Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 24 februari 2011

1. Opening:

Plv voorzitter W. Scheggeman heet eenieder welkom en deelt mede dat de voorzitter Th. de Boer verhinderd is.

2. Vaststellen agenda:
Er worden geen nieuwe agenda punten ingebracht.

3. Mededelingen:
a. Er hebben zich drie nieuwe buurtcontactpersonen aangemeld. Henriëtte Schuite, Gagelstraat, Annemiek Kamping Dr. Stamstraat en Annelies Post, Fugastraat. Bij onderwerpen of actualiteiten in hun buurt en aangaande hun buurt ondersteunen zij de Dorpsraad.
b. In de week van 24 maart zullen er weer 7 scholen uit Glanerbrug/Eschmarke en twee scholen uit Gronau/Epe, met een tezamen 320 kinderen deelnemen aan de Boomfeestdagen 2011. Met behulp van o.a. Euregio wordt het ook dit jaar weer georganiseerd door stadsdeelbeheer Oost en de Dorpsraad Glanerbrug.

4. Vaststellen notulen:
De notulen van 25 november 2010 worden goedgekeurd en de notulist wordt hiervoor bedankt.

5. Rondvraag:
a. Er is een melding gedaan in huis aan huis, voor het inkorten van een aantal bomen aan de Vespuccisstraat 5. Het blijkt hier, volgens inspreker, te gaan om bomen die langs het spoor staan en onder beheer van pro rail zijn. Inspreker heeft navraag gedaan en kreeg als antwoord dat het allemaal mag en als pro rail ze wil kappen daar ook geen vergunning voor nodig is. Raimons Senger doet navraag en geeft inspreker terugkoppeling.
b. Ria Flowers vraagt hoe lang het verkeersbesluit Kerkstraat duurt. Antwoord: ongeveer 3 maanden.
c. De heer Voogsgeerd geeft aan dat wederom automobilisten het hem als fietser onmogelijk gemaakt hebben daar veilig te fietsen. Deze keer was het een Duitse auto en werd hij door de vrouw achter het stuur toegeschreeuwd aan de kant te gaan. Kunnen er niet borden komen met “Fietsers, auto te gast”. Antwoord is nee. Dit is niet mogelijk, omdat de auto’s op de Gronausestraat daar niet te gast zijn.
d. M. Elties vraagt wanneer de werkzaamheden aan de Gronausestraat verder gaan. Antwoord: zo snel mogelijk nadat de werkzaamheden aan de Ouverturestraat zijn voltooid. Het afsluiten van twee doorgaande en druk bereden hoofdwegen wordt niet gedaan.
e. Er wordt gevraagd als men het wijkblad “de Grensstreek” niet ontvangt hier meteen melding van te doen. Er wordt voor bezorging genoeg betaald.


6. Lopende zaken:
a. Jongerenonderkomen “De Hut“. De aanvang vindt enkele maanden later plaats. Dit i.v.m. de verandering van bestemming op de nieuwe plek. Deze laat men gelijk lopen met de nieuwe bestemmingsplannen van geheel Glanerbrug. (is de snelste manier) Verder geen veranderingen.
b. Wijkschouw. In 2011 worden er wel weer wijkschouwen gehouden. Nog niet bekend is wanneer, omdat op dit moment zoveel activiteiten van diverse gemeentelijke instanties langs elkaar lopen. Mensen vertellen nu eenmaal niet graag meerdere keren hetzelfde verhaal. Men kan gebreken, veranderingen, tekortkomingen etc. altijd melden bij de DRG via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op het spreekuur iedere maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. In overleg met de DRG zal dan indien gewenst en nodig een bezoek worden gepland. Dit dan, indien noodzakelijk, gezamenlijk met de DRG en de betreffende ambtenaren uit ons stadsdeel.
c. "Samen Naar Buiten" Geen nieuws. Er wordt druk gewerkt aan de voltooiing en afronding. Zodra er nieuws is wordt men geïnformeerd.
d. Ouverturestraat. Er wordt weer druk gewerkt aan de Ouverturestraat. De voltooiing zal afhangen van de weersomstandigheden.
e. Muziekbuurt. (zie agendapunt Onderhoud Groen)
f. Groenonderhoud:
g. Afsluiting Spoorbaanstraat: Bewoners van de Spoorbaanstraat en de BC van het Meijersdorp wachten nog op definitief antwoord. Wel is door de verkeerskundige gemeente Enschede Oost de procedure hiertoe opgestart. Of het ook tot een afsluiting komt is nog niet zeker. Antwoord: het is wachten op afronding van het verkeersbesluit, daarna zal zoals het er nu uitziet de straat worden afgesloten voor doorgaand verkeer.

7. Buurtautonomie/Wijkbeheerplan “het Bentveld”:
Vanuit de gemeente is het gebied “Bentveld”aangewezen als een gebied waar men gaat bekijken hoe of men samen met de bewoners buurtautonomie/wijkbeheerplan kan introduceren. Doel is om samen met en met medewerking van buurt/wijk bewoners te kijken hoe of men de leefomgeving in het gebied kan verbeteren. Hierbij wordt dan gedacht om b.v. het beheer, toezicht en onderhoud van kleine deelprojecten (die door de bewoners worden voorgesteld) bij de burgers te leggen.
Er bestaat nog enige onduidelijkheid over wat de gemeente precies nastreeft en er komt hieromtrent nog een terugkoppeling naar de DRG. Er volgen ook nog diverse info avonden voordat men met vastlegging en uitvoering begint.

