Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 24 november 2011

Aanvang : 20.00 uur

 

Plaats : Dorpshuis aan de Kerkstraat

 

Aanwezig:

 

Dorpsraad; Th. De Boer (vanaf 21.00 uur), B Klatt (notulist), Th. Nordman, R. Spek, JW Tierates, C. Roskam, W Scheggeman. R. Spek, H. Schuit.

 

Stadsdeelmanagement; A. Volbers (vanaf 21.00 uur)

 

Stadsdeelbeheer; R. Senger

 

Grensstreek; J. Smit

 

Wijkagent; W. Bossink

 

Politiek: N. van de Berg, P. Welman

 

Publiek: ± 80 personen

 

 

1. Opening: Wnd. Voorzitter. W. Scheggetman heet iedereen welkom en deelt mede dat de vz.Th. De Boer en de stadsdeelvertegenwoordiger A. Volbers vanaf 21.00 uur aanwezig zullen zijn.

 

 

2. Vaststellen agenda: er worden geen nieuwe agenda punten ingebracht.

 

 

3. Mededelingen:  

 

Oasis Game Glanerbrug Zuid.

 

Van 1 t/m 9 oktober is de Oasis Game gespeeld in Glanerbrug Zuid. In twee weekenden zijn er door bewoners van de ontdekkingsreizigerbuurt ideeën(dromen) opgehaald, besproken, en uitgewerkt.

 

Het resultaat mag er zijn. Meer kleur en groen in de wijk (bloembakken, straatlantaarn, bankje, opknappen speelplekken en opschonen van de buurt) en een uitbreiding van de sociale contacten onderling in deze buurt.

 

 

Er is een verzoek gekomen van de stadsdeelmanager of  een lid van de commissie wijkbudgetten Glanerbrug in de stadsdeelcommissie(van 13 december) verslag wil doen van de huidige stand van zaken. (Bijvoorbeeld dat er in het kort iets wordt gezegd over de enthousiaste basishouding, of het geworstel van alledag en er een indicatie wordt gegeven wanneer een eerste bestedingsplan(begroting) kan worden verwacht, opdat de commissieleden een reële inkijk krijgen, vanuit de praktijk).

 

 

Er is een opschoondag voor het Bultserve gehouden met alle verenigingen, deze zal op 6 dec. verlengd worden. Ook is het “voorzittersoverleg Bultserve” opgestart, de eerste meeting zal 13 december plaats vinden.

 

 

De DRG heeft op de Kooksessie voorstellen gedaan voor het jaarplan 2012 van het stadsdeel Oost, enkele punten zijn; beschikbaar maken van extra geld voor de Gronausestraat, veiligheid rond de scholen, sociaalplan Ontdekkingsreizigerbuurt, etc.

 

 

Er is een verzoek gekomen van de verkeerskundige van de gemeente of de DRG wil meewerken aan het verhogen van de snelheid op het traject Euregioweg tussen Najaarsweg en Kerkstraat. DRG is van mening dat de huidige snelheid goed is en er niet op gehandhaafd dient te worden.

 

 

De dorpsraad Glanerbrug participeert in de Keurmerk Veilig Ondernemen. Diverse ondernemers nemen hier ook aan deel met o.a. als doel het voorkomen van problemen personeel en klanten.

 

Op maandag 28 november zal er een informatieavond voor alle ondernemers in Glanerbrug georganiseerd worden.

 

 

4. Vaststellen notulen:

De notulen van 22 september 2011 worden goedgekeurd en de notulist wordt hiervoor bedankt.

 

 

5. Rondvraag.

 

  • Wat is de reden dat pas eind 2011, na 1,5 jaar wachten, de stalen buis in de stoep tegenover de Drakensteyn school is verwijderd. Antw: Slechte communicatie stadsdeelbeheer en verantwoordelijke instantie v.w.b. controle op uitvoering van de uitgezette opdracht.

