Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 24 april 2014

Aanwezig:

 

Dorpsraad: Th. Noordman, B. Klatt(notulist), , Th. de Boer(Vz), R. Spek, C. Roskam.

 

JW. Tierates m.k.a.,W. Scheggetman m.k.a.

 

Wijkbudgetten aanwezig „jij maakt de buurt“:H. Schuite,M. Elties,  

 

Stadsdeelmanagement: A. Volbers

 

Stadsdeelbeheer: R. Senger

 

Grensstreek: J. Smit

 

Wijkagent: M. Kemaloglu en W. Bossink

 

Politiek:

 

Publiek:

 

 

 

Openbare dorpsraadvergadering 24 april 2014

 

 1.    Opening:Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom.

 

 

2.    Vaststellen agenda: Er zijn geen wijzigingen op de agenda en deze wordt hiermede vastgesteld.

 

 

3.    Mededelingen: Afmelding van de familie Kloppers en de familie van Keulen, Wollegrasstraat. Zij geven aan verhinderd te zijn maar hopen in de toekomst opnieuw mee te kunnen praten over dit toch wel belangrijke onderwerp “bezuinigingen openbare ruimte”.

 

 

4.    Vaststellen notulen:De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 27 februari 2014 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

 

 

5.    Rondvraag.

 

a. Borden voetgangers Gronausestraat beter plaatsen

 

 

6.    Presentatie bezuinigingen openbare ruimte Glanerbrug

 

door de heer Harrie Heijdens van het stadsdeelbeheer Oost.

 

Dit wordt genotuleerd door het stadsdeelbeheer.

 

 

 7.    Buurtbemiddeling Enschede.

 

Buurtbemiddeling is voor de inwoners van Enschede-Oost. Een project van de woningcorporaties met als pilot Enschede Oost en wat gesteund wordt door het stadsdeel Oost van de gemeente Enschede. Het betreft hier een buurtbemiddeling voor kleine geschillen zoals overlast van de buren, kleine irritaties in de buurt, vuilnis e.d. waarvoor men ook zelf buurtbemiddeling kan inschakelen. Voordeel van buurtbemiddeling is dat het neutraal en kosteloos is. De buurt bemiddelaars hebben geen pet op van woningcorporatie, gemeente of politie. Zij staan dus objectief in het geheel en zijn getrainde vrijwilligers.

 

Buurtbemiddeling ondersteunt buurtgenoten die een conflict hebben, om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Raadzaam is dat mensen zich zelf aanmelden voor buurtbemiddeling zodat het draagvlak groter is.

 

Buurtbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, verslaving, psychiatrische problemen of relationele problemen.

 

Bezoekadres:

 

Wijkcentrum de Roef

 

Pastoor Geertmanstraat 17

 

7535 BZ Enschede

 

06-53347021

 

M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

www.buurtbemiddelingenschede.nl

 

 

8.    Lopende zaken.

 

 a.              Multifunctioneel gebouw aan de Kerkstraat

 

De dorpsraad wacht eerst de nieuwe ontwikkelingen aangaande sportvereniging Sportlust en VV Glanerbrug af. 

 

 

 

b.             Werkzaamheden speelplek Bentstraat.

 

Stand van zaken R. Senger. Er wordt op korte termijn een informatieavond voor de omwonende belegd.

 

 

 

c.              “Glanerbrug werkt”

 

De vulling van het personeel laat nog te wensen over. De organisatie van de carrousel loopt volgens planning

 

 

 

d.             Glanerbrugse talenten, “Glanerbrug Doet”

 

Wat ga jij doen voor het talent van Glanerbrug?”.

 

Femke Doornbos (projectleider Glanerbrug Doet)

 

 

 

Op 22 januari was de bijeenkomst “Wat ga jij doen voor het talent van Glanerbrug?”.

 

Deze eerste bijeenkomst heeft een vervolg gekregen met het Netwerkcafé “Glanerbrug Doet” op woensdag 12 maart van 15.30-17.00 uur in Brasserie De Refter aan de Pater ten Winkelstraat 3 te Glanerbrug.  Er is die op bijeenkomst gesproken over het thema preventie en hoe we daar samen vorm en inhoud aan kunnen geven. Hoe werken we samen en hoe versterken we elkaar? Centrale vraag daarbij is hoe we vraag & aanbod in Glanerbrug matchen.

 

 

 

e.              AriënsZorgpalet/Redemptoristen Klooster

 

De sloop nadert zijn voltooiing, daarna zal direct begonnen worden met de aanleg van het park, dit hoopt men voor 1 juli te volbrengen,

 

f.               “Jij maakt de buurt”

 

Wijkbudgetten. De stadsdeelcommissie Oost heeft de plannen en de verantwoording voor accoord bevonden.

 

 g.             De Hut:

 

Woensdag 5 februari heeft de wethouder Oost J. Hateboer “de Hut”in Glanerbrug bezocht. Hij was blij verrast over de samenwerking en de vorderingen betreffende de bouw. Hij looft De positieve houding van de omwonende en de bereidwilligheid om gezamenlijk de sociale controle uit te voeren zijn nog steeds aanwezig en men gaat er nog steeds van uit dat het geheel in de eerste helft van 2014 voltooid is. De scholen hebben inmiddels al meegeholpen bij de eerste steenlegging zoals ook in de grensstreek was te lezen.

 

Voor de DRG is het nog steeds onduidelijk wie na de voltooiing, het nieuwe jongeren onderkomen gaat exploiteren en beheren.

 

 

 

9.     Buurtcomités: nvt

 

 

 

10.  Bestuurlijke mededelingen:

 

a. Stadsdeelmanagement: nvt

 

b. Stadsdeelbeheer: nvt

 

c. Politie: nvt

 

d. Politiek: nvt

 

 

 

11.  Sluiting:

 

Voorzitter bedankt eenieder voor de inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur