Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 27 september 2012

Aanwezig:

 

Dorpsraad: Th. de Boer(Vz), Th. Noordman, JW. Tierates, B. Klatt(notulist), R. Spek,
Afwezig met kennisgeving: W. Scheggetman, C. Roskam.
Wijkbudgetten „jij maakt de buurt“: H. Schuite, M. Elties
Stadsdeelmanagement:  W. Waninge (stadsdeelmanager) en  A. Volbers
Stadsdeelbeheer: R. Senger
Grensstreek: J. Smit
Wijkagent: W. Bossink
Politiek:  niet aanwezig
Publiek:  12 personen

Afwezig: nvt

Openbare dorpsraadvergadering 27 september 2012

 

1.Opening: Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen van harte welkom. Een bijzonder welkom aan de nieuwe stadsdeelmanager W. Waninge, die m.i.v. 1 september de werkzaamheden als stadsdeel manager Oost van de heer A. Fransen heeft overgenomen.  

2.Vaststellen agenda: Geen wijzigingen voor de agenda

3.Mededelingen:
De Hut: Het ontwerp bouwplan is aangepast n.a.v. de financiële mogelijkheden. De multifunctionele ruimte is losgekoppeld van de ruimte voor de jongeren. Deze ruimte zal nu tussen de ingang van het zwembad en de ingang van de sporthal komen te liggen. Er blijft voldoende ruimte voor de jongeren over. De DRG heeft de projectleider C. Habing verzocht de veranderingen eerst met de jongeren en aanwonende door te spreken, hetgeen is toegezegd.

Kunstwerk: Vanuit de provincie wordt ondersteuning gegeven aan een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een kunstwerk op de brug bij de grensovergang in Glanerbrug. Hierna wordt bekeken of men door moet gaan met het voorstel en of financiële ondersteuning gedaan wordt.

Bultsweg bestrating: Er zijn vragen gesteld door bewoners Bultsweg betreffende de werkzaamheden in de Bultsweg. De vragen van bewoners Bultsweg zijn door de projectleider de heer R. Willemsen beantwoord en hebben geleid tot vervolg vragen aangaande de kwaliteitscertificaat van het aangebrachte puin en waarom er monsters van het puin zijn genomen. Eveneens is er door hen gevraagd waar zij de mogelijke schade kunnen verhalen. (zie bijlage)

Burendag: Op meerdere plekken in Glanerbrug is weer met veel inzet en motivatie deelgenomen aan de burendag. Samen met elkaar aan de slag en gezamenlijk iets ondernemen heeft op diverse plekken geleid tot een schone of betere buurt, een buurt met een betere uitstraling waar gewerkt wordt aan en waarde gehecht wordt aan de sociale contacten in de buurt.

Afscheid A. Fransen: Het door de DRG ingediende recept zal op de website van de DRG gepubliceerd worden. De heer Fransen heeft een mail naar de DRG gestuurd waarin hij de inwoners van Glanerbrug bedankt voor de prettige en constructieve samenwerking. Hij spreekt de wens uit en is er van overtuigd, dat de samenwerking met zijn opvolger de heer Wim Waninge even zo succesvol zal verlopen.

Tervisielegging ontwerp Schipholtstraat 2011: Voor een gebied dat globaal begrensd wordt door de Schipholtstraat aan de westzijde, de Schipholtstraat 297 aan de zuidzijde, de Schipholtstraat/Broekheenseweg aan de noordzijde en de Broekheenseweg aan de oostzijde is het bestemmingsplan “Schipholtstraat 2011”ontworpen. Dit plan beoogt voor het plangebied de realisering van max. 8 woningen mogelijk te maken. Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp vaststellingsbesluit liggen met de daarbij behorende stukken van 27-09-2012 t/m 7-11-2012 voor een ieder ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor. Ook tijdens de inloopavond op maandag 15-10-2012 van 19.00 uur tot 20.30 uur in de basisschool Drakensteyn, waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen.

