Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 28 juni 2012

Aanwezig:

Dorpsraad: Th. de Boer(Vz), Th. Noordman, JW. Tierates, W. Scheggeman, B. Klatt(notulist), R. Spek

Wijkbudgetten „jij maakt de buurt“: M. Elties

Stadsdeelmanagement: A. Volbers

Stadsdeelbeheer: R. Senger

Grensstreek: J. Smit

Wijkagent: W. Bossink

Politiek:  N.van de Berg(burgerbelangen)

Publiek:  30personen

Afwezig: C. Roskam(mka), H.Schuite(mka)

 

Openbare dorpsraadvergadering 28 juni 2012

1. Opening: Vz opent de vergadering en heet allen van harte welkom

2. Vaststellen agenda: Geen wijzigingen voor de agenda

3. Mededelingen: Er is een informatieavond voor de aanwonende aan de Kerkstraat geweest met betrekking tot het kappen van de populieren ter hoogte van de voetbalvelden. Hierbij kwam aan de orde dat de toestand van de bomen zo slecht was dat er een noodkap vergunning voor afgegeven is. Inmiddels zijn de bomen gekapt en er zullen ook 11 lindes voor teruggeplaatst worden

Ekersdijk: Na aanleiding van de meldingen van overlast bij de skateplaats Ekersdijk worden door stadsdeelmanagement, politie en Alifa actie uitgezet om de overlast te verminderen. Men moet dan denken aan controles, inzet van Alifa en jongerenwerker betreffende evenementen en mogelijk samen met de jongeren graffiti aanbrengen. Op 2 juli is er een gezamenlijk voortgangsoverleg met alle betrokkenen en de buurt

FC Twente Cup: Jongeren uit Glanerbrug hebben onder de naam Glanerbrug mee gedaan aan de FC Twente Cup. Dit jaar hebben zij zich meerdere malen ingezet voor het dorp Glanerbrug (denk aan Bingoavond Ariëns, de opschoonochtenden op de zondag etc. etc.) een mooie prestatie die zij vrijwillig hebben gedaan. Namens het dorp onze dank daarvoor.

Klachten melding: Er zijn door de DRG de laatste maanden meldingen gedaan betreffende bepaalde plekken waar het groenonderhoud, wateroverlast en bestrating niet op basis niveau waren of niet naar behoren functioneerde. Het stadsdeel heeft hier snel op gereageerd en op zeer korte termijn naar tevredenheid herstel werkzaamheden laten uitvoeren. (Groen Rondogebied, wateroverlast Ouverturestraat, gaten Gronausestraat)

Bentveld: Hondenpoep actie. Er zijn op twee speelplekken in de wijk Bentveld hondenpoep acties uitgevoerd m.m.v. bewoners, handhaving, wijkagenten en stadsdeel Oost. Op deze plekken zijn ballonnen op een stokje op de plekken geplaatst waar honden bezitters hun hond zijn behoefte heeft laten doen. Bij de eerste actie (met mooi weer) bleek dat enkele hondenbezitters op dat moment deze plekken meden en ergens anders hun hond uitlieten. Toch is het hoopgevend voor de kinderen aangezien bij de tweede actie (met slecht weer), enkele weken later, er beduidend minder hondenpoep op de speelplekken lag. Als het zo door gaat en de hondenbezitters laten hun viervoeter uit op de daarvoor bestemde plaatsen, zijn de kinderen blij en zal de afdeling handhaving bij de toegezegde controles geen bonnen hoeven uit te schrijven. Mocht het dan onverhoopt toch mis gaan doe dan het kakje in het zakje en deponeer het dan in de daarvoor bestemde bakken.

 Gronausestraat. In navolging vaan het bewonersoverleg en de politieke ondersteuning voor de verbeterpunten aan de ontsluiting zuidwijken, zal er;

 1. Na de bouwvak een start gemaakt worden met het kruispunt Dolphia
 2. In de tweede helft 2012 de aanpassingen aan de VRI’s
 3. In de tweede helft 2012 het kruispunt Eschmarkelaan

Menuetstraat: Werkzaamheden voor aanpassing van het groen zijn uitgevoerd en aanwonende hebben hun eerste gezamenlijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Nieuwe planten zijn door hen van water voorzien en ook hebben zij al driftig geschoffeld en onkruid verwijderd. Dit alles in goed overleg met het stadsdeelbeheer.

