Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 25 april 2013

Aanwezig:

Dorpsraad: Th. Noordman, JW. Tierates, B. Klatt(notulist), W. Scheggeman (wnd vz), R. Spek

Afwezig met kennisgeving:. Th. de Boer(Vz), C. Roskam.

Wijkbudgetten „jij maakt de buurt“: H. Schuite,

Stadsdeelmanagement:  Aaltjen Volbers.

Stadsdeelwethouder: J Hatenboer

Stadsdeelbeheer: R. Senger

Grensstreek: J. Smit

Wijkagent: W. Bossink

Politiek:  n.a.

Publiek:  35 personen

 

Afwezig:

 

Notulen Openbare dorpsraadvergadering 25 april 2013

 

1.     Opening:Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom.

 

2.     Vaststellen agenda: geen bijzonderheden

 

3.     Mededelingen:

 

Babybos: (A. Volbers) Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waar een ieder voor uitgenodigd was. Velen hebben hieraan deelgenomen en hun ideeën kenbaar gemaakt. Ongeveer 60 ideeën van o.a. het plaatsen van bebording tot aan het herplaatsen van een bord met alle namen erop van diegene die in 2000 zijn geboren en waarvoor een boom is geplant. Scholen, aanwonende, belanghebbende etc. Allen zijn enthousiast en getracht wordt een commissie samen te stellen die zich gaat inzetten voor de uitwerking van de ideeën. Uiteindelijk zal het geheel ingepast worden in het rondje Enschede.

 

Drugscontrole Bultserve: (DRG) De politie heeft, na aanhoudende klachten van de Dorpsraad Glanerbrug over drugsoverlast, in het gebied rond het Sportpark Bultserve een actie gehouden en dealers, drugskoeriers en verslaafden opgepakt en bekeurd. Ook werd een wapen ingenomen.

 

Growshops: Er is na de vestiging van growshops aan de Kerkstraat(2) nu ook een growshop aan de Gronausestraat geopend en een volgende is op komst, bewoners maken zich zorgen omtrent deze ontwikkeling. De wethouder geeft aan dat er een verschil is tussen een coffeeshop en een growshop. Tegen de vestiging van een growshop, wat landelijk toegestaan is, kan men weinig doen. Coffeshop mogen er in Enschede maar 9 stuks gevestigd zijn. Ook de gemeente Enschede moet zich aan de landelijke wetgeving houden. Growshop heeft een winkelbestemming met verkoop van artikelen.

 

Speelplaatsen basisscholen Zuid: Er is een overleg gestart voor de aanleg van de vernieuwing van de speelplaatsen bij de basisscholen Glanerbrug zuid. Gelijktijdig met de start van het project “Brede scholen” en het project “Beweegwijs” zullen de speelplaatsen, behorende bij de scholen worden aangepakt. Alle betrokkenen worden hierbij uitgenodigd en de DRG heeft er op aangedrongen hierbij ook de ouders en aanwonende te betrekken. Het zijn openbare speelplekken die sociale toezicht en controle nodig hebben vanuit de wijken. T.z.t. zult u hierover meer geïnformeerd worden.

 

Dirk Hartogplein: Namens aanwonende van het Dirk Hartogplein hebben buurt vertegenwoordigers hun bezorgdheid uitgesproken over de overlast veroorzaakt door jongeren rond het plein en over het onderhoud van de speelplek. Buurtbewoners zijn zelf ook bereid de helpende hand uit te steken maar het aanspreken van de jongeren op hun gedrag werkt averechts. Vuil, blikjes, papier en groenresten zorgen voor een verloedering van de buurt en aanwonende willen gezamenlijk met het stadsdeelbeheer hier wat aan gaan doen.

