Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 28 november 2013

Aanwezig:

Dorpsraad: Th. Noordman, JW. Tierates, B. Klatt(notulist), W. Scheggetman, Th. de Boer(Vz), R. Spek, C. Roskam.

Wijkbudgetten „jij maakt de buurt“: H. Schuite,M. Elties

Stadsdeelmanagement: A. Volbers

Stadsdeelbeheer: R. Senger

Grensstreek: J. Smit

Wijkagent: M. Kemaloglu en W. Bossink

Politiek: M. Visser

Publiek: 30 personen

 

Openbare dorpsraadvergadering 28 november 2013

1.     Opening:
Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom.

 

2.  Vaststellen agenda:
Er zijn wijzigingen op de agenda en deze wordt hiermede vastgesteld.

 

3.     Mededelingen:

a.     Sinterklaas

Ook dit jaar heeft Sinterklaas weer zijn intrede gedaan in Glanerbrug en wel vergezeld met zijn Pieten. Het kinderfeestspektakel werd ook dit jaar weer door velen bezocht en bekeken.   

 

b.    Uitgaande Post

De DRG heeft een brief voor naar de stadsdeelmanager Oost W. Wanninge betreffende de open boomplekken in de middenberm aan de Gronausestraat(winkelgebied) en de verkeerde aanduiding betreffende het kruispunt Kerkstraat - Schildkampstraat en Bentstraat. Hierin geeft de DRG aan dat de aansprakelijkheid en verantwoording betreffende de eventuele gevolgen hiervan niet bij de DRG liggen maar verwijst de inwoners naar de stadsdeelmanager Oost. Beide situaties zijn afgelopen jaar meerdere malen door de DRG en door de inwoners gemeld.

 

Ook heeft de dorpsraad een verzoek gedaan aan alle politieke partijen om aan te geven wat zij voor Glanerbrug kunnen en gaan betekenen de komende 4 jaar. Elk jaar mag de DRG aan geven wat of de politiek voor Glanerbrug kan doen. Dit jaar stelt de DRG de vraag wat de politiek denkt te kunnen betekenen voor Glanerbrug. Dit zal vervolgens in de Grensstreek worden geplaatst en indien noodzakelijk zal de DRG advies geven over het beleid aangaande Glanerbrug.

 

c.   Jaarplan 2014

Het stadsdeel Oost werkt aan het jaarplan 2014. De invulling hiervan wordt mede bepaald door de inbreng van diverse Glanerbrugse vertegenwoordigers. Het wordt vervolgens 11 dec. besproken met vertegenwoordigers uit het dorp.

De nieuwe stijl bestaat er vooral uit dat we met z’n allen in gesprek gaan over de opgaven voor de buurten, wijken, dorp; de mogelijkheid om aanvullende opgaven te formuleren door de wijk- en dorpsraden; en vervolgens prioritering aanbrengen. En niet te vergeten, samen eten!

 

Het stadsdeel heeft voor heel Oost veel gegevens verzameld op buurt- wijk en dorpsniveau. Die gegevens helpen om een nog beter beeld te vormen van de gebieden.

 

d.   Sportverenigingen Sportlust en Eilermarke

Voorzitter geeft aan dat de DRG een voorkeur heeft aangegeven voor het behoud van Sportlust op het Bultserve. Er is al eerder gekozen om sportactiviteiten te behouden voor Glanerbrug Noord. Ook de toekomstige uitbreiding van Glanerbrug Noord zal dit ten goede komen. Over de huidige situatie worden op 12 december eerst de leden van Sportlust geïnformeerd.

 

e.   Aanpak verkeerssnelheid in het dorp

Er zijn na aanleiding van de vraag van de wijkagenten waar in Glanerbrug gevaarlijke straten veel meldingen bij de DRG binnen gekomen. Het betreft hier een diversiteit van gevaarlijke meldingen betreffende kruispunten, snelheid, fietserproblemen en verkeersdrukte. De wijkagenten nemen dit mee in o.a. de snelheidscontroles, die we dan tezamen met de melders ter plekke willen gaan uitvoeren. Het aanbrengen van verkeerslichten op bepaalde kruispunten ligt niet in hun bevoegdheid en is dan ook een gemeentelijke keuze.

 

4.     Vaststellen notulen:

De notulen van 26 september 2013 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

 

5.     Rondvraag.

a.    Kunnen de notulen weer bij de bibliotheek ter inzage worden neergelegd. Antw: Ja m.i.v. het nieuwe jaar worden de notulen daar weer bezorgd.

 

b.  H.Schuit, kan het oude Ariënsklooster omgebouwd worden tot een multifunctioneel gebouw. Antwoord: Indien er een koper voor het gebouw is die het multifunctioneel wil gaan inzetten is het mogelijk. Er is helaas geen koper voor het gebouw. De kosten voor koop en renovatie van het gebouw zijn te duur en lopen in de miljoenen.

 

6.     Lopende zaken.

a.     Multifunctioneel gebouw aan de Kerkstraat

De dorpsraad zal met een klein comité in de maand januari een onderzoek doen naar wens/behoefte naar een multifunctioneel gebouw aan de Kerkstraat, e.e.a. is mede afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen met de verenigingen op het Bultserve.

In de quickscan en bij woningcorporatie Domijn is een onderzoek naar een multifunctioneel gebouw op Bultserve opgenomen.

W. Meester attendeert de voorzitter erop dat in deze de sportvereniging Sportlust ook een partij is.

b.     Werkzaamheden speelplek Bentstraat.

Gemeente heeft de herinrichting van het achterste gedeelte van de Bentstraat afgerond. De speelplek in het voorste gedeelte dient sociaal en veilig te worden ingericht. De financiën laten het niet toe dit nog in 2013 te realiseren en wordt doorgeschoven naar 2014.

c.      “Glanerbrug werkt”

Na intensief overleg met diverse instanties van de gemeente zijn we overeengekomen dat vanaf 1 januari 2014 Glanerbrug werkt een klimop bevoegdheid krijgt.

d.     AriënsZorgpalet/Redemptoristen Klooster

De nieuwbouw van het AriënsZorgpalet is gereed. De in oktober geplande overgang van het oude klooster van AriënsZorgpalet naar Domijn gaat niet door. AriënsZorgpalet heeft aangegeven over te willen gaan tot sloop van het oude klooster. Er hebben zich geen kopers gemeld en de openstaande mogelijkheden v.w.b. gebruik of verhuur van het oude klooster hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Bij sloop zal ook dit oude stuk historie verloren gaan. De Hr. Klatt vraagt aan het stadsdeelmanagement wat het beleid is van de gemeente Enschede v.w.b. oudere of zelfs monumentale gebouwen. Er is in het verleden al veel gesloopt of onherstelbaar verpauperd. Duidelijkheid kan ergernis voorkomen.

e.      Wijkbudgetten initiatief kracht Oost

Gemeentelijk werkt men aan bezuinigingen. Hierin zijn er politieke partijen die het budget bestemd voor initiatief kracht willen laten vervallen. De DRG kan hier niet mee instemmen en heeft dit ook in het wijkradenoverleg stadsdeel Oost en in de ACWO verwoord. De DRG is van mening dat men deze initiatieven eerst een kans van slagen moet geven. De Hr. Klatt geeft aan dat bij het begin van budget vrij maken van wijkbudget naar een budget voor initiatief kracht, er een te lange tijd bij ambtenaren en politiek onduidelijkheid en spraakverwarring heerste. Dit is mede een oorzaak van het niet optimaal inzetten en gebruiken van de initiatiefkracht.

Voor de bezuinigingen van 2014, zijnde 120.000 euro zal Oost middels de kaasschaafmethode over de budgetten van 2011, 2012 2013 en 2014 hieraan voldoen. Voor de jaren erna 2015-2018 zal druk op de politiek uitgeoefend worden om dit budget te laten voortbestaan, deze beslissing wordt door het nieuwe college genomen.

        “Jij maakt de buurt”

1.    Stand van zaken. Er volgt een korte toelichting van Henriette

Jij maakt de buurt werkt goed. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de commissie “Jij maakt de buurt” en zijn bereid zich zelf ook in te zetten voor hun woon en leefomstandigheden. In deze werkt het stadsdeel ook gezamenlijk met de Glanerbruggers. Ook voor 2014 is er weer een budget beschikbaar.

2.     Aanvraag speeltoestellen Toccatastraat. Daar deze aanvraag een bedrag van 10.000 euro betreft moet de commissie dit voorleggen aan de openbare vergadering van de dorpsraad. Dit is gepubliceerd in de Grensstreek en ligt nu hier ter stemming.

Na uitleg is men over gegaan tot stemming. Van de aanwezigen was er niemand tegen en waren er geen onthoudingen. Iedereen stemde voor en de commissie kreeg goedkeuring.

f.     De Hut:

Aalten Volbers deelt mede dat alle omwonende een brief op hun huisadres hebben gekregen met daarin uitleg over het te volgen traject. Er is een kleine vertraging opgetreden door verschillende mogelijkheden v.w.b. de verbanden in het metselwerk. Het project wordt uitgevoerd door een ondernemer met leerling bouwvakkers en dit vergt nu eenmaal meer overleg, uitleg en begeleiding. Sinds de plaatsing van de bouwhekken is de overlast afgenomen. Men gaat er nog steeds van uit dat het geheel in het voorjaar van 2014 voltooid is.

g.     Glanerbrugse bindingen:

Bij aanvang van de vergadering heeft er een presentatie plaatsgevonden met uitleg en voorstellen over de ingediende ideeën en voorstellen aangaande het gehele gebied aan de Glanerbeek. Het was een concept plan en bij de definitieve vaststelling zullen er ook boekwerken worden uitgedeeld.

h.     Sloop/renovatie en nieuwbouw Schipholtstraat

De renovatie aan woningen is voltooid en de sloop aan de daarvoor bestemde woningen van woningcorporatie Domijn is in november 2013 begonnen en v.w.b. het meest zuidelijke gedeelte voltooid.

 

7.     Buurtcomités:

a.   De vergunning voor huisnummer 41 is ingetrokken en op 29 november wordt de verontreinigde grond bij huisnummer 61 verwijderd. De DRG zal in januari 2014 een afspraak met het buurtcomité maken.

b.    Commissie Redemptoristenpark heeft de DRG benaderd betreffende de zorgen van het plaatsen van jongere mensen op het park. Zij hebben geen problemen met het verlagen van de leeftijdsgrens voor klanten van het RIBW, daar dit om begeleid wonen gaat, maar hebben bezwaar tegen het verlagen van de grens voor reguliere inhuur.

  

8.     Bestuurlijke mededelingen:

a.   Stadsdeelmanagement:

Aaltjen Volbers deelt mede dat er door de deelnemers een keuze is gemaakt betreffende de ontwerpen die door verschillende kunstenaars voorgedragen zijn. Ongeveer 300 mensen hebben hieraan meegewerkt. In het voorjaar zal het kunstobject met daarin verwerkt de namen van de kinderen die in het millennium jaar in Enschede zijn geboren. De kinderen zullen de opening zelf ontwerpen en presenteren.

b.    Stadsdeelbeheer:

R. Senger geeft aan dat het stadsdeelbeheer ook in 2014 flink moet bezuinigen. Dit kan mogelijk merkbaar worden in het dorp.

In het Eco gebied zullen weer snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd.

c.      Politie:

Ook dit jaar zullen er nog controles aan de grens worden uitgevoerd. Ook dit jaar moet er weer een vergunning worden aangevraagd voor het carbid schieten. Kijk uit met vuurwerk en steek dit af op de toegestane data en tijden. De overlast van vuurwerk is nu al merkbaar.

d.     Politiek:

Aanwezig M. Visser had geen verdere mededelingen.

 

9.    Sluiting: Voorzitter attendeert een ieder er op dat er op 30 november een winterfair is op het Heldersplein en sluit de vergadering om 22.30 uur en dankt een ieder voor hun inbreng.