke brief kenbaar gemaakt, niet tevreden te zijn over de contacten met en de communicatie van de Gemeente Enschede. Om daarover door te praten is een bezoek aan alle wijkraden gepland.
 
De wijkraad Glanerbrug geeft te kennen dat vooral interne communicatie binnen de gemeente voor hen als een struikelblok wordt ervaren. Ze geven daarbij een aantal voorbeelden waaronder de casus ‘de Hut’ de casus ‘dorpshuis’. Uit het gesprek komt naar voren dat er binnen de gemeente veel verschillende afdelingen betrokken zijn bij dit soort zaken en dat er geen gedeeld beeld is. Interne afstemming en regie ontbreekt. De wijkraad heeft behoefte aan een duidelijk aanspreekpunt. Dat wil zeggen op het juiste moment de personen aan tafel die erover gaan.
 
Rol stadsdeelmanagement
 • Aan de voorkant van een casus de regie nemen en zorgen voor interne afstemming in de organisatie.
 • Vanuit het stadsdeel toezien op een afgestemd en gedragen ‘intern’ voorstel.
 • Pas als de interne afstemming voldoende is er mee naar buiten gaan c.q. externe partijen zoals de dorpsraad betrekken.
Rol dorpsraad
 • De dorpsraad is een platform dat zelf geen mening heeft. Het vertegenwoordigt de achterban in het dorp.
 • De dorpsraad heeft in de verschillende wijken contactpersonen die als een ‘slapende commissie’ functioneren. Pas op het moment dat er zich iets voordoet, worden personen actief.
 • Zijn er onderwerpen, dan horen hier werkgroepen bij met dorpsbewoners die met het thema aan de slag gaan.
Hoe nu verder
 • De dorpsraad heeft behoefte aan het opnieuw positioneren en herdefiniëren van hun rol ten opzichte van het stadsdeelmanagement/de gemeente Enschede.
 • De voorkeur gaat uit naar een meer zakelijke manier van samenwerken.
 • Conclusie is dat iedere dorps- en wijkraad zo z’n eigen manier van werken heeft en dat qua samenwerkingsafspraken er per raad maatwerk nodig is.
 • Er wordt kort gesproken over de communicatievisie en bijbehorende focusgroep, waar de dorpsraad deel van uitmaakt.
 • De dorpsraad geeft te kennen dat het stuk erg intern geschreven is en niet bij de verschillende dorps- en wijkraden is geland.
 • Er is ook geen terugkoppeling geweest over hoe hun bijdrage is meegenomen in de communicatievisie.
Vervolgafspraken
 • De wijkraad gaat aan het werk met hun visie op de samenwerking.
 • Afspraak is dat er een vervolg wordt gepland om deze visie te delen.
 • Ook is er de behoefte om in ieder geval één keer per half jaar op deze manier gezamenlijk om de tafel te zitten.

Bijlage(n): 1a

Interne avondschouw 7 maart 2016 t.b.v. de voortgang en gebeurtenissen rondom “de Hut”, het Cruyff Court en de omliggende basisscholen.

Doelstelling Het doel van de schouw is om tijdens de rondgang door het gebied de problemen en onveiligheden te inventariseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugsoverlast en vandalisme, vervuiling, onveilig gevoel of gedrag. De verlichting en het aanwezige openbaar groen wordt eveneens bekeken. Ook worden tijdens de schouw fysieke aspecten benoemd die van invloed kunnen zijn op de veiligheidsbeleving.

Hiermee trachten we gezamenlijk inzicht te krijgen in de knelpunten in de openbare ruimte rondom het Jongerencentrum “De Hut”, het Cruyff Court en de basisscholen (Glanerbrug zuid).

Gezamenlijk dragen we er zorg voor dat de benodigde aanpassingen worden uitgevoerd.

Afgesproken is dat er een complete lijst wordt samengesteld en dat bekeken wordt of deze in zijn geheel of in fasen af te werken is. Hierbij worden wel prioriteiten gesteld v.w.b. de veiligheid.

