Openbare Openbare Dorpsraadvergadering 22 september 2011

Aanvang : 20.00 uur

 

Plaats : Dorpshuis aan de Kerkstraat

 

Aanwezig

 

Dorpsraad; Th. De Boer (vz), B Klatt (notulist), Th. Noordman, R. Spek, JW Tierates, C. Roskam, W Scheggetman. R. Spek, H. Schuit.

 

Stadsdeelmanagement;

 

Stadsdeelbeheer; R. Senger

 

Grensstreek; J. Smit

 

Wijkagent; W. Bossink

 

 

 

Notulen openbare dorpsraadvergadering 22 september 2011

 

 

1. Opening: Voorzitter. Th. de Boer heet een ieder welkom.

 

 

2. Vaststellen agenda: er worden geen nieuwe agenda punten ingebracht.

 

 

3. Mededelingen: De DRG is gevraagd om een visie te schrijven voor het gebied, Bultserve en Redemptoristenpark. Deze visie moet eerst geschreven worden, daarna beoordeeld worden en dan moet er nog geld voor vrij gemaakt worden. Door een inwoner van Glanerbrug is al een voorstel gedaan aangaande het braakliggende terrein naast het station. Deze en andere voorstellen of ideeën zullen in de nog op te stellen visie worden verwerkt. De verwachting is dat het voor de zomer van 2012 tot een besluit zal komen.

 

 

Er is bij de DRG een aanvraag binnengekomen voor het plaatsen van twee bankjes in de Marco Polostraat. Dit valt mogelijk onder de wijkbudgetten Glanerbrug. (zie agendapunt wijkbudgetten)

 

 

Er zijn informatieavonden geweest voor aanwonende van J. Lamairestraat/Dirk Hartogstraat, en voor aanwonende Schipholtstraat, Verdere wijzigingen of toevoegingen voor de renovatie van deze straten zullen vanuit de gemeente met betrokkene worden gecommuniceerd.

 

 

Op 23 september 2011 zal de opening van de nieuwe fysio praktijkruimte aan de Schoolstraat plaatsvinden. De fysiotherapeuten verzoeken de gasten geen cadeaus of bloemen mee te brengen maar een geldelijke gift voor een goed doel. Zij hebben de DRG verzocht een goed doel aan te geven. De DRG heeft het project Samen naar Buiten aangemeld met mogelijkheden voor het nieuwe hondenrenveld of een mogelijkheid voor het plaatsen van een volleynet met toebehoren.DRG zal bij de opening namens de DRG aanwezig zijn.

 

 

Dinsdag 27 september vergadert het stadsdeel Oost. Op de agenda staat o.a. de Action winkel Glanerbrug. Een ieder is uitgenodigd voor de vergadering en krijgt de gelegenheid zijn mening of standpunt te verwoorden.

 

 

Oasis Game Glanerbrug Zuid. De wijk van je dromen

 

Van 1 t/m 9 oktober wordt de Oasis Game gespeeld in Glanerbrug Zuid en start in de ontdekkingsreizigerbuurt. Een spel dat in twee weekenden gespeeld wordt om met iedereen die in deze wijk woont een gezamenlijke droom voor de buurt te realiseren. Zie je graag dat de buurt verbeterd, heb je zelf ideeën en wil je graag meespelen, mee ontwerpen en zelf de handen uit de mouwen te steken?

 

Tijdens een Oasis Game gaan een groep bewoners, samen met vrijwilligers en lokale instanties onder leiding van het Oasis team op een interactieve manier aan de slag om een grote verandering te weeg te brengen in de buurt. De Oasis Game komt uit Brazilië en is daar al meer dan 100 keer gespeeld en wordt sinds 2010 ook in Nederland uitgevoerd. Jij kunt dus direct bijdragen aan verandering in Glanerburg-Zuid door mee te doen aan de Oasis Game op de volgende data:

 

Zaterdag 1 oktober: Buurt in beweging

 

Zondag 2 oktober: Samen een droom bouwen

 

Zondag 9 oktober: Samen aan de slag

 

 

De Oasis Game vindt plaats vanuit jongerencentrum de Hut. Meespelen, betekent dat je de buurt in gaat om buren mee te laten werken aan een betere buurt. Probeer alle twee de weekenden aanwezig te zijn.

 

Het unieke van de Oasis game is dat mensen ook ideeën of voorstellen kunnen doen voor een buurt waar men zelf niet woon, dus iedereen die wil kan mee doen.

