Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 28 februari 2013

1.     Opening: Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom.

 

 2.     Vaststellen agenda: De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld

 

 3.     Mededelingen:

 Slagboom busbaan Beekveld: De dorpsraad heeft een brief gestuurd naar B&W van de gemeente Enschede met het verzoek actie te nemen betreffende de slagboom op de busbaan bij de busbaan begin Beekveld. Hierin is B&W gevraagd de verantwoordelijkheid te nemen en zorg te dragen voor een goed werkende slagboom. Kort daarna zijn er werkzaamheden aan de slagboom uitgevoerd. Deze reparatie heeft de eerste week daarna nog niet tot een 100% score geleid maar het ziet erna uit dat de problemen nu verholpen zijn. De DRG blijft het in de gaten houden en verzoekt aanwonende bij defecte ook zelf hiervan melding te doen op Nr. 4817600.

 Babybos: De boomfeestdagen voor scholieren van de Glanerbrugse en de Eschmarke scholen beginnen vanaf 18 maart. In het kader hiervan wordt ook het babybos aan de Keppelerdijk bezocht. Wie weet nog van het ontstaan van dit bos en wie kan er wat over vertellen? De DRG wil de kinderen laten lezen en vertellen over het ontstaan en doel van het babybos. De DRG is i.s.m. de redactie van de Grensstreek voornemens hierover in de Grensstreek te berichten en het babybos onder de huidige en toekomstige jeugd blijvend te laten leven zodat ook zij de natuur op waarde zullen beleven.

 Harddrugrestanten: De DRG signaleert, na een korte tijd van verbetering, weer een toename van het harddrugs gebruik. Nu de weersomstandigheden weer beter worden, is een toename weer zichtbaar en tevens een uitbreiding van gebruikersplekken. Burgers worden verzocht niet zelf de harddrugs restanten op te ruimen maar hier melding van te doen bij Theo Noordman tel.nr. 0622596413.  Het betreft hier plekken op en rondom Bultserve, gebieden rond de sportvelden en paden naar het Schildkamp, de Kerkstraat en de Symfoniestraat als ook achter het winkelpand van Zoetman.

 Vernielingen: In de omgeving van het zwembad en “de Rank” als ook bij de basisscholen vinden weer herhaaldelijk vernielingen plaats. Buren, aanwonende of bezoekers die ongeregeldheden zien of horen, worden verzocht hiervan melding te doen bij de wijkagent Wilfried Bossink

 Grensovergang: Er komen bij de DRG verzoeken binnen of er wat aan de grensovergang gedaan kan worden. Het slechte wegdek en het middenstuk maken het voor weggebruikers, zowel automobilisten als fietsers, niet veiliger op. Ook de uitstraling van de brug laat te wensen over, e.e.a. zal worden meegenomen in het overleg en de voorstellen over de herinrichting van het gehele gebied .   

 Maïsveld: De dorpsraad is verontwaardigd dat zij uit de krant “Tubantia” heeft moeten vernemen dat het maïsveld door ambtenaren van de gemeente Enschede wordt meegenomen in een met de onderzoek betreffende nieuwe locaties voor moestuintjes. De DRG heeft bij het stadsdeelmanagement Oost om opheldering gevraagd. Het blijkt dat de gemeente alles in het werk stelt om locaties die niet in gebruik zijn, deze zo optimaal mogelijk te gaan benutten met een maximale financiële opbrengst. Uit een eerste reactie van Glanerbruggers concludeert de DRG dat niet iedereen blij is met een entree van het dorp die bestaat uit moestuintjes. Ook voorzien zij een verloedering van de buurt en toename van overlast veroorzaakt door gebruikers van mogelijke moestuinen.

De DRG heeft dan ook de betrokken ambtenaar verzocht, (en deze heeft ook toegezegd) de maïsveldlocatie van de standaard lijst te halen en deze locatie alleen bij zinvolle en doordachte voorstellen te betrekken. Dit voorkomt onrust en terugkerende negatieve publiciteit en vergroot de geloofwaardigheid van het onderzoek.