8. Groenonderhoud Glanerbrug:
Het stadsdeel heeft aangegeven welke gebieden aangepakt worden. Voor overige gebieden of projecten kan men een buurtinitiatief indienen. Bezuinigingen hebben nu eenmaal tot gevolg dat men ook de burgers nodig heeft om het netjes te houden.

9. Verkeersproblematiek Kerkstraat:
De verkeersproblematiek Kerkstraat bij de basisschool in Gerardusschool . Voldoet dit nu wel of niet aan de eisen die gesteld zijn voor een 30 km zone en vindt men het wel werkelijk zo gevaarlijk. Wethouder als ook verkeerskundige zijn van mening dat het voldoet aan de eisengesteld aan een 30 km zone. Er wordt toegezegd met een schriftelijk antwoord te komen i.o.m. verkeersadviseur van de politie Twente. Men verwacht dat de automobilisten zich houden aan de voorschriften en dat bij afname van het vrachtverkeer het nog beter wordt. Raimond Senger neemt contact op met de stadsdeel manager voor het antwoord op de verzonden brieven.

10. Renovatie oostelijk gedeelte van de Bultsweg:
Er is op 21 februari een terugkoppeling geweest van de voorstellen en ideeën die de bewoners in december hebben aangegeven. Extra parkeervoorzieningen zijn in het midden van de straat moeilijk te creëren. Op de uiteinde wel maar er wordt bij de direct aanwonende gevraagd of er wel behoefte is om daar parkeerplaatsen erbij te maken. Bij extra parkeerplaatsen bij de school aan de Bultsweg is toegezegd dat wordt gekeken of het verkeerskundig veilig genoeg blijft i.v.m. het ook smaller worden van de straat.

11. Ontsluiting van de zuidwijken en Glanerbrug:
Uit alle delen en gelederen waren er mensen aanwezig. Aangegeven werd dat er zich problemen met het verkeer voordoen al vanaf de afslag N35, bij Schukkinkweg, Rotonde, kruispunt Gronausestraat Oostweg en door de toenemende verkeersdrukte in het Euregio bedrijventerrein.
Vanaf Glanerbrug ontstaat er al file bij de “Heidevlinder” en vervolgens bij het kruispunt Eschmarke en de scholen en daarna ontstaat er filevorming tot aan het kruispunt Oostweg - Gronausestraat.
Voor een extra ontsluiting kwamen de meeste op een extra af/oprit van de N35. Ook werden er vraagtekens bij het onderzoek team gezet of de rotonde op de Oostweg wel al het verkeer aan kan.
Alle ingediende ideeën worden bekeken en er komt een terugkoppeling vanuit het stadsdeel Oost.

12. Herinrichting Bultserve:
Alle belanghebbende zijn met elkaar in gesprek over herinrichting Bultserve, waaronder uitbreiding van de sportieve en sociale mogelijkheden en het behoud van de verenigingen en mogelijkheden die er nu zijn. Er is een eindverslag van de gemeente binnen maar deze dient eerst met de betrokkenen besproken te worden. Wel is duidelijk dat de gemeente er geen heil en noodzaak in ziet om veel aan te passen of te veranderen.
Niet duidelijk is waarom de sociale aspecten die door de DRG en overige betrokkenen zijn aangegeven niet beantwoord. Hierdoor ontstaat het beeld dat de sociale aspecten niet hebben meegewogen in de eindconclusie.
Er is een toonzetting in het verslag dat het alles niet mogelijk is doordat de gemeente geen geld en mogelijkheden heeft. Er wordt voorbij gegaan aan het doel (de opzet) van de quick scan. Het gaat er niet om of het betaalbaar is, maar waar de mogelijkheden, wensen, uitbreiding, samenwerking voor op de korte en langere termijn liggen. Dit zou door middel van een quick scan duidelijk moeten worden. Pas daarna met alle partijen besproken waarvoor men op korte of op langere termijn voor gaat kiezen. Eveneens wordt dan besproken wat ineens of wat in gedeeltes of wellicht helemaal niet uitgevoerd gaat worden.
Maandag 28 februari 2011 wordt het besproken met alle betrokkenen. Alle voorzitters hebben de mogelijk het document wel of niet te ondertekenen. Bij ondertekening gaat de stadsdeelcommissie ervan uit dat het naar tevredenheid is van een ieder en dus akkoord is.

13. Verkeersveiligheid:
a. Verkeersplatform. Geen nieuws
b. Algemeen Geen nieuws

14. Bestuurlijke mededelingen:
a. Stadsdeelmanagement
b. Stadsdeelbeheer Raimond Senger Geen bijzonderheden
c. Politie:
d. Politiek: Vertegenwoordiger van het CDA, Patrick Welman aanwezig. Van andere politieke partijen niemand aanwezig tijdens de vergadering in Glanerbrug.

15. Sluiting:
Voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.