ACWO: In september is er voor de wijk en dorpsraden een thema avond geweest waarin met elkaar gesproken is over het onderhoud openbare ruimte in de gemeente Enschede en de verkeersproblemen betreffende de stad Enschede. Deze avond is door veel vertegenwoordigers bezocht en ervaringen en inzichten werden in een goed gesprek met elkaar besproken.
Een zorgenpunt voor de dorpsraad is de mogelijke invoering van de wietpas, in de gemeente Enschede, per 1 januari 2013. De DRG zal deze zorg als agendapunt bij het eerstvolgende ACWO overleg inbrengen.

4.Vaststellen notulen: De notulen van 26 april 2012 worden goedgekeurd en de notulist wordt hiervoor bedankt.

5.Rondvraag.  (De nog openstaande vragen):Opdracht voor de verkeerstelling in de Nieuw Frieslandstraat is uitgevoerd, de tellingen worden nog geëvalueerd en zal daarna verspreid worden.
Resultaten zijn bekend en worden eerst doorgesproken met de aanvrager. Er blijft een verschil tussen welk gevoel men bij de verkeersdrukte heeft, hoe men het beleefd en datgene wat de feiten aangeeft.
Bezorgde inwoners vragen of er nog meer Growshops in Glanerbrug komen. Meer Growshops vindt men verontrustend en zeker als deze aan de Kerkstraat komen. Zij vragen hoeveel Growshops er in Glanerbrug nog bij komen of mogen komen. Hoe kan men de overlast tegen gaan als er uitbreiding komt of is toegestaan. Worden de klachten die inwoners de laatste jaren hebben gemeld dan niet serieus genomen. Klachten worden serieus bekeken en de afdeling handhaving wordt ingezet voor naleving van de regelgeving hieromtrent. Als de ondernemer voldoet aan de gestelde voorwaarden kunnen er inderdaad nog meer Growshops in Enschede bij komen.
Het aangegeven pand valt onder detailhandel en zal als dan ook aan de daaraan verbonden voorschriften  en verplichtingen moeten voldoen (o.a. de openingstijden)

Hr. Schutter spreekt op het einde van de vergadering zijn bezorgdheid uit over de kwaliteit van de bomen in het winkelgebied Gronausestraat Glanerbrug. Antw: Er zijn dit jaar enkele verbeteringen aangebracht t.a.v. de bomen. Afgesproken is dat we de bomen blijven beoordelen maar ze eerst enkele jaren tijd geven om te zien of de opgetreden verbetering zich voort zet.  

De DRG bedankt Raimond Schuite en JW Tierates voor hun inzet tot het tot stand komen van de nieuwe website. Binnenkort zal volledig de nieuwe website in gebruik worden genomen en de oude site worden gesloten.

Aanwezigen geven aan dat de drugsoverlast weer toeneemt op plekken zoals Bultserve, gebieden rond de sportvelden en paden naar het Schildkamp, de Kerkstraat en de Symfoniestraat als ook achter het winkelpand van Zoetman.

Ria geeft aan dat er verkeerscontroles geweest zijn nabij de Gerardusschool aan de Kerkstraat. Ze vraagt of hier resultaten van zijn. Deze controles werken ook preventief door bij het vrachtverkeer maar waren deze keer voornamelijk gericht op autogordels en de plaats van kleine kinderen in de auto. W.B. gaat kijken of resultaten zichtbaar kunnen worden.


