Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 25 juni 2015

Aanwezig:

Dorpsraad: Th. Noordman, B. Klatt(notulist), , Th. de Boer(Vz), R. Spek, C. Roskam.

JW. Tierates,W. Scheggetman (MKA).

Wijkbudgetten: H. Schuite,

Stadsdeelmanagement: A. Volbers, E. Brands

Stadsdeelbeheer: R. Senger

Grensstreek: J. Smit

Wijkagent: W. Bossink, C. Wassink (MKA)

 1. Opening:
  Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom. 

 

 1. Vaststellen agenda:

 Geen wijzigingen

 

 1. Mededelingen:

 Alifa, Silvia Wijering is namens de deelnemers van de loopgroep Alifa aanwezig. De loopgroep van Alifa is een onderdeel van ovos opvoedingsondersteuning dat stedelijk ingekocht wordt. Wandelen is de methodiek om met de vrouwen aan de praat te komen op het gebied van gezondheid en opvoeding. De resultaten worden stedelijk getoetst.

 Alifa Ontmoetingsgroep heeft aangegeven op de volgende openbare vergadering aanwezig te zijn en uitleg te geven hoe zij het ervaren en hoe de ontmoetingsgroep door hun gewaardeerd worden.

 Aaltjen Volbers, stadsdeelmanagement oost deelt mede dat de afdeling vastgoed van de gemeente stadsdeelbreed hun leegstaande panden gaat inventariseren. Vervolgens wordt er gekeken welke voorzieningen optimaal benut kunnen worden en welke eventueel afgestoten moeten worden. Men verwacht medio november hierover duidelijkheid.

 Een van de aanwezige geeft aan dat er op de Spalterven grasmaaisel blijft liggen waardoor fietser mogelijk vallen.

 

 

 1. Vaststellen notulen:

De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 23 april 2015 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

 1. Rondvraag.

 1. N.a.v. een mail van een inwoner van Glanerbrug. Het plein voor het dorpshuis ziet er niet uit. Als de uitstraling van een gebouw de indruk geeft dat het er niet meer toe doet is de vraag wat bekend is en wat bepaald is over het voortbestaan van het dorpshuis terecht. De huur van een ruimte in het dorpshuis is voor commerciële doeleinden het dubbele van de normale huur, waardoor veel mogelijke huurders afhaken. Dit alles roept de vraag op, “waar is men mee bezig”.

 1. Belang van de buurtcomités en de werkwijze van de Dorpsraad

 Voorzitter schets het belang van de diverse buurtcomités en bewonersvertegen-woordiging, hij wil deze vertegenwoordigers

 1. Groenonderhoud gemeente Enschede

In 2014 is er in alle stadsdelen door de wijk en dorpsraden hun bedenkingen uitgesproken tegen de aangekondigde bezuiniging openbaar groen. De vertegenwoordigers van de wijk en dorpsraden hebben al in 2014 de verantwoordelijke ambtenaren er op gewezen een goed en uitvoerbaar beleid te voeren en de burgers hiervan te informeren. Anno 2015 worden we geconfronteerd met een maaibeleid wat onveilige situaties oplevert, een onveilig gevoel geeft, en totaal geen uitstraling geeft naar bezoekers en gasten van de stad Enschede met zijn dorpen en wijken.

Het gevolg is klachten van de burgers en een afdeling Enschede Onderhoud die hals over kop moet maaien om ongelukken en onveilige omstandigheden te voorkomen. Natuurlijk met dank aan de melders die wel met hun inzicht en zorg voor de medemens erger hebben voorkomen.

Iedere burger, dus ook de ambtenaar, weet dat de veiligheid van de burger en waaronder ook de verkeersveiligheid niet in het geding mag komen en dat de uitstraling van een dorp of stad mede bepalend is voor het gedrag en de fatsoensnormen die men van de inwoners verwacht.

Heeft de verantwoordelijke ambtenaren zich met het vaststellen van het maaibeleid gerealiseerd wat de gevolgen en de uitwerking van dit beleid is en is men bereid het beleid t.a.v. het maaien nog eens nader te bezien.

 1. Bouwen aan Burgerkracht, welzijns implementatieplan(Aaltjen Volbers)

 (zie Bijlage)

 1.  Action aan de Nieuw Frieslandstraat

D.Brands geeft aan dat de bezwaren van de bewoners wel degelijk serieus genomen worden. De wethouder is bezig met het onderzoeken en uitwerken van de ingebrachtte punten van de schouw en zal in augustus weer het gesprek aan gaan met de aanwonende van de Nieuw Frieslandstraat.

 1.  Visie kernwinkelgebied Glanerbrug.

 In het afgelopen jaar is de discussie ontstaan of de visie kernwinkelgebied nog van toepassing is. De DRG heeft deze vraag op de laatste stadsdeelcommissie aan de wethouder gesteld. Hij heeft toegezegd dit in de september commissie Oost vergadering bekend te stellen.

 1. Voortgang Jongerenonderkomen “de Hut”.

 Door een gebeurtenis in het jongerencentrum heeft het overleg binnen de programmeringcommissie stil gelegen, dit zal na de zomervakantie weer opgestart worden.

 1. Lopende zaken.
  a.       Multifunctioneel gebouw aan de Kerkstraat. Verdere ontwikkeling richting een eventueel multifunctioneel gebouw zijn voorlopig op ijs gezet,

 1. Wijkbudgetten: Geen bijzonderheden

 1. Buurtcomités:
  a. Vlinderbuurt en Eilermark heeft een wijkschouw plaatsgevonden, met een goede opkomst, resultaten zijn verwerkt en men is bezig met de uitwerking en voltooiing hiervan. Hopelijk wordt in dit gedeelte van Glanerbrug weer een comité opgericht.

  b. In Oikos heeft er een schouw plaatsgevonden met een grote deelname van de bewoners aldaar. Resultaten moeten nog verwerkt worden, en hopelijk wordt er in dit gedeelte van Glanerbrug ook weer een buurtcomité opgericht.

c. Aanwezige van de Dr Stamstraat geven aan dat er vaak te hard gereden wordt in hun straat.

 1. Bestuurlijke mededelingen:

  1. Stadsdeelmanagement: N.v.t.
  2. Stadsdeelbeheer: R.Senger deelt mede dat het gebied rondom “De Hut” is overgedragen aan Glanerbrug Werkt.

 In de Kerkstraat zullen vanaf de Gronausestraat tot aan het spoor de aanwezige bomen worden vervangen. De kwaliteit en de te verwachte levensduur van deze bomen zijn redenen deze te vervangen.

 3. Politie: N.v.t.
4. Politiek: N.v.t.

 1. Sluiting:
  Voorzitter sluit om 21.45 de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.