Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 23 februari 2012

1. Opening: Voorzitter Th. De Boer heet iedereen welkom en deelt mede dat de dhr. W Scheggetman verhinderd is.

 

2. Vaststellen agenda:  Er worden geen nieuwe agenda punten ingebracht.


3. Mededelingen: Het Bestemmingsplan Glanerbrug is aangenomen, met uitzondering van de bezwaren die ingebracht zijn, deze komen later voor de Raad van State, maar hebben geen opschortende werking voor de voortgang van het bestemmingplan. De DRG heeft een visie beeldkwaliteitsplan ingediend betrekking hebbende op de bouw in de Driehoek, deze visie is niet overgenomen. Ook hebben bewoners op het bestemmingsplan hun inbreng tijdens de stadsdeelvergadering naar voren gebracht.

De DRG heeft een goed overleg gehad met Domijn, de resultaten hiervan zijn in een brief vastgelegd en aan de bewonerscommissie meegedeeld

Er is een informatieavond voor de Schipholtstraat geweest deze had betrekking op de sloop voor een aantal panden, de DRG heeft de bewoners aangeboden om in het proces ondersteunend te zijn.

Bouwvoornemen op de kruising Schipholtstraat/Broekheenseweg. De DRG is op de hoogte gebracht van het voornemen van de gemeente om hier een aantal huizen te bouwen.

Herinrichting Bentstraat is opgenomen in de MIR. Voor de uitvoering hiervan wordt met de bewoners gecommuniceerd en zal dit ingebed worden in het wijkbeheersplan.

 

De STARAP 2011 is in de stadsdeelcommissie besproken en akkoord bevonden

Jaarplan 2012 is door de commissie aangenomen.

 

Bewoners van de Eilermarke (Westzijde Heidevlinder) hebben verzocht of de DRG wil bemiddelen in het verkrijgen van een onderkomen voor vrijwilligers en jeugd.

 

Bewoners van de Vlinderbuurt (Oostzijde Heidevlinder) hebben de DRG benaderd aangaande een aantal problemen die in hun buurt spelen, openbare ruimte, verkeer en overlast, de DRG wil de mensen van die buurt oproepen een buurtcomité in te richten.

 

Omgevingsvergunning / Kapvergunning (is al uitgevoerd).  Behandeld door de heer PM Stinenbosch en ondertekent door de heer MGS Bosch (plaatsvervangend hoofd vergunningen) is op 23 december 2011 is er de omgevingsvergunning verleend voor de aanvraag voor het vellen van 1 esdoorn, 8 beuken en 1 spar op het perceel Redemtoristenpark nr. 1. ¦ Redemptoristenpark 1 (V-2011-0344): het vellen van 1 esdoorn, 8 beuken en 1 spar (verleend d.d. 23 december 2011) (huis aan huis 28 december 2011)

 

Autohandel Schipholstraat. Auto handel aan de Schipholtstraat 165. Het bestemmingsplan is sport en wonen. Deze vraag is uitgezocht en in het pand kan volgens het huidige bestemmingsplan geen autohandel in gevestigd worden. Er is bij de gemeente Enschede een aanvraag ingediend, waarin toestemming is gevraagd om de huidige bestemming te wijzigen of om ontheffing te verlenen om de vestiging van een autohandel mogelijk te maken. Dit verzoek is door de gemeente afgewezen.

 

Menuetstraat. Hier ontwikkelt zich in samenwerking met de aanwonende een mooi project “Jij maakt de buurt”. Bewoners pakken gezamenlijk met het stadsdeelbeheer Oost het openbaar groen aan en dragen bij aan het onderhoud en behoud van het openbaar groen. Hier kan men werkelijk zeggen, “zij maken de buurt, zij onderhouden de buurt, en zien toe op hun buurt”. Chapeau

 

4. Vaststellen notulen: De notulen van 24 november 2011 worden goedgekeurd en de notulist wordt hiervoor bedankt.

 

5. Rondvraag.

- Is er al duidelijkheid wanneer er een begin gemaakt wordt met het beplanten van de bloembakken aan de Gronausestraat thv de voormalige ABN Bank.
Antw; R. Senger, over drie weken begint men er aan.

- Waarom werken de slagbomen op de HOV baan nog steeds niet?
Antw; R. Senger, meerdere afdelingen zijn hierbij betrokken. Het stadsdeel is hierin de trekker en met 5 weken wordt er reparatie uitgevoerd.

 

- Hoe ver is het stadsdeel Oost met het onderzoek of de drempels aan de Ouverturestraat (o.a. bij de Drakensteynschool) voldoen aan de gestelde eisen?
Antw; R. Senger, op 5 december is er een mail verstuurd dat men in het voorjaar de drempel bij de school gaat repareren.

 

- Is het mogelijk om op dezelfde wijze als op Bultserve ook het talud langs de omheining van het spoor te onderhouden, of is dit van Pro Rail.
Antw: R. Senger, Stadsdeel gaat uitzoeken wat onder Pro Rail, gemeente of waterschap valt. Raimond geeft terugkoppeling, waarna besproken kan worden hoe het onderhoud geregeld kan worden.

 

- Straat thv Schipholstraat 48 wel of niet opgenomen in het MIW? Stond al meerdere keren in het MIW. Wordt de DRG geïnformeerd over wijzigingen in het MIW gedurende het lopende jaar. Dit stuk straat wordt gevaarlijk voor de weggebruikers waaronder veel schoolgaande kinderen.
Antw: R. Senger, heeft op 23 februari geconstateerd dat het gevaarlijk begint te worden en verzakkingen bij de kolken zijn en heeft dit doorgegeven aan de betreffende afdeling. Staat nog steeds op het MIR, maar niet voor 2012.

 

- Bewoner van de Schipholstraat vraagt aandacht voor de groen uitstraling na de werkzaamheden die Enexis gasleverancier bij de flat aan de Schipholstraat heeft uitgevoerd. Antw: DRG, deze melding moet naar Domijn, aangezien het hun grond betreft.


- Bewoners van de Kerkstraat geven aan dat er in hun beleving nog steeds te hard gereden wordt. Antw: Wilfried, na meerdere controles op de Kerkstraat is gebleken dat het vaak gevoelsmatig is dat er te hard geren wordt. Dit blijkt namelijk niet uit de gehouden controles op de Kerkstraat.

 

- Mevr. Hering heeft per mail aangegeven, dat er bij haar woning in de Veldstraat, parkeerproblemen zijn. Zij heeft vier parkeerplaatsen voor haar woning die voortdurend gebruikt worden door bedrijfswagens. Hierdoor moeten bewoners van de straat in de Gagelstraat of andere straten parkeren. Antw. Vzt. Er is een Pilot opgestart in Zuid Oost en de resultaten hiervan wachten we af en zullen deze dan daar waar mogelijk ook in Glanerbrug gaan gebruiken.

 

- Er is veel overlast van hondenpoep in het park bij het Redemtoristenpark en rondom het Heldershof. Wilfried en Raimopnd gaan uitzoeken of het overal openbaar terrein is en vragen daarna controles aan op die plekken. Een ieder wordt verzocht de klachten te melden bij tel. nummer 14053.

 

- Mevr. Hering komt met de “Tip van Flip” en vraagt of het mogelijk is dat er op meerdere plaatsen in de wijk borden komen (voorbeeld Oldenzaal) met het opschrift en tekening met rechts voor links. Antw: Wilfried, Nee het beleid is dat overal in een 30 km zone rechts voor links geldt. Dit dient bij weggebruikers bekend te zijn.

 

- Wilfried geeft aan dat ook rond de woningen op het Redemtoristenpark de wegenverkeerswet van toepassing is en dat de daar geplaatste borden niet zonder toestemming van bevoegde instantie verplaatst of weggehaald mogen worden.

 

- Aanwezigen spreken hun zorg uit voor de gronddumping die heeft plaatsgevonden in het Redemtoristenpark, op de plek waar eerst een moeraspoel was aangelegd. De hierdoor aangebrachte schade aan natuur en flora is waarschijnlijk niet meer te herstellen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Antw: Vzt. en R. Senger, dit wordt al onderzocht en er is actie uitgezet tegen deze illegale dumping. Veroorzakers moet hoogstwaarschijnlijk het terugbrengen in de originele staat.

 

6. Lopende zaken: 
a. Jongerenonderkomen “De Hut“. A. Volbers, deelt mede dat er enig oponthoud is geweest omdat de welstandcommissie enkele opmerkingen had die nu zijn afgehandeld. Het bestek is klaar en de planning is nog steeds dat er in 2012 met de bouw wordt begonnen. Alifa gaat proberen om de oude Hut niet eerder te laten afbreken dan wanneer de nieuwe is gerealiseerd.

b. Gronausestraat. In de bespreking voorafgaande aan deze vergadering is verteld dat de tegels op de rijbanen voor bij AH en in een stukje Schoolstraat vervangen gaan worden door dezelfde soort en kleur stenen die al in de Gronausestraat liggen. De banden aan de zijkant zullen dan worden doorgetrokken de Schoolstraat in. De hoeken Schoolstraat/Gronausestraat zijn dan niet meer haaks en de kleur stenen geeft dan ook aan dat het de straat betreft. Bij blijvende chaos zal geëvalueerd worden met mogelijk fysieke oplossing. De onderplaat onder de tegels wordt verwijderd. Voetgangersoversteekplaatsen blijven op dezelfde plaats met witte stenen. Rond de bomen worden twee gaten geboord die moeten zorgen voor beter water af en aanvoer voor de wortels van de bomen. Dit moet groei en wortelvorming verbeteren. Stadsdeel beheer houdt hier toezicht en controle op. De plantperken tussen de parkeerplaatsen worden bekeken en onderzocht v.w.b. mogelijke verbetering, verkleining, of aanpassing om beschadigingen te voorkomen en beter groei te bewerkstelligen. De toegezegde fietsnietjes zullen in deze periode worden geplaatst.
Een ieder zal op korte termijn middels krant, grensstreek etc. worden geïnformeerd over de uit te voeren werkwijze en omleidingen. Geplande tijdsduur werkzaamheden is van 19 maart tot 22 april, waarnaar er vervolgens nog twee weken niet over gereden mag worden. Na de uitvoering van de Gronausestraat zal er meteen begonnen worden met de Bultsweg, met als eerste het kruispunt Bultsweg – Kerkstraat welke daardoor voor 1 week voor doorgaand verkeer afgesloten zal worden.