6.Lopende zaken.
a. Gronausestraat: Het open liggende boomgat tegenover de benzinepomp AVIA is gedicht, er is zoals afgesproken geen nieuwe boom geplaatst. Nog dit jaar wordt er een evaluatie uitgevoerd betreffende alle in dit jaar uitgevoerde werkzaamheden aan de Gronausestraat.
De DRG is geen voorstander meer van het op een bepaalde tijd en data met functionarissen door de straat of wijk te lopen en maar af te wachten wie of de groep aanspreekt. V.w.b. de Gronausestraat wordt bekeken of voor de evaluatie elke ondernemer via een mail aangesproken kan worden, die met de beantwoording dan zijn mening via mail kenbaar kan maken. Vervolgens kan de groep functionarissen, op de vooraf kenbaar gemaakte data en tijd, dan gericht op diverse plekken aanwezig zijn en heeft een ieder de mogelijkheid zijn standpunt mondeling toe te lichten. Deze werkwijze verschaft een breder draagvlak en geeft een ieder de mogelijkheid hieraan schriftelijk of mondeling deel te nemen.
 
b.Veilige schoolomgeving Kerkstraat. Om de veiligheid bij de oversteek te verbeteren zullen er draaiarmen worden geplaatst. Hiervoor is wel voldoende oversteekbegeleiding nodig. Vrijwilligers die hierbij 1 of meerdere keren per week willen ondersteunen kunnen zich bij H. Schuit aanmelden.
De voorrangssituatie bij de Schildkampstraat zal verdwijnen. Het fietspad zal niet veranderen omwille van het behouden van het veiligheidsgevoel van de fietsers. Leerkrachten worden gestimuleerd minder met hun auto te komen en het goede voorbeeld te geven. Er zullen aanpassingen worden gedaan om het veiligheidsgevoel in het gebied rond de school te vergroten. In overleg met de school zullen er snelheidsdisplays worden geplaatst. Op de school zullen er projecten gestart worden met de doelstelling kinderen en ouders te motiveren om minder met de auto naar school te gaan. De ouders zijn hierover geïnformeerd.
Agenda punt afgesloten. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt het weer op de agenda geplaatst.

c. Afsluiting Spoorbaanstraat. De DRG heeft een adviserende taak richting gemeente Enschede als dit het dorp Glanerbrug betreft. Voor het geven van een advies zal vooraf duidelijk moeten zijn wat het beleid van de gemeente in betreffende situatie is.
De DRG zal voor het geven van een advies t.a.v. een verkeersmaatregel een afweging maken aangaande de belangen van de direct betrokkenen als ook de toekomstige verwachting voor de wijk en het dorp. De gemeente geeft in zijn beleid aan wie onder direct betrokkenen en belanghebbende worden verstaan.
Voor wat betreft de afsluiting Spoorbaanstraat heeft de DRG de betrokkenen geadviseerd de door de gemeente vastgestelde procedure te doorlopen. In samenwerking met de verkeerskundige van de gemeente Enschede en op aangeven van de betreffende ambtenaar hebben aanwonende voldaan aan de door de gemeente gestelde voorwaarden.
De DRG heeft veelvuldig dit thema besproken in openbare vergaderingen van de DRG. Meerdere malen is hierover bericht in de wijkkrant “de Grensstreek”.
De DRG is akkoord gegaan met het door het verkeerkundige gedane voorstel om Spoorbaanstraat af te sluiten door middel van het plaatsen van een inklapbare paal. Dit gedurende een proefperiode van 1 jaar, waarna een evaluatie zal plaatsvinden.

Voor het veranderen van een verkeersbesluit heeft de DRG de Glanerbruggers geadviseerd om de door de gemeente vastgestelde procedure te doorlopen. In de laatste vergadering van de Stadsdeelcommissie Oost is besloten dat de verkeerskundige het gesprek zal aangaan met de betrokken partijen. De DRG zal dan de verkeerskundige van de gemeente Enschede wederom van advies voorzien. De besluitvorming ligt vervolgens bij de gemeente Enschede. De DRG zal bij het geven van zijn advies de huidige situatie, als ook de toekomstige verwachting voor de wijk en het dorp, beoordelen.

