Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 27 feb 2014

Aanwezig:

Dorpsraad: Th. Noordman, B. Klatt(notulist), , Th. de Boer(Vz), R. Spek, C. Roskam.

Afwezig: JW. Tierates m.k.a.,W. Scheggetman m.k.a.

Wijkbudgetten aanwezig „jij maakt de buurt“: H. Schuite,M. Elties,  

Stadsdeelmanagement: A. Volbers

Stadsdeelbeheer: R. Senger

Grensstreek: J. Smit m.k.a.

Wijkagent: M.Kemaloglu en W. Bossink

 

 

Openbare dorpsraadvergadering 27 februari 2014

 

 1. Opening:Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom.

   

 2. Vaststellen agenda: Er zijn geen wijzigingen op de agenda en deze wordt hiermede vastgesteld.

   

 3. Mededelingen:

   

  KVO

  De “kick off” van het Keurmerk Veilig Ondernemen zal op 10 april plaats vinden, parallel hieraan zal er een werkcarrousel starten  op 3 maart zal hierover een informatie bijeenkomst gehouden worden .

   

  Nieuwjaarsreceptie 2014

  In januari was er weer de jaarlijkse stadsdeel Oost nieuwjaarsreceptie in het SCO. Een jaarlijks gebeuren waar elke burger bij aanwezig mag zijn. De deelname van de inwoners van Oost had naar mening van de DRG groter mogen zijn. Het is immers een uitgesproken gelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje met de ambtenaren in gesprek te komen. Misschien vast in uw agenda schrijven voor 2015.

   

  Boomplekken Gronausestraat

  De open boomplekken in de middenberm aan de Gronausestraat(winkelgebied) zijn bestraat en de verkeerde aanduiding betreffende het kruispunt Kerkstraat - Schildkampstraat is aangepast. V.w.b. de aanpassing rechts voor links bij de Bentstraat wordt nog financiën gezocht en laat dus nog even op zich wachten. Ook staat de aansluiting van het Bultserve nog terdiscussie.

   

  Gemeenteraad verkiezingen 19 maart 2014

  In een brief aan de zittende fracties in de gemeente Enschedese heeft de Dorpsraad

  Glanerbrug in januari die fracties gevraagd om de kiezers te informeren over hun standpunten en visie ten aanzien van het dorp Glanerbrug. Dit met het oog op de komende gemeenteraad verkiezingen op 19 maart. Het verzoek heeft naar de mening van de DRG echter te weinig reacties opgeleverd. De DrG is van mening dat de Glanerbruggers wat te kiezen moet hebben. Door het (vast)stellen van acht concrete feiten en vragen aan de hand van acht thema’s (werk, onderwijs, welzijn en zorg, veiligheid, jeugdzorg, wonen, cultuur en sport, ruimtelijke ordening) willen de DrG en de redactie van de Grensstreek alsnog meer duidelijkheid zien te krijgen. Een herkansing voor de zittende fracties en voor de ‘nieuwelingen’ een uitstekende gelegenheid om zich te profileren. In de Grensstreek van deze week en de daarop volgende zal er de nodige aandacht aan worden geschonken.

   

   

Sportvereniging Glanerbrug

Het doek is gevallen voor sportvereniging Glanerbrug. Het faillissement is uitgesproken en de inboedel is verkocht. Elke sportvereniging heeft zo zijn eigen historie, met hoogte en diepte punten. Het heeft geen zin meer om terug te kijken naar wat goed of fout is gegaan, wat blijft zijn de herinneringen aan de goede en wellicht ook minder goede tijden. De vzt bedankt allen die zich voor de sportvereniging Glanerbrug hebben ingezet en spreekt de hoop uit dat de andere sportverenigingen dit verlies gezamenlijk kunnen en willen compenseren t.b.v. de inwoners van het dorp.

 

Bustocht huidige en toekomstige politicus gemeente Enschede.

Op woensdag 19 februari heeft de politiek een bustocht door stadsdeel Oost gemaakt en zich door de Dorpsraad over enkele onderwerpen betreffende Glanerbrug laten informeren. In Glanerbrug werd er o.a. bij de scholen en bij “de Hut”gestopt en werden de aanwezigen  bijgepraat over de verkeersdrukte en de verkeersoverlast bij de scholen. De niet ogende grensovergang, de wijkproblemen, het babybos en de Action, kregen ook de nodige aandacht en zijn nu dus ook bij de toekomstige raadsleden bekend. Al met al een geslaagde missie met een eerste aanzet voor een goede samenwerking met de raadsleden en de inwoners van Glanerbrug.

 

Buurtbemiddeling Enschede.

Vorige week is de kick off geweest van Buurtbemiddeling Enschede.

Buurtbemiddeling is voor de inwoners van Enschede-Oost. Een project van de woningcorporaties dat gesteund wordt door het stadsdeel Oost van de gemeente Enschede.

