Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 28 april 2011

Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Dorpshuis aan de Kerkstraat

 

1. Opening: Voorzitter heet eenieder van harte welkom.

 

2. Vaststellen agenda: er worden geen nieuwe agenda punten ingebracht.

 

 

3. Mededelingen: Christiaan Habing, stadsdeelmanagement, deelt mede dat Glanerbrug niet meer onder zijn werkgebied valt en dat het wordt overgenomen en voortgezet door A. Volbers. Vz.bedankt Christiaan voor zijn inzet voor het dorp Glanerbrug en de goede samenwerking met de dorpsraad en de inwoners en wenst Christiaan succes in zijn nieuwe werkgebied.

 

 

4. Vaststellen notulen: De notulen van 24 februari 2011 worden goedgekeurd en de notulist wordt hiervoor bedankt.

 

 

5. Rondvraag.

 

Kan er wat gedaan worden aan de hangjongeren in het Ariënspark en bij het speeltuintje in de Bentstraat. De huidige situatie komt het veiligheidsgevoel niet ten goede.

 

Actie: De wijkagent wordt hiervan in kennis gesteld en deze zal bekijken wat er mogelijk is v.w.b. toezicht en controle vanuit de politie. De DRG verzoekt het stadsdeelmanagement, C. Habing, en Alifa, te bezien of de inzet van jongerenwerkers tot de mogelijkheden behoort.

 

 

H.D. vraagt of er bij de Growshop aan de Kerkstraat ongeoorloofde dingen gebeuren. Er zijn 2 voorvallen geweest waarbij politie betrokken was. Het pand van de Growshop valt onder detailhandel, maar t.a.v. Growshops zijn er toezeggingen gedaan en is er een beleid vastgesteld. Vraag, wat is op dit moment het beleid voor deze Growshop t.a.v. het nabij gelegen park en de Gerardusschool en wordt hieraan gevolg gegeven.

 

Actie: F. Landman, stadsdeelbeheer, neemt dit mee en zorgt voor de beantwoording.

 

 

J.S. geeft aan de naam “Winkelboulevard” bij binnenrijden Glanerbrug niet passend te vinden. Hij had liever gezien dat er gekozen wordt uit door de inwoners ingediende benamingen.

 

Antwoord stadsdeelbeheer F Landman; Indien na verloop van tijd mag blijken dat hier veel animo en draagvlak voor is kan men dan nog overwegen de benaming te wijzigen.

 

 

DRG geeft aan dat er voor de boom die is omgereden bij het AVIA tankstation geen nieuwe geplant hoeft te worden dit i.v.m. de mogelijk voor het keren van voertuigen die vanaf het tankstation komen.

 

Actie:stadsdeelbeheer Raimond Senger; Er wordt geen nieuwe boom gepland.

 

 

Er wordt gevraagd of er iets te doen is tegen de fietsen die geplaatst staan nabij de zonnestudio aan de Gronausestraat. Deze belemmeren de doorgang.

 

Actie: De DRG Verzoekt de aanwezige om dit, indien zij er last of hinder van hebben, te melden bij de eigenaar. Deze zal dan meteen actie ondernemen, zoals ook andere meldingen adequaat en correct door hem zijn afgehandeld.

 

 

6. Lopende zaken,

 

a. Jongerenonderkomen “De Hut“. De aanvang vindt enkele maanden later plaats. Dit i.v.m. de verandering van bestemming op de nieuwe plek. Deze laat men gelijk lopen met de nieuwe bestemmingsplannen van geheel Glanerbrug. (is de snelste manier). Jongeren en aanwonende kunnen zich vinden in het ontwerp.

 

J. Geerdink en M. Weustink worden ingezet voor sportactiverende werkzaamheden en activiteiten.

 

 

b. "Samen Naar Buiten". Is weer opgepakt en er wordt gewerkt aan een invulling van de openstaande plekken (piramide klimtoestel) en het hondenrenveld naast het zwembad. Navraag bij betrokkenen geeft aan dat invulling de hoogste prioriteit heeft en het geen bezwaar is dat er een ander toestel komt dan oorspronkelijk bedoeld was. Als mocht blijken dat het noodzakelijk is dat de bestrating rondom dit nieuw te plaatsen toestel verwijderd dient te worden is dit acceptabel.

 

Actie: stadsdeelbeheer; A. Ordelmans zoekt een piramide klimtoestel uit en gaat deze aanvragen

 

 

c. Ouverturestraat. Werkzaamheden zijn beëindigd en het is aan het stadsdeel om een eindinspectie en controle te houden. De DRG geeft aan dat de hoogte van de drempels in deze straat wel heel erg verschillen van elkaar. Ter hoogte van de school is de drempel zeer laag en bewoners en school klagen nu al dat er weer harder gereden wordt dan voorheen. Dit is al eerder gemeld bij P. te Velde.

 

Actie: F. Landman neemt dit mee, doet navraag en geeft terugkoppeling.

