Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 23 juni 2016

 Aanwezig

Dorpsraad: Th. Noordman, B. Klatt(notulist), Th. de Boer(Vz), R. Spek, C. Roskam.
en Herman Koers, Bas Meijer en Kim Wennink (aspirant dorpsraadleden).

Wijkbudgetten: H. Schuite, M. Elties

Stadsdeelmanagement: A. Volbers

Stadsdeelbeheer: R. Senger

Grensstreek: J. Smit

Wijkagent: W. Bossink (mka)

Opening

Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom.

Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld

Mededelingen

  • De DRG Heeft helaas een afzegging van Alice Schmitz ontvangen.
  • De Gemeente organiseert op 5 juli een stadsdeelcommissie vergadering in het Meijershoes op het Bultserve, hoofdthema “Veiligheid” in Glanerbrug, waarbij ook de burgermeester aanwezig zal zijn. (zoals in de krant van 23 juni vermeld wordt er een presentatie verzorgt door Burgernet Glanerbrug.)
  • Na ruim 35 jaar in het dorpshuis te hebben vergadert is dit de laatste openbare vergadering in het dorpshuis Glanerbrug. De DRG zal de vergadering vanaf volgende maand in het Meijershoes op het Bultserve houden, dit geldt ook voor het spreekuur van de dorpsraad, de wijkagenten, stadsdeelmanagement op de maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Een nieuwe “Gedondersteen” zal op de groenstrook bij het Heldersplein een plaats krijgen.
Benaming: Dorpshuis
Geplaatst: 1922
Plaats: Kerkstraat 20

Omschrijving:Het dorpshuis, vroeger bewaarschool, werd in de jaren twintig toegevoegd. Het gebouw werd in 1922 in gebruik genomen als de R.K. Jongensschool St. Gerardus. Tot 1977, intussen zitten er zowel jongens als meisjes, biedt het pand onderdak aan deze lagere school. In 1981 wordt het gebouw opgeknapt en geschikt gemaakt als Dorpshuis. Na jaren onder een eigen stichting te zijn ondergebracht, gaat de bestaande stichting per 1 juli 2001 over naar Stichting Welzijn Oost Buiten. De dagelijkse leiding blijft in handen van leden van de voormalige Stichting Dorpshuis, nu "Team Dorpshuis" geheten.

Ontwerper: Grenskeerlkes

Benaming: Gedondersteen

Geplaatst: 1984

Plaats: Dorpshuis Glanerbrug Omschrijving: In februari 1979 vond men in de prinsengarde van De Grenskeerlkes dat een originele grenssteen aan de Noord Esmarkerrondweg daar niet behoorde te staan. Een grenssteen staat nu eenmaal bij de Grens. Dus besloot men dit recht te zetten en de grenssteen bij de familie Van Dam weg te halen en naar Glanerbrug te brengen en voor het dorpshuis te plaatsen. E.e.a. geschiedde volgens de krantenberichten in de nachtelijke uren. Daar het hier om een stunt ging is de steen na de carnaval weer teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Hiermee is de stunt afgesloten, echter niet voor de Dorpsraad Glanerbrug, die vond in 1983 dat de steen terug moest naar Glanerbrug, want hij stond inmiddels op gemeentegrond aan de Noord Esmarkerrondweg. De Dorpsraad heeft toen de stunt van de Grenskeerlkes herhaald en de steen opnieuw voor het dorpshuis geplaatst. Hier was de familie Van Dam het natuurlijk niet mee eens, omdat zij de steen gekocht hadden, dus moest de Dorpsraad bakzeil halen en de steen werd wederom teruggebracht. Emotioneel en meelevend als de leden van de De Grenskeerlkes, hebben zij een replica van de grenssteen laten maken en deze in februari 1984 voor het dorpshuis geplaatst, compleet met koperen inscriptieplaten. Met uitzondering van een klein uitstapje in 1993 waar de steen tijdelijk vervangen werd door “het Gat van Kok”staat de gedondersteen onwrikbaar voor het dorpshuis en wordt deze elk jaar tijdens het Frühschoppen van De Grenskeerlkes geïnspecteerd en worden de bordjes opnieuw gepoetst.

Vaststellen notulen

De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 26 mei 2016 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

Rondvraag

Waar gaat de ADC heen als het dorpshuis gesloten wordt? Antw: Naar mogelijkheid mee naar het nieuwe onderkomen, e.e.a zal nog onderzocht worden.

Lopende zaken

Action aan de Nieuw Frieslandstraat

De gemeente heeft de bewoners gemeld dat er begin juli een informatieavond voor de bewoners van de Nieuw Frieslandstraat zal worden gehouden in het Meiershoes. Dit n.a.v. de toezegging bewoners blijvend te informeren over de stand van zaken en de wel of niet vorderingen daarin.

De DRG is geïnformeerd over de schadeclaim die door aanwonende bij de gemeente is neergelegd, veroorzaakt door het kapot rijden van de schuttingdoor klanten van de Action.

