Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 25 feb 2010

Datum       : 25-02-2010
Aanvang   : 20.00 uur
Plaats       : Dorpshuis aan de Kerkstraat

 

1.      Opening:  Vz heet eenieder van harte welkom bij de eerste openbare vergadering van 2010. Er is bericht van verhindering van J.W. Tierates en R. Spek

 

2.      Vaststellen agenda:  Verzocht wordt om de Ouverturestraat op te nemen in de agenda, deze wordt besproken onder 7. Buurtcomités, en de Gronausestraat wordt meegenomen bij de wijkschouw.

 

 

3.      Mededelingen

 

a.      Verkiezing nieuw DRG-lid W. Meester. De Dorpsraad wil zich vergroten met kennis en kunde en heeft hiervoor W. Meester bereid gevonden in de DRG zitting te nemen. Vooral voor de toekomst van het dorp, is het van belang dat men de geschiedenis kent, dit zijn we tegengekomen bij het maken van de sociale agenda, maar zien we het bij de asbestproblematiek in de Nieuw Frieslandstraat en zal ook van groot belang zijn voor de nieuwe bestemmingsplannen.

 

Overgaan tot stemming: Er wordt op de voorgeschreven wijze door de dorpsraadleden gestemd en na telling van de stemmen waren er 5 voor en geen tegen. De heer W. Meesters wordt gefeliciteerd met zijn toetreden tot de Dorpsraad en maakt vanaf heden deel uit van de DRG.

 

b.     Grensstreek. In goede samenwerking met de redactie van de Grensstreek hebben we een aantal stellingen, m.b.t. de Glanerbrugse problemen voor de komende 4 jaar, aan de Enschedeese politiek voorgelegd, en de reacties zijn in de Grensstreek van deze week gepubliceerd.

 

c.      Asbest problemen zijn er in de Nieuw Frieslandstraat. Gemeente is hier mee bezig. DRG vraagt het stadsdeel hieromtrent geïnformeerd te worden dit is nog lopend.

 

d.     Bewoners van de Nieuw Friesland. Gemeente is van oordeel dat alles volgens de toen geldende regels is verlopen en zien op dit moment geen andere oplossing voor de door de aanwonende gemelde overlast.  De DRG heeft overleg gehad met bewoners Nieuw Frieslandstraat v.w.b. overleg en gesprek met Bewoners – DRG – en het stadsdeel. Bewoners zien er op dit moment geen meerwaarde van in, zij worden door de wethouder in zijn antwoorden alleen maar in het ongelijk gesteld en missen de bereidwilligheid van de gemeente om hierin positief te denken. De bewoners zijn zich aan het beraden welke stappen zij gaan nemen, zij melden zich bij de DRG als zij zo ver zijn dat ze een gesprek aangaan.

 

e.      Beheersvereniging Rioolleiding Bultsbeek. DRG heeft de gemeente een brief gestuurd waarin zij de gemeente verantwoordelijk stelt voor de afhandeling van de problematiek m.b.t. het onderhoud etc.

 

f.       Beheer wijkaccommodaties. Per 1 maart zullen er gesprekken plaatsvinden betreffende de bezetting van het Dorpshuis.

 

g.     Risicolocaties t.a.v. bodemverontreiniging. b.v. (nieuw Frieslandstraat). De DRG gaat navraag doen v.w.b. de voortgang van alle bodemonderzoeken nu en in de toekomst. Er zijn diverse plekken waar binnen een aantal jaren opnieuw bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Wordt dit ook gedaan en waar blijven de resultaten, dit is lopend.

 

h.     Wijkagent W. Bossink is gebeld door Veilig Verkeer Nederland aangaande het standpunt van de politie betreffende de “Kerkstraat” en de “Heidevlinder”. V.w.b. de Heidevlinder zal de DRG eerst het advies van het VPG en VVN afwachten alvorens een mening naar buiten te ventileren. V.w.b. de Kerkstraat is de DRG van mening dat er een verbod voor vrachtwagens moet komen(niet belangrijk of er ook gehandhaafd kan worden) en zal toch wat aan de inrichting gedaan moeten worden

 

