Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 25 september 2014

Aanwezig:

Dorpsraad: Th. Noordman, B. Klatt(notulist), , Th. de Boer(Vz), R. Spek, C. Roskam.

JW. Tierates,W. Scheggetman.

Wijkbudgetten aanwezig „jij maakt de buurt“:H. Schuite,  

Stadsdeelmanagement: A. Volbers

Stadsdeelbeheer: R. Senger

Grensstreek: J. Smit

Wijkagent: W. Bossink

 

Openbare dorpsraadvergadering 25 september 2014

1.    Opening: Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom.

2.    Vaststellen agenda: Geen wijzigingen

 

3.    Mededelingen:
a.              AriënsZorgpalet,

Heden heeft het bestuur van AriënsZorgpalet middels een happening op het park de officiële opening van dit park gevierd. Hierbij is ook te vermelden dat zoals vele bewoners van Glanerbrug in het project GlanerbeekseBindingen de wens geuit hadden dat het oude grenswisselkantoor gesloopt kon worden en dat het uitzicht op de brug en het park verbeterd zou worden, dit is dan een eerste stap in het visie document GlanerbeekseBindingen.

b.              Op 22 september heeft er eenbewonersavond Stadsrand Enschedeplaatsgevonden onder aansturing van gemeente Enschede, Landschap Overijssel en de werkgroep stadsrand Eschmarke. Bewoners van de Eschmarke en Glanerbrug hebben laten zien mooie wensen te hebben voor de inrichting van hun groene woonomgeving. Landschap Overijssel en de gemeente Enschede vinden het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij het groen in hun omgeving. Na een eerder de oproep om wensen voor de inrichting van de Stadsrand bij de Eschmarke bij het stadsdeel in te dienen, leverde dit een prachtige wensenlijst op met ideeën uiteenlopend van het aanleggen van speelnatuur tot het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebied. Mooie wensen die nu uitgevoerd moeten worden! Tijdens de bewonersavond zijn de binnengekomen wensen met elkaar besproken en is er gestickerd om gezamenlijk een keuze te maken, over welke wensen de voorkeur krijgen. De deelnemers hebben gekozen voor a. Natuurlijk spelen in het groen, b. een pluk en ontdek weide en c. losloopgebied voor honden. De paden in het babybos zijn al verbeterd. 

Proberen financiën middels initiatiefkracht binnen te halen.

c.             Het team St. Gerardusschool, peuterspeelzaal ‘t Rakkertje,  en de BSO de Blokhut openen na de verbouwing van bijna een jaar wordt op vrijdag 3 oktober op feestelijke wijze hun deuren. Vanaf die datum is de school ook een vriendelijke CO2 neutrale school. De DRG feliciteert allen met de vernieuwde school en wil de automobilisten die daar voorbij rijden vragen blijvend rekening te houden met het gegeven dat op en rond de scholen veel kinderen verblijven.
d.         De DRG heeft een uitnodiging om een informatiestand op de komende LSA landdag te bemannen.

e.             Project KVO ligt op schema, er is een schouw gehouden. Er volgt nog een audit, private cop wordt nog verder uitgerold

4.    Vaststellen notulen: De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien.

De notulen van 24 april 2014 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

5.    Rondvraag.

1. Jenne Smit vraagt eenieder om mee te denken cq aan te geven wat een geschikte locatie kan zijn voor een 4 mei herdenkingsmonument.
2. 
JW Tie geeft aan om de gevolgen, als de Duitse tolheffing doorgang mocht vinden, voor de verkeersintensiteit van de Gronausestraat reeds in beeld te brengen.
3. 
Stand van zaken m.b.t. de Glanerbeekse bindingen. Vz geeft aan dat met diverse Nederlandse en Duitse instanties gesproken en contact gezocht wordt om de diverse geldmiddelen zo optimaal mogelijk in te zetten

6.    Voorgestelde bezuinigingen openbare ruimte GlanerbrugDe DRG is nog steeds bezorgt over de voorgestelde bezuiniging voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

In het voorjaar van 2014 heeft de gemeente medegedeeld voornemens te zijn om de kosten voor onderhoud en groenbeheer in drie jaar tijd met 2 miljoen euro te verminderen. Dat is een politiek besluit. De Advies commissie wijkorganen, waarin een vertegenwoordiger van elke wijk of dorpsraad zitting heeft is hierover op 5 februari van dit jaar geïnformeerd door mw J van Zwol en dhr S. Volmer. Vervolgens is in stadsdelen en in wijken een voorlichtingsavond geweest en is ook het Enschedepanel alsmede ondernemers en woningcorporaties erbij betrokken. Door een bezuinigingsvoorstel betreffende onderhoud en beheer van de openbare ruimte op hoofdlijnen te presenteren, kiest het stadsdeelbeheer niet voor een tot in detail dichtgetimmerd akkoord, maar bieden ze ruimte voor eigen initiatieven, eigen verantwoordelijkheid en een prominentere rol voor de inwoners in samenwerking met het stadsdeelbeheer. Wat de dorpsraad betreft is dit een prima keuze.