Het verslag van de schouw zal gebruikt worden als leidraad van waaruit men verder gaat werken. In het verslag zijn de problemen, wensen en gebreken verwoord en daar waar mogelijk van een foto voorzien. Elke deelnemer aan deze schouw krijgt het verslag gemaild, waarna een ieder nog drie dagen tijd heeft om hierop te reageren of aan te vullen. Het verslag zal als leidraad worden gebruikt bij de grote schouw op 21 maart 2016.

(hierbij zou nog het fietsplan benoemd kunnen worden maar deze is echter al uitbesteed en zal op korte termijn gepresenteerd gaan worden. Donderdag 10 maart is hier een 2de zitting over en zal veder besproken worden hoe de invulling en presentatie gaat worden.)

Met Domijn is nog geen contact gelegd v.w.b. het fietsplan (visie) etc. Domijn is de eigenaar van diverse aangrenzende woningen, die officieel geen achteruitgang hebben. Dit zal nog opgepakt dienen te worden.

R. Senger geeft aan dat het door de gemeentelijke instantie toegezegde lichtplan inmiddels klaar is en op korte termijn gepresenteerd wordt. (westzijde van de scholen).

 • Verlichting
  • Verlichting. Op en rondom de scholen en schoolpleinen ontbreekt de nodige verlichting. Dit zorgt voor veel donkere plekken waar jongeren kunnen verblijven zonder gezien te worden.
  • Verlichting. Voor “de Hut” ontbreekt. Hierdoor is er geen sociale toezicht op afstand mogelijk. Jongeren zijn niet herkenbaar en man kan niet zien wat er voor “de Hut”gebeurd.
  • Verlichting. Bij de toegang van het Cruyff Court ontbreekt de nodige verlichting. Het is nu een hangplek voor jongeren die zorgen voor overlast en vervuiling.
  • Verlichting. Op plaatsen waar mogelijk de nieuwe fietsenstallingen komen bevinden zich te weinig vaste lichtpunten. Verlichting. Aan de voorzijde van de Drakensteyn school ontbreekt verlichting. Daardoor is de plek waar het bankje staat een hangplek met veel overlast en vernielingen tot gevolg.
  • Verlichting. Verlichting aan de achterzijde van het zwembad ontbreekt. De uitgevoerde snoeiwerkzaamheden zorgen voor meer overzicht en transparantie, maar nog steeds is het een plek waar auto,s kort stoppen om ….? Door de slechte verlichting is er maar een beperkte sociale controle, veiligheidsgevoel of toezicht. Zeker gezien vanaf de tegenoverliggende woonappartementen en vanaf de Schipholstraat.
  • Verlichting. Aan de achterzijde van het café “de Brug” is onvoldoende verlichting. De aanwezige verlichting is defect en hangt te laag (jeugd klimt er op).

Schoolvertegenwoordigers geven aan dat er op enkele plekken verlichting is geweest, maar met regelmaat wordt vernield. Het betreft dure verlichtingselementen. Het telkens vernieuwen kost veel geld, waarvoor de scholen geen budget hebben. Bij bestaande en nieuw aan te brengen verlichting moet hier aandacht aan worden besteed.

 • Camerabewaking
  • Op plekken bij “de Hut” kan camera bewaking de veiligheid bevorderen en vandalisme en vernielingen doen verminderen.
  • Op plaatsen bij of aan de scholen kan camera beveiliging hangjongeren op ongewenste plekken rondom of bij de scholen verminderen, de veiligheid bevorderen en vandalisme en vernielingen beperken.
  • Camera’s. Waar mogen ze geplaatst worden en hoe zit het met de wet op de privacy in deze?
 • Cruyff Court
  • Het Cruyff Court en de paden erom worden in de donkere uren, als onprettig en onveilig ervaren. Ouders geven in de donkere uren dit gebied te mijden. Jongeren zijn verbaal aanwezig. Op en rondom het Cruyff Court wordt veel vervuiling aangetroffen; lege flesjes, blikjes, kapot glas, peuken etc.
 • Ingang zwembad, sporthal en “de Hut”
  • Aan de voorzijde en op de daar aanwezige parkeerplaatsen worden veel glasscherven van bierflesjes aangetroffen. De jongeren nemen hun eigen drank mee en nuttigen dit buiten. Gaat het om minderjarige die roken en alcohol drinken?
 • Parkeren auto’s voorzijde en zijkant zwembad.
  • R.F. geeft aan dat door toedoen van het wildparkeren tijdens afhalen/brengen van kinderen naar school of evt. boodschappen doen bij de Jumbo aan de overkant het veelvuldig problemen geeft voor ouders met kinderen en evt. kinderwagens om hier te kunnen lopen. Robert geeft aan dat een voetpad door de groenstrook, tegenover het zwembad wenselijk is.
 • Groenstrook langs aangrenzende woningen Operastraat
  • Deze groenstrook is opgenomen in het fietsplan als fietsenstalling. De basisscholen willen de mogelijkheid bezien om daar ook een fiets suggestiestrook aan te brengen. Gemiddeld zouden hier per dag 500 fietsen passeren. Deze zal niet bedoelt zijn voor scooters of bromfietsen.