 

Boomfeestdagen: Zijn ook in 2013 weer goed verlopen. De DRG bedankt de scholen en de kinderen voor hun geweldige inzet voor de natuur. (zie foto,s)

 

4.     Vaststellen notulen:De notulen van 28 februari 2013 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

 

5.     Rondvraag.

Diverse bewoners hebben de Dorpsraad en de wijkagent benaderd, m.b.t. de overlast veroorzaakt door de honden. Het gaat hierom veel loslopende honden(dit terwijl de gemeente diverse dure honden uitlaatplekken heeft ingericht), het niet voldoen aan de verplichte opruimplicht en het verstoren van de fauna in de diverse parken.

Kan de gemeente niet meer handhavers inzetten, er komen toch voldoende middelen binnen om dit te financieren. R. Senger geeft aan dat Enschede een goed hondenbeleid heeft maar dat de handhaver niet op alle plekken tegelijk kan zijn. Het is en blijft een verantwoordelijkheid van de hondenbezitters zelf.

 

6.     Lopende zaken.

a.               Gronausestraat  Wat is de stand van zaken betreffende de eindevaluatie Gronausestraat. Wordt deze nou wel of niet uitgevoerd en op welke wijze? De stadsdeelmanager heeft aangegeven dat mede door ziekte en het zorgvuldig uitzetten van de evaluatie, het geheel vertraging heeft opgelopen. De toegezegde evaluatie zal dan ook nog voor de zomervakantie plaatsvinden.

Doel hiervan is duidelijkheid te krijgen of daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de afspraken, hoe men het ervaart en of men hierover tevreden is. Aaltjen Volbers geeft aan dat het te lang duurt en gaat dit uitzoeken, antwoord volgt nog.

b.                 Ontwikkeling en voortgang Spoorbaanstraat (DRG)

Er is een gesprek geweest met belanghebbende. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk gedragen visie. Verkeerstechnisch zullen er geen wijzigingen plaatsvinden en blijven de verkeersborden gehandhaafd. Aanwonende hebben meegedacht en ideeën aangereikt die kunnen bijdragen aan vermindering de verkeersdrukte en de verkeerssnelheid in de Spoorbaanstraat. Aanwezigen hebben inmiddels hun visie en voorstellen hieromtrent ingediend bij de verkeerskundige P. ten Velde. (wederom is het drie maanden wachten en nog geen terugkoppeling)

!!! Uit constateringen is gebleken dat ouderen en minder validen veelvuldig over de straat lopen en het trottoir mijden. Het trottoir aan de ene zijde is te gevaarlijk en aan de andere zijde te smal om goed en verantwoord te kunnen gebruiken. Is het mogelijk om gelijktijdig met de herstel werkzaamheden van de Spoorbaanstraat (ter hoogte van Ariëns gebouw), renovatie en aanpassingen in de laatste 75 meter van de  Spoorbaanstraat uit te voeren. Dit kan veel geld besparen. Aaltjen Volbers geeft aan dat ook dit onverklaarbaar lang duurt met een slechte communicatie. Zij doet navraag en terugkoppeling volgt.

c.               “Jij maakt de Buurt” Glanerbrug: (Henriette Schuite)

Voorzitter van de commissie jij maakt de buurt geeft aan dat het bestedingsplan 2013 ter inzage ligt en vraagt om goedkeuring om deze door te sturen naar de stadsdeelcommissie Oost. Er wordt uitleg gegeven omtrent de verhoging van de bedragen en de verdeling van de besteding hiervan. Vanuit de aanwezigen is er geen bezwaar en het voorgestelde bestedingsplan wordt goedgekeurd.