 

 

Domijn maakt een woonvisie voor de komende 10 a 15 jaar. Daarin wordt verwoord welke soorten woningen er komen of terug komen. Er wordt dus een overall view van Glanerbrug samengesteld.

 

 

Ouderen van het Ariëns zorgpallet maken zich zorgen over wat er met de daar aanwezige beelden gaat gebeuren. Antw: Voor zover bekend komen deze terug in het nieuwe complex. Ook het waterpallet komt terug eveneens als de bel van de kapel.

 

 

De Dorpsraad Glanerbrug participeert in de Keurmerk Veilig Ondernemen. Diverse ondernemers nemen hier ook aan deel met o.a. als doel het voorkomen van problemen personeel en klanten.

 

 

4. Vaststellen notulen:

De notulen van 23 juni 2011 worden goedgekeurd en de notulist wordt hiervoor bedankt.

 

 

5. Rondvraag.

 

De Hr. Klatt vraagt n.a.v. het voorval aan de Gagelstraat, of het juist is dat woningen op naam van de makelaar kunnen blijven staan en via via toch verhuurd worden aan derden. Deze derden staan dan niet ingeschreven onder hun naam en kunnen het post of woon adres gewoon gebruiken. Als dit zo is dan is bij de gemeente Enschede niet altijd bekend wie waar woont met alle praktijken die dan volgen. Antwoord: …………………..

 

 

De Hr. Klatt geeft aan dat het wegdek van de James Ross straat wel heel slecht is en er diverse grote kuilen in zitten die gevaarlijk zijn voor de weggebruikers. Wanneer wordt hier iets aan gedaan.

 

 

Waarom worden straat renovatiewerkzaamheden niet beter met alle partijen (gemeente, gas, water en licht) doorgesproken en op elkaar afgestemd. (kosten en tijd besparing) De huidige werkmethode kost alle partijen veel geld. Hier ligt niet een uitdaging voor ons stadsdeel. De gemeente Enschede moet toch ook bezuinigen!

 

 

De stoep rond de bomen op de hoek van de Schipholtstraat met de ingang zwembad ligt er slecht bij. Iets verder tegenover het gebouw de Dillenburg ontbreekt nog een boom. Kan hier wat aan worden gedaan.

 

 

Er wordt gevraagd of er onder het bord 30 km ook een bord geplaatst kan worden met de tekst “einde parkeren:” Antw: Nee dit is wettelijk niet toegestaan

 

Er wordt gevraagd of er gekeken kan worden naar het oversteekbord bij Ariëns, deze staat achter een boom en is niet goed zichtbaar. Antw”R. Senger Er wordt naar gekeken en indien noodzakelijk wordt er gesnoeid.

 

 

6.Lopende zaken,

 

a. Jongerenonderkomen “De Hut“. Dinsdag 27 september 2011 om 16.00 uur wordt er onder leiding van het stadsdeel Oost een schouw gehouden op het terrein rondom de nieuw te plaatsen “Jeugdhonk”. Belangstellende kunnen hieraan deelnemen. Samen met alle mensen die betrokken zijn met de buurt zoals het zwembad, de scholen, de sporthal, aanwonende en de jeugd is het de bedoeling dat we met elkaar lopend de buitenruimte gaan bekijken en tot wensen komen met betrekking tot fietsenstallingen, groen aankleding, parkeerplaatsen, toegankelijkheid en algemene bereikbaarheid van het terrein.

 

 

b. "Samen Naar Buiten". Het hondenrenveld achter zwembad “de Brug”is gerealiseerd, daarvoor onze dank aan het stadsdeelmanagement en beheer. Er is een nieuw speeltoestel geplaatst op de daarvoor bestemde zandplek. Er is een invulling gekomen gerelateerd aan de financiële mogelijkheden. Een Glanerbrugse sponsor heeft dit mogelijk gemaakt. Hiervoor onze dank.

 

Er wordt nog wel gekeken of er meer en nieuwe vuilnisbakken geplaatst moeten worden.

 

 

c. Ouverturestraat. Werkzaamheden zijn beëindigd en het is aan het stadsdeel om een eindinspectie en controle te houden. Het is de DRG niet helemaal duidelijk aan welke eisen het uitgevoerde werk moet voldoen. De DRG heeft in april 2011 bij het stadsdeelbeheer, stadsdeelmanagement en de afdeling verkeer van de gemeente Enschede gemeld dat de hoogte van de drempels in deze straat wel heel erg verschillen. Ter hoogte van de school is de drempel zeer laag en bewoners en school klagen dat er weer harder gereden wordt dan bij de oude situatie. De DRG heeft tot op heden nog geen terugkoppeling gekregen en zal de stadsdeelmanager hier over aanspreken. R. Senger deelt mede dat de meetresultaten nog niet bekend zijn en men hiervoor navraag bij André Ordelmans moet doen.

