Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 27 november 2014

Aanwezig:

Dorpsraad: Th. Noordman, B. Klatt(notulist), , Th. de Boer(Vz), R. Spek, C. Roskam.
JW. Tierates,W. Scheggetman.
Wijkbudgetten: H. Schuite (MKA),
Stadsdeelmanagement:
A. Volbers
Stadsdeelbeheer: R. Senger (MKA)
Grensstreek: J. Smit
Wijkagent: W. Bossink

Openbare dorpsraadvergadering 27 november 2014

 

1.  Opening: Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom. 


2.  Vaststellen agenda:
Geen wijzigingen

3.  Mededelingen:

a.     Winter Fair Glanerbrug

Een vijftal vrijwilligers hebben dit jaar het stokje overgenomen van Stephan Hardick en hebben het mogelijk gemaakt dat er voor het tweede achtereenvolgende jaar een winter fair Glanerbrug komt. Meer dan 40 aanmeldingen voor een kraam en meerdere vrijwillige deelname van externe instanties zijn smaakmakers van de fair. De kinderen hebben bezigheden zoals o.a. springkussens en diverse dieren. Het blijft lastig om voor en in Glanerbrug grote festiviteiten te organiseren. Tegenstrijdige belangen zijn opzij gezet en de neuzen staan dezelfde kant op. Vrijwilligers die in 2015 de zomer en de winterfair willen ondersteunen kunnen zich opgeven bij de Dorpsraad.

b.     Vertrek burgemeester Den Oudsten.

De DRG spreek zijn waardering uit voor de goede samenwerking, en wensen hem succes in zijn nieuwe aanstelling in Groningen.


c.     Paaltjes AH.

Op 29 september heeft er een overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het buurtcomité van de Schoolstraat, de bespreking komt verderop in de agenda terug.


d.     Kooksessie stadsdeel Oost

16 december vindt de kooksessie voor Dorps en wijkraden plaats. Dit in de nieuwe stijl om meer gegevens vanuit de wijken te verwerken.


e.     Fietsvisie basisscholen Zuid.

Er wordt gevraagd om een terugkoppeling aangaande de voortgang om diverse zaken als het “groen” en de “fietsvisie”, om deze inzichtelijk te hebben, wordt doorgegeven aan stadsdeelbeheer.

f.    Keurmerk Veilig Ondernemen. Glanerbrug is geslaagd voor de audit en de app “PrivateCop” werkt nu ook. Er moeten nog een aantal ondernemers aangesloten worden en er volgt nog een informatieavond.

g. Elke vier jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen moet de Dorpsraad toestemming aan de inwoners van Glanerbrug vragen voor de volgende vier jaar. Wij willen dit in een van de komende uitgave’s van de Grensstreek laten publiceren.’

4. Vaststellen notulen: De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 25 september 2014 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

 

5.  Rondvraag.

a.  Stand van zaken: Locatie m.b.t. een 4 mei herdenkingsmonument, de wordt de locatie Heldersplein, e.e.a. in afwachting van de vergunningsaanvraag en de keuze en ontwerp door een kunstenaar, hopelijk voor eind maart.

b. Gladheidbestrijding: Is er een overzicht waarin de wegen zijn aangegeven die gestrooid worden in Glanerbrug. Is in het gladheidbestrijdingsplan ook de toegangswegen opgenomen voor en voorbij de basisscholen?

c. Stand van zaken m.b.t. de Glanerbeekse bindingen. Hierover vindt nog steeds overleg plaats zodra er tastbare resultaten zijn, zullen wij dit met u delen. Het onderzoeksrapport m.b.t. de onderhoudsstaat van de brug wordt nu met de duitse collegae uitgezocht. Het waterschap is voornemens de beek te laten meanderen.

d. Voornemens van Twente Milieu om de otto’s nog maar 1x maand te ledigen stuit op veel weerstand. Deze problematiek in de ACWO bespreekbaar maken.

