Notulen Openbare dorpsraadvergadering 22 november 2012

Aanwezig:

Dorpsraad: Th. de Boer(Vz), Th. Noordman, JW. Tierates, B. Klatt(notulist), W. Scheggeman, C. Roskam.

Afwezig met kennisgeving:. R. Spek

Wijkbudgetten „jij maakt de buurt“: H. Schuite,M. Elties

Stadsdeelmanagement:  n.a.

Stadsdeelbeheer: R. Senger

Grensstreek: J. Smit

Wijkagent: W. Bossink(mka)

Politiek:  n.a.

Publiek:  12 personen

 

 Openbare dorpsraadvergadering 22 november 2012

 1. Opening: Vz opent om 20.00 uur de vergadering. 

 2. Vaststellen agenda: zonder wijzigingen voor de agenda

 3. Mededelingen: Op vrijdag 16 november 2012 is na een kort maar zeer onverwacht ziekbed  Ben Witbreuk  overleden. De heer Ben Witbreuk was oud vicevoorzitter van de wijkraad Zuid Oost. Hij heeft de afgelopen 10 jaar een duidelijk gezicht gegeven aan de wijkraad.

 Zaterdag 24 november 2012 zullen er diverse groenwerkzaamheden met de bewoners van de Ontdekkingsreizigerbuurt worden uitgevoerd. Er zullen nieuwe bomen worden gepland en oude verwilderde struiken en planten worden verwijderd. Het activiteitencomité van die wijk rekent op de hulp van de bewoners.

Er worden een aantal werknemers bij Surplus ingedeeld en deze zullen groenonderhoud in het babybos gaan uitvoeren. Bomen die geen vitaliteit meer bezitten zullen worden verwijderd of mogelijk vervangen worden. Groenwerkzaamheden zullen in twee fases worden uitgevoerd t.w. fase 1 achterstallig onderhoud en fase 2 omvorming en verfraaiing.

Er komen regelmatig meldingen bij de DRG binnen betreffende het te hard rijden door de wijk. De DRG heeft hier weinig invloed op en verzoekt dan ook de snelheidsduivel hierop aan te spreken en indien dit niet het gewenste resultaat oplevert het te melden bij het verkeersspreekuur van de gemeente Enschede.

De DRG heeft geen invloed op de bezorging van de Huis aan Huis krant/de Grensstreek en verzoekt dan ook de klachten hierover bij de uitgevende instantie in te dienen. Voor de grensstreek is dat W. Meesters.

Dinsdag 27 november heeft de DRG en de wijkraad Eschmarke een overleg met de gemeente over de voorgenomen plaatsing van een nieuw tankstation aan de Oostweg. Hierbij zal o.a. worden geattendeerd op de (on)veiligheid v.w.b. de  in en op ritten aan beide kanten, de verkeersonveilige situaties die mogelijk ontstaan (denk aan de problematiek met de huidige verkeersdoorstroming), het economische aspect voor het dorp, de in het dorp aanwezige tankstations.

Op woensdag 28 november a.s. om 17.00 uur in de Mast, J.J. van Deinselaan 32 is de DRG weer aanwezig bij de jaarlijkse kooksessie. Een samenkomst met de vertegenwoordigers van stadsdeel Oost met o.a. leden stadsdeelcommissie Oost, leidinggevende van het stadsdeelbeheer en stadsdeelmanagement, wethouder stadsdeel Oost, vertegenwoordigers van de politie en leden van alle wijk en dorpsorganen van het stadsdeel Oost. Er wordt dan gediscuteerd over de resultaten van het afgelopen jaar. Tevens wordt besproken wat of er in het jaarplan 2013 moet staan.

De DRG zal bij de kooksessie aangeven dat de drugsoverlast in Glanerbrug weer toegenomen is.  Het betreft hier plekken zoals Bultserve, gebieden rond de sportvelden en paden naar het Schildkamp, de Kerkstraat en de Symfoniestraat als ook achter het winkelpand van Zoetman.

Naast het Cruyff court is het laatste speeltoestel geplaatst. Het betreft de schommels die door het fysio team aan de Schoolstraat geschonken zijn, hiervoor hebben zij  bij de opening van hun nieuwe praktijkruimte een inzameling gehouden. Namens de kinderen hiervoor onze dank. Het project Samen naar Buiten is hiermee definitief afgesloten. De DRG bedankt een ieder die recent of in het verleden hieraan bijgedragen heeft.

De Hut: Het ontwerp bouwplan is aangepast n.a.v. de financiële mogelijkheden. De multifunctionele ruimte is losgekoppeld van de ruimte voor de jongeren. Deze ruimte zal nu tussen de ingang van het zwembad en de ingang van de sporthal komen te liggen. Er blijft voldoende ruimte voor de jongeren over. De DRG heeft de projectleider C. Habing verzocht de veranderingen eerst met de jongeren en aanwonende door te spreken, hetgeen is gedaan.

 4. Vaststellen notulen: De notulen van 27 september 2012 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

 5. Rondvraag.   

 Er wordt geklaagd dat de verlaging die gemaakt is in het trottoir bij de oversteek naar de RABObank voor voetgangers en mensen met een rollator gevaarlijk is. De verlaging hebben ze gemaakt aan de kant van de rijbaan wat gevaarlijke situaties met zich mee brengt. Men vraagt of de verlaging in het verlengde van het trottoir kan worden aangebracht, hiermee is dan het probleem opgelost. Raimond Senger neemt actie.

