Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 26 april 2012

Aanwezig:

Dorpsraad: Th. de Boer, Th. Noordman, JW. Tierates, C. Roskam, W. Scheggeman(Vz)

Afwezig: B. Klatt(mka), R. Spek(mka)

Stadsdeelmanagement: C. Habing

Stadsdeelbeheer: R. Senger

Grensstreek: J. Smit

Wijkagent: W. Bossink

Politiek:      

Publiek:  40 personen

  

Notulen openbare dorpsraadvergadering 26 April 2012

 

1. Opening: Voorzitter Wim Scheggetman heet iedereen welkom en deelt mede dat de dhr. Klatt en mevr. R. Spek verhinderd zijn.

2. Vaststellen agenda: Er worden geen nieuwe agenda punten ingebracht.

3. Mededelingen: Er is een informatieavond voor de Schipholtstraat geweest deze had betrekking op de renovatie voor een aantal panden, de DRG heeft de bewoners aangeboden om ook in dit proces ondersteunend te zijn. 

Er is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting woonerf gedeelte Bentstraat. Dit zal begin mei aan de aanwonende gepresenteerd worden. Aanvang werkzaamheden zal dan mogelijk na de zomervakantie zijn

Ook zijn meldingen van overlast geweest betreffende de skateplaats Ekersdijk. Dit kan mogelijk invloed hebben op de toekomstige ontwikkelingen daar.

Jongeren uit Glanerbrug doen mee met de FC Twente Cup en hebben zich ingezet voor de wijk. Op een zondagochtend hebben zij de buurt rondom het Cruijff Court eens een flinke opknapbeurt gegeven. Prachtig resultaat en we hopen dat zij voldoende punten verzamelen om aan het toernooi mogen deelnemen.

Er is een begin gemaakt met het groenproject ontdekkingsreizigerbuurt. Er zijn met ondersteuning van diverse bewoners en jongeren meerdere bomen en hagen geplant die de uitstraling van de buurt ten goede komen. Ook is aangetoond dat men ter verfraaiing van de buurt ook wat wil uitproberen en bij tegenvallende resultaten bewoners ook positief staan tegenover het weer herstellen. (lantaarnpalen, bloembakken)  

Menuetstraat: Werkzaamheden voor aanpassing van het groen zijn gestart en samen met de aanwonende, die hierbij meehelpen, wordt hier de komende weken aan verder gewerkt.

In maart heeft hebben succesvolle Euregionale boomplant feestdagen plaatsgevonden. Bijna 300 kinderen waren zeer enthousiast aan het werk. Chapeau

Stadsdeelbeheer: In Glanerbrug worden diverse plantvakken omgevormd.

Problematiek met de afsluitbomen op de busbaan is voor 95% opgelost.

Stadsdeelmanagement: De marathon was v.w.b. het aantal deelnemers aan de “kidsrun” een groot succes( de meeste deelnemers van Enschede) echter minder succesvol was de organisatie, in ieder geval krijgen alle kinderen nog een medaille, ook de algemene veiligheid behoeft bijzondere aandacht.

Opdracht voor de verkeerstelling in de Nieuw Frieslandstraat is uitgevoerd, de tellingen worden nog geëvalueerd en zal daarna verspreid worden.

 

4. Vaststellen notulen: De notulen van 23 febr. 2012 worden goedgekeurd en de notulist wordt hiervoor bedankt.

 

5. Rondvraag.

a. Hondenbezitters vragen of het uitlaatgebied voor honden, wat zich aan beide zijde van het spoor bevindt, kan worden onderhouden en het pad kan worden verbeterd. Nu moet men de laarzen aan doen om over toch vaak modderpad te lopen. Kakje in het zakje, maar ook een goed padje.

Antw: De spoorsloot is in onderhoud bij Prorail en het Waterschap

b. Is het al bekend hoe het talud langs de omheining van het spoor wordt onderhouden, en hoe het onderhoud geregeld wordt. In de vorige vergadering is terugkoppeling toegezegd.

Antw: R. Senger, onderhoud bij het Waterschap 2x p.j.

c. Bij aanvang werkzaamheden Gronausestraat is aangegeven, dat bij beëindiging werkzaamheden er meteen gestart zou worden met de aanvang renovatie Bultsweg en dat het kruispunt Bultsweg – Kerkstraat er gedurende 2 weken uit zou liggen. Hoe is de planning nu en zijn we er over geïnformeerd. (Van 1 -14 mei)

d. Waarom is er door de projectleider Gronausestraat geen controle uitgevoerd of daadwerkelijk alle groene gietranden zijn verwijderd. Ook het stukje Abel Tasmanstraat behoort bij dit project. Hier staan nog enkele gietranden.

e. Is het mogelijk de hoeken van de plantvakken Gronausestraat schuin te laten aflopen zodat wegrijden eenvoudiger en veiliger worden. Dit komt waarschijnlijk het groen ook ten goede. Antw: Is gemeld en wordt aangepakt

f. Waarom is het bij het stadsdeel toch zo moeilijk om bij, veranderingen, aanpassingen, wijzigingen etc. van gemaakte en/of gedane toezeggingen, de betrokkenen te informeren.