 

 4.     Vaststellen notulen:

De notulen van 22 november 2012 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

 

 5.     Rondvraag.  

Openstaande vragen van 22 november 2012.

 

Verkeerscontroles Kerkstraat:  Resultaten van de eerder gehouden verkeerscontroles. Wilfried Bossink heeft toegezegd zich in te zetten voor zichtbare gegevens betreffende de resultaten hiervan.

 

Oversteek bij RABObank: Terugkoppeling Raimond Senger betreffende de verlaging die gemaakt is in het trottoir bij de oversteek naar de RABObank voor hulpbehoevende en minder validen. Is deze nou wel of niet op de juiste plaats aangebracht? Antw. De situatie zal opnieuw bekeken worden en eventueel aangepast worden.

 

 6.     Lopende zaken.

 a.               Gronausestraat

Wat is de stand van zaken betreffende de eindevaluatie Gronausestraat. Wordt deze nou wel of niet uitgevoerd en op welke wijze? De stadsdeelmanager heeft aangegeven dat mede door ziekte en het zorgvuldig uitzetten van de evaluatie, het geheel vertraging heeft opgelopen. De toegezegde evaluatie zal dan ook nog voor de zomervakantie plaatsvinden.

Doel hiervan is duidelijkheid te krijgen of daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de afspraken, hoe men het ervaart en of men hierover tevreden is.

b.               Veilige schoolomgeving Kerkstraat

De draaiarmen bij de Gerardusschool zijn geplaatst, de parkeeroverlast wordt aangepakt, hekwerken zijn geplaatst, school en ouders zetten zich positief in, maar wanneer wordt de aanpassing rechts voor links op deze plek van de Kerkstraat uitgevoerd? Antw. Zodra de procedure is doorlopen(wachten op het verkeersbesluit). Het project schoolomgeving Kerkstraat wordt de pilot voor de gemeente en als voorbeeld aangedragen voor andere scholen.

c.               Ontwikkeling en voortgang Spoorbaanstraat

Er is een gesprek geweest met belanghebbende. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk gedragen visie. Verkeerstechnisch zullen er geen wijzigingen plaatsvinden en blijven de verkeersborden gehandhaafd. Aanwonende hebben meegedacht en ideeën aangereikt die kunnen bijdragen aan vermindering de verkeersdrukte en de verkeerssnelheid in de Spoorbaanstraat. Aanwezigen hebben inmiddels hun visie en voorstellen hieromtrent ingediend bij de verkeerskundige P. ten Velde.

Uit constateringen is gebleken dat ouderen en minder validen veelvuldig over de straat lopen en het trottoir mijden. Het trottoir aan de ene zijde is te gevaarlijk en aan de andere zijde te smal om goed en verantwoord te kunnen gebruiken.

DRG geeft bij het stadsdeelmanagement/beheer aan actie te ondernemen om daar waar mogelijk, gelijktijdig met de herstel werkzaamheden van de straat ter hoogte van Ariëns gebouw, aanpassingen in de Spoorbaanstraat uit te voeren.

d.               Bultserve

In de maand april zal er begin gemaakt worden met de aanpak van het openbaar groen op het sportpark Bultserve, er zijn afspraken met de diverse verenigingen gemaakt voor inrichting van de ingang met borden, ook is er een voorstel aan de verenigingen over het aanbrengen van veilige verlichting.

e.               “Jij maakt de Buurt” Glanerbrug:

De in januari toegezegde evaluatie over 2012 en de begroting 2013 met de DRG is verschoven naar maart van dit jaar en zal daarna in de openbare vergadering van april 2013 ter toetsing aan de bewoners worden voorgelegd. De commissie zal op de openbare commissievergadering van 2 april verslag doen over de werkzaamheden van 2012 en in de commissievergadering van mei het nieuwe budget 2013 aanvragen.

e.                Bentstraat,

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

De aanwonende zullen nog deze maand een schrijven ontvangen van het stadsdeel omtrent de aanvang en voortzetting van de werkzaamheden van de Bentstraat. De DRG verzoekt het stadsdeel de aanwonende te informeren over de plek waar gedurende enkele maanden de opslag van materiaal zal plaatsvinden en hen vooraf te informeren hoe of deze plekken na de werkzaamheden weer hersteld zullen worden.