Visie kernwinkelgebied Glanerbrug

Er zijn nieuwe ondernemers in Glanerbrug die geen mogelijkheid hebben tot ontwikkeling. Zij hebben deze problematiek bij de DRG aangedragen en wij zijn in gesprek met de wethouder Hatenboer, en deze heeft volgende week een ambtelijk overleg om naar een oplossing te zoeken. De DRG is voorstander van verdere economisch ontwikkeling aan de Gronausestraat.

Tevens vragen wij om een evaluatie van de detailhandelstructuurvisie, wij pleiten ervoor om weer een visie “Kernwinkelgebied” te schrijven.

Bestemming bibliotheek

De DRG is van mening dat de bibliotheek voor Glanerbrug behouden moet blijven. Men (zowel de gemeente als de inwoners) moet zich inzetten voor een beter en rendabeler bezetting van het gebouw. Verder geen nieuwe ontwikkelingen die bekend zijn. Er komt nog een vervolg meeting, waar ook nog de afspraken en inbreng van de deelnemers bekend gemaakt worden.

Jongerenonderkomen de Hut

De DRG heeft vanaf 1 juli de regie over de Hut, wij willen het aanbod voor de jongeren vergroten, maar dit wel laten ondersteunen door de buurt en door de positieve inzet van de jongeren zelf. De afspraak is dat de DRG tezamen met Alifa (ondanks de hoge huur) dit tot 1 januari 2017 zal uitvoeren, daarna????

Schouw 7 en 21 maart 2016, rondom de basisscholen Zuid ter verbetering en veiligheid van de buurt

Invulling van de diverse items van de schouw zullen in de komende tijd plaatsvinden en in de Grensstreek worden gepubliceerd. De DRG roept verantwoordelijken op hun verantwoording te nemen en voor uitvoering zorg te dragen.

Drugsproblematiek, vele acties met een blijvend vervolg

Allereerst wil de Dorpsraad haar dank uitspreken naar iedereen die zich de afgelopen twee jaren heeft ingezet om de overlast en de onveiligheid te melden. Hierdoor kon de politie en de gemeente goede dossiers opbouwen om de passende maatregelen te treffen. Vaak kon men na een melding niet direct de resultaten zien of geïnformeerd worden over de voorbereiding van een actie. De gezamenlijke werkwijze – inwoners, gemeente, politie en direct en indirect betrokkene - heeft geresulteerd in een adequate aanpak. We zijn er nog niet dus blijft u melden en blijft alert op de drugsgerelateerde overlast. Er heeft een veiligheidsschouw plaatsgevonden, uit de resultaten blijkt dat het ondergroen rondom het station nog gesnoeid dient te worden. Dit zal i.s.m. Glanerbrug Werkt en Tactus zo snel mogelijk gedaan worden.

Straten en/of buurten die zich verenigen of aansluiten tot een what’s App groep m.b.t. what's app borden

De Drg heeft in een door de DRG georganiseerde bijeenkomst met alle betrokkenen een eerste verkennend gesprek gehad aangaande de veiligheid in het dorp. Men moet hierbij denken aan organisatie en beheer van Whats-app groepen in buurten of straten, preventieborden in maar ook waar in het dorp of straat, etc. De aanwezige hebben de opdracht meegekregen aangaande de plaatsing en de organisatie tot een gezamenlijk gedragen optimale oplossing te komen. Op 7 juli zal er een vervolgbijeenkomst plaats vinden in het Meijershoes te Glanerbrug

Voorstel sluiting van het zwembad

De DRG heeft ingesproken op de stedelijke commissie en haar ongenoegen geuit over het voorstel om het zwembad in 2017 te sluiten maar ook aangaande de communicatie alsook de financiële werkwijze m.b.t. de openbare instellingen. Er wordt richting de politiek een voorstel gedaan om de Brug een halfjaar langer open te houden, zodat er onderzoek gedaan kan worden naar privé-draagkracht, de haalbaarheid van een nieuw zwembad en overig mogelijkheden voor de tussenliggende zwembad arme periode.

KVO. Keurmerk Veilig Ondernemen is ook aan de Glanerbrugse ondernemers overhandigt en gecertificeerd

Alleen nog de veiligheid app, dan is het KVO compleet en kunnen we de organisatie verder uitwerken. Wij hebben nog geen navraag gedaan omtrent de vraag naar veilig wonen. Herman Koers is onze vertegenwoordiger en hij zal deze vraag meenemen.

AZC commissie overgenomen door de gemeente

De omwonendencommissie heeft zich gepresenteerd, bij de stadsdeelcommissie en de gemeente, Herman Koers is onze vertegenwoordiger in de commissie. De commissie heeft als doelstelling de veiligheid en de leefbaarheid te waarborgen.

Wijkbudgetten

De wijkbudgettencommissie heeft haar verantwoording afgegeven en de nieuwe begroting ingediend, deze zijn aangenomen

Buurtcomités

Geen commissie aanwezig

Bestuurlijke mededelingen

Stadsdeelmanagement

Stadsdeelagenda

Stadsdeelbeheer

Er zal een inventarisatie plaatsvinden in de muziekbuurt, verder zal/is er meer kleur aangebracht worden langs de Heidevlinder etc (Honey High Way)

Politie

Geen bijzonderheden.

Politiek

Aanwezig Margriet Visser(EA) en Niels van de Berg(BB)

Sluiting

Voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.