   Aanplanting zou hier weg worden gehaald waardoor er een fietsenstalling en een veiliger fiets suggestiestrook gerealiseerd kan worden. Het plan is nog in ontwerp en zodoende nog bespreekbaar voor tips en suggesties. De reeds aanwezige fietssluis moet blijven om de veiligheid te waarborgen, alleen zal deze aangepast moeten worden. Op welke manier is nog eveneens bespreekbaar.

 • Doorgang tegenover de OBS
  • De doorgang van het schoolplein Drakensteyn naar het schoolplein voor de Troubadour is smal. Zeker gezien een mogelijke aan te brengen fiets suggestiestrook voor de veiligheid op het plein.
 • De verhoogde groenvoorziening(gras) naast de Troubadour
  • De groenvoorziening grenzende aan de westzijde van de Troubadour is een niet bruikbare ruimte. Is het een mogelijkheid deze groenvoorziening, of een gedeelte daarvan bij het schoolplein te betrekken.
 • Fietshekken
  • De Fietshekken bij de peuterspeelplaats worden niet gebruikt en zijn derhalve overbodig. Het is wenselijk de peuterspeelplaats uit te breiden met het braakliggend aangrenzend stuk waar nu de zinloze fietshekken staan? De peutertjes hebben niet eens een zandbak of ruimte om fatsoenlijk buiten te spelen en de nooduitgang doorkruist de peuterspeelplaats.
 • Drakensteyn
  • VernielingenHelaas is hier ook sprake van veelvuldig vernielingen. Men klimt bij de voordeur langs de regenpijp omhoog. Bekeken moet worden of hier iets tegen te doen is. Er liggen zonpanelen op het dak waardoor de angst zeer gegrond is dat deze ook vernield gaan worden. Via het dak gaat men naar de patio waar men dan ongezien verblijft. (is niet wenselijk)
  • RoosterHet rooster wat aangebracht is voor begroeiing klimop beplanting wordt door de jeugd gebruikt als een klimwand, met gevolg het betreden van het dak.
  • toegangspad/weg zijkant DrakensteynHier zal nog een wegversmalling en verlichting worden aangebracht. (zie lichtplan) Het blijft een aandachtsplek. Het oude toegangshek ontbreekt nog.
  • SchuifhekkenDe nieuw geplaatste schuifhekken werken nog niet.
 • Containers

Afvalcontainers van de basisscholen die buiten staan dienen een vaste plek te krijgen (men is voorstander van ondergrondse containers) om de veiligheid te bevorderen. De hieraan verbonden onkosten zijn nog te hoog en voor de school niet op te brengen.