 

6.  Bezuinigingen stadsdeel Oost.De DRG is nog steeds bezorgt over de voorgestelde bezuiniging voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Bezuinigingen raakt ons allemaal, maar de DRG wil worden geïnformeerd over hoe deze bezuinigingen Glanerbrug raakt. In deze is hierin van belang te weten welke behoefte, ideeën of voorstellen er in de diverse Glanerbrugse wijken zijn. De DRG werkt overkoepelend en wil dan inzichtelijk krijgen hoe men door een gezamenlijk aanpak, ondanks de forse bezuinigingen, toch behoeftes en ideeën verwezenlijkt krijgt. Het passief toekijken vanuit een wijk levert in de huidige economische tijd geen positieve bijdrage en zal  hat stadsdeelbeheer en het stadsdeelmanagement niet stimuleren extra bijdrage te zoeken voor die wijken.  De DRG roept dan ook alle Glanerbrugse buurt en bewonerscomités  op in gesprek te gaan met de DRG om te bezien wat nog wel en wat niet mogelijk is.

 

7.   Voortgang van het jongerenonderkomen “de Hut” .

Bezetting "de Hut" de DRG wil voorstellen om de Hut dagelijks van 14.00 uur tot 22.00 uur open te stellen. De DRG is trots op jongeren die zich hebben ingezet voor de opening van "de Hut"in Glanerbrug. Chapeau Glanerbrugse jongeren, jullie hebben de eerste stap gezet met samen werken naar samenwerking. Een samenwerking die moet resulteren in een dagelijkse openstelling van de Hut, waar gemeente, dorpsraad, Alifa, bewoners en jeugd  zich gezamenlijk voor zullen en moeten inzetten. 
We hebben vrijwilligers nodig en financiën. Het DRG is van mening dat het dorp hierin ook een opgave heeft en vindt een goed functionerend jeugdhonk van maatschappelijk belang voor Glanerbrug.

8.    Project Glanerbrug Doen

Tijdens de laatste stadsdeelcommissie Oost is er een presentatie geweest waarin ook Glanerbrug Doen besproken is, algemeen kan men zeggen dat er goede resultaten geboekt worden en dat dit in 2015 voortgezet kan worden

 

9.  Lopende zaken.
a.              Multifunctioneel gebouw aan de Kerkstraat

In het “Overleg Bultserve”, hebben wij afgesproken om in het voorjaar 2015 met een eventueel voorstel richting Domijn te komen. Ook is de DRG benaderd om Invulling geven aan het gebruik van het voorste veld goede ideeën zijn welkom. De kantine VVGlanerbrug is door de stichting Oudercentrum Glanerbrug verworven, het Meijershoes zal worden verkocht.

b.             Werkzaamheden speelplek Bentstraat.

Er is een informatieavond geweest met de aanwoners. Werkzaamheden hebben reeds een aanvang genomen,

c.          Wijkbudgetten, ondanks de commotie in de krant geldt voor de budgetten van Glanerbrug dat deze wel degelijk zijn benut en dat er geen geld is teruggestort op de algemene rekening. De DRG heeft tesamen met vele andere raden bezwaar gemaakt tegen het afromen van de wijkbudgetten.

d.            Anytime Fitness. De DRG heeft op verzoek van diverse ondernemers en bewoners bezwaar gemaakt tegen de vestiging van deze organisatie in een pand binnen het kernwinkelgebied. We moeten afwachten wanneer deze casus behandeld wordt.

10. Buurtcomités:

Het buurtcomité Schoolstraat heeft een verzoek ingediend/ ter discussiegesteld of de paaltjes bij AH weer teruggeplaatst kunnen worden. Hierover vond op maandag 29 september een overleg op het stadsdeel plaats.

Vz stelt voor om de inbreng van de Schoolstraat in twee gedeeltes te doen, na enige discussie en na een korte schorsing wordt het navolgende besloten.
1. Het verkeersbesluit m.b.t. het plaatsen van de paaltjes kan worden ingetrokken.
2. De klachten en oplossingsrichtingen voor het terugdringen van de verkeersoverlast worden bilateraal met ondersteuning van de dorpsraad ingebracht bij het stadsdeelbeheer en de verkeerskundige

11. Bestuurlijke mededelingen:

  1. Stadsdeelmanagement: nvt
  2. Stadsdeelbeheer: nvt
  3. Politie: nvt
  4. Politiek: nvt

12,  Sluiting: Voorzitter sluit om 22.00 de vergadering, bedankt de aanwezigen voor zijn/haar inbreng en wenst een ieder wel thuis.