  • Men vraagt zich af of de twee HUP,s bij het project Gronausestraat – Abel Tasmanstraat opgeruimd kunnen worden. Of was het de bedoeling dat het bloembakken moeten worden? Antw: R.Senger; het betreft hier geen HUP’s maar bloembakken die in het voorjaar beplant gaan worden.

  • Waarom werken de slagbomen op de HOV baan nog steeds niet?

  • M. Elties geeft aan dat de Sinterklaasoptocht door Glanerbrug niet vlekkeloos is verlopen. Traditioneel de oude route met eindpunt in het Dorpshuis spreekt niet meer aan en vernieuwing is wenselijk. Op 23 januari 2012 is er een evaluatie waarbij ook wijkagent W.Bossink en dorpsraadlid B. Klatt aanwezig zullen zijn. M. Elties probeert ook daar haar visie te verwoorden.

  • R. Flowers bedankt de dorpsraad voor de ondersteuning bij de actie “flyers Kerkstraat” bestemd voor bedrijven met doorgaand vrachtverkeer in de Kerkstraat.

  • De DRG verzoekt het stadsdeel antwoord te geven op de vraag van de DRG of de drempels ter hoogte van de Drakensteijnschool Ouverturestraat voldoen aan de gestelde eisen. Na bijna een jaar wachten mag men het verzoek als een eis worden gelezen.

  • Vanuit het publiek wordt de vraag gesteld waarom de slagbomen bij de busbaan nog niet werken. Antw: R.Senger er spelen meerdere factoren mee o.a. de printplaat moet worden vervangen. Deze is aangevraagd. Vervolgens wordt een onderhoudsplan opgesteld voor beide slagbomen.

  • Vanuit het publiek wordt de vraag gesteld of de vuilniswagen ontheffing heeft om over de busbaan te rijden. Antw: R.Senger nee deze heeft geen ontheffing.

 

 

6. Lopende zaken,

 

a. Jongerenonderkomen “De Hut“. N.a.v. de schouw van 27 september 2011, is een voorlopige schets ontworpen door de afdeling ontwerp van de gemeente Enschede. Hierbij is rekening gehouden met de op en aanmerking tijdens de schouw.

 

In grote lijnen zijn de besproken punten die tijdens de schouw aan de orde zijn gekomen verwerkt in dit ontwerp. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 

-           inrichting van het pleintje

 

-           de nieuwe parkeerplaatsen en verwijdering van parkeerplekken tussen het jeugdhonk en het Cruijff Court.

 

-           groenvakken en nieuwe bomen

 

-           nieuwe plek voor fietsenrekken

 

In dit ontwerp kunnen niet alle besproken punten worden meegenomen, zoals veranderen van de inritconstructie, het verplaatsen van het kunstwerk en een goede parkeer- en 'draaiplek' voor de bussen.

 

De eerste werkzaamheden gaan vlak na de voltooiing van de bouw van het jeugdhonk plaatsvinden. Als alles volgens planning verloopt, zal dat zo rond mei/juni 2012 zijn. Tegen die tijd worden de Glanerbruggers uiteraard weer geïnformeerd hierover.

 

 

b. "Samen Naar Buiten" Na de realisatie van het hondenrenveld achter zwembad “de Brug” wordt er nog een speeltoestel gerealiseerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de nieuwe fysio praktijk aan de Schoolstraat. I.p.v. bloemen hebben zij bij de opening om een bijdrage aan een goed doel gevraagd. Dit resulteerde in een mooi bedrag. In overleg met de Dorpsraad is hiervoor een speeltoestel voor de aller kleinste uitgezocht.

 

De offerte is hiervoor aangevraagd en na plaatsing van dit toestel is het voornemen van de DRG om het project Samen naar Buiten af te sluiten. Voor verdere veranderingen of aanpassingen zal het initiatief dan van de aanwonende, of de gebruikers jong en oudere moeten komen.