 

 

d. Groenonderhoud. Hollen en stil staan lijkt de remedie als men over het onderhoud openbaar groen heeft. De DRG constateert dat niet op alle plekken het basis niveau gehaald en zeker niet behouden wordt. Er zal navraag worden gedaan wat hier de oorzaak van is. Groen onderhoud valt onder regulier onderhoud en kan niet afhankelijk zijn van de wijkbudgetten. Het is een geheel van factoren die hier debet aan zijn, tw. Vakantie, minder personeel, slecht weer. Er is inmiddels in inhaalslag gestart en extra mensen zijn aangesteld.

 

 

Antwoord op in juni gestelde vraag aan R. Senger waarom spoorsloot maar aan 1 kant gemaaid wordt: “het is gedeeltelijk de verantwoording van waterschap en vereniging huiseigenaren.

 

 

Aanwezige geven aan dat de duiker in de Heutinkbeek vol met rommel en rotzooi zit. Antw: dit valt onder waterschap Regge en Dinkel 0546-4412

 

 

e. Gronausestraat. Er is een overleg op 9 september geweest met de DRG en het stadsdeelbeheer H. Heijdens. Hierin heeft de DRG gebreken en tekortkomingen besproken zoals de stenen blokken op de hoeken bij de Schoolstraat, de losliggende tegels bij de zebra en de bushalte, de slecht gelegde witte stenen van de suggestiestrook, de doorgetrokken suggestielijn bij de Dr Stamstraat, de kapotte lantaarnpaal, de zeer slechte staat van de bomen, de bruine plekken in de haag, De DRG heeft het stadsdeel gevraagd om na de uitgevoerde werkzaamheden de eindcontrole beter uit te voeren. Hiermee kunnen extra kosten bespaard worden en reparaties en ergernissen worden beperkt.

 

De DRG kan naar tevredenheid vaststellen dat direct actie is uitgezet om diverse gebreken te verhelpen. Daarvoor onze dank.

 

Er zal navraag gedaan worden waarom de toegezegde fietsnietjes nog niet geplaatst zijn.

 

 

f. Afsluiting Spoorbaanstraat. Aanwonende van deze straat vragen of er al meer duidelijkheid is over de voortgang van de te doorlopen procedure.

 

De communicatie tussen de gemeente en de directe betrokkene verdient geen schoonheidsprijs maar telefonische navraag bij de commissie leert dat de behandeling van het bezwaar (onder voorbehoud) op 18 oktober ingepland is. (met dank aan P. te Velde)

 

 

g. Buurtcomités: Geen bijzonderheden

 

 

7. Wijkbeheerplan "Het Beekveld". De DRG is verzocht een evaluatie te doen van de tot dusvere gevolgde procedure wijkbeheerplan met daarbij inbegrepende ondersteuning vanuit het externe bureau Cyber.

 

Het evaluatieverslag wordt als bijlage A bijgevoegd. De DRG is niet gelukkig met de lange zomerpauze in het traject. Na een goede start en met veel gemotiveerde mensen werkt stilstand niet positief. Veel mensen hebben meegewerkt en zitten vol met energie om, samen met andere buurtbewoners het stadsdeelbeheer Oost en met gebruikmaking van de werkgroep wijkbudgetten, de leefbaarheid en het welzijn in hun wijk of straat te verbeteren.

 

Een ieder is positief en men probeert daar waar mogelijk problemen meteen aan te pakken. Zo zal ook woningcorporatie Domijn zijn bijdrage leveren en begin oktober een gesprek aan gaan met bewoners van de Bentstraat.

 

 

8. Wijkbudgetten Glanerbrug. De DRG stelt voor om de wijkbudgetten te laten beheren en besturen zoals dit ook in Glanerbrug is uitgevoerd bij Buurt in Actie. Drie personen die ook hebben deelgenomen aan BIA hebben zich wederom beschikbaar gesteld en proberen een groep van 10 a 12 vrijwilligers te enthousiasmeren om mee te beslissen en te oordelen over de inzet van de wijkbudgetten. Zij zullen diverse personen hierover aanspreken. Men kan zich ook aanmelden bij de DRG. Er wordt gekeken naar een vertegenwoordiging uit diverse wijken van Glanerbrug.

