Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 19 februari 2015

1. Opening:
Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom.

2. Vaststellen agenda:
Geen wijzigingen

3Mededelingen:
Afmelding van BC Dr Stamstraat en Nieuw Frieslandstraat.


a.     Paaltjes AH.

N.a.v. het besluit in de openbare vergadering van 27-11-2014 om de paaltjes in de Schoolstraat niet te laten terugplaatsen is er een schrijven naar de verkeerskundige P. ten Velde gestuurd met het verzoek tot intrekking van het verkeersbesluit en wat hiermee samenhangt.
b.     Fietsvisie basisscholen Zuid.

De aanvraag voor een bijdrage uit het bestedingsfonds Fietsvisie gemeente Enschede is voor 2015 ingediend. Voor 2014 waren er geen mogelijkheden meer. V.w.b. het groen wordt er overleg gevoerd met de betreffende scholen. Het betreft grond wat in eigendom is van de scholen. Stadsdeelbeheer gaat het onderhoud terug geven aan de scholen.
c.     Stand van zaken: Locatie m.b.t. een 4 mei herdenkingsmonument,

Op woensdagavond 11 februari konden inwoners in Café Nationaal stemmen op de ontwerpen van de kunstenaars Ingeborg Panjer en Filip Jonker. Deze kunstenaars waren eerder al genomineerd door een selectiecommissie bestaande uit het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug en vertegenwoordigers van de Dorpsraad Glanerbrug, winkeliersvereniging GO, de commissie wijkbudgetten en buurtbewoners. Nadat beide kunstenaars hun schetsontwerp hadden toegelicht en iedereen zijn of haar stem had uitgebracht, kwam het ontwerp van Ingeborg Panjer als ‘winnaar’ uit de bus.
Ingeborg Panjer (46) wil in haar schetsontwerp een abrupt vaarwel verbeelden. "De open deur waardoor iemand is vertrokken, de tafel waar hij net nog aan zat, een stoel scheef achterlatend. De tekening heeft een ruwe lijn en lijkt snel te zijn getekend. Doordat deze uit het staal wordt gesneden is het aan beide kanten van het monument zichtbaar." Het monument dat wordt gemaakt van Cortenstaal heeft een formaat van  80 x 120 centimeter en is 1,5 centimeter dik. Ella Buzo van TETEM heeft een projectplan gemaakt en zij zal ze het proces richting 4 mei ook verder begeleiden.

Sinds drie jaar organiseert het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug op 4 mei weer een stille tocht om oorlogsslachtoffers te herdenken. De tocht begint bij de Hervormde kerk en eindigt dan vanaf 2015 op het Herdersplein, waar het monument komt te staan. Het Comité denkt dat het herdenken op 4 mei en het vieren van de bevrijding op 5 mei door het realiseren van het herinneringsmonument beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
d.     KVO

Wilfried Bossink geeft aan dat het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) werkt. N.a.v. de laatste schouw zijn er nog verbeteringen mogelijk.
e.     Wijkbudgetten verantwoording

De wijkbudgettencommissie wordt verzocht voor 31 maart 2015 de verantwoording over 2014 in te leveren.

Niels v.d. Berg (Burger Belangen Enschede) deelt mede dat Burger Belangen Enschede in gesprek wil met de wijk en dorpsraden om gezamenlijk te bezien of er nog zaken betreffende de wijkbudgetten beter of anders kunnen.
f.      Omvormen naar ruw gras.

Door het stadsdeelbeheer zal nog worden medegedeeld welke stukken gazon omgevormd worden naar ruw gras. V.w.b. het kappen van bomen gebeurd dit met bomen die door de gemeente gemerkt zijn. Door burgers gemerkte bomen zijn herkenbaar en zullen zeker niet worden gekapt.
g.     Drugsspuiten

Langs de spoorsloot zijn weer spuiten gevonden. Wijkagent geeft aan dat er weer drugsacties gepland staan.
h.     Overlast door afval Action

Bewoner van de Nieuw Frieslandstraat geeft aan dat door de bezoekers van de Action er veel afval en rommel in haar tuin wordt gedumpt. De DrG zal in het eerstvolgende overleg met de vertegenwoordigers van de supermarkt “Action” deze daar op aanspreken en verzoeken dagelijks een ronde te laten uitvoeren om de afval te laten opruimen.
i.       Verkeersveiligheid Tolstraat

Door de bewoners van de Tolstraat is er op de laatste stadsdeelcommissie ingesproken aangaande de verkeersveiligheid in hun straat. Er wordt nogmaals afgesproken dat de dorpsraad door buurtcomités moet worden geïnformeerd zodat gekeken kan worden of het hier wijk of buurtoverschrijdende problemen geeft. Met het stadsdeelmanagement wordt afgesproken dat zij de DrG ook informeren indien er klachten of meldingen bij hun binnen komen. 

