Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 26 sept 2013

Aanwezig:

Dorpsraad: Th. Noordman, JW. Tierates, B. Klatt(notulist), W. Scheggetman, Th. de Boer(Vz),  R. Spek,

Wijkbudgetten „jij maakt de buurt“: H. Schuite,

Stadsdeelmanagement:  A. Volbers

Stadsdeelbeheer: R. Senger

Grensstreek: J. Smit

Wijkagent: M. Kemaloglu

Politiek:  n.a.

Publiek:  15

Afwezig met kennisgeving: C. Roskam, Jenne Smit, M. Elties

 

Openbare dorpsraadvergadering 26 september 2013

 

1.     Opening:

Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom.

 

2.     Vaststellen agenda:

Er zijn geen wijzigingen op de agenda en deze wordt hiermede vastgesteld

 

3.     Mededelingen:

 

Certificaat Verkeersveilige School

Buiten de Paulusschool aan de Floraparkstraat hebben nu alle drie scholen in Glanerbrug het certificaat uit handen van wethouder van Agteren mogen ontvangen, hier kunnen we als Glanerbruggers trots op zijn.

 

Gronausestraat

De DRG wil het stadsdeel verzoeken de al jaren openliggende plek in het middengedeelte naast de zebraovergang bij de bushalte, (daar waar ooit een boom heeft gestaan) te bestraten en geen nieuwe boom terug te plaatsen. Tevens zal worden verzocht de beschadigde fietsnietjes te vervangen. Glanerbrug werkt! Zal de komende ween de Gronausestraat op maandagmorgen bladvrij maken

 

Werkatelier Glanerbeekzone.

Er heeft een werkatelier plaatsgevonden waarbij diverse instanties en burgers hun ideeën kunnen inbrengen m.b.t tot de inrichting van de gehele Glanerbeekzone(van het Amsveen tot Glane) de resultaten worden nu uitgewerkt en zullen later worden bekend gesteld  Het voorstel is dit middels een presentatie op de openbare vergadering(wordt nog bekend gesteld) 

 

Uitbreiding vuurwerkopslag Euregio

De gemeente heeft in eerste instantie geen toestemming verleend aan de uitbreiding van vuurwerk op het Euregioterrein

 

4.     Vaststellen notulen:De notulen van 27 juni 2013 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

 

5.     Rondvraag.

a.  Middels Huis aan Huis is er een verzoek tot onzelfstandige bewoning aangevraagd voor het pand Gronausestraat 1151, vanuit de vergadering wordt besloten om hiertegen bezwaar te maken.

b.  Er zijn een aantal vragen over het nieuwe beleid m.b.t. de plastiekinzameling, blijven de oranje containers(ja) zijn de zakken wel stevig genoeg en wat als deze steeds kapot op straat liggen(dit zullen wij evalueren)

c.  Er zijn geruchten dat het Meijershoes gaat sluiten, dit wordt door de voorzitter ontzenuwd.

 

6.     Lopende zaken.

a.               Multifunctioneel gebouw aan de Kerkstraat

In de laatste sociale agenda, de “Quickscan Bultserve als ook de woonvisie Domijn wordt er gesproken over een multifunctioneel gebouw aan de Kerkstraat. De DRG wil nu peilen of deze behoefte nog steeds bestaat en hoe wij nu verder in dit traject moeten handelen. Na een discussie wordt besloten middels een kleine commissie een PvA te maken.

b.               Aanpak verkeerssnelheid in het dorp

In samenwerking met de wijkagenten van Glanerbrug wil de DRG de mensen de mogelijkheid bieden om aan te geven welke zij als “de gevaarlijke straten in Glanerbrug” ondervinden. Wij willen dit dan meenemen in de komende controles die willen houden

c.               Werkzaamheden Bentstraat,

De werkzaamheden zij nagenoeg afgesloten, een paar kleine schoonheidsfoutjes moeten nog worden hersteld. Het tweede gedeelte moeten nog worden gedaan. Voorstel is een evaluatie/enquête over het proces en uitvoering van het eerste gedeelte te houden.

d.               “Glanerbrug werkt”

Op de laatste openbare vergadering hebben wij u het project “Glanerbrug werkt” voorgesteld. Wij zien nu al de goede resultaten die dit project heeft en nog kan hebben. Als enige voorbeelden het opknappen van het Redemptoristenpark, de dependantie van de Drakensteynschool, de speeltuin, de schoolomgeving van de Gerardusschool etc. Echter is het verdere succes afhankelijk van een goed aanbod van vrijwilligers als het hebben van een kantoor met garage en vervoer, e.e.a. is onder de aandacht van gemeente gebracht en wij hopen op een spoedig positief resultaat. .

e.               Dirk Hartogplein:

Stand van zaken, zijn de problemen nu opgelost, en zijn de afgesproken werkzaamheden uitgevoerd

f.                AriënsZorgpalet

De nieuwbouw van het AriënsZorgpalet is gereed, de open dag was een groot succes. In oktober zal het oude klooster in handen van Domijn komen, wat hiermee gaat gebeuren (sloop of herbestemming) is nog steeds niet bekend. Ook zal het Redemptoristenpark in de oude staat moeten worden hersteld. Wel constateren wij dat de verkeersdrukte en parkeerproblematiek aan de Spoorbaanstraat zijn toegenomen, wij zullen hieromtrent met de diverse instanties in overleg gaan.

g.               “Jij maakt de Buurt” Glanerbrug:

1.     Stand van zaken

Er zijn 91 project toegekend, op 17 mei 2014 is er een concert van Wilhelmina op het Heldersplein

2.     Budgetkorting 2014

Naar verwachting zullen alle kortingen door het budget initiatiefkracht worden opgevangen.

h.               De Hut:

Stand van zaken ?

Zijn de bewoners er inmiddels middels een brief hierover geïnformeerd, zoals dit eerder beloofd is. Is er vertraging ontstaan i.v.m. een nieuwe aanvraag en aanbestedingdata en de bewoners zullen hier nog over geïnformeerd worden.

i.                 Nieuw Frieslandstraat.

Stand van zaken door eventuele aanwezige bewoners, hier zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

j.                 Sloop/renovatie en nieuwbouw Schipholtstraat

De woningcorporatie Domijn heeft ons medegedeeld dat de werkzaamheden voor de Schipholtstraat in volle gang zijn en de overlast op de Schipholtstraat tot een minimum beperkt is gebleven. Verwachte start van de sloop zal in oktober zijn .

                                                    

7.     Buurtcomités:  geen

 

8.     Bestuurlijke mededelingen:

 

1. Stadsdeelmanagement: nvt

2. Stadsdeelbeheer:nvt 

3. Politie: nvt

4. Politiek: geen

 

9.    Sluiting:

Voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en dankt eenieder voor hun inbreng.