Alifa: Er heeft een wisseling van opbouwwerker Glanerbrug plaatsgevonden. Stephanie Vrijkorte heeft Glanerbrug en Alifa verlaten en wordt vervangen door Jolande Borggreve van Alifa. De DRG heeft zijn zorg aan het stadsdeelmanagement geuit, over de vele wisselingen de laatste jaren en de daaruit voortvloeiende terugslag.

De DRG bedankt Stephanie Vrijkorte voor haar inzet voor Glanerbrug en in het bijzonder de ontdekkingsreizigerbuurt en prijst haar enthousiasme en spontaniteit waarmee zij buurtbewoners wist te motiveren en te inspireren en wenst Jolanda Borggreve succes in haar nieuwe baan als opbouwwerkster.

De Hut: De DRG heeft de projectleider van de nieuw te bouwen jongerencentrum, Christiaan Habing gevraagd hoe de stand en planning is betreffende de aanvang van de nieuwbouw. Christiaan heeft toegezegd op korte termijn de DRG en de aanwoners hierover te informeren.

4 en 5 mei: De dit jaar gehouden 4 en 5 mei viering in Glanerbrug zijn goed verlopen. Vele inwoners hebben meegelopen of waren aanwezig bij het bevrijdingsfeest. Namens het dorp bedankt de DRG de organisatoren en spreken de hoop uit dat volgend jaar ook weer een 4 en 5 mei viering zal plaatsvinden in Glanerbrug.

Kunstwerk: Albert Van Der Weide, gastcurator vanuit GrensWerte, een grensoverschrijdend kunst- en cultuurprogramma, heeft de in Enschede woonachtige Hieke Luik gevraagd een voorstel te doen voor een nieuw werk in de openbare ruimte. Hielke besloot iets te ontwerpen dat de “vergeten” brug over de Glanerbrug opnieuw tot zijn recht doet komen. Begin mei heeft zij dit gepresenteerd op de brug en het model is te bezichtigen in het gebouw van de Euregio en is het met foto’s en tekst aan de reling van de brug te zien.

Om bekendheid te geven aan dit project en de inwoners van het dorp enthousiast en ondersteunend te krijgen is de ambassadeur Maatschappelijke Stage Glanerbrug om ondersteuning gevraagd. Er wordt gedacht aan stageplekken op diverse scholen om de “vergeten” brug weer te laten leven onder de basisschool kinderen en via hen weer bij de ouderen.

Om een kunstwerk te realiseren zal eerst duidelijk moeten zijn of het ondersteund wordt door de inwoners en of hier financieel draagvlak voor te realiseren is.

Vanuit GrensWerte worden tot 2014 diverse kunstzinnige manifestaties of projecten gerealiseerd in het Euregiogebied, gericht op de waarde van grenzen en de grenzen van waarde.

Reacties of ideeën betreffende het ontwerp kunnen ook via de DRG worden ingediend.

DRG adviseert Hieke Luik afzonderlijk contact te zoeken met bewonerscommissies, o.a. ter Haar Sive Drost en Redemtoristenpark om bekendheid te geven aan het voorstel en te inventariseren hoe zij over het voorstel denken.

4. Vaststellen notulen:

De notulen van 26 april 2012 worden goedgekeurd en de notulist wordt hiervoor bedankt.

 5. Rondvraag.

 Opdracht voor de verkeerstelling in de Nieuw Frieslandstraat is uitgevoerd, de tellingen worden nog geëvalueerd en zal daarna verspreid worden. Zijn die resultaten bekend?

 Aaltjen Volbers vraagt dit op.