 

 

c. Gronausestraat. Enkele aanwezige willen dat de rijbaan voor automobilisten breder wordt. Dit dan d.m.v. de bomen in het midden eruit te halen en daardoor het weggedeelte te verbreden. Het rammelt en klappert hier aan alle kanten. Putdeksels kletteren, stenen verzakken, voegen liggen eruit. Dit waren de noodkreten van aanwonende van het “plein” tegenover AH aan de Gronausestraat.

 

Het plein is ingericht met grote natuurstenen tegels om het pleinkarakter te benadrukken. Naar aanleiding van eerdere klachten, zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals het deels herstellen van de natuursteenverharding en het vervangen van alle kolken. Helaas blijkt nu dat dit niet structureel afdoende is geweest.

 

Op 2 november 2012 heeft er een overleg plaats gevonden met omwonenden, de Dorpsraad en H. Heidens (waarnemend MORS) en de stadsdeel manager van stadsdeel Oost. In een kritisch en constructief gesprek is er goed naar de klachten geluisterd. H. Heijdens had kort daarvoor de situatie ter plekke aanschouwd en aanhoort. Op basis van deze bevindingen heeft het stadsdeel aangegeven, dat zij zich voor de vrij fundamentele afweging geplaatst ziet of het wegdek nog wel geschikt is voor het verkeersgebruik? Is snel repareren op basis van meldingen, zoals het nu gedaan wordt, nog afdoende of niet?  Dergelijke ingrijpen kosten veel geld, en elke afweging vereist een goede onderbouwing. Dat kost enige tijd, waarbij het overigens met het oog op de belangen van omwonenden niet te lang mag duren.

 

 

Er zijn de volgende afspraken gemaakt.

 

1. De omwonenden zullen een feitenrelaas maken en dat aan de gemeente doen toekomen.

 

2. De gemeente zal de situatie goed onderzoeken (te denken valt aan uitvoeren van metingen en zo nodig inschakelen van juiste deskundigheid).

 

3. Uiterlijk de eerste vergadering van de stadsdeelcommissie in 2012 ( die is op 31 januari 2012) geeft de gemeente uitsluitsel over de aard van de oplossing.

 

 

Blijft natuurlijk de vraag of het dorp moet vasthouden aan het plein idee en of dit voldoet aan de verwachtingen. Dit wordt bekeken en beoordeelt in de algemene evaluatie Gronausestraat in 2012.

 

 

De afdeling ontwerp heeft fietsnietjes besteld voor plaatsing in het winkelgebied. Zodra deze binnen zullen deze op de daarvoor uitgekozen plekken worden geplaatst.

 

 

d. Afsluiting Spoorbaanstraat. De commissie bezwaar en beroep heeft het bezwaar tegen afsluiting van de spoorbaanstraat behandeld en ongegrond verklaard. Dit betekend dat v.w.b. de gemeente de afsluiting na de periode van 6 weken zal worden uitgevoerd. Enkele aanwezige zijn verbaasd dat niet de hele wijk om een mening is gevraagd. Men moet bij afsluiting over de Gronausestraat en over het gevaarlijk kruispunt Gronausestraat – Kerkstraat. Dit punt willen zij liever vermijden. Er wordt gevraagd of er bij afsluiting Spoorbaanstraat dan wat gedaan kan worden aan het onveilige kruispunt Gronausestraat – Kerkstraat. Plaatsing van verkeerslichten is volgens de aanwezige wellicht de juiste oplossing.

 

Aanwonende van de Spoorbaanstraat vragen of er wat gedaan kan worden aan het trottoir in deze straat. Aan 1 zijde is een smal trottoir. Vanuit het publiek komt het verzoek of er voor de kruising Spoorbaanstraat – Gronausestraat een bord kan komen met bv. de tekst “Rechts voor Links”, waardoor deze gevaarlijke kruising veiliger wordt. Wijkagent Bossink geeft aan dat men mag verwachten dat een ieder de verkeersregels kent en weet dat in een 30km zone altijd rechts voor links geldt.