4.     Vaststellen notulen:
De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 27 november 2014 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

5. Rondvraag.
1. Stand van zaken:  Twente Milieu om de otto’s nog maar 1x maand te ledigen stuit op veel weerstand. Is dit al in de ACWO besproken en kan dit zo lang wachten?. De gemeente Enschede is nog in overleg hoe en welke regels zij gaan toepassen. De informatie zoals de in andere steden huis aan huis bezorgt is zal tzt ook aan de burgers van Enschede worden bekendgemaakt. Deze kan mogelijk afwijken van de andere steden.

6.    Problematiek rond de Action aan de Nieuw Frieslandstraat

Op de stadsdeelcommissie Oost liet wethouder Jeroen Hatenboer vorige week doorschemeren dat er wel een oplossing is voor de Action, maar dat die te duur is. Hoe zit dat nu?

De DrG zegt toe de wethouder hier een brief over te sturen met het verzoek om uitleg over de door hem gedane uitspraak. De DrG is van mening dat de aanwonende recht hebben op openheid van zaken.

De aanwonende van de Nieuw Frieslandstraat worden geprezen om hun vasthoudendheid en respect voor hun geduld en bereidheid tot overleg.

De vertegenwoordiger van de Nieuw Frieslandstraat vraagt om een vooroverleg voordat er opnieuw een gesprek plaatsvindt met alle belanghebbende en wethouder van Agteren.

7.    Gemeentelijke beleid als het gaat om het bestemmingsplan en de visie kernwinkelgebied Glanerbrug.

Detailhandelstructuurvisie, bestemmingsplannen etc. zijn afspraken tussen burgers, politiek en de gemeente, deze afspraken staan nu ter discussie.

Het ambtelijk apparaat vindt dat zij deze afspraken kan overrulen, door gebruik te maken van de WABO,  en door te stellen dat het nu al mogelijk is om bij recht andere

activiteiten dan detailhandel toe te staan, door te stellen dat de visie kernwinkelgebied verjaard is, door onjuiste en weerlegde gegevens te gebruiken om ongewenste leegstand te voorkomen en zelf de positieve ontwikkeling te bepalen en te stellen dat deze vergunning geen precedentwerking kan hebben.

 

De dorpsraad vindt dat zij een betrouwbare partner moet zijn voor de inwoners van Glanerbrug en dat men zich moet houden aan de gemaakte afspraken.

 

Welke gevolgen heeft dat nu voor de verdere samenwerking van de DrG met de gemeente? E.e.a is afhankelijk van de beantwoording op de volgende vragen.

 

Vragen waar de DrG antwoord op wil hebben van de verantwoordelijke wethouders.

Wat is nu de status van het bestemmingsplan Glanerbrug 2010?

Wat is nu de status van de “visie kernwinkelgebied Glanerbrug”?

Wie heeft de bevoegdheid genoemde documenten te overrulen, medegelet op de positie van de raad(controle) en de dorpsraad Glanerbrug (A-status)

Hoe om te gaan met overige ondernemers, niet zijnde detailhandel, die zich vanaf heden binnen dit kernwinkelgebied willen vestigen(precedentwerking)?

Hoe dient de communicatie/informatie te geschieden?

8.   
Voortgang van het jongerenonderkomen “de Hut”.

Er is een programmeringcommissie doende om de voortgang, openstelling en financiën te regelen.

9. Lopende zaken.
a.              Multifunctioneel gebouw aan de Kerkstraat

Wordt verder meegenomen in het Bultserve overleg.
b.             Werkzaamheden speelplek Bentstraat.

De winter heeft de snelle voortgang opgehouden, maar de werkzaamheden zijn weer voortgezet en beplanting en het inzaaien van gras zal nog volgen.
c.              Wijkbudgetten,

De jaarlijkse verantwoording alsmede de begroting wordt de volgende maand weer bij het stadsdeelmanagement ingediend.

10.  Buurtcomités:

Buurtcomités Nieuw Friesland, Tolstraat en Dr Stamstraat hebben zich afgemeld. Zij zijn door omstandigheden verhinderd.

V.w.b. de Schoolstraat vindt er een bilateraal overleg plaats op het stadsdeelcentrum

11.  Bestuurlijke mededelingen:

  1. Stadsdeelmanagement: nvt
  2. Stadsdeelbeheer: nvt
  3. Politie: nvt
    4. Politiek: Vertegenwoordiger Burgerbelangen en Liberaal 053

12. Sluiting: Voorzitter sluit om 21.45 de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.