 • Het stadsdeel management stelt in samenwerking met belanghebbende organisaties en de verantwoordelijke instanties de prioriteiten vast en maakt de haalbaarheid hiervan bespreekbaar.
 • De betrokken scholen, zorgen dat zij in het bezit komen van de invulling van het nieuw in te richten schoolplein (het schetsontwerp en de invulling van het schoolplein en fietsenstalling is uitbesteed)

Opmerkingen van betrokkenen

 • Ouders hebben het idee dat de Hut nooit open is, of in elk geval veel te weinig. (het zou vaker moeten open zijn zodat de jeugd niet buiten hoeft te “hangen”, maar hier zijn veel vrijwilligers voor nodig.) met vrijwilligers kunnen de openingstijden worden verdubbeld).
 • Gemeente onderhoud de groenvoorziening niet meer, dit is overgegaan naar de scholen en naar Glanerbrug Werkt. Hiermee proberen we de jeugd bewust te maken en verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen, door ze mee te laten helpen met het opruimen van de troep die zij of hun vrienden hebben achtergelaten.
 • Nieuwe inrichting voor het zwembad is helder en overzichtelijk geworden. Echter zou het wenselijk zijn een fietssluis aan te leggen of de doorgang van het Cruyff Court af te sluiten zodat fietsers of zelfs brommers geen gevaarlijke situaties meer kunnen veroorzaken.
 • Multifunctionele ruimte tussen zwembad en de Hut ligt er nu helaas verloren en niet gebruikt bij, suggesties om deze meer te gaan benutten zijn van harte welkom. Bij aanwezige ouders is het bestaan van de multifunctionele ruimte niet bekend.
 • De vernielingen nemen toe, van voorheen alleen “na vakanties of feestdagen” is er nu sprake van, “na ieder weekend”.
 • Het hoge hek dat geplaatst is voor de peuterspeelplaats is aangebracht om de veiligheid te waarborgen van de peuters. De wens c.q. noodzaak van de school is de peuterspeelplaats te vergroten. (zie punt fietshekken)
 • Annelies wil graag de nieuwsbrief gaan inzetten voor anonieme meldingen van ouders, n i.v.m. overlastmelding naar de politie of school.
 • Drugsoverlast en evt. dealers plekken willen we in kaart brengen aangezien het hier steeds meer gebieden in het dorp betreft, zodat we hier ook sneller op kunnen participeren d.m.v. meldpunt te creëren. (politie is hier inmiddels ook al mee bezig, en heeft hiermee al successen geboekt.)
 • Duidelijk wordt afgesproken dat wanneer er spuiten gevonden worden deze niet zelf op te ruimen maar meteen te melden.! 053-4817600

Vragen

 • Wie is in kwestie verantwoordelijk voor de verlichting. De scholen zijn eigendom van de gemeente. Bij vervanging van lampen en ander onderhoud (o.a. door vernielingen) komt de kostenpost dan bij de scholen te liggen?
 • In hoeverre heeft de dorpsraad hier een taak in?
 • Camera`s. Waar mogen ze geplaatst worden en hoe zit het met de wet op de privacy in deze?
 • Welke sociale woningen, die overlast ondervinden en of klachten hebben gedeponeerd, zijn inmiddels in kaart bij Domijn?

Wensen

 • In de stuiken liggen afrasteringen, graag deze weer op hun plek plaatsen waar ze horen.,/li>
 • Doorgang Sonatestraat opnieuw bestraten, hier ligt constant hoog water.
 • Grasveld aanpakken, deze is inmiddels een moeras en honden uitlaatplek geworden.
 • Ophogen speeltuin met zand.
 • Defecte speeltoestellen vernieuwen of herstellen.
 • Meer politie op straat of evt. een buurtwacht samenstellen.
 • De hut langer en vaker openstellen voor de jeugd. Veiligere hangplek kunnen bieden.
 • Geschikte vrijwilligers gaan aantrekken voor de hut.
 • Probleem jongeren al eerder in kaart brengen en in samenwerking met jeugdzorg, scholen, politie en ouders in gesprek te gaan. Plan van aanpak opstellen.

 

Bijlage(n): 1b

21 maart bewonersavond Muziekbuurt: ingebrachte ideeën.

Aanpassingen omgeving IKC en buurt

Opmerking

Hebben ook kinderen meegedacht over de aanpassingen?

Mooie tekening, mooi plan maar hoe gaan we na de aanleg dit zo houden met elkaar?