 

 

e. Verkeersproblematiek Kerkstraat. Er zijn meerdere borden geplaatst met het verbod vrachtverkeer in de Gronausestraat met erbij een onderbord met de tekst “m.u.v. bestemmingsverkeer”. De bewonerscommissie Kerkstraat is begonnen alle bedrijven die vrachtverkeer door de Kerkstraat laten rijden, aan te schrijven en hen hierop aan te spreken om hun personeel hieromtrent te informeren. De eerste positieve reacties van bedrijven zijn er. Wel wordt geconstateerd dat er een toename is van nieuw vrachtverkeer dat niet eerder de Kerkstraat heeft gebruikt. De oorzaak hiervoor is nog onbekend.

 

R. Flowers vraagt of het mogelijk is dat er een bord in Gronau geplaatst wordt waar al wordt aangegeven dat doorgaand vrachtverkeer niet meer de Kerkstraat mag. Wijkagent Bossink geeft aan dat dit in Dld. moeilijk te realiseren is.

 

Aan de Kerkstraat worden 26 populieren gekapt en daarvoor komen eiken terug.

 

Bij het parochiehuis ontbreekt een invalidenparkeerplaats. Dit dient in het verkeersspreekuur te worden aangegeven.

 

 

f.    Verkeersveiligheid bij de Gerardusschool. Vrije schoolomgeving. Op donderdag 20 oktober is er een project overleg geweest  aangaande de verkeersveiligheid rondom de scholen in de Eschmarke en de Gerardusschool aan de Kerkstraat. Er een kennismaking gesprek geweest op basis waarvan men start met het bedenken van potentiële oplossingsrichtingen. Bij dit overleg is een student vanuit de UT bij dit project betrokken, en een student politiekundige aanwezig. Dat betekent dat men vanuit twee invalshoeken het probleem bij de schoolomgeving zal gaan onderzoeken: de fysieke kant (door de student van de politie) en de gedragsmatige kant (door de student psychologie van de UT). Om nog wat meer inzicht te krijgen in de problematiek, wordt voor het volgende overleg ook de verkeersouders uitgenodigd. De Gerardusschool en de Eschmarkescholen gaan afzonderlijk verder in het proces. Mogelijk komen uit deze projecten oplossingsrichtingen die bruikbaar zijn bij andere scholen.

 

 

g.    Wijkbeheerplan “het Bentveld”. Na de schouw, de buurtwandeling en de terugkoppeling in augustus is afgelopen maandag het wijkbeheerplan verder doorgesproken en uitgewerkt met de aanwonende. In café National werd verwoord wat er allemaal, na de schouw van het voorjaar, al in de wijk uitgevoerd is en wat er allemaal nog voor mogelijkheden zijn voor de komende vier jaren. De rode draad was en is dat het gezamenlijk met de bewoners gedaan moet worden. Worteldruk, losliggende stoeptegels, speeltoestel, houten paaltjes, en het groen aanpak zijn enkele onderwerpen die al zijn aangepakt. In samenspraak met de afzonderlijke straten zal worden besproken hoe en wat er in hun straat gezamenlijk mogelijk is. Onder het motto “jij maakt de buurt” gaat men bekijken hoe het de komende vier jaar met de buurt verder gaat. Men kan voor eventuele financiële mogelijkheden een aanvraag doen bij de wijkbudgetten.

 

 

h.   Wijkbudgetten Glanerbrug. H. Schuit geeft aan dat v.w.b. Glanerbrug onder de inwoners de wijkbudgetten begint te leven. Er zijn al diverse aanvragen, waarvan er ook al enkele zijn afgehandeld. M. Eltink is bezig met het bestedingsplan voor 2012 welke daarna aan de stadsdeelcommissie wordt aangeboden.