 • Bezorgde inwoners vragen of er nog meer Growshops in Glanerbrug komen. Meer Growshops vindt men verontrustend en zeker als deze aan de Kerkstraat komen. Zij vragen hoeveel Growshops er in Glanerbrug nog bij komen of mogen komen. Hoe kan men de overlast tegen gaan als er uitbreiding komt of is toegestaan. Worden de klachten die inwoners de laatste jaren hebben gemeld dan niet serieus genomen. Klachten worden serieus bekeken en de afdeling handhaving wordt ingezet voor naleving van de regelgeving hieromtrent. Als de ondernemer voldoet aan de gestelde voorwaarden kunnen er inderdaad nog meer Growshops in Enschede bij komen. A. Volbers en W. Bossink zoeken dit uit.
 • Ria vraagt wat waarom het gele bord met een zwarte H erin in de Kerkstraat staat. Antw. Dit is een achtergebleven omleidingbord. Deze zal worden weggehaald.
 • Komen er bomen terug in de Kekrstraat? Antw. R Senger, Ja er komt een herplanting daar waar de bomen zijn gekapt. De afdeling ontwerp heeft nog niet vastgelegd welke bomen er weer terug komen.
 • Inwoners klagen over het storten van vuil in de Glanerbeek. Het verfraaien van de brug wordt door enkele als een goed idee gezien, maar zijn van mening dat men dan eerst moet beginnen met de beek weer mooi en schoon te krijgen. R. Senger neemt actie.   

6. Lopende zaken.

a.   Gronausestraat. De laatste beluchtinggaten naast de bomen (gedeelte Kerkstraat tot aan de grens) zijn uitgevoerd. Het open liggende boomgat tegen de benzinepomp AVIA wordt op korte termijn gedicht en er zal i.v.m. kerende voertuigen die vanuit de benzinepomp komen geen nieuwe boom geplaatst worden. Na de zomervakantie ( begin september) wordt er een evaluatie uitgevoerd betreffende de uitgevoerde werkzaamheden aan de Gronausestraat. Glanerbruggers hebben altijd de mogelijkheid problemen betreffende de straat bij het stadsdeel Oost of de Dorpsraad te melden. Bewoners van de Gagelstraat geven aan dat als gevolg van de vele werkzaamheden de kruispunten aan de Gagelstraat overbelast worden.

b.  Afsluiting Spoorbaanstraat. Er is nog geen verandering in de situatie. De weg behoord volgens verkeersbesluit nog steeds afgesloten te zijn. De DRG treedt in deze alleen maar adviserend op en neemt hierin geen standpunt in. Er zijn verkeerskundige bij de gemeente die kennis en inzicht hebben in het vastgestelde beleid van en door de gemeente Enschede. De DRG heeft van de verkeerskundige van de gemeente Enschede en het stadsdeel Oost, betreffende de afsluiting van de Spoorbaanstraat, geen wijzigingen doorgekregen.

Als men veranderingen wil hebben wordt men verzocht dit bij het verkee4rsspreekuur aan te melden en van daaruit de te volgen procedure op te vragen en te volgen.

Aaltjen Volbers verzoekt de aanwezigen die tegen de afsluiting van de Spoorbaanstraat zijn om wel in te spreken op de stadsdeelcommissie Oost van 3 juli 2012.

c. Wijkbeheerplan “het Bentveld”. V.w.b. de mogelijke drempel in de Bentstraat wordt gewacht tot duidelijk is wat o.a. met het pand Fokkema gaat gebeuren. De ontwerpbespreking voor het laatste gedeelte van de Bentstraat heeft plaatsgevonden en de aanwonende zijn akkoord met het ontwerp. Wel komt er een kleine aanpassing op het eind met als resultaat enkele parkeerplaatsen minder. Geen van de aanwezigen bij de ontwerpbijeenkomst had hier problemen mee.

d.  “Jij maakt de Buurt” Glanerbrug. Geen bijzonderheden. Ook de leden van de commissie gaan enkele weken met vakantie. Na de vakantie zal er een evaluatie gedaan worden over het afgelopen half jaar. Aanvragen voor “Jij maakt de buurt” dienen vroegtijdig te worden ingediend.

