Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 25 juni 2013

Aanwezig:

Dorpsraad: Th. Noordman, JW. Tierates, B. Klatt(notulist), W. Scheggetman, Th. de Boer(Vz).

Afwezig met kennisgeving: R. Spek, C. Roskam, A. Volbers

Wijkbudgetten „jij maakt de buurt“: H. Schuite,M. Elties

Stadsdeelmanagement:  

Stadsdeelbeheer: R. Senger

Grensstreek: J. Smit

Wijkagent: W. Bossink

Politiek:  n.a.

Publiek:  20 personen

 

Openbare dorpsraadvergadering 25 juni 2013

 

1.     Opening:Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom.

 

2.     Vaststellen agenda: Er zijn wijzigingen op de agenda en deze wordt hiermede vastgesteld

 

3.     Mededelingen:

 

Drugsoverlast : De Dorpsraad heeft de politie en de afdeling handhaving gevraagd om meer aanwezigheid en om meer controles v.w.b. overlast en verloedering van de oude maar ook zeker de nieuwe drugs gebruikersplaatsen in Glanerbrug. In het gebied rond het Sportpark Bultserve hebben  acties positieve resultaten opgeleverd maar ook tot gevolg gehad dat er nieuwe drugs(dealers) plekken ontstaan in het dorp.

 

 

Opruimactie rondom “de Hut” door jongeren: Op vrijdag 26 juni gaan de jongeren van “de Hut” het openbaar groen aanpakken en snoeien en harken. Dit gebeurt in goed overleg en samenwerking met het stadsdeelbeheer Oost.

 

Ontwikkeling en voortgang Spoorbaanstraat Het toegezegde antwoord op de vraag of herstelwerkzaamheden tegelijk met de afronding van het Ariënsgebouw kunnen worden uitgevoerd is dat dit niet het geval is en het stadsdeelbeheer deze op de MIW-lijst van komend jaar wil plaatsen

In goed overleg en onderlinge samenwerking worden de voorstellen uitgevoerd, die door de bewoners van de Spoorbaanstraat zijn voorgesteld betreffende verbetering van de veiligheid . De Spoorbaanstraat zal dan ook niet meer als agendapunt terugkomen. De DRG bedankt het stadsdeelbeheer, de verkeerskundige van de gemeente Enschede en de bewoners voor hun inzet en hopen dat de rust in de straat weer zal terugkeren.

 

Informatieavond Woninginbraak.

Op woensdag 19 juni heeft er in samenwerking met de politie een informatieavond plaats gehad, waarbij de politie informatie over woninginbraken in Glanerbrug met de bewoners gedeeld heeft. De opkomst was helaas matig, maar er zijn nuttige tips gegeven. Volgende week wil de DRG met de politie een avond voor de ondernemers houden.

 

Gronausestraat

De DRG wil het stadsdeel verzoeken de al jaren openliggende plek in het middengedeelte naast de zebraovergang bij de bushalte, (daar waar ooit een boom heeft gestaan) te bestraten en geen nieuwe boom terug te plaatsen. Tevens zal worden verzocht de beschadigde fietsnietjes te vervangen.

 

Bultserve.

Openheid heeft plaatsgevonden maar de eerste toename van drugsgebruik zijn al weer zichtbaar. De DRG en de wijkagenten zijn dan ook niet blij met de zandheuvels die nu op het grasveld zijn gedeponeerd. Dit geeft opnieuw onveilige plekken en gevaar voor kinderen. De DRG heeft dan ook het stadsdeelbeheer en de wijkagenten gevraagd hier actie op te nemen en er zorg voor te dragen dat binnen zeer korte tijd deze zandbulten verdwijnen. H Heidens heeft toegezegd hier actie op te ondernemen.

 

4.     Vaststellen notulen:De notulen van 25 april 2013 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

 

 

5.     Rondvraag.

  1. Overlast achterzijde pand Fokkema, e.e.a. wordt meegenomen in de controle van de politie, maar de tijden moeten worden aangepast
  2. Groenonderhoud rondom de gebouwen aan het Bultserve, in eigen beheer en door de inzet van de vrijwilligersploeg
  3. Snelheid op de Gronausestraat richting grens,

 

6.     Lopende zaken.

a.               “Glanerbrug werkt”

De dorpsraad werkt aan een nieuw project “Glanerbrug werkt”. Een project wat opgestart wordt door en voor Glanerbruggers en in de toekomst als het zichzelf heeft bewezen ook in andere stadsdelen kan worden opgestart. O.a. kan er gewerkt worden aan groenvoorziening, speelplekken, parken, openbare plekken, etc. Het project is er niet op gericht om werkgelegenheid bij andere instanties weg te halen, maar heeft meer een toevoegende werking met als doel om Glanerbruggers weer in een werkproces te krijgen en via dit project de kansen op een nieuwe baan te vergroten en hierbij te begeleiden. De voortgang wordt bewerkstelligd dat het voor de deelnemers voor een bepaalde tijd zal zijn en er daarna een wisseling zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld het openbaar groen wordt door het stadsdeel op basis niveau gehouden en de ploeg “Glanerbrug werkt” kan hier dan wat extra’s aan toe voegen. Dit geldt uiteraard ook voor diverse soorten werkzaamheden die niet of nog niet aangepakt worden door andere instanties. Bijvoorbeeld kan men 1x per week met bladblazers het loopgedeelte van de Gronausestraat opschonen of kleine problemen in het trottoir verhelpen. Veel werkzaamheden zullen dus vallen op sociale actieve vlak. Alles gericht op verbetering of handhaving van de Glanerbrugse woon en leefomstandigheden en uitgevoerd door en met Glanerbruggers. Eventuele vrijwilligers kunnen zich bij de DRG aanmelden. 