Bedankt dat we op deze manier ons ook nog mogen laten horen. Merk in de buurt dat er wel redelijk veel vertrouwen weg is, doordat in het verleden al wat officiële aanvragen zijn geweest en er geen antwoord of oplossing is gekomen. Willen jullie ook “onze’ plannen meenemen om het in de buurt rondom de scholen te verbeteren?

 

 • Autoverkeer naar kindcentrum tegengaan
 • Afsluiting voor en achter kindcentrum
 • Afsluiten met verwijderbare paaltjes
 • Tegengaan van scooters over fietspad langs de scholen
 • Hou de hagen laag, ivm de veiligheid en de rotzooi die erin wordt gegooid
 • Kan het pad niet alleen voor voetgangers toegankelijk gemaakt worden?
 • Hou de hagen laag, ivm de veiligheid en de rotzooi die erin wordt gegooid
 • 360⁰ camera beveiliging toezicht ivm criminaliteit ( meerdere keren genoemd)
 • Betere parkeergelegenheid omdat nu de parkeerplaatsen ingenomen worden door de schoolmedewerkers
 • Extra toezicht , want men heeft wel een budget om extra dingen aan te schaffen maar als dit door de jeugd weer afgebroken wordt heeft dat geen zin.
 • Kan de doorgaande weg, aan de kant van de hoofdingang IKC Zuid, worden geblokkeerd? Vanaf de Ouverturestraat tot aan de hoofdingang, vanaf de Schipholtstraat tot aan de ingang van de Troubadour. De vrijgekomen ruimte kan speelplaats worden voor de PZS. Deze kinderen hebben geen volwaardige speelomgeving. Tevens wordt het voor de kinderen veel veiliger. Via de Sonatestraat en de Operastraat is de ontsluiting op legale wijze mogelijk. (meerdere mensen hebben dit aangegeven)
 • Fiets en voetpad is altijd glad. Kan hier iets aan worden gedaan?
 • Rondom de school zijn veel donkere hoeken, dat geeft een onveilig gevoel.
 • Kan daar verlichting geplaatst worden (hufterproof) ?
 • Bij de sporthal wordt gedeald, bewoners willen autonummers noteren voor de politie
 • Het hek is open en auto’s rijden achter het zwembad langs. Kan dat dicht gemaakt worden?
 • Graag meer controle in de avonduren door politie en handhaving. Dan ook uit de auto stappen en in het gebied surveilleren.
 • Vlaggen bij de school niet terugplaatsen
 • Sonatestraat: bestrating aanpakken bij regen blijft er veel water staan
 • Putjes in de Operastraat zakken steeds verder weg
 • Veld achter de operastraat opheffen en er een hondenrenveld van maken voor honden?
 • En kan daar een lantarenpaal bij geplaatst worden?
 • Er is veel overlast van hondenpoep.
 • Kan de schoolbel uit tijdens de schoolvakanties?
 • De parkeerruimte voor de school wordt in beslag genomen door de leerkrachten van de scholen. Kunnen daar afspraken over gemaakt worden, zodat er meer ruimte ontstaat?
 • Bomen plaatsen langs schoolplein en struiken langs de Ouverturestraat en leilindes
 • Voorstel om onderhoud te doen van een stukje groen door oudere bewoners, maak de buurt mooier!
 • Aanpak groenvoorziening tussen de woningen Operastraat 40-50 en 107-113
 • Pushpin 3 zie bijlage. De bosjes voor operastraat 107 verwijderen en speeltoestellen plaatsen voor de kids tot 4 jaar op deze plek: in de gaten houden en onderhouden
 • Plaatsen van een ondergrondse container voor restafval, zodat in de grijze bak het plastic verzameld kan worden
 • Aanpak beplanting tussen de huizen en de scholen: eventueel alles verwijderen en bestraten en hekwerk plaatsen zodat dit als fietsenstalling voor de kinderen gebruikt kan worden. Kunnen er meer afvalbakken worden geplaatst?
 • ( door meerderen aangegeven)
 • Veel water overlast. Van de Sonatestraat naar de achteringang van de Troubadour kun je niet met droge voeten komen. Op hoogte van het hek ligt een put, deze lijkt verstopt. Hier staat altijd een hele diepe plas water en na de regen een dikke laag modder. Ook de bestrating moet hier worden gerenoveerd.
 • Hek heeft vlijmscherpe kanten 9 op ooghoogte van kinderen) graag met spoed aanpassen. Ook ligt hier veel water.
 • Liever meer bomen langs de Ouverturestraat ( noten en vruchtenbomen), omdat alle groen is weggehaald is het nu erg kaal. Kan de buurt bloemperken zelf gaan onderhouden?
 • Kan er in de buurt prairiebeplanting ( bloeiend) worden toegepast? Is dat haalbaar?
 • Push pin 1: zie bijlage. Kan er een zandbak geplaatst worden op deze plaats.
 • Kan er bij de parkeergelegenheid naast de Operastraat 40 ( hoofdingang Glanerbrug zuid) een soort drempeltjes geplaatst worden zodat de auto’s de schuttingen van de woning niet kapot rijden?

