Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 22 september 2016

Aanwezig

Dorpsraad Th. Noordman, B. Klatt(notulist), Th. de Boer, R. Spek, C. Roskam. JW. Tierates(Vz), Herman Koers(MKA), Bas Meijer en Kim Wennink

Wijkbudgetten H. Schuite, M. Elties

Stadsdeelmanagement A. Volbers

Stadsdeelbeheer R. Senger

Grensstreek J. Smit

Wijkagent W. Bossink

1 Opening

Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom op de eerste openbare vergadering in het nieuwe Meijershoes.

2.Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

Namens de werkgroep KVO Glanerbrug is de dorpsraad uitgenodigd om op 26 september 18.00 uur aanwezig te zijn voor de schouw door Glanerbrug. Vertrek punt is bij Shell. (Wie)

Op dit moment is er een onderzoek bezig waarin de mogelijkheden van het doortrekken van de F35 richting Gronau en Ochtrup worden verkend. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een combinatie van een Nederlands adviesbureau (SOAB) en twee Duitse. Onderdeel van deze studies is ook een tweetal workshops, waarin de eerste woensdag a.s. (van 16.00 tot 20.00 uur) plaatsvindt. In eerste instantie was deze vooral voor de betrokken ambtenaren en een vertegenwoordiger van de Fietsersbond bedoeld, maar in overleg leek het toch goed ook een vertegenwoordiger van de Dorpsraad Glanerbrug uit te nodigen. Dus bij deze. Hopelijk kan iemand van jullie aanwezig zijn (via mijn college Peter te Velde heb ik jullie namen doorgekregen), maar mocht er een collega-bestuurslid kunnen is het ook prima. Voorlopig staat de tweede workshop op 17 november gepland, dus mocht je er woensdag a.s. niet bij kunnen zijn, hoeft dat geen probleem te zijn. (Wie)

Op 24 -09-2016 tijd 10.30 vindt er het uitreiken van het buurtlabel Tolstraat, door Hans van Ronkel, VVN en Debbie Brands Stadsdeel manager.

De aanpassing van het kruispunt Bentstraat – Kerkstraat en Schildkampstraat aangaande de rechts voorrang regeling wordt besproken met de aannemer en er zal vervolgens een planning worden opgesteld om zowel de Bentstraat als de Schildkampstraat aan te pakken. Gezien de schoolsituatie lijkt uitvoering in de herfstvakantie de voorkeur te hebben.

Het AED apparaat van het dorpshuis is verplaatst naar het parochiehuis.

4. Vaststellen notulen

De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 23 juni 2016 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

5. Rondvraag.

6. Lopende zaken.

a. Action aan de Nieuw Frieslandstraat

De informatieavond voor de bewoners van de Nieuw Frieslandstraat die gepland stond in de maand juli heeft niet plaatsgevonden en is verschoven naar een latere datum.

b. Visie kernwinkelgebied Glanerbrug

Een evaluatie van de detailhandelstructuurvisie, heeft nog niet plaatsgevonden. Hierover contact gehad met de gemeente en er is een projectgroep samengesteld o.l.v. Mevr. Schepers.

c. Bestemming bibliotheek

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

d. Schouw,rondom de basisscholen Zuid ter verbetering en veiligheid en aanzien van de buurt.

De scholen zijn druk bezig de uitvoering van de nieuw aan te leggen schoolpleinen. Een schoolplein wat voor de schoolkinderen en de buurtbewoners aantrekkelijk en bruikbaar moet zijn. Er wordt nog steeds gewerkt aan de voltooiing van de schouw resultaten van 7 en 21 maart.

7. Ontwikkelingen oprichting WDC Glanerbrug

Maandagavond is er een bijeenkomst met verscheidene inwoners van Glanerbrug, de Gemeente en de provincie om te onderzoeken hoe we het WDC het beste kunnen inrichten.