Het houden van voorlichtingsavonden in de nieuwe participatiesamenleving behoeft enige ervaring en het is dan ook niet verwonderlijk dat niet alle voorlichtingsavonden vlekkeloos verlopen zijn. Het inburgeren van participatie vergt nu eenmaal tijd en geduld.

De DRG heeft na de in april gehouden informatieavond in het dorpshuis te Glanerbrug aan de verantwoordelijke ambtenaren herhaaldelijk gevraagd om een terugkoppeling van de informatieavonden in Oost. De DRG kreeg als antwoord, dat mede door de verkiezingen men pas na de vakantie hierop terugkomt. Gedurende de daarop volgende 4½ maand vond geen nadere terugkoppeling plaats.

De afgelopen stadsdeelcommissie Oost bijeenkomst heeft de DRG dan ook aan de commissie medegedeeld deze manier van communiceren en samenwerken met de burger de onderlinge geloofwaardigheid en vertrouwen niet ten goede komt  als men 5 maanden niets meer verneemt.

Wethouder Jeroen Hatenboer liet weten het met de DRG eens te zijn en dat de terugkoppeling binnen 1 maand zal plaatsvinden. Op een enkel raadslid na, waren de aanwezige raadsleden van de stadsdeelcommissie Oost niet over het doorlopen proces geïnformeerd.

Het concept voorstel wordt op 30 september 2014 bij de stedelijke commissie behandeld.
   

7.    Opening en voortgang van het jongerenonderkomen “de Hut” met de verbetering van het sociaal toezicht en controle rondom de Hut en het zwembad. Hoe denkt het stadsdeel over het beheer en exploitatie van de Hut

De bouw van een nieuw jongerencentrum “de Hut” is zo goed als voltooid. Aan het buitengebied wordt nog aan de afronding gewerkt. Tezamen met de scholen, jongeren en voormalig jongeren van het jongerencentrum wordt gewerkt aan een feestelijke opening van de nieuwe “Hut” in de maand november. Voor de DRG blijft het belangrijk dat nog voor de opening duidelijk komt over wie het beheer over “de Hut”heeft en wie de verantwoordelijke instantie is. Onbeantwoord is nog hoe het stadsdeelmanagement de exploitatie van “de Hut” laat plaatsvinden. De DRG blijft zich er voor inzetten dat het jongerencentrum zo vaak als mogelijk open moet zijn voor de jeugd. Daarbij zal zeker de hulp van vrijwilligers gewenst zijn.   

Om de veiligheid, de sociale toezicht en de controle te verbeteren zijn de woningcorporatie Domijn en het stadsdeelbeheer Oost in gesprek gegaan met alle betrokkenen en dit heeft  geresulteerd in een uit te werken open zichtlijn vanaf de Schipholtstraat richting “de Hut”en het Cruyff Court.


8.    De verbouwing van de basisscholen in Glanerbrug Zuid.

De DRG maakt zich zorgen over de buitenruimte van de basisscholen Glanerbrug Zuid. Drie basisscholen Zuid, gaan samen de “Brede School”  vormen en de verbouwing hiervoor zal eind oktober beging november starten. Over de ophanden zijnde verbouwing zijn de omwonende geïnformeerd.  De DRG wil overlast en vernielingen rondom de scholen zien te voorkomen en hecht dan ook veel waarde aan orde en netheid rondom de scholen. Het betreft hier dan ook het groen en de fietsenstallingen in de nabijheid van de drie scholen.

Het betreft hier verantwoordelijkheid van de scholen, het stadsdeel Oost en de DRG. De DRG is dan ook van mening dat alvorens men gaat breken en scholen gaat verbouwen, de fietsenstallingen gerealiseerd moeten zijn. Het vanaf het begin ordelijkheid en regels hanteren heeft de voorkeur van de DRG. Dit is in het belang van de uitstraling in de hele wijk in Glanerbrug zuid. We hebben het over veiligheid van kinderen, het voorkomen van baldadigheid, het tegengaan van vernielingen, en een verbetering van de woon en leefomstandigheden van de wijk.