b.               Het babybos

Het babybos en de daarmee verbonden verdere ontwikkeling Ecozone en het rondje Enschede. Vrijwilligers en betrokken instanties hebben een bijeenkomst gehad waarin diverse ideeën en voorstellen zijn gedaan. Daaruit is o.a. de herplaatsing van een bord met alle namen erop naar voren gekomen. Het bos is al gedeeltelijk opgeschoond en daar waar nodig gesnoeid. De DRG blijft van mening dat veel werkzaamheden vooraf kenbaar gemaakt dienen te worden bij de aangrenzende wijken en dorpen en eerst bekendheid geven aan de plannen alvorens men tot uitvoering overgaat. Onbekend maakt onbemind. De dorpsraad stelt dan ook voor dat in eerste instantie geldelijke ondersteuning moet komen uit de financiële mogelijkheden die liggen bij de “initiatiefkracht” gelden. Initiatiefkracht gelden zijn financiën die beschikbaar zijn om acties/initiatieven die het werkgebied van Glanerbrug overschrijden alsnog gezamenlijk met de overige raden van Oost te financieren Bewoners kunnen dan indien nodig en gewenst nog afzonderlijk geldelijke ondersteuning aanvragen bij de voor hen van toepassing zijnde wijkbudgetten. De DRG is positief gestemd over de verdere inzet en ontwikkelingen v.w.b. ecozone, babybos en wandel/looproute rondje Enschede. Op 26 september  is er een landdag met de provincie, de wandelroute wordt gerealiseerd en er komt een app voor de jeugd.

c.               Dirk Hartogplein: Namens aanwonende van het Dirk Hartogplein hebben buurt vertegenwoordigers hun bezorgdheid uitgesproken over de “overlast” rond en op het plein en over het onderhoud van de speelplek. Het betreft hier o.a. lawaai overlast in de avonduren, glasresten in de struiken en op de speelplekken, hondenpoep, een kapot speeltoestel, parkeren auto’s en scooters. Buurtbewoners zijn bereid zelf de helpende hand uit te steken met het aanspreken van de jongeren op hun gedrag. Vuil, blikjes, papier, glas, vernielingen en groenresten zorgen voor een verloedering van de buurt. Bewoners hebben voorgesteld om gezamenlijk, met t.w. het stadsdeelbeheer, de afdeling handhaving, de jongerenwerker en de wijkagenten hierop toe te zien.

d.               AriënsZorgpalet

De nieuwbouw van het AriënsZorgpalet houdt Glanerbrug bezig en nadert zijn voltooiing. In de laatste grensstreek is al een stuk over gepubliceerd, in oktober zal het oude klooster in handen van Domijn komen, wat hiermee gaat gebeuren (sloop of herbestemming) is nog steeds niet bekend. Ook zal het Redemptoristenpark in de oude staat moeten worden hersteld.

e.               “Jij maakt de Buurt” Glanerbrug: Er zijn geen bijzonderheden te melden, voorzitter meldt dat de mogelijkheid bestaat dat het budget voor 2014 gehalveerd wordt.

f.                Dr. Stamstraat:  stand van zaken?

De DRG is nog niet geïnformeerd aangaande de stand van zaken m.b.t. de omgevingsvergunning voor nr. 41, de vergunning is per 10 juni ingetrokken, nu moet men nog wachten tot de eventuele bezwaarperiode is verstreken.

g.               Bentstraat,stand van zaken?

Er komen geluiden bij de DRG dat de werkzaamheden wisselvallig worden uitgevoerd en het er alle schijn van heeft dat er gewerkt wordt als het bedrijf geen andere prioriteiten meer heeft en het als stopwerk uitgevoerd wordt. Of de afgesproken werkperiode wordt overschreden wordt nagetrokken, indien dit het geval is hoe is dan de communicatie verlopen.

h.               De Hut:Stand van zaken ?

Zijn de bewoners er inmiddels middels een brief hierover geïnformeerd, zoals dit eerder beloofd is. Er is vertraging ontstaan i.v.m. een nieuwe aanvraag en aanbestedingdata en de bewoners zullen hier nog over geïnformeerd worden.

i.                 Nieuw Frieslandstraat.

Stand van zaken door eventuele aanwezige bewoners, hier zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

j.                 Sloop/renovatie en nieuwbouw Schipholtstraat De woningcorporatie Domijn heeft ons medegedeeld dat de werkzaam voor de Schipholtstraat conform de planning verlopen. Verwachte start van de sloop zal in oktober zijn.

                                                    

7.     Buurtcomités

  1. Buurtcomité Redemptoristenpark zal zelf de organisatie rondom de containerproblematiek ter hand nemen, v.w.b. de diverse aanbouwen wordt er een schouw georganiseerd
  2. De uitbouwen in het parkgedeelte van de Bultjes worden door zowel het stadsdeel Oost als Domijn aangepakt

 

8.     Bestuurlijke mededelingen: 

a.     Stadsdeelmanagement: afgemeld

b.     Stadsdeelbeheer: Alle bouwstraten worden in de komen de tijd aangepakt, en men verzoekt overlast van de processierups     aan het stadsdeel te melden

c.      Politie: In de vakantieperiode is er geen spreekuur

d.     Politiek: N.A.

  

 

9.   Sluiting: Voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en dankt een ieder voor hun inbreng.