d. “Jij maakt de Buurt” Glanerbrug. Aanvragers, o.a. van de Rondostraat, bedanken de commissie “Jij maakt de buurt” voor hun inzet en spreken hiervoor hun waardering uit. De werkzaamheden zijn naar tevredenheid afgerond.
De commissie geeft aan dat alle aanvragen behandelt worden en toegestaan of soms ook afgewezen worden. Duidelijk is wel dat in veel gevallen de saamhorigheid en het onderling contact een impuls heeft gekregen en de wijk of buurt een positieve aanpassing heeft ondergaan.
Het vastgelegde beleid voor Glanerbrug is dat aanvragen voor een etentje of BBQ met de buurt of straat afgewezen worden. Aanvragen dienen iets extra toe te voegen, zoals b.v. springkussen, spel of buurtelementen, etc, etc, en worden afzonderlijk beoordeeld.
Door diverse redenen, zijn niet alle aanvragen op het juiste tijdstip bij de commissie binnengekomen. De commissie gaat dan ook een eigen email adres aangeven waardoor de aanvragen dan ook direct bij hen binnenkomen. (kort lijntje). Dit email adres zal dan ook via de website van de dorpsraad bekend worden gemaakt.

e. Seniorenwoningen in het Redemptoristenpark. Wethouder stadsdeel Oost J. Hatenboer heeft op 26 september een bezoek gebracht aan het park. De samenwerking en communicatie tussen RIBW – Domijn en de Dorpsraad verloopt goed. Er is voor de inwonende van het park een BBQ geweest die goed bezocht is en waar nieuwe bewoners elkaar hebben ontmoet.

f. Wijkbeheerplan “het Bentveld”: Het wijkbeheerplan “Bentveld” is ongeveer een jaar geleden opgestart. Op korte termijn is het stadsdeel Oost voornemens om samen met de betreffende bewoners, in meerdere wijken een wijkbeheerplan samen te stellen. De DRG wil eigenlijk weten hoe het wijkbeheerplan “Bentveld” een jaar na de start nog door de bewoners van de wijk wordt beleefd. Ervaringen van de wijkbewoners kunnen dan worden meegenomen in de nieuw te ontwerpen wijkbeheerplannen. Men mag dan denken aan bv. de complete opzet van het plan, de voortgang en uitwerking hiervan en de onderlinge communicatie. Zeker niet onbelangrijk is om een inzicht te krijgen in wat nu daadwerkelijk door de buurt zelf of samen met het stadsdeelbeheer aan actie uitgezet of al uitgewerkt zijn. De DRG vraagt niet alleen aan de bewoners van de wijk “Bentveld hierop te reageren, maar verzoekt het stadsdeel ook om op korte termijn het evaluatieverslag openbaar te maken.
Stadsdeelbeheer R. Senger geeft aan dat er wel degelijk verdere uitwerking is van het wijkbeheerplan. Zo wordt er op korte termijn met bewoners van de Gentiaanstraat, Wollegrasstraat en de Zonnedauwstraat gesproken over verdere uitwerking van het wijkbeheerplan. Gezamenlijk met de bewoners wordt hieraan gewerkt.

Buurtbewoners maken zich zorgen over en geven aan dat:
De gevaarlijke situaties die zich nog regelmatig voordoen tussen het speelveld Bentstraat en Fokkema. Gevaarlijk in en uit rijden van werkverkeer, kinderen die spelen op de bouwplaats, hekken die nadat zij door het werkpersoneel zijn afgesloten weer de grondeigenaar/bewoner worden geopend, speelplek die nu gebruikt wordt als scooter parkeerplaats, losliggende en opstaande stoeptegels. Bezoekers van de sportschool aan de Bentstraat ook vaak te hard rijden. De onduidelijkheid over hoe de in en uitrit van het nieuwe appartement met winkel gaat worden
Wat gaat er nu gebeuren met het pand van Fokkema?. Wordt het nu wel of niet door een projectontwikkelaar opgekocht? Wat gaat er met de bijbehorende panden gebeuren?
In de Veldstraat is veel overlast van op de stoep geparkeerde auto’s en hinderlijke boomwortels.