 

Bijlage(n): 2

Borden WhatsApp buurtpreventie in Glanerbrug oké

Maar wel met gezamenlijke aanpak om wildgroei te voorkomen

GLANERBRUG - Verschillende buurten of straten in Glanerbrug hebben bij de gemeente een aanvraag ingediend voor het plaatsen van WhatsApp preventieborden. Die Glanerbruggers hebben zich verenigd in een WhatsApp groep en willen daarmee hun gevoel van veiligheid in hun buurt of straat vergroten. Ook in Glanerbrug proberen inbrekers steeds vaker hun slag te slaan. Met zo'n WhatsApp groep probeer je als buurt of straat die dieven buiten de deur te houden. Bij de Dorpsraad Glanerbrug komen ook steeds meer aanvragen van een buurt of straat binnen voor het aanschaffen en plaatsen van WhatsApp buurtpreventieborden. Op meerdere plekken in de regio zijn zulke borden al geplaatst. Dit kan leiden tot een wildgroei aan borden. De gemeente Enschede heeft dan ook regels opgesteld waaraan moet worden voldaan, alvorens tot plaatsing over te gaan. Uitgangspunt is dat de openbare ruimte veilig, overzichtelijk, mooi en leefbaar moet blijven voor iedereen. De dorpsraad en het stadsdeelbeheer Oost willen inventariseren in welke buurten of straten behoefte is aan een WhatsApp preventie bord.

"Voordat buurtbewoners het initiatief nemen voor een aanvraag is het handig om te kijken of er al een WhatsApp groep bestaat voor jouw wijk," meent woordvoerder Bart Klatt van de Dorpsraad Glanerbrug. "Kan men zich daar bij aansluiten of moet men een nieuwe groep oprichten? De Glanerbrugse bevolking wordt dan ook verzocht om bij dorpsraad te melden waar men een WhatsApp groep heeft of op wil richten. Een WhatsApp groep dient wel draagvlak in de buurt te hebben, waaraan meerdere bewoners uit de buurt of straat deelnemen. Dit om de effectiviteit te versterken en een wildgroei van borden te voorkomen."

Na inventarisatie wordt gezamenlijk bekeken naar een eenheid aan borden, waar ze moeten worden geplaatst en hoe we aan de hiervoor benodigde financiële middelen komen en aan de vastgestelde regels kunnen voldoen. "Laten we ons niet spiegelen aan andere steden, maar een duidelijk signaal afgeven dat we in Glanerbrug het gezamenlijk aanpakken, alert zijn en alert blijven," vervolgt Klatt.  "Denk dus altijd eerst na of een bord echt nodig is en of dit iets toevoegt. Kan het ook op een andere manier, zonder bord in de openbare ruimte? Kan het in eigen tuin? Of met stickers op de deuren. Of digitaal via Facebook e.d.?