Het betreft hier een buurtbemiddeling voor kleine geschillen zoals overlast van de buren, kleine irritaties in de buurt, vuilnis e.d. waarvoor men ook zelf buurtbemiddeling kan inschakelen. Voordeel van buurtbemiddeling is dat het neutraal en kosteloos is. De buurt bemiddelaars hebben geen pet op van woningcorporatie, gemeente of politie. Zij staan dus objectief in het geheel en zijn getrainde vrijwilligers.

Buurtbemiddeling ondersteunt buurtgenoten die een conflict hebben, om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Raadzaam is dat mensen zich zelf aanmelden voor buurtbemiddeling zodat het draagvlak groter is.

Buurtbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, verslaving, psychiatrische problemen of relationele problemen.

Bezoekadres:

Wijkcentrum de Roef

Pastoor Geertmanstraat 17

7535 BZ Enschede

06-53347021

M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.buurtbemiddelingenschede.nl

 

Basiscursus computeren

Stichting Ouderencentrum Glanerbrug heeft op de introductiemiddag over een computercursus voor ouderen in het Meijershoes aan de Kerksstraat, meer dan 30 aanmeldingen gekregen.Theo de Boer, voorzitter van de Dorpsraad Glanerbrug, verzorgt deze basiscursus computeren die uit zes lessen van een uur bestaat tot eind maart.

 

Vitale sportvereniging Avanti

Afgelopen dinsdag 18 februari, zijn belangstellende en ambtenaren van het stadsdeel Oost geïnformeerd over de vitale sportvereniging Avanti, het project Scoren met gezondheid en de pilot valpreventie die in Oost gaat starten. Het was een geslaagde bijeenkomst waarin ze veel te horen hebben gekregen over wat deze initiatieven te bieden hebben, maar ook wat derden kunnen betekenen voor deze initiatieven (bijvoorbeeld doorverwijzen) en waar men elkaar kan versterken. Wil je meer weten over valpreventie, neem dan een kijkje op de website www.stichtingvvvs.nl

Parkeerproblemen Beekveld.

Afgelopen maandag werd de DRG geïnformeerd betreffende de parkeerproblemen in de wijk Beekveld. Het is niet de eerste wijk met deze problemen en onderling begrip en bereidheid tot samenwerking spelen hier dan ook een belangrijke rol. Bestaande parkeerplekken moeten zinvol en effectief gebruikt worden en wel in het belang van de straat en zelfs vaak ook in het belang van een wijk. In het gesprek wat volgt met het stadsdeelmanagement W. Wanninge en wethouder Patrick. Welman kan hier door betrokkenen over worden gediscussieerd.

 

Herplanting bomen

Bij de renovatie van de Parelmoervlinder en de Monarchvlinder zijn meerdere bomen verwijderd en herplaatst naast het voetpad bij de ECO zone nabij de Citroenvlinder. De DRG bedankt het stadsdeelbeheer met dit initiatief en de uitvoering van dit project. Het is een goed voorbeeld hoe men 10 a 15 jaar vooruit kan denken en handelen, zeker gezien de huidige staat van de oudere bomen daar. V.w.b. de herplanting van de populieren aan de Kerkstraat, zal dit geen eiken voor populieren worden.

 

 1. Vaststellen notulen:De notulen van 28 november 2013 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

   

 2. Rondvraag.

  1. nvt

    

 3. Lopende zaken.

 1. Multifunctioneel gebouw aan de Kerkstraat

  De dorpsraad wacht eerst de nieuwe ontwikkelingen aangaande sportvereniging Sportlust en VV Glanerbrug af alvorens met een klein comité een onderzoek te doen naar wens/behoefte van een multifunctioneel gebouw aan de Kerkstraat. De toekomstige ontwikkelingen met deze verenigingen o.a. VV Glanerbrug op het Bultserve zijn hierbij van belang.

   

 2. Werkzaamheden speelplek Bentstraat.

  Stand van zaken R. Senger. De financiën lieten het niet toe dit nog in 2013 te             realiseren en is doorgeschoven naar 2014. Er wordt op korte termijn een             informatieavond voor de omwonende belegd.

   

 3. “Glanerbrug werkt”

Na overleg met diverse instanties van de gemeente zijn er toezeggingen gedaan dat vanaf 1 januari 2014 Glanerbrug werkt een klimop bevoegdheid krijgt. Dit zou moeten resulteren in een aantal klimoppers voor Glanerbrug Werkt, maar tot op heden zonder resultaat. Stadsdeelmanager W. Wanninge en wethouder P. Welman zijn hierover aangesproken en zij hebben toegezegd actie te ondernemen richting de verantwoordelijke ambtena(ren).

 

 1. Glanerbrugse talenten, “Glanerbrug Doet”

  Wat ga jij doen voor het talent van Glanerbrug?”.