De DRG is dan ook in overlag met de scholen, het VCO en I.A.A. Architecten over de voortgang en realisatie van de fietsenstallingen.

De DRG gaat er vanuit dat hiervoor een aanvraag nodig is voor financiële ondersteuning vanuit de wijkbudgetten en andere cofinanciering. De commissie wijkbudgetten wil de aanvraag wel ondersteunt zien door aanwonende en ouders van schoolgaande kinderen. De DRG stelt het belang en de veiligheid van de kinderen met stip op 1. 


9.    De aangekondigde sportschool aan de Gronausestraat.

De dorpsraad Glanerbrug heeft in eerste aanleg een visie ingediend tegen het voorgenomen besluit om een 24 uurs fitnesscentrum aan de Gronausestraat te openen.

De redenen waarom zijn; het past niet binnen de detailshandelstructuurvisie, het bestemmingsplan Glanerbrug en de visie binnen het kernwinkelgebied. Ambtenaren zullen een voorstel naar het college sturen en daarna kan de DRG indien nodig bezwaar maken. Bert Zoetman geeft aan uit welingelichte bronnen vernomen te hebben dat de procedure voor het te nemen besluit in gang is gezet. 

10. Voortgang en successen van het project Glanerbrug Doet.

Vorig jaar september is Femke Doornbos met veel enthousiasme begonnen met Glanerbrug Doet, een van de drie gebieden waar we vooruitlopend op de wereld na 2015 alvast aan de slag zijn gegaan met het vormgeven van een integrale wijkaanpak in de praktijk. Sinds vorig jaar zijn er veel dingen gebeurd, netwerkmomenten en ontmoetingen georganiseerd, contacten gelegd, kennis uitgewisseld en ook zijn we met concrete initiatieven aan de slag gegaan. We zijn niet met een vooropgezet plan het gebied ingegaan, maar we zijn bij de basis begonnen en hebben gekeken wat er al is en waar we kunnen versterken en verbinden, er is immers al zoveel. Een mooie uitdaging met allemaal mensen die betrokken zijn bij Glanerbrug en een bijdrage willen leveren. We zijn daar nog niet mee klaar, al zal er wel een verandering gaan optreden v.w.b. de sturende factor vanuit het stadsdeel. De werkzaamheden van Femke Doornbos zal worden voortgezet worden door  Eric Rouwette. Femke heeft binnen de gemeente een functie als teamleider zorg aanvaard en we willen haar dan ook bedanken voor datgene wat zij voor Glanerbrug heeft gedaan en wensen haar succes in haar nieuwe functie.

 

11. Lopende zaken.

a.              Multifunctioneel gebouw aan de Kerkstraat

De dorpsraad wacht eerst de nieuwe ontwikkelingen aangaande sportvereniging Sportlust en VV Glanerbrug af. Nog geen voortgang, maar er wordt een gesprek gepland met de verenigingen op het Bultserve, hierbij zal ook het beloofde aanwijzingsbord ter sprake komen

b.               Werkzaamheden speelplek Bentstraat.

Stand van zaken R. Senger. Er is een informatieavond voor de omwonende gepland en in een later stadium ook een avond voor de bewoners van de Gagelstraat, zoals toegezegd in het wijkbeheerplan.

c.             “Jij maakt de buurt”

Wijkbudgetten. Financiën van 2013 zijn besteed, binnenkort zullen alle aanvragen en de voortgang hiervan, op de website van de DRG gepubliceerd worden. Ook worden nog een aantal aanvragen (School, speeltuin, fietsenstalling, etc) toegelicht.

 

12. Buurtcomités:

Het buurtcomité Schoolstraat heeft een verzoek ingediend/ ter discussiegesteld of de paaltjes bij AH weer teruggeplaatst kunnen worden. Hierover vindt op maandag 29 september een overleg op het stadsdeel plaats.

 

13. Bestuurlijke mededelingen:


a. 
Stadsdeelmanagement: N.v.t.
b. 
Stadsdeelbeheer: N.v.t.
c. Politie: Nieuwe wijkagente is Chantal Wassink, zij zal zich op de volgende vergadering voorstellen.
d. Politiek: niet aanwezig:

 

14. Sluiting: Voorzitter sluit om 22.00 de vergadering, bedankt de aanwezigen voor zijn/haar inbreng en wenst een ieder wel thuis.

 

27 november is er weer een openbare vergadering