Openbare aanbesteding is op donderdag 7 maart. Na de Alcatelprocedure wordt  omstreeks eerste week april officieel de opdracht verstrekt (indien opdrachtgever tijdig budget verstrekt).

Start werk eind april. Opdracht wordt afgestemd met de aannemer om handige startdatum is ivm de vakantieweken / feestdagen in de eerste en tweede week van mei te bepalen. Uitvoering gereed voor de bouwvak.

 g.               De Hut:Stand van zaken ?

Het gerucht dat er geen geld meer zou zijn voor de herinrichting van de buitenruimte bij de Hut, is onjuist. Het geld staat nog gewoon gereserveerd en is ook meegenomen naar volgend jaar ( met de goedkeuring van de accountant erbij)

De bewoners worden binnenkort geïnformeerd over de start van de bouw. Hieromtrent word i.s.m. de dorpsraad een afspraak gemaakt.

 h.               Tankstation Oostweg:

Stand van zaken na het overleg van dinsdag 27 november met de gemeente Enschede over het locatieonderzoek betreffende de plaats van een nieuw tankstation aan de Oostweg.

B&W hebben mede op basis van de inbreng dorpsraad Glanerbrug en wijkraad Eschmarke de eventuele vestiging van een pompstation aan de Oostweg in heroverweging genomen. In het lopende onderzoekstraject worden verschillende scenario's en alternatieven verkend. Er is nog geen besluit genomen over al dan niet doorgaan op de beoogde locatie."

 i.                 Voortgang wijkbeheerplannen Bentveld Hoe verder met de rest van Glanerbrug? Voor de DRG is het nog steeds niet duidelijk hoe of het stadsdeel verder gaat met de wijkbeheerplannen voor de rest van Glanerbrug.

            In diverse buurten vindt al een overleg met aanwonende plaats en zijn buurt en dorpsraad zeer tevreden over deze manier en wijze van samenwerken. Men kan hier o.a. noemen Gentiaanstraat, Menuetstraat, Bultsweg, Rondostraat, Spoorbaanstraat, Wollegrasstraat. De bereidheid van aanwonende om gezamenlijk de buurt en de leefbaarheid te verbeteren neemt hierdoor toe.

Een wijkbeheerplan is een plan dat kort beschrijft wat er de komende 4 jaren in een buurt gebeurt. Het is van belang te weten wanneer de betreffende buurten aan de beurt zijn voor het gezamenlijk opstellen van hun wijkbeheerplan. Voor bewoners is het tijdsbestek ergens tussen begin 2013 en eind 2015 niet motiverend. Dit in verband met mogelijke aanvragen bij wijkbudgetten en hun eigen inzetbaarheid.

Ophalen van interne technische informatie. (Zie de website van de gemeente Enschede, onder punt 3 bij het thema “hoe komt het tot stand” het wijkbeheerplan.) In pnt. 3 is dan ook vanuit gemeentelijke visie aangegeven, dat het belangrijk is een goed beeld te hebben van de technische kwaliteit van bijvoorbeeld de riolering, wegen en het groen in een buurt. Welke maatregelen zijn in die buurt vanuit veiligheid en technische onderhoud echt nodig? Ook is het belangrijk te weten wat de ideeën van de professionals zijn voor uw buurt. Zo kan er een goed beeld worden geven van wat er vanuit de professionals en technisch onderhoud de komende jaren nodig is in betreffende buurten.

 

Voor het geven van een doordacht en gegrond oordeel is dit van belang voor de besluitvorming aangaande aanvragen bij de commissie wijkbudgetten. Bewoners kunnen zo inspelen op het gegeven dat bepaalde werkzaamheden, welke tot het reguliere onderhoud behoren, al in de planning staan of komen. Hun inzet en aanvragen kunnen in deze bepalend zijn. (denk daarbij aan wegen, riolering, trottoir, verlichting en veiligheid.)

