Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 23 juni 2011

Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Dorpshuis aan de Kerkstraat

 

1. Opening. Vz opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, bericht van verhindering voor dhr. Klatt, dhr. Roskam. Vz memoreert de inbreng van Henk en vraagt om een ogenblik stilte in nagedachtenis aan Henk.

 

2. Vaststellen agenda. Er worden geen nieuwe agendapunten ingebracht en hiermee is de agenda vastgesteld

 

3. Mededelingen. Vz vraagt een ogenblik van stilte ivm met het overlijden van een actieve deelnemer dhr. H. van Schijndel.

 

Dhr. Smit bedankt DRG voor het feit dat er even bij het overlijden van Henk wordt stilgestaan.

 

 

De leden van de DRG zijn de afgelopen tijd zeer actief geweest, zoals voorlichting over de nieuwe zuivering aan het Bultserve, voorlichting over Bruggerbosch, voorlichting m.b.t. de detailshandelstructuurvisie, deelname aan een discussieavond over nieuwe wijkbudgetten, overleg over het ontwikkelingsplan Glanerbrug.

 

Komende dagen nog overleg met Domijn en een overleg met de gemeente over het nieuwe bestemmingsplan voor Glanerbrug, als ook over de nieuwe gemeentelijke Woonvisie en een evaluatie aanpak Ontdekkingreizigersbuurt

 

Renate laat weten dat op 7 juli a.s. de woonvisie van de gemeente is. Belangstellende kunnen zich bij haar of Theo aanmelden.

 

Het bestemmingsplan voor Glanerbrug is uit. Hierin zal, indien gewenst/noodzakelijk, hulp worden geboden door de gemeente. En er wordt een informatieavond georganiseerd waarbij eenieder zijn inbreng kan geven.

 

 

4. Vaststellen notulen. De notulen van 28 april 2011 worden met dank aan de notulist aangenomen.

 

 

5. Rondvraag.

 

Er zijn vragen voor de rondvraag

 

 

6. Lopende zaken:

 

a. Algemeen terugblik. Afsluiting werkzaamheden Gronausestraat, alle aanwezigen zijn het er over eens, dat de werking van de fiets suggestiestrook duidelijk merkbaar is. Zelfs Dhr. Voogsgeerd is hier positief over te spreken!

 

R.Senger wil contact opnemen met de wijkagent, om hem te vragen, de jeugd te informeren betreffende het gebruik maken van de fietssuggestiestrook(met name groep 8 van de basisschool tenslotte zijn zij de zeer toekomstige gebruikers van deze strook op weg naar het voortgezet onderwijs)

 

Er wordt een Informatieavond voor D.Hartogstraat en JLMairestraat georganiseerd

 

 

Vooroverleg herinrichtingSchipholtstraat heeft plaatsgevonden en er zal een informatieavond georganiseerd worden.

 

 

b. Jongerenonderkomen “De Hut“. Akkoord aangaande de invulling plaats etc. is bereikt zodra het bestemmingsplan Glanerbrug door de procedures is zal er een begin gemaakt worden met de uitvoering

 

 

c. "Samen Naar Buiten". Hier wordt nog een speeltoestel geplaatst en zal er een hondenrenveld bij de Brug gerealiseerd worden, dan kunnen we dit traject ook afsluiten

 

 

d. Ouverturestraat/Dr. Stamstraat. Dr. Stamstraat is al op 1 juni door de bewoners feestelijk heropend, de Ouverturestraat is ook gereed, v.w.b. de groenvoorziening is de uitvoering nog niet voltooid, en is de overname door stadsdeelbeheer nog niet gedaan(ivm diverse klachten)

 

 

e. Groenonderhoud. Stadsdeelbeheer is met man en macht bezig om het openbaar groen naar een beter niveau te brengen en daar waar dit verwilderd is drastisch te snoeien, onze complimenten voor de huidige aanpak

 

Waarom wordt de Spoorsloot aan 1 zijde gemaaid (kant spoorlijn) terwijl de ander kant (zijde appartementen voormalig Stockman) niet. Hier staat het gras en onkruid halve meter hoog. R. Senger neemt dit mee.