 

De DRG heeft een boekje samengesteld met kaders en regels aangaande wijkbudgetten Glanerbrug. Dit dient als leidraad voor de verdere werkzaamheden.

 

 

9. Randbebouwing “de Driehoek” (Keppelerdijk, Schipholtstraat, Broekheenseweg). Aan de DRG zijn (pas nadat de aanwonende hierover waren geïnformeerd) tekeningen uit 2010 voor randbebouwing de Driehoek gestuurd. De DRG ziet als randbebouwing alleen die percelen die direct grenzen aan de straten. De bebouwing waarvoor een ingang gecreëerd wordt naar de Schipholtstraat wordt als zodanig niet gezien en geaccepteerd als randbebouwing. De DRG zal een brief sturen waarin deze zienswijze wordt aangegeven.

 

 10. Strooiplan. De DRG verzoekt het stadsdeel Oost al meerdere jaren om de openbare weg bij de OBS Noord mee te nemen in het strooiplan. In het ons toegestuurde plan is dat voor 2011-2012 niet meegenomen. DRG stuurt een brief/mail naar het stadsdeel waarin hierom wordt verzocht. Een mail met de brief kan dan ook naar de OBS Noord worden gestuurd.

 

 

11. Bestemmingsplan Glanerbrug. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn een aantal zienswijze ingediend. Deze zullen door de daarvoor bevoegde afdeling van de gemeente Enschede allemaal bekeken en op de voorgeschreven wijze behandeld worden. De DRG heeft ook een zienswijze ingediend omdat geconstateerd is dat er zonder overleg en zorgvuldige afweging nieuwe huisnummers zijn aangevraagd en verleend. Het gevolg van deze handeling kan o.a. zijn dat men woonadressen creëert waar men vervolgens niet woont en dat bedrijven zich zomaar ergens kunnen vestigen omdat de bestemming die op het pand ligt wordt overgenomen. Bv. voor een nummer 18 en 18a. Het voorliggende nieuwe bestemmingsplan Glanerbrug vereenvoudigd de mogelijkheden en is overzichtelijk. De DRG is van mening dat bij wijzigingen of aanvullingen van het bestemmingsplan Glanerbrug zij geïnformeerd dient te worden en zelfs om advies gevraagd dient te worden.

 

De DRG zal dit kenbaar maken bij de afdeling bestemmingsplannen van de gemeente Enschede.

 

 

12. Verkeersproblematiek Kerkstraat. Aanwonende van de Kerkstraat hebben een viertal dagen in de daguren de kentekens van het vrachtverkeer genoteerd. Meer dan 120 verschillende vrachtvoertuigen werden op de Kerkstraat gesignaleerd. Uiteraard waren er ook meerdere vrachtvoertuigen die in deze dagen meerdere keren op de Kerkstraat gereden hebben. Dus het aantal passeer bewegingen ligt veel hoger dan 120. De lijst is aan de wijkagent en het stadsdeelmanagement stadsdeel Oost overhandigd. Aanwonende willen hiermee aantonen dat de overlast groter is dan men verondersteld en dat hun tellingen hoger uitkomen dan de door de gemeente uitgezette telling.

 

 

13. Verkeersveiligheid: De verkeersouders Gerardusschool zijn druk bezig met de veiligheid op en rond de scholen. Zij zullen gezamenlijk met de scholen op de Eschmarke deelnemen aan een project “veiligheid” onder leiding van stadsdeel Oost

 

 

14. Bestuurlijke mededelingen:

 

a. Stadsdeelmanagement.

 

b. Stadsdeelbeheer. R. Senger deelt mede dat de plek van de ijsbaan uitgebaggerd, met gevolg dat de ijslaag beter wordt en in de toekomst mogelijk multifunctioneel gebruikt kan worden. Dit moet 1 november gereed zijn.

 

c. Politie: Wijkagent deelt mede dat de klachten van Bultserve aangepakt worden en vraagt om verdere voorvallen of klachten te blijven melden.

 

d. Politiek:

 

 

15. Sluiting: Voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage A.

 

Gerichte acties uit zetten waarbij straatbewoners of wijkbewoners betrokken zijn kan de start van buurtautonomie ten goede komen. Actie op korte termijn en communicatie met bewoners, (daar waar wenselijk en mogelijk) uitbreiden. Procesvoortgang en procesbeleving zullen positief moeten bijdragen aan het verdere verloop. De zomerperiode heeft mogelijk een belevingsstilstand veroorzaakt v.w.b. motivatie en medewerking bewoners. Zichtbare en/of merkbare resultaten zijn wenselijk en moeten kenbaar gemaakt worden om het proces positief op gang te houden. Een regelmatige terugkoppeling of vermelding van de stand van zaken, moet structureel worden met de bewoners.