 

Vraag: Is het mogelijk een indeling te krijgen wanneer voor de overige wijken en buurten een wijkbeheerplan wordt opgesteld en kan men een overzicht geven van reguliere werkzaamheden die voor deze buurten al bekend zijn? Antw. In 2013 worden er in Glanerbrug geen nieuwe wijkbeheerplan opgestart, de plannen voor 2014 zijn nog niet vastgesteld.

 

 7.     Onderhoud groenvoorziening RedemptoristenparkHoe houden we gezamenlijk het Redemptoristenpark in een goede staat met de daarbij behorende mooie uitstraling.

Zoals men kan zien zijn er eind oktober. i.o.v. waterschap Overijsel werkzaamheden verricht aan de omloop van de beek. De omloop is uitgediept en een nieuwe vijver is aangelegd. Tevens is gelijktijdig de grond evenredig verdeeld en is de verbetering van het park duidelijk zichtbaar.

Ook dit jaar nemen de scholen uit Glanerbrug en de Eschmarke weer deel aan de boomfeestdagen. Een van de locaties waar enkele scholen bomen, bos en haagplanten gaan planten is het Redemptoristenpark. Dit jaar is het op deze en andere locaties mogelijk door de ondersteuning van woningcorporatie Domijn, de Woonplaats, Euregio, en een eigen bijdrage vanuit de wijkbudgetten. Hiervoor onze dank want zonder hun financiële ondersteuning was dit alles niet mogelijk. 

 

 8.     Jaarplan stadsdeel Oost, Wat betekent dit voor Glanerbrug, wat kunnen we in 2013 verwachten en waar kunnen we gezamenlijk aan werken.

Het Jaarplan is in te zien op de site van de gemeente Enschede. Peilers voor 2013 zijn v.w.b. het dorp Glanerbrug

Hoofdlijnen uit het koersdocument 2013 en uit de kooksessie dd 28 november 2012

 • Samen met Domijn en de Dorpsraad komen tot een gezamenlijke aanpak van vijf speerpunten: realiseren permanent jeugdhonk de Hut en verder ontwikkelen.
 • Brede School en kindcentrum, wijkbeheerplan Bentveld, uitvoeren acties uit quickscan Bultserve en uitvoeren sociaal plan Glanerbrug-Zuid (ontdekkingsreizigersbuurt).
 • Uitvoeren van het maatregelenpakket uit het project Veilige schoolomgeving,samen met medewerkers van de scholen, leerlingen, ouders, gemeente en politieom de verkeersoverlast bij Gerardusschool te verminderen.
 • Uitvoeren van de volgende fase van het wijkbeheerplan Bentveld.
 • Inzetten op sociale problematiek
 • Voor 2014 zoeken naar een oplossing van de overlast voor omwonenden van hetwinkelbedrijf Action aan de Nieuw Frieslandstraat.
 • Aandacht voor de gevolgen van het landelijk drugsbeleid voor Glanerbrug door te zoeken naar maatwerk waardoor de overlast beheersbaar blijft.
 • Aandacht voor de veiligheid ( verlichting) rondom de Hut en het Cruijffveld
 • Onderzoeken waar jongeren legaal graffiti kunnen spuiten

 

Voor de periode 2013-2016 zijn de onderstaande speerpunten benoemd door professionals

en wijkraad:

 • Aanpak van drugsoverlast;
 • Aanpak van jeugdoverlast en bijbehorende vernielingen;
 • Aanpak van sociale problematiek in de Ontdekkingsreizigerbuurt en op aangewezen hotspots.

 9.     Buurtcomités: Geen inbreng

 

10.  Bestuurlijke mededelingen:

a. Stadsdeelmanagement: Er bestaat de mogelijkheid om in “Huis aan Huis”artikelen namens Glanerbrug te laten publiceren.

b.  Stadsdeelbeheer: Er is een aanvraag gedaan om een aantal bomen op het park Bultserve te verwijderen.

c.      Politie: geen

d.     Politiek: Geen vertegenwoordiging aanwezig

 

11.  Sluiting: Voorzitter sluit de vergadering om 22.00 en dankt eenieder voor hun inbreng.