 

 

f. Afsluiting Spoorbaanstraat. Is al in procedure, nog de bezwaarprocedure afwachten en dan er tot uitvoering worden overgegaan.

 

 

g. Wijkbeheerplan “het Bentveld”. Afgelopen weken hebben vele inwoners, de DRG en gemeente veel inzet gedaan om het wijkbeheerplan Bentveld handen en voeten te geven, ook de afsluitende avond n het Meijershoes was een succes, nu nog naar een goede invulling van de gedane voorstellen.

 

 

h. Renovatie oostelijk gedeelte van de Bultsweg. Er is een begin gemaakt met de aanleg van het hoofdriool, hierna komen de nutsbedrijven aan de beurt en als dat gerealiseerd is wordt de straat zelf aangepakt

 

Mensen informeren en motiveren te melden als er een put dicht zit. R. Senger geeft aan, dat al deze meldingen (alle meldingen betreffende openbare ruimtes) gemeld kunnen worden bij telf. Nr. 4817600

 

 

i. Ontsluiting van de zuidwijken en Glanerbrug. De stadsdeelcommissie Oost heeft de probleemanalyse onderschreven en zal op de korte termijn moeite doen(geld vinden) om de problemen op de Gronausestraat aan te pakken, en op de langere termijn ook de aangeboden oplossing voor een tweede ontsluiting bespreekbaar te maken

 

Politici waren te laat in bezit gekomen van betreffende stukken, waardoor deze niet/slecht geïnformeerd waren. Dit is zeer teleurstellend voor alle vrijwilligers, welke veel tijd en moeite hebben gestoken in dit plan.

 

 

j. Herinrichting Bultserve. De herinrichting Bultserve verloopt voorspoedig en zal binnen de afgesproken termijnen gerealiseerd worden
Het vervolgen van de vorderingen op het Bultserve kunnen gevolgd worden op
www.vvglanerbrug.nl

 

Indien de plannen bij Norit lopen zoals gepland, zullen er veel bezoekers voor Norit’s plannen vanuit het buitenland komen. Dit zet Glanerbrug anderszins op de kaart. Derhalve nu des te mooier dat verbetering van het Bultserve gerealiseerd wordt.

 

 

7. Buurtcomités:

n.v.t

 

8. Verkeersveiligheid.

 

a. VPG. N.v.t.

 

b. Algemeen. Ria Agten vraagt, of er al bezwaren zijn ontvangen betreffende de borden? Peter te Velde zou de DRG hierover informeren. Maar deze info is op moment van vergadering niet bekend.

 

W. Scheggetman vraagt, wanneer er een begin gaat worden gemaakt met de herinrichting van de Schipholtstraat. T. de Boer laat weten, dat het begin er is, de planning hiervoor is nog in 2011.

 

J. Smit wil weten, wanneer rechts voor links ingaat bij de Nw.Frieslandstraat. Dit is al ingegaan, maar heeft zijn gewenning nodig.

 

 

9. Bestuurlijke mededelingen:

 

a. Stadsdeelmanagement: n.a.w.

 

b. Stadsdeelbeheer: 29 juni, 19 uur wijkschouw Eco Zone.

 

c. Politie/Wijkagent: n.v.t.

 

d. Politiek: n.v.t.

 

10. Sluiting: Gevraagd wordt, of de agendapunten van de openbare vergadering van de DRG niet in de Grensstreek vermeld kunnen worden? Dit zou het misschien aantrekkelijker maken, om mensen te motiveren, de openbare DRG vergaderingen bij te wonen.

 

T. de Boer stelt nog de vraag, hoe de inrichting zou moeten verlopen, betreffende het wijkbudget? Voorstel wordt gedaan, om oproep te plaatsen in de Grensstreek om geïnteresseerden aan te trekken. Tevens geeft men aan, de wijken/buurten aan te schrijven.

 

Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.45 uur.