7. Veilige schoolomgeving

Op 15 mei is de klankbordgroep “Veilige schoolomgeving” Kerkstraat bijeen geweest om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor een veiligere schoolomgeving Kerkstraat. Gesproken is hierbij o.a. over:

 • de 30 km zone eisen (verwijderen voorrangsituatie zuidelijke aansluiting van de Schildkampstraat),
 • openstellingen van ingangen school (eigenlijk alleen noord zou gebruikt moeten worden),
 • oversteekplaats (voorstel brigadiersarm, kan ook kind uit groep 8 bij helpen / mensen aanspreken door handhavers),
 • goede faciliteiten fietsers (in overleg met de politie is destijds besloten het fietspad op die plaats te handhaven),
 • wegversmalling (heeft volgens verkeerskundige Enschede niet veel meerwaarde omdat de aanpassing Schildkampweg al wordt uitgevoerd),
 • foutparkeerders (er komen meer snelheidscontroles en handhaving wordt ingezet),
 • display met snelheid(begin volgend schooljaar).

De verantwoordelijkheid van de school ligt op het gebied van bewustmaking van leerlingen en ouders van een verkeersveilig gedrag. De opgave is om ouders bewust te maken van hun eigen gedrag en proberen hier verandering in te brengen en kennis te nemen van het inzicht van het kind in het verkeer.

Er moet nog in overleg in kaart worden gebracht hoe de verkeersstromen verlopen rond de school in het kader van de uitbreidingsplannen. Op 6 oktober zal er een presentatie in de stadsdeelcommissie plaatsvinden.

8. Senioren woningen in het Redemtoristenpark. De DRG heeft een evaluatiegesprek gehad en voortgangafspraken gemaakt met het management van Domijn. Domijn zal binnenkort in overleg gaan met de RIBW en de bewonerscommissie Redemptoristenpark mbt de nadere invulling. Er zullen deze keer 4 woningen gepland worden voor RIBW en de overige gaan in de vrije verhuur. Bewonerscommissie is tevreden over de samenwerking en de communicatie met RIBW als ook met de huurders van de RIBW woningen.

Er zijn nog steeds klachten en problemen met het storten van een grote hoeveelheid zand wat bij de bouwwerkzaamheden wegkomt. Hierdoor zijn meerdere bomen onherstelbaar beschadigd met gevolg dat deze geen overlevingsmogelijkheden meer hebben. Ook het overige groen met de daar aanwezige vlindertuin is door de grote hoeveelheid zand verpletterd en niet meer te herstellen. V.w.b. de veroorzaker en de verantwoordelijke personen die hiervoor mogelijk toestemming hebben gegeven wordt door alle instantie geen duidelijkheid gegeven  Volbers en R. Senger nemen actie.

9.    Onderhoud groenvoorziening Redemptoristenpark (hoe krijgen we gezamenlijk het Redemptoristenpark weer in een goede staat met de daarbij behorende mooie uitstraling.). Een park in Glanerbrug, waar hebben we het over. Dit was een van de uitspraken die de dorpsraad te horen kreeg van inwoners uit het dorp, toen er door enkele dorpsraadleden een aanvang werd gemaakt met het opknappen van het Redemptoristenpark. Een mooi stukje groen, een park met echte natuur waar men nog veel verschillende diersoorten aantreft. De dorpsraad wil zich inzetten voor herstel van het park en stelt voor om met vrijwilligers het park te onderhouden. Even weg uit de dagelijkse sleur en bezig zijn in de groene natuur. Genieten van o.a. de vogels, vlinders en andere dieren en tegelijk werken aan het onderhoud. Hoe mooi kan het zijn of beter gezegd worden als we ons gezamenlijk inzetten voor het park, een park met een verleden en een park met wel meer dan duizend verhalen.

Laten we trots zijn dat we zo’n mooi park hebben en de dorpsraad wil dan ook vrijwilligers die een halve dag in de maand of wellicht enkele uren tijd hebben om mee te helpen aan het onderhoud van het park, vragen zich aan te melden bij de dorpsraad. Dit kan per mail, op het spreekuur op de maandagmiddag in het Dorpshuis als ook telefonisch bij de voorzitter.

We willen nu een begin hiermee maken en nodigen u dan ook uit mee te denken en mee te helpen.

10.  Buurtcomités:

Geen bijzonderheden

11.  Bestuurlijke mededelingen:

a.  Stadsdeelmanagement: Geen bijzonderheden

b.  Stadsdeelbeheer: Geen bijzonderheden

c.  Politie: Geen bijzonderheden

d.  Politiek: Geen bijzonderheden

 

12. Sluiting: Voorzitter sluit de vergadering om 21.30 en dankt een ieder voor de inbreng.