Er wordt gevraagd waarom de gemeente zich niet inzet voor een multifunctionaal gebouw op Bultserve, zoals dat ook elders in de gemeente al is gebeurd, of dat men daar Jij maakt de buurt geld voor moet gebruiken. De wethouder geeft aan dat de gemeente dergelijke projecten niet meer opstart. Hier zijn geen (financiële) middelen en mankrachten meer voor. De wethouder geeft wel aan dat een van de eerste voorwaarden moet zijn dat alle voorzitters van de vertegenwoordigende partijen op een lijn moeten staan en dat dit vaak een struikelblok is. Voorgesteld wordt dit in het overleg met de voorzitters van alle betrokkenen te bespreken. Indien gewenst wil de wethouder Jeroen Hateboer hier ook mee meedenken en daar waar mogelijk raad en advies geven. Wel bestaat er in de toekomst de mogelijkheid gebruik te maken van het Ariënsgebouw.         

d.               Dr. Stamstraat:  Het buurtcomité van de Dr. Stamstraat heeft de DRG verzocht hun ondersteuning te verlenen bij de aanpak/bezwaarschrift aangaande de aanvraag van de omgevingvergunning in de straat. Aanwezigen van de Dr. Stamstraat vragen aan de wethouder opheldering hoe het kan dat een huis wat in de veilig staat 1 dag voor de veiling door de “pandjeskopers”wordt opgekocht voor een zeer goedkoop bedrag. De aanwoners hadden het huis voor dat bedrag ook willen kopen maar moesten wachten tot de veiling. De wethouder geeft aan dit te laten uitzoeken. Tot op heden is er geen splitsing/omzettingsvergunning afgegeven en mag het pand niet door meerdere bewoond worden. De moeilijkheid is dat er ook nog niet meerdere mensen in dat pand zijn aangemeld. Aanwezigen geven aan het gevoel te krijgen dat Glanerbrug het afvalputje van de gemeente Enschede is geworden. De wethouder ontkracht dit en afgesproken wordt dat er op 14 mei een overleg met de bewoners en de betreffende wethouder zal plaatsvinden. Indien mogelijk zal wethouder J. Hateboer hier ook bij aanwezig zijn.

Als contact persoon en aanspreekpunt zal Aaltjen Volbers stadsdeelmanagement optreden.

e.               Bentstraat,stand van zaken?

De werkzaamheden zijn gestart en de eerste nieuwe trottoir is al aangelegd. Het geheel loopt op schema. Er wordt gevraagd of er antwoord kan komen op het verzoek van een oversteek over de beek i.v.m. honden uitlaten. R. Senger geeft aan dat dit niet alleen een beslissing is van de gemeente en dat hieraan financiën verbonden zijn. (mogelijk komt hiervoor een aanvraag bij “Jij maakt de buurt”

f.                De Hut:Stand van zaken ? Er is vertraging ontstaan i.v.m. een nieuwe aanvraag en aanbestedingdata en de bewoners zullen hier nog over geïnformeerd worden.

g.               Tankstation Oostweg: Wethouder geeft aan dat hier geen verdere ontwikkelingen over zijn. Het betreft een aanvraag van Avia, maar hij heeft niet de overtuiging dat het daar verwezenlijkt gaat worden.

h.               Verkeersdrukte Nieuw Frieslandstraat.

Geen verdere ontwikkelingen. Bewoners van de Nieuw Frieslandstraat geven aan dat de communicatie goed verloopt.

 

7.     Buurtcomités:  Niet aanwezig.

 

8.     Bestuurlijke mededelingen:

a.     Stadsdeelmanagement: Glanerbrugse bindingen ……. Iedereen wordt erbij betrokken

b.    Stadsdeelbeheer: laatste fase Bultsweg – groenproject in uitvoering. Diverse verbeteringen Bultserve uitgevoerd met een goede samenwerking. Fase 3 Ontdekkingsreizigerbuurt groen uitgevoerd, met veel dank aan de Glanerbrugse jongeren vanuit “de Hut”voor hun enorme ondersteuning.

c.      Politie: Nvt. 

d.     Politiek: Wethouder bedankt een ieder voor hun duidelijkheid wat met gevoel wordt uitgesproken. De openheid en eerlijkheid die de aanwezigen tonen geeft aan dat het hier om serieuze problemen gaat, waarover na gedacht wordt in de positieve zin.

 

9.   Sluiting: Voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en dankt een ieder voor hun inbreng.