 

Aanwezige geeft aan dat onder het wegdek de drainage weggehaald of aangepast. Wat is de invloed en uitwerking hiervan voor de aanwonende van deze straat.

 

Actie: F. Landman neemt dit mee, doet navraag en geeft terugkoppeling.

 

 

d. Groenonderhoud. DRG geeft aan dat er een verbetering heeft plaatsgevonden betreffende het groenonderhoud. Het blijft een aandachtspunt maar we zijn gezamenlijk op de goede weg.

 

Actie: Afhankelijk van het weer kan men bij de volgende openbare vergadering beoordelen hoe we er voor staan.

 

 

e. Afsluiting Spoorbaanstraat. Aanwonende van deze straat vragen of er al meer duidelijkheid is omtrent de voortgang van de te doorlopen procedure.

 

Actie: DRG zal de verkeerskundige P. te Velde vragen duidelijkheid te geven.

 

 

f. ACWO overleg.

 

R.S. geeft aan dat er in het volgende ACWO overleg wordt gesproken over het wijkbudget Oost, de wijk en dorpsbudgetten met als doel de aanwezige kennis met elkaar te delen en helder te krijgen, welke budgetten er zijn en over welke budgetten er gesproken wordt.

 

 

g. Wijkbeheerplan “het Bentveld”. Vanuit de gemeente is het gebied “Bentveld”aangewezen als een gebied waar men gaat bekijken hoe of men samen met de bewoners een wijkbeheerplan voor de komende vier jaar kan introduceren. Doel is om samen met en met medewerking van buurt/wijk bewoners te kijken hoe of men de leefomgeving in het gebied kan verbeteren. Hierbij wordt dan gedacht om b.v. het beheer, toezicht en onderhoud van kleine deelprojecten (die door de bewoners worden voorgesteld) bij de burgers te leggen (een vorm van buurtautonomie).

 

De eerste rondgang ter verduidelijking van wat de bedoeling is en een eerste kennismaking met de buurtbewoners zal plaatsvinden met de koffiekar op 10 mei 2011 a.s. vanaf 18.30 uur. Vervolgens zullen er schouwen in de wijk gehouden worden op 19 mei en op donderdag 26 mei 2011 en hierbij zal dan aanwezig zijn, DRG, stadsdeelmanagement en beheer vertegenwoordigers, Alifa, wijkagent, woningcorporatie en vertegenwoordiger van het Cibor project bureau.

 

 

h. Verkeersproblematiek Kerkstraat. Op dit moment is de afspraak dat na plaatsing van de borden dat men na 1 jaar gaat evalueren wat het effect is en of er nog meer aangepast moet worden.

 

 

i. Renovatie oostelijk gedeelte van de Bultsweg. Er is besproken met de aanwonende wat of hun wensen zijn. Het ontwerp wordt verder uitgewerkt en mogelijk aangepast. V.w.b. de planning zijn er geen veranderingen medegedeeld.

 

 

j. Ontsluiting van de zuidwijken en Glanerbrug. Zie bijlage brief standpunt Dorpsraad. Op 14 juni zal voor een ieder die daar belangstelling voor heeft de eindpresentatie plaatsvinden in het stadsdeelcentrum Oost. Deze presentatie en conclusies zullen dan daarna aan de raad gepresenteerd worden.

 

 

k. Herinrichting Bultserve. De samengestelde quickscan wordt breed gedragen en staat wederom op de agenda van de stadsdeelcommissie Oost. Financieel is er overeenstemming bereikt en de dorpsbijdrage uit de extra wijkbudgetten kan, indien wenselijk, verdeeld worden over drie jaren.

 

Alle instantie geven aan de samenwerking en overleg te willen behouden en daar waar mogelijk uit te breiden, met als inzet de uitwerking van de scan.

 

 

7. Verkeersveiligheid:

 

a, Aanwezigen vragen of er op de Ouverturestraat borden kunnen worden geplaatst met b.v. de tekst “rechts voor links”. Er is nog steeds onduidelijkheid hierover ondanks dat er voor het hele dorp rechts voor links geldt.

 

b. Algemeen Geen nieuws

 

 

8. Bestuurlijke mededelingen:

 

a. Stadsdeelmanagement, Christiaan Habing bedankt de DRG en de inwoners van Glanerbrug voor hun ondersteuning en samenwerking gedurende de laatste 2½ jaar. In zijn eerste jaren bij de gemeente Enschede kreeg hij Glanerbrug toebedeeld en alles wat hij daar beleefd en meegemaakt heeft was ook voor hem een leerproces, daarvoor dankt hij een ieder. Hij wenst zijn opvolgster een evenzo succesvolle periode, samen met de DRG en de inwoners van Glanerbrug.

 

Stadsdeelbeheer Geen bijzonderheden

 

b. Politie: Antwoord op een vraag van de aanwezige, “ja men mag over de middenberm van de Gronausestraat rijden en zelfs over de hele lengte van de straat keren met gebruikmaking van de middenberm”.

 

c. Politiek: Geen vertegenwoordiger aanwezig

 

 

9. Sluiting: Voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.