Zichtbaar positief is dat de werkmensen hun best doen om de rommel, rond en nabij het speelveld, zo goede mogelijk meteen op te ruimen en ook wordt de radio niet meer om 07.00 uur maar om 08.00 uur aangezet. Hiervoor zijn de buurtbewoners dankbaar.

7.Wijkschouwen. Zowel de DRG als het stadsdeel Oost is voorstander om ook in Glanerbrug de burger meer te betrekken bij, o.a. het onderhoud openbare voorzieningen, veiligheid in de buurt, onderlinge communicatie en samenwerking met het stadsdeel Oost. Evenals bij de evaluatie Gronausestraat is de DRG geen voorstander om de oude manier van schouwen te handhaven en gewoon met een groep functionarissen door de wijk te lopen en maar af te wachten of ze door aanwonende aangesproken worden. Ook bij het schouwen in de wijken zullen bewoners dan vooraf schriftelijk of mondeling hun vragen, verzoeken of problemen bij het stadsdeelbeheer of DRG kenbaar moeten maken. Op een bekend te stellen data en tijd kan dan door de groep functionarissen, bepaalde plekken een schouw gehouden worden. Met deze werkwijze kunnen burgers ook aangeven of zij overdag in de gelegenheid zijn om het een en ander tijdens de schouw mondeling toe te lichten. De betreffende functionarissen kunnen dan de tijd bepalen en effectiever te werk gaan. Het is wenselijk gedurende het kalenderjaar elke wijk minimaal eenmaal te schouwen.

8. Onderhoud groenvoorziening Redemptoristenpark. (hoe houden we gezamenlijk het Redemptoristenpark in een goede staat met de daarbij behorende mooie uitstraling.) In de 2e week van oktober is er een vervolg overleg met waterschap Overijssel. Hierbij zal door de DRG worden verzocht om uitdieping van de omloop, aanpassing van de stuw, en het schoonhouden van de beek. Hierbij kan men ook denken aan een jaarlijkse opschoondag door aanwonende en gebruikers van het park. Dit zal dan vroegtijdig gepland moeten worden.

9. Buurtcomités: Geen directe vertegenwoordigers van de buurtcomités aanwezig.
Vz. DRG vraagt wel namens alle buurten hoe het na 1 januari 2013 verder gaat als toch landelijk besloten wordt om de wietpas in te voeren. Th. de Boer spreekt zijn bezorgdheid uit namens alle Glanerbruggers en vreest dat de handel zal toenemen met meer overlast tot gevolg. De uitwerking kan zijn dat er meer politie inzet vereist wordt, de onveiligheid, het onveiligheids gevoel in het dorp toeneemt, en de toename in harddrugs zich zal uitbreiden.
De DRG wil weten hoe de politie en de stadsdeelcommissie Oost hier tegenover staat.

De wijkagent W. Bossink geeft aan de bezorgdheid van de DRG te begrijpen maar dat het toch afwachten is wat er landelijk bepaald wordt. Ook de bezorgdheid over de gevolgen zoals door de DRG genoemd t.w. dat er meer politie inzet verwacht wordt, de onveiligheid en het onveiligheids gevoel in het dorp zal toenemen, en de toename in de handel van soft en harddrugs zal toenemen, kan hij niet wegnemen. De wijkagent geeft nogmaals aan dat het hier een landelijke bepaling treft.

10. Bestuurlijke mededelingen:
a. Stadsdeelmanagement: Geen overige op- of aanmerkingen
b. Stadsdeelbeheer: Op dit moment is voor aanpassing/renovatie opgegeven een gedeelte van de Schipholtstraat (stukje naar de speeltuin) v.w.b. bestrating. Kerkstraat stukken bestrating aanpassen en plantvakken renoveren.
c. Politie:  zie punt 9
d. Politiek: nvt

11. Sluiting: Voorzitter sluit de vergadering om 21.30 en dankt een ieder voor de inbreng.