Er zijn meldingen bij de DRG binnengekomen betreffende illegale afvalstortingen op Bultserve op 30 en 31 oktober. De DRG heeft dit gemeld bij het stadsdeelbeheer. Meldingen dienen in eerste instantie te worden gedaan bij Twente milieu, de politie of stadsdeelbeheer. Indien burgers deze klachten daar melden, worden deze klachten geregistreerd en kan men vervolgens actie ondernemen. Klachten melden  op telefoonnummer 4817600 van de gemeente. De daar gedane meldingen worden geregistreerd en naslag is daardoor mogelijk.

De DRG wil graag weten of het probleem met de slagboom bij de busbaan bij Beekveld verholpen is? Vanuit het publiek wordt gemeld dat dit nog niet gerepareerd is. Het neemt de vorm van een veiligheidsdelict aan. Voorgesteld wordt als het op korte termijn niet gerepareerd wordt dit wederom bij de verantwoordelijke wethouder onder de aandacht te brengen.

Openstaande vraag van 27 september 2012.

Ria geeft aan dat er verkeerscontroles geweest zijn nabij de Gerardusschool aan de Kerkstraat. Ze vraagt of hier resultaten van zijn. Deze controles werken ook preventief door bij het vrachtverkeer maar waren deze keer voornamelijk gericht op autogordels en de plaats van kleine kinderen in de auto. W.B. gaat kijken of resultaten zichtbaar kunnen worden.

6. Lopende zaken.

 a.        Gronausestraat

Er is overleg geweest met de stadsdeelmanager en het stadsdeelbeheer v.w.b. de eindevaluatie Gronausestraat. Besloten is dat aan de ondernemers een schrijven met daarop enkele vragen wordt overhandigd en deze na een week weer wordt opgehaald. Aanwonende van het betreffende gedeelte van de straat worden via de Grensstreek geïnformeerd en kunnen dan daarop reageren.

Doel hiervan is duidelijkheid te krijgen of daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de afspraken en of men hierover tevreden is.

b.        Veilige schoolomgeving Kerkstraat

De DRG is teleurgesteld in de verdere uitwerking van de afgesproken en toegezegde maatregelen. Nu meer dan 6 maanden na afspraak is het niet mogelijk gebleken om de beloofde draaiarmen bij de Gerardusschool te plaatsen. Ook is de aanpassing van de 30 km zone, met rechts voor links nog niet doorgevoerd.

c. Afsluiting Spoorbaanstraat

Er is een gesprek gepland voor maandag 26 nov met beide partijen, de verkeerskundige en de DRG.

d.  “Jij maakt de Buurt” Glanerbrug:

In januari zal er een evaluatie over 2012 en de begroting 2013 met de DRG doorgesproken worden en op de openbare vergadering van februari 2013 ter toetsing aan de bewoners worden voorgelegd.

e. Wijkbeheerplan “het Bentveld”:

De DRG wacht nog steeds op het evaluatieverslag van het project wijkbeheerplan “Bentveld” en heeft hun ongenoegen hierover uitgesproken bij de stadsdeelmanager Oost. De evaluatie van de diverse pilots zal maandag as met de DRG worden doorgesproken.

Er hebben inmiddels vervolg overleggen plaatsgevonden met de Gentiaanstraat en de Wollegrasstraat. Besproken is wat de wensen van de aanwonende zijn en wat er gezamenlijk met de aanwonende mogelijk is. Het betrof hier open gesprekken waarmee alle partijen denken in de toekomst verder te kunnen.

In de komende jaar zal er voor alle wijken een Wijkbeheerplan gemaakt moeten worden

7.  Onderhoud groenvoorziening Redemptoristenpark (hoe houden we gezamenlijk het Redemptoristenpark in een goede staat met de daarbij behorende mooie uitstraling.)

Zoals een ieder heeft kunnen zien zijn er eind oktober. i.o.v. waterschap Overijsel werkzaamheden verricht aan de omloop van de beek. De omloop is uitgediept en een nieuwe vijver is aangelegd. Tevens is gelijktijdig de grond evenredig verdeeld en is de verbetering van het park duidelijk zichtbaar.

8. Buurtcomités: Geen directe vertegenwoordigers van de buurtcomités aanwezig.

Vz DRG vraagt nogmaals namens alle buurten hoe het na 1 januari 2013 verder gaat nu landelijk ingevoerd wordt dat men Nederlands ingezetene moet zijn om soft drugs in Nederland te mogen kopen. Th. de Boer spreekt zijn bezorgdheid uit namens alle Glanerbruggers en vreest dat de illegale handel zal toenemen wat meer overlast tot gevolg zal hebben. De uitwerking kan zijn dat er meer politie inzet vereist wordt, de onveiligheid, het onveiligheids gevoel in het dorp toeneemt.

De DRG wil weten hoe de politie en de stadsdeelcommissie Oost hier tegenover staat.

9.  Bestuurlijke mededelingen:

a.   Stadsdeelmanagement: nvt

b.  Stadsdeelbeheer: Op dit moment wordt er gewerkt aan dat gedeelte van de Schipholtstraat aan de achterzijde van de speeltuin. Het betreft herbestrating en zal in twee gedeeltes worden uitgevoerd.

Op de Kerkstraat zijn reparaties van het trottoir uitgevoerd.

Het kruispunt Bultsweg zal tussen 27 en 29 november uitgevoerd worden.

De toegang naar het Bultserve/parkeerplaats wordt verbeterd.

Speeltuin krijgt groot onderhoud.

Boomfeestdagen worden weer opgestart voor het jaar 2013

c.   Politie: nvt

d.  Politiek: nvt

10.  Sluiting: Voorzitter sluit de vergadering om 21.20 en dankt een ieder voor de inbreng.