 

 

7. Senioren woningen in het Redemtoristenpark. Veel inwoners van het Redemtoristenpark en aanwonende hiervan zijn aanwezig en zijn emotioneel en verergerd over de wijze wat Domijn hen heeft verteld en boos over de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden. De DRG heeft al langere tijd een relatief goede samenwerking met de woningcorporatie Domijn en was dan ook niet tevreden met de wijze van informeren en communiceren van Domijn met de DRG, bewonerscommissie en bewoners van het Redemtoristenpark. De DRG gaat er vanuit dat het voorval van 26 oktober berust op een samenloop van misverstanden en miscommunicatie. Een woningcorporatie als Domijn heeft het niet nodig om; op deze wijze met zijn klanten om te gaan, op deze wijze te communiceren en zijn klanten op botte wijze te confronteren met al vaststaande besluiten. De DRG spreekt dan ook door middel van een aan Domijn verzonden brief hun zorg uit voor het Redemtoristenpark, de seniorenwoningen, de bewoners van het park en de inwoners van het dorp.

 

Wat betekent het voor nu, voor de toekomst en voor de leefbaarheid in het dorp?

 

De DRG wil dan ook graag weten van de gemeente (stadsdeelcommissie Oost) hoe dit plan van Domijn en de RIBW overeen komen met het gemeentelijk beleid voor ouderen. Is plaatsing naar leeftijd, welke past bij de doelstelling van het park, mogelijk. Het betreft de ouderen van nu maar zeker ook de mogelijkheden voor toekomstige ouderen met daarbij de hulp van familie en kennissen.

 

De DRG heeft dan ook, los van het eindresultaat, Domijn verzocht de procedure stop te zetten en te herstarten op een zoals men mag verwachten van een woningcorporatie, menselijk waardige manier. Dit betekent in samenspraak en met goed overleg.

 

De DRG gaat in gesprek met Domijn om van hen te horen wat de visie van Domijn is voor de toekomst van het Redemtoristenpark met woningen en of dit in het bestemmingsplan is opgenomen.

 

Bewoners spreken hun zorg uit of de woningen nu wel voldoen aan de brandveiligheidsnormen zoals die landelijk en gemeentelijk vastgelegd zijn.

 

De aanwezige politieke vertegenwoordigers zeggen toe uit te zoeken of de percentage regeling van plaatsing van studenten ook voor de ouderen geldt.

 

Aanwezige geven aan weinig vertrouwen in Domijn te hebben aangezien Domijn al probleemgevallen in de woningen heeft geplaatst en zegt hier niet van op de hoogte te zijn. Aanwezigen vragen Domijn en RIBW te bezien of het mogelijk is dat de RIBW cliënten naast elkaar in een rijtje woningen geplaatst kunnen worden?

 

Aanwezige geeft aan dat de wijk “Redemtoristenpark” in de huidige samenstelling voor Glanerbrug behouden dient te blijven en Domijn niet een tweede ontdekkingsreizigerbuurt moet creëren.

 

P. Welman verzoekt om de gegevens van de bewonerscommissie en wil evenzo als N. van de Berg geïnformeerd blijven.

 

 

8. Buurtcomités: doorgeschoven naar de eerstvolgende openbare vergadering in 2012.

 

 

9. Bestuurlijke mededelingen:

 

a. Stadsdeelmanagement, A. Volbers geeft aan het Redemtoristenpark te bespreken met de stadsdeelmanager A. Fransen.

 

b. Stadsdeelbeheer, R. Senger zegt toe na te vragen wie de verantwoordelijke zijn voor het onderhoud van het park.

 

c. Politie: geen

 

e. Politiek: P. Welman (CDA) en N. v.d. Berg (Burger Belangen) bedanken de DRG voor de uitnodiging en geven aan de problemen met hun achterban te bespreken.

 

 

 

10. Sluiting: Voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.