 

Constateringen DRG

 

1. Vooraf was er onduidelijkheid over welke benaming en betekenis er voor gebruikt gaat worden. "Buurtautonomie", Wijkbudgetten Oost”, "Wijkbudgetten bestemd voor de wijk Bentveld", "Wijkbeheerplan Oost", of "Wijkbeheerplan Bentveld". Met als gevolg verwarrende berichtgeving in de Grensstreek over Buurtautonomie. (De DRG had voor aanvang hier al op geattendeerd)

 

2. Het doel van het project "Wijkbeheerplan Bentveld" is duidelijk en in lijn met het gemeentelijk uitgezette beleid.

 

3. Motivatie onder de bewoners werd goed gestimuleerd door flyers, Grensstreek en Tubantia.

 

4. Gebleken is dat de theoretische voorbeelden en mogelijkheden, niet in alle dorpen of wijken standaard uitvoerbaar zijn. Na constatering dat op de voorgestelde werkwijze niet voldoende bewoners bereikt werden heeft men de werkwijze aangepast. (niet de mensen naar het Dorpshuis laten komen maar naar de mensen toe gaan) (de mensen een kleine attentie aanreiken en bij de huisdeur overhandigen) (bewoners zelf aanspreken en uitleg geven) (De DRG had voor aanvang al verzocht hier rekening mee te houden)

 

5. Bij de gebiedsbepaling was niet bij alle bewoners duidelijk waar de grenzen liggen. Door dit misverstand zijn niet alle mogelijke deelnemers (gelijktijdig) van een enquête formulier voorzien. Deze wisten dan ook niet allemaal dat hun gebied/straatgedeelte in het wijkbeheerplan "Bentveld" was opgenomen. (De DRG had voor aanvang hier al op geattendeerd)

 

6. Afgesproken is dat er een lijst wordt samengesteld met alles wat in de enquête en bij de huisbezoeken is ingediend. Alles zou worden beantwoord. Betrokkene zouden antwoord krijgen, ook als dit niet in het wijkbeheerplan zal worden meegenomen. Deze lijst is nog niet samengesteld en aan de wijkbewoners ter inzage gegeven. In de Acties per thema van Cyber is niet alles correct verwoord en benoemd. Mogelijke projecten die doorbloeien naar buurtautonomie zijn niet of nauwelijks benoemd o.a. (Wollegras, Gentiaanstraat)

 

7. Voeg daar waar mogelijk de aangedragen punten samen, link deze duidelijk herkenbaar met alle betrokken instanties, verwoordt de voorgestelde actie en omschrijf het eindresultaat van waar naar toe gewerkt wordt.

 

8. Het gevoel ontstaat dat het om “kleine” niet door de gemeente op te lossen problemen gaat (hondenpoep, groen onderhoudt, parkeerproblemen). De zichtbare en gevoelsmatige meerwaarde van het wijkbeheerplan is niet overtuigend genoeg over gekomen. Het is niet duidelijk genoeg aan welke problemen men gezamenlijk (bewoners en stadsdeel Oost) gaat werken.

 

9. Terugkoppeling naar de bewoners niet optimaal. Stilstand betekend verlies van contact met als gevolg verlies van motivatie en medewerking van de bewoners. Terugkoppeling dient structureel te geschieden, zowel bij goed als slecht nieuws.

 

10. Het gevoel ontstaat dat dit project hoofdzakelijk bedoeld is voor het stadsdeel, om hiermee in beeld te krijgen hoe de komende vier jaar met deze wijk en bewoners om te gaan. "Ontwikkelend beheren" om voor de toekomst een aantrekkelijke wijk te behouden begint bij de inwoners van de wijk. Door elkaar snel en goed te informeren ziet elke discipline de raakvlakken met andere. Door met elkaar In gesprek te blijven over oplossingen ontstaan vernieuwende inzichten.

 

Terugkoppeling op de informatieavond in juni heeft plaatsgevonden.

 

Algemeen bestaat de vraag of Cyber vooraf genoeg geïnformeerd is over de mogelijkheden en wensen betreffende de wijk “Bentveld” Glanerbrug en of meer informatie over de doelstellingen en de opzet het eindresultaat positief zouden hebben beïnvloed.