Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 24 november 2016

Aanwezig

Dorpsraad Th. Noordman, B. Klatt(MKA), Th. de Boer, R. Spek, C. Roskam. JW. Tierates(Vz), Herman Koers, Bas Meijer en Kim Wennink

Wijkbudgetten H. Schuite, M. Elties

Stadsdeelmanagement A. Volbers (MKA)

Stadsdeelbeheer R. Senger (MKA)

Grensstreek J. Smit Wijkagent: W. Bossink

 

1. Opening

Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

Op 26 september heeft er een schouw op de Gronausestraat plaatsgevonden. Over het algemeen voldeed de straat aan de gestelde eisen die behoren bij het Keurmerk Veilig Ondernemen. Enkele kleine obstakels in de nabijheid van winkels of woningen werden genoteerd en gemeld bij de eigenaren hiervan, om vandalisme en vervuiling te beperken. Enkele oneffenheden in het trottoir en bij de groenvoorziening zijn bij de aanwezige het stadsdeelbeheerder onder de aandacht gebracht. De voorzitter van de GO(Glanerbrugse Ondernemers), werd er op geattendeerd dat de uitstraling en de reinheid van de Gronausestraat niet alleen een verantwoordelijkheid is van het stadsdeelbeheer Oost maar dat ook de ondernemers hieraan kunnen bijdragen. Op 8 nov. 2016 heeft de verdiepingsbijeenkomst stadsdeelagenda Glanerbrug; SAVE THE DATE plaatsgevonden. Er is voor stadsdeel oost de stadsdeelagenda opgesteld. In dat document wordt gewerkt met vijf speerpunten, die gebaseerd zijn op de kwantitatieve gegevens van Glanerbrug. Tijdens deze verdiepingsbijeenkomst is er gezamenlijk met betrokken ambtenaren en Glanerbrugse vertegenwoordigers gesproken over deze speerpunten en wat dat betekent voor het dorp. Doel van de bijeenkomst was om met elkaar een aantal plannen te bedenken, die de mate van tevredenheid over Glanerbrug verhogen. De verdiepingsbijeenkomst heeft geresulteerd in een aantal voorgestelde concrete stappen die nog nader geformuleerd en gepubliceerd zullen worden. De aanpassing van het kruispunt Bentstraat – Kerkstraat en Schildkampstraat – Kerkstraat zijn voltooid. Voor de gehele Kerkstraat geldt nu de rechts voor links regeling. Op 15 december zal er een bijeenkomst belegd worden voor bewoners van de Operastraat van wie de woning grenst aan de schoolpleinen, het Cruijff Court en het jongerenonderkomen “De Hut”. Zij zullen die avond geïnformeerd worden over het plan van aanpak overlast rondom de scholen en het Cruijff Court.

4.Vaststellen notulen

De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 22 september 2016 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

5. Rondvraag

Zijn er ideeën en voorstellen die Glanerbruggers hebben voor het jaar 2017. Zijn er straten, buurten of verenigingen die nu al kunnen aangeven waar zij het komende jaar tegenaan lopen en eventueel hulp bij nodig hebben. De Dorpsraad wil proberen zichtbaar te krijgen wie voor wie wat kan betekenen? Zijn er wellicht nog situaties waar men als straat of buurt al lang mee bezig is en geen stap voorwaarts komt? Er volgt een discussie en een gegevens uitwisseling, de resultaten zullen het komende jaar verder behandeld worden. Mevr. De Paauw stelt zich beschikbaar voor eventuele secretariële ondersteuning.

6. Lopende zaken

a. Action aan de Nieuw Frieslandstraat

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Er is regelmatig overleg met de aanwonende van de Nieuw Frieslandstraat en met de betrokken ambtenaren.

b. Visie kernwinkelgebied Glanerbrug.

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. (De DRG is hierover in gesprek met de voorzitter van de Glanerbrugse Ondernemers en de gemeentelijke ambtenaren). De gemeente heeft een projectgroep ingesteld, die de materie visie kernwinkelgebied gaan evalueren.

c. Bestemming bibliotheek

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

7. Automatische Externe Defribillator (afgekort AED)

Een Automatische Externe Defribillator (afgekort AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon. Iedere week krijgen honderden mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans neemt toe als binnen 6 minuten wordt gestart met hartmassage en zo snel mogelijk de AED wordt gebruikt. Om ervoor te zorgen dat je in een noodsituatie zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde AED kunt vinden is het van belang dat alle AED apparaten aangemeld zijn en bekend is waar deze geplaatst zijn. Voor een 6 minutenzone zijn veel AED’s nodig. Deze AED’s moeten 24/7 beschikbaar zijn voor algemeen gebruik. Er wordt dan ook nogmaals een beroep gedaan op bezitters van een AED apparaat om aan te geven welke AED’s openbaar gebruikt mogen en kunnen worden. 100% duidelijkheid hierover kan van levensbelang zijn. Aanmelden kan o.a. bij www.AED4.eu.

8. Ontwikkelingen Oprichting Wijk Diensten Centrum Glanerbrug

Benadering organisaties

9. F35 Fietsweg

Op dit moment is er een onderzoek bezig waarin de mogelijkheden van het doortrekken van de F35 richting Gronau en Ochtrup worden verkend. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een combinatie van een Nederlands adviesbureau (SOAB) en twee Duitse bureaus. Er hebben hieromtrent twee workshops plaatsgevonden, met als resultaat dat er nu een traject voorstel gemaakt is.

10. Jongerenonderkomen de Hut

Afspraken over de nieuwe bezetting worde nog met de gemeente gemaakt

11. Voortgang What's app en veiligheid straten

De borden zijn geplaatst op de daarvoor door een werkgroep vastgestelde plaatsen. Er is gekozen om deze te plaatsen op de toegangswegen naar het dorp en gelden dan vervolgens voor het gehele dorp. Dit om verwildering van het aantal borden in het dorp te voorkomen. De inrichting van de What’s app groepen is een privé aangelegenheid. De DRG is voornemens op kort termijn nog een evaluatie te organiseren met de diverse beheerders van de What’s app groepen. De DRG vraagt de inwoners onregelmatigheden zoals drugsdealers en verdachte personen dit blijven melden. Omtrent de plaatsing van een bord bij de grensovergang bij het bruggetje bij de Melodiestraat naar Gleiss is nog geen duidelijkheid gekregen van het stadsdeelbeheer.

12. Onderzoek behoud van het zwembad

De commissie is nog in afwachting van diverse informatie.

13. AZC ontwikkelingen

Begin oktober werd bekend dat er geen AZC komt op het Esmarkerveld omdat er op dit moment geen behoefte is aan nieuwe opvanglocaties. Dat bericht vormde een abrupt einde van een bewogen anderhalf jaar. Vanaf december 2014 was de gemeente Enschede in gesprek met het COA over de opvang van vluchtelingen in Enschede. In het najaar van 2015 viel de keuze op het Esmarkerveld. Het afgelopen jaar hebben velen van u een rol gespeeld in het proces rond het AZC. En welke rol dit ook was, het heeft u allemaal veel energie en tijd gekost. Ondanks dat de meningen over het onderwerp verschillen, waarderen wij de betrokkenheid die u allemaal heeft getoond bij deze moeilijke opgave. Daarvoor onze dank.

14. Wijkbudgetten

Geen bijzonderheden

15. Buurtcomités

Geen bijzonderheden

16. Bestuurlijke mededelingen

a. Stadsdeelmanagement

nvt

b. Stadsdeelbeheer

nvt

c. Politie

Geen bijzonderheden

d. Politiek

Geen bijzonderheden

17. Sluiting

Voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.