c. Afsluiting Spoorbaanstraat.
Er is geen beroep bij de rechtbank ingesteld op het besluit tot instandhouding van het verkeersbesluit tot afsluiting Spoorbaanstraat voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
Dat betekent dat ik aan onze uitvoerders heb gevraagd de afsluiting met bebording aan te brengen. In verband met de weersomstandigheden verwacht ik echter niet dat het op korte termijn plaats zal vinden, maar nog even op zich (ofwel beter weer) laat wachten.
Er zal na ongeveer een jaar een evaluatie plaatsvinden.

d. Verkeersproblematiek Kerkstraat
Er zijn nog steeds problemen met de waterafvoer bij de putten bij de drempels aan de voorzijde van het appartementencomplex aan de Kerkstraat. De op hande zijnde reparatie riool op het kruispunt Kerkstraat – Bultsweg brengt hier mogelijk verbetering in. Het stadsdeel Oost wordt verzocht zorg te dragen of actie uit te zetten dat het reinigen van de putten daar beter of vaker wordt uitgevoerd.

 

f. Verkeersveiligheid bij de Gerardusschool. Vrije schoolomgeving. Bij het overleg is een student vanuit de UT bij dit project betrokken, en een student politiekunde aanwezig. Het project Verkeerveilige schoolomgeving wordt vanuit twee invalshoeken bekeken t.w. de fysieke kant (door de student van de politie) en de gedragsmatige kant (door de student psychologie van de UT). Uit het onderzoek, gedaan door B. Elshof (politie) en Ilse Korink (student psychologie van de UT) zijn aanbevelingen gedaan. Op dit moment worden de aanbevelingen onderzocht v.w.b. de haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Deze aanbevelingen variëren van gedragsaanpassing/verandering, verbetering voor de fietsers, betere parkeergelegenheid en van voetgangersoversteekplaatsen tot vermindering van snelheid van het verkeer aldaar. Dit i.c.m. met handhaving hierop. De medewerking en motivatie van ouders. Leraren en kinderen zijn hierbij een vereiste. De gemeente onderzoekt of bij de voorgenomen aanbouw bij de school, er ook nog nieuwe mogelijkheden ontstaan v.w.b. het halen en brengen van de kinderen. Het projectteam van de gemeente geeft over dit alles nog terugkoppeling.

g. Wijkbeheerplan “het Bentveld” . Er is een overzicht gemaakt voor de periode van vier jaar v.w.b. het gezamenlijk door de bewoners en het stadsdeel Oost uit te voeren werkzaamheden. Dit ter verbetering van hun eigen buurt in de wijk Bentveld. Het betreft hier ook kleine projecten, die mogelijk per straat uitgevoerd kunnen worden. Buurtbewoners zullen hierover worden geïnformeerd. Het geheel is ook in te zien op internet “www. Jij maakt de buurt”. De bewoners van het achterste gedeelte van de Bentstraat worden geïnformeerd over de resultaten van de enquête betreffende hun gedeelte van de straat.

 

h. Wijkbudgetten Glanerbrug
Er waren wat opstart problemen die nu allemaal verholpen zijn. Er is voor 2012 een bestedingsplan opgesteld die in de eerstvolgende openbare vergadering aan de DRG wordt gepresenteerd. Als deze de goedkeuring krijgt gaat het verder naar de stadsdeelcommissie Oost voor goedkeuring.

 

7. Senioren woningen in het Redemtoristenpark.  De Heer Meier van RIBW legt uit wat de bedoeling is en welke afspraken er zijn gemaakt. Deze zijn bij de bewonerscommissie en de DRG bekent en met hen doorgesproken. Aanwezigen blijven hun zorg uit spreken dat de begeleiding na 22.00 uur van RIBW cliënten niet aanwezig is. Verder zijn zij verontrust dat er na een aantal jaren de woningen steeds meer bewoond worden door (Ex) RIBW cliënten.
Hr Meier geeft nogmaals aan dat het geen verslaafde betreft en dat men nu begint met vier woningen en na 3 a 4 weken met nogmaals 4 woningen. Dan volgt er een evaluatie met de buurtcommissie en de DRG plaats na 1 a 2 maanden waarna bij succes verdere uitbreiding volgt tot een max. van 24 woningen.

 

8. Buurtcomités: Geen bijzonderheden

 

9. Bestuurlijke mededelingen:
a. Stadsdeelmanagement: Geen verdere mededelingen
b. Stadsdeelbeheer: R. Senger geeft aan dat bij de ANWB mogelijkheden zijn voor subsidie aanvragen voor het onderhoud Remtoristenpark.
c. Politie: Geen bijzonderheden
d. Politiek: Niet aanwezig

 

10. Sluiting: Voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.