8. Jongerenonderkomen de Hut

De DRG heeft vanaf 1 juli de regie over de Hut en zet zich in om de openstelling van de Hut voor de jongeren vergroten. De laatste maanden is een positieve inzet van de jongeren merkbaar. De afspraak is dat de DRG samen met Alifa (ondanks de hoge huur) dit tot 1 januari 2017 zal uitvoeren. Het stadsdeelmanagement, de DRG en Alifa gaan zich beraden en in overleg met derden over hoe de voortgang van de Hut in 2017 gestalte kan krijgen. Er hebben zich problemen voorgedaan rond de Hut die tot gevolg hadden dat meerdere jongeren zich niet veilig of prettig voelen rondom de Hut. Deze jongeren blijven weg bij de Hut en beklagen zich hierover. Alifa en de wijkagenten werken nauw samen met de betrokken instanties en betrekken ook de ouders hierbij.

9. Schouw 7 en 21 maart 2016, rondom de basisscholen Zuid ter verbetering en veiligheid van de buurt

De scholen zijn druk bezig de uitvoering van de nieuw aan te leggen schoolpleinen. Een schoolplein wat voor de schoolkinderen en de buurtbewoners aantrekkelijk en bruikbaar moet zijn. Er wordt nog steeds gewerkt aan de voltooiing van de schouw resultaten.

10. Drugsproblematiek, vele acties met een blijvend vervolg

Het is tamelijk rustig in het dorp, wat niet wil zeggen dat alle problemen opgelost zijn. Na een relatief rustige periode zijn de eerste meldingen van overlast door drugsgebruik of drugsgerelateerde handelingen bij de politie bekend. Ook in de wat rustigere periode wordt er achter de schermen doorgewerkt aan het bestrijden van deze overlast. Oude plekken maar ook nieuwe plekken komen weer in beeld en worden door de Dorpsraad, de politie en het burgernet nauwlettend in de gaten gehouden. De DRG vraagt dan ook een ieder drugsgerelateerde handelingen te blijven melden. Alleen op deze wijze waar we gezamenlijk aan kunnen bijdragen trachten we de drugsgerelateerde overlast te beperken. We zijn er nog niet dus blijft u melden en blijft alert op de drugsgerelateerde overlast. (In ons verslag worden zowel de oude als de nieuwe plekken niet met naam genoemd, om de leefbaarheid en de veiligheid op en rond deze plekken niet extra negatief te beïnvloeden)

11. Voortgang What's app en veiligheid straten

De borden zijn geplaatst op de daarvoor door een werkgroep vastgestelde plaatsen. Het betreft hier de toegangswegen naar het dorp en gelden dan vervolgens voor het gehele dorp. Op deze wijze is een verwildering van het aantal borden in het dorp voorkomen. De inrichting van de What’s app groepen is een privé aangelegenheid. De DRG wil voor de openbare vergadering van november nog een evaluatie organiseren met de diverse beheerders van de What’s app groepen. Aangaande de veiligheid en overlast in het dorp zijn de laatste paar maanden nagenoeg geen meldingen meer bij de DRG gedaan, wel blijven er nog meldingen van vermoedelijk drugsdeals bij ons binnenkomen en wij hopen dat de inwoners dit ook blijven doen.

12 Onderzoek behoud van het zwembad

Dat het behoudt van het zwembad nog steeds leeft in Glanerbrug is wel duidelijk. Maanden na het bekend maken van de sluiting komen er nog lijsten binnen met honderden handtekeningen van dorpsbewoners die tegen de sluiting zijn. We moeten nog afwachten wat het onderzoek van de gemeenteraad oplevert m.b.t. het eventueel nieuwe zwembad en de oplossing voor de tussenliggende periode. De gemeenteraad moet in november de begroting voor de volgende 4 jaar vaststellen en de verkiezingen voor de gemeente vinden in maart 2017 plaats dus breng uw ongenoegen onder de aandacht van de politiek

13. AZC ontwikkelingen

De DRG is door verschillende mensen en organisaties benaderd om meer duidelijk te vragen aangaande de voortgang m.b.t. een AZC op het Eschmarkeveld. Wij zullen dit de komende Stadsdeelcommissie Oost onder de aandacht van de politiek brengen.

14. Wijkbudgetten

Geen meldingen

15. Buurtcomités: Geen bijzonderheden

16. Bestuurlijke mededelingen

a. Stadsdeelmanagement
b. Stadsdeelbeheer
c. Politie

Geen bijzonderheden

d.Politiek

Geen bijzonderheden

17 Sluiting

Voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.