Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 23 april 2015

1.   Opening:
      Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom. 

2.   Vaststellen agenda: 
      
Geen wijzigingen


3.   Mededelingen:
      
Afmelding dhr B. Klatt

4.   Vaststellen notulen:
      De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 19 febr. 2015 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

 

5. Rondvraag.
a. De kruizing Kerkstraat/Gronausestraat is gevaarlijk. Antw: Deze opmerking is reeds meerdere malen in de vergadering behandeld en zolang er geen verontrustende cijfers bekend zijn zal er geen wijziging aan de inrichting geschieden. 

6.     Problematiek rond de Action aan de Nieuw Frieslandstraat

 

Action problematiek, na een gesprek met wethouder van Agteren, zijn de DRG en de bewoners overeengekomen dat er een schouw gehouden is en dat na het zomerreces een definitief standpunt zal komen.

7.     Gemeentelijke beleid als het gaat om het bestemmingsplan en de visie kernwinkelgebied Glanerbrug.

 

Op de laatste Stadsdeelcommissievergadering heeft de DRG haar visie op de Detailhandelstructuurvisie, bestemmingsplan en de visie Kernwinkelgebied duidelijk onder de aandacht van het college en de politieke vertegenwoordiging gebracht.

 

De DRG zal nogmaals een brief naar het college en de politiek sturen om e.e.a nogmaals te verduidelijken en haar wensen naar voren brengen

 

8.     Voortgang van het jongerenonderkomen “de Hut”.

 

De laatste tijd zijn er enige problemen opgetreden bij de Hut. Deze problemen zijn door een aantal instanties opgepakt en zullen eerst opgelost dienen te worden alvorens de programmeringcommissie de voortgang, openstelling en financiën te kunnen regelen. De DRG wil dat deze voorziening meer toegankelijk voor de jongeren gemaakt wordt en zoekt ook vrijwilligers die hier een bijdrage aan kunnen leveren.

9.  Lopende zaken.
a.              Multifunctioneel gebouw aan de Kerkstraat

 

Wordt verder meegenomen in het Bultserve overleg.
b.             Wijkbudgetten,

 

De jaarlijkse verantwoording alsmede de begroting zijn op de laatste stadsdeelcommissievergadering voor het jaar 2015 goedgekeurd. 

10.  Buurtcomités:
1. 
Buurtcomité Tolstraat heeft haar wensen bij de DRG/gemeente kenbaar gemaakt e.e.a. zal worden uitgewerkt en de resultaten nog voor de volgende stadsdeelcommissievergadering kenbaar gemaakt worden.

2.  Buurtcomité  Schoolstraat heeft ook haar wensen bij de gemeente en DRG kenbaar gemaakt en deze zijn nog in behandeling.

3.  Vlinderbuurt en Eilermark hebben afgelopen maandag een wijkschouw gehad, met een goede opkomst, resultaten moeten nog verwerkt worden, en hopelijk wordt in dit gedeelte van Glanerbrug weer een comité opgericht.

4.  Oikos in juni zal er ook een schouw in Oikos gehouden worden en ook hier zijn enige mensen waarschijnlijk bereid om weer een buurtcomité op te richten

 

 
11.  Bestuurlijke mededelingen:

1. Stadsdeelmanagement: nvt
2. Stadsdeelbeheer: nvt
3. Politie: nvt
4. Politiek:Geen aanvullingen

 


12. Sluiting:
Voorzitter sluit om 21.45 de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.