  Femke Doornbos (projectleider Glanerbrug Doet)

  Op 22 januari was de bijeenkomst “Wat ga jij doen voor het talent van Glanerbrug?”. Tijdens deze bijeenkomst is met de aanwezigen gesproken over de stand van zaken van de landelijke en lokale ontwikkelingen in het sociaal domein. Verder vertelden we dat Glanerbrug is aangewezen als Pilot gebied waar we zoeken naar verbindingen tussen organisaties en initiatieven, die kansen bieden voor bewoners op het terrein van preventie. Bij deze bijeenkomst waren zowel professionals als vrijwilligers aanwezig. Het was goed om elkaar te leren kennen en we hebben een eerste verkenning gedaan van de thema’s die van belang zijn en wat we daarop al doen of kunnen doen.

  Netwerkcafé “Glanerbrug Doet”

  Deze bijeenkomst krijgt een vervolg met het netwerkcafé dat plaatsvindt op woensdag 12 maart van 15.30-17.00 uur. De locatie laten we nog weten, al zal deze wederom ergens in Glanerbrug zijn. Tijdens dit netwerkcafé praten we door over het thema preventie en hoe we daar samen vorm en inhoud aan kunnen geven. Hoe werken we samen en hoe versterken we elkaar? Centrale vraag daarbij is hoe we vraag & aanbod in Glanerbrug matchen, een veelgehoorde vraag ook de avond van 22 januari. Verder willen we jullie in de gelegenheid stellen medewerkers van andere organisaties te ontmoeten, zodat we weten wat een ieder doet, we elkaar beter weten te vinden en we nog meer verbindingen kunnen leggen.

   

 2. AriënsZorgpalet/Redemptoristen Klooster

Stand van zaken, de sloop en het opruimen zal omstreeks half mei klaar zijn, te gelijk wordt de weg voor het Ariënsgebouw aangelegd en zal er een begin gemaakt worden met de aanleg van het park met een vijverpartij. Het geheel zal in de maand juni voltooid moeten zijn.

 

 1. “Jij maakt de buurt”

  Commissie deelt mede dat er nog steeds veel aanvragen binnenkomen. Niet alle aanvragen kunnen worden goedgekeurd omdat deze niet allemaal aan de vastgestelde regels voldoen. Wel wordt aan de medewerkers van het stadsdeel oost verzocht behoedzaam om te gaan met bewoners mede te delen dat er voor bepaalde werkzaamheden geen geld meer beschikbaar is en dat men dit maar moet aanvragen bij “Jij maakt de buurt”. Hiermee wordt vaak een verkeerde verwachting gewekt. Stadsdeel zegt toe heer beter mee om te gaan.

             

 2. De Hut:

  Woensdag 5 februari heeft de wethouder Oost J. Hatenboer “de Hut” in Glanerbrug bezocht. Hij was blij verrast over de samenwerking en de vorderingen betreffende de bouw. Hij looft de omwonende voor de positieve houding en de bereidwilligheid om gezamenlijk de sociale controle uit te voeren. Men gaat er nog steeds van uit dat het geheel in het voorjaar van 2014 voltooid is. De scholen zullen bij de eerste steenlegging betrokken worden en hen hieraan laten deelnemen.

  Voor de DRG is het nog steeds onduidelijk wie na de voltooiing het nieuwe jongeren onderkomen gaat exploiteren en beheren.

  De DRG wil dan ook het stadsdeelmanagement verzoeken hier toch op korte termijn uitsluitsel over te geven. A. Volbers geeft aan dat zodra hier meer duidelijkheid over is de DRG geïnformeerd wordt.

 

 1. Glanerbrugse bindingen:

  Stand van zaken. Nog geen verdere ontwikkelingen. In de bustocht met huidige en toekomstige raadsleden is hier aandacht aan besteed en de hoop uitgesproken dat de fracties ook een speciaal hiervoor samengesteld boekwerk zullen krijgen.

   

 2. Sloop/renovatie en nieuwbouw Schipholtstraat

  Werkzaamheden lopen volgens planning. De DRG verzoekt de inwoners om bij constatering van overlast, vernielingen of ongeoorloofd terrein betreding, hiervan bij politie en gemeente melding te doen. Gezamenlijk helpen we dan mee aan een vlotte uitvoering van de werkzaamheden, en beperken we de overlast.

   

   

 1. Buurtcomités:

  Er zijn enige problemen tussen bewoners en het zittende buurtcomité van her Redemptoristenpark, een lid van de DRG zal plaats nemen in het comité, er zullen in de maand april gesprekken gevoerd worden met Domijn  

   

 2. Bestuurlijke mededelingen:

 1. Stadsdeelmanagement: Problematiek Dr. Stamstraat 41 meegenomen in de MIR inspectie, pand in de Benstraat is niets aangetroffen

   

 2. Stadsdeelbeheer: Een aantal groenvakken worden omgevormd,

   

 3. Politie: nvt

   

 4. Politiek: geen

   

 1. Sluiting:

  Voorzitter geeft aan dat ongeacht hoe de wind waait, er altijd iets te kiezen valt. Hij herinnert iedereen dan ook aan de gemeenteraadverkiezing van 19 maart en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Sluiting om 22.00 uur.