Zie je toch iets waarbij de politie direct in actie moet komen? Bel dan altijd eerst 112 voordat je het signalement doorgeeft in de WhatsApp-groep. Is er geen spoed bij de melding, maar wil je wel de politie inlichten? Bel dan 0900-8844." Buurten of straten kunnen hun aanvraag voor het plaatsen van borden melden bij de Dorpsraad Glanerbrug. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Bijlage(n): 3

UITNODIGING dodenherdenking Glanerbrug 2016

Het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug nodigt u uit om op woensdag 4 mei 2016 deel te nemen aan de dodenherdenking in Glanerbrug. Wanneer u ook de rondgang langs de oorlogsgraven wilt maken wordt u verzocht om 18.30 aanwezig te zijn op begraafplaats Doodenzorg aan de Veldstraat. Wanneer u alleen mee wilt lopen in de stille tocht wordt u verzocht om 19.00 uur op Doodenzorg aanwezig te zijn. De stille tocht gaat vanaf begraafplaats Doodenzorg aan de Veldstraat via de Stolpersteine naar het Heldersplein. Mensen die niet mee kunnen lopen, maar wel bij de herdenking aanwezig willen zijn, worden verzocht om 19.40 uur op het Heldersplein aanwezig te zijn. De officiële dodenherdenking begint daar om 19.45 uur.

Loading...

Het programma op woensdag 4 mei ziet er als volgt uit:

 • 18.30 uur Verzamelen bij Doodenzorg aan de Veldstraat. Gelegenheid om een rondgang langs de oorlogsgraven op de begraafplaats te maken.
 • 19.15 uur Vertrek voor stille tocht via de Stolpersteine aan de Gagelstraat, Veldstraat en Gronausestraat naar het Heldersplein.
 • 19.40 uur Aankomst bij herdenkingsmonument 'Abrupt vaarwel' op het Heldersplein.
 • 19.45 uur Dodenherdenking.
 • 19.58 uur Trompettist Teun Nicolai blaast 'The last post'.
 • 20.00 uur Twee minuten stilte.
 • 20.02 uur Wilhelmus.
 • 20.15 uur Informele afsluiting in Hervormde kerk aan de Gronausestraat 1200 (einde 21.00 uur).

 Bijlage(n): 4

Eerste stap voor veiliger en schoner Glanerbrug

GLANERBRUG - In Glanerbrug is vorige week dinsdag een eerste stap gezet om Glanerbrug veiliger en schoner te maken. Voorzitters Bert Zoetman (Glanerbrug voor Ondernemers) en Theo de Boer (Dorpsraad Glanerbrug), wethouder Jeroen Hatenboer (gemeente Enschede), Ron de Wit (Brandweer Twente), Richard Maters (Politie Enschede) en Martijn Wildeboer (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) tekenden de convenant die de veiligheid in het Glanerbrugse winkelgebied op een hoger plan moet brengen. Volgens voorzitter Bert Zoetman van de GO is het Keurmerk Veilig Ondernemen niet alleen goed voor de Glanerbrugse winkeliers en het zijn personeel, maar ook voor de bewoners van het grensdorp.

“Het tekenen van de convenant is een volgende stap van de Glanerbrugse ondernemers om met de steun van Martijn Wildeboer van het CCV en in samenwerking met politie en brandweer te komen tot een winkelgebied waar de mensen veilig kunnen winkelen,” menen voorzitter Bert Zoetman van de GO en Theo de Boer van de Dorpsraad Glanerbrug.

“De maatregelen om dit te bereiken zijn vastgelegd in een werkplan dat in fases zal worden uitgevoerd. In de eerste fase zal tegemoet worden gekomen aan de dringende wens van de ondernemers om een goed werkende veiligheids app aan te schaffen. Nu dit financieel mogelijk is gemaakt dankzij de bijdrage van de commissie ‘Wijkbudgetten Glanerbrug’ hopen we dat de aan te schaffen app voor het eind van het jaar werkt.”

Wethouder Jeroen Hatenboer van stadsdeel Oost benadrukte dat het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen alleen mogelijk is wanneer mensen daar het initiatief en de verantwoordelijkheid voor nemen.

"Ik ben blij dat Glanerbrug nu ook de energie heeft gevonden daadwerkelijk een begin te maken met het KVO. Dat is een compliment waard voor een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt.”

Loading...

Vertegenwoordigers van de GO, DrG, gemeente Enschede, CCV, politie en brandweer tonen trots het certificaat na het tekenen van het convenant KVO