g.  Schuinparkeren op de Gronausestraat bij het Trefpunt wordt meegenomen in de volgende schouw

h. Vragen m.b.t. de status van de wijkagenten in Glanerbrug worden meegenomen in de discussie rond de brede school, SDM is in gesprek over de reorganisatie wijkgericht werken, waarbij de taak

i. Drugsgebruik en naalden in het Redemptoristenpark, er is reeds een plan van aanpak gemaakt, er wordt 3x daags gecontroleerd, voorts zijn er plannen om het park op te schonen

j. Het opruimen van het afval bij de sportvelden, dit gebeurd niet.            Antw: deze problematiek meenemen naar het Vz-overleg. Toezegging om dit binnen 14 dagen op te ruimen      

 

6. Lopende zaken..

a.  Gronausestraat. Het zou vier tot zes weken duren maar werd uiteindelijk anderhalve week. Alles zat mee waardoor de overlast voor o.a. de Glanerbrugse winkeliers beperkt bleef.

Laatste info van H. Heijdens, stadsdeelbeheer:

  • De werkzaamheden van het AH plein zijn afgerond. Het geheel is mooier, beter en rustiger geworden. De nieuwe voorrangsregeling heeft nog een periode van gewenning nodig.
  • Voor de leuning bij de bushalte is een tijd terug al opdracht verstrekt aan de Twentsche Hekwerken en eerdaags wordt deze geplaatst.
  • De fietsnietjes zijn besteld en worden binnenkort geplaatst.
  • De groene gietranden rondom de bomen zijn allemaal verwijderd. Bomen(kapotte) worden vervangen.
  • De kapotte palen bij de heestervakken worden nog vervangen. Helaas is het ons niet gelukt de kapotte en dode beplanting te vervangen. Triest wordt al vanaf het begin aangegeven, of is dit een financieel probleem Dit moeten we doorschuiven naar september/oktober.
  • De verzakkingen bij de beluchtinggaten hebben we gerepareerd. Is dit afdoende gedaan en nu veilig? Deze verzakking kan zich deze zomer blijven voordoen omdat deze gaten zich moeilijk laten verdichten gezien hun diepte en de drainagestreng in het midden van het gat. Ook is het niet wenselijk deze gaten zwaar te verdichten gezien hun functie van beluchting en afwatering naar de ondergrond. Dit houdt onze aandacht en zullen waarnodig repareren. Is dit acceptabel?

Conform afspraak staat er een evaluatie gepland in juni. Omdat nog niet alle werkzaamheden voltooid zijn stel ik voor de evaluatie te verplaatsen naar september. Dan hebben we ook meer zicht op o.a de voorrangsregeling en hoe het fietsen zich heeft ontwikkeld.

b.  Afsluiting Spoorbaanstraat. De gelopen procedure is volgens het gemeentelijk beleid uitgevoerd. Dorpsbewoners hebben voor meer dan anderhalf jaar terug een enquête gehouden zoals voorgeschreven in de gemeente Enschede. Vervolgens is de procedure doorlopen met mogelijkheid tot bezwaar. (bekend gesteld in Huis aan Huis en gedurende meer dan een jaar in de openbare vergadering van de DRG besproken en op de agenda gezet.

Er is geen bezwaar gemaakt en geen beroep bij de rechtbank ingesteld op het besluit tot instandhouding van het verkeersbesluit tot afsluiting Spoorbaanstraat voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Afgesproken is dat na ongeveer een jaar een evaluatie zal plaatsvinden.

Hierna brengen een aantal bewoners hun bezwaren in aangaande de wijze van enquêtering en hoe de gemeente hiermee is omgegaan, voorts worden er diverse  bezwaren besproken, om niet in een oneindige discussie te komen stelt de Vz voor om zelf de procedure opnieuw bij de gemeente aan te brengen. Vz zegt toe daar waar zij steun van de DRG nodig hebben zij die ook zullen krijgen.

c.  Wijkbeheerplan “het Bentveld” . Er is een overzicht gemaakt voor de periode van vier jaar. Invulling en uitvoering zal mede afhangen van de inzet en medewerking van de wijkbewoners.  Dit ter verbetering van hun eigen buurt in de wijk Bentveld. Het betreft hier ook kleine projecten, die mogelijk per straat uitgevoerd kunnen worden. Daar waar bewoners mee helpen is ook meer mogelijk.

d. “Jij maakt de Buurt” Glanerbrug. Vz geeft een uitleg over de procedure en hoe wij in Glanerbrug met de commissie “Jij maakt de buurt” willen werken. Hierna wordt het voorstel zoals het openbaar gepubliceerd is in stemming gebracht en wordt het voorstel unaniem aangenomen.

 

7. Senioren woningen in het Redemtoristenpark.  

Enkele punten zijn al in de rondvraag aan de orde geweest. 

Vz deelt mede dat de volière verplaatst is, waarbij hij zijn dank uitspreekt aan alle ondersteuners en sponsors. V.w.b. verhuur, evaluatie en de gesprekken met de bewonerscommissie, Domijn  en RIBW, zullen deze de komende week plaatsvinden en tot een afsluiting komen.

 

8. Buurtcomités: Geen bijzonderheden

 

9. Bestuurlijke mededelingen:

a.  Stadsdeelmanagement:

b.  Stadsdeelbeheer:

c.  Politie:

d.  Politiek:

 

 10. Sluiting: Voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.