 1. Bestemmingsplan Glanerbrug. In 2005 is er een definitieve versie van het  Bestemmingsplan Glanerbrug goed gekeurd. DRG heeft alleen het concept en deze wijkt in ieder geval qua nummering en indexering af van de definitieve. DRG moet schriftelijk om een boekwerk (niet zijnde digitaal) vragen bij het stadsdeel. Er is wel een digitale link op de website van de gemeente.
 2. Sociale agenda. Nadat in december vorig jaar de sociale agenda “Ons Glanerbrug” aan de stadsdeelcommissie Oost werd gepresenteerd is de Dorpsraad in januari begonnen met het uitdelen van dit boekwerk. Winkeliers en openbare ruimtes kregen als eerste een boekje. Even wachten bij de dokter, tandarts, fysiotherapeut, bibliotheek of bij het halen van een lekkere hap, het zijn gelegenheden waar de Glanerbrugger een eerste indruk kan krijgen van deze agenda. Uit de vele positieve reacties die wij hoorden blijkt dat eenieder wel iets van zijn of haar wensen in het boekje terug vindt. De een ontdekt iets van Glanerbrug waar de ander aangeeft blij te zijn dat de wensen van de Glanerbruggers nu op schrift staan. Ook de Glanerbrugse werknemers vanuit de nabij gelegen dorpen en wijken zijn zeer geïnteresseerd en geven aan hiermee de inwoners van het dorp beter te kunnen begrijpen. Al met al een goede start en de Dorpsraad hoopt dan ook dat meer Glanerbruggers de sociale agenda zullen lezen en dat de politiek er hun voordeel mee doet en rekening houdt met de wensen van Glanerbrugse bevolking. Mocht u interesse hebben in dit boekje laat het ons dan weten. Dit kan via mail of via een van uw buurtcomités.  Elke maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur heeft de dorpsraad spreekuur in het dorpshuis en bent u van harte welkom en ligt er een boekje voor u klaar. Op de openbare dorpsraadvergadering in het Dorpshuis, wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de sociale agenda
 3. Wijkschouw.  Op 02 maart zal er een evaluatie wijkschouw op de Gronausestraat gehouden worden. Na 1 jaar is toegezegd opnieuw een evaluatie te houden van de situatie. Dit is gepubliceerd in de Grensstreek en de Tub. De DRG maakt zich ook zorgen over de bekende en bestaande probleem situaties op de Gronausestraat en wil deze punten tijdens de schouw bespreken
 4. In de week van 15 maart 2010 wordt ook in samenwerking met de basisscholen uit Glanerbrug en de Eschmarke deelgenomen aan de nationale boomfeestdag. Als vervolg op 2009 is er contact geweest met de Gemeinde Gronau en is de Gerardusschool uitgenodigd het deze keer samen met een Duitse school uit Epe te vieren. Een afvaardiging van kinderen van betreffende scholen zullen enkele bomen planten en uitleg krijgen over het groen, de waarde, en het onderhoud hiervan.

 

 

4.      Vaststellen notulen. De notulen van de openbare dorpsraadvergadering van 26 november 2009 en de notulen van deinterne vergadering van 28 januari 2010 worden goedgekeurd en de notulist wordt hiervoor bedankt.

 

 

5.      Rondvraag.

 

 1. Aan de Oostzijde van de Glanerbeek t.h.v. oversteek naar Gleiss worden een aantal keren per jaar eenden afgeschoten vanaf Duits grond gebied. Mag dit? Dhr. R.Senger doet navraag.
 1. Afspraken die gemaakt zijn betreffende het park achter de Preludestraat tot aan de Glanerbeek zijn nog niet verwezenlijkt en aanwonende vragen om terugkoppeling en informatie.Dhr. R.Senger geeft aan dat er nog 1 punt openstaat en gaat bekijken of de toegezegde afvalbak er nog moet komen.
 2. Dorpsbewoners maken zich zorgen over hoe het in de toekomst gaat met het openbaar treinvervoer voor personen nu men de lijn Den Haag wil upgraden voor het vrachtvervoer. Het up graden betreft niet het traject Enschede – Gronau.
 3. Er is de DRG aangedragen dat er jonge gezinnen door Domijn op het Redemptoristenpark geplaatst worden. De DRG vindt dit geen goede ontwikkeling en zal hierover in gesprek gaan met Domijn.
 4. Er wordt verzocht of er iets te doen is aan de overlast van geparkeerde auto’s aan de Kerkstraat en op de parkeerplaats van het station, tevens kwam de nabrander van de vorige vergadering of het bedrijf wel rechtmatig is.
 5. Aanwezigen klagen dat er weinig parkeerruimte is op de Kerkstraat. Het garagebedrijf in het pand van Gosselt neemt diverse parkeerplaatsen in beslag. Wijkagent en stadsdeelmanagement nemen actie hieromtrent.
 6. Er wordt gevraagd of er iets gedaan kan worden tegen de hondenpoep overlast bij de OBS zuid. Men heeft de mogelijkheid bij de afd. milieu meer controle aan te vragen maar dhr. R. Senger zet zich in om gezamenlijk met de buurt duidelijk te maken dat men daar geen honden moet uitlaten.
 7. Er is veel hinder van brommers die hard over de brug naar de Oikos rijden. Geadviseerd wordt dit te melden bij de afdeling verkeer van de gem. Enschede.
 8. Er wordt melding gedaan van vrachtverkeer wat ‘s nachts door de Gronausestraat rijdt. V.w.b. het vrachtverkeer door de Gronausestraat wacht men de resultaten het onderzoek van Veilig Verkeer Nederland af.

 

6.      Lopende zaken, o.a.

 

a.      Woonerven/ 30 km zone. Op 30 november 2009 heeft er een informatie avond voor alle aanwonende van de Ouverturestraat plaatsgevonden in café Nationaal. Daar werd door de heer P. te Velde medegedeeld dat een 30 km straat wordt met meerdere drempels. Na de aanpassing zal dan voor al het verkeer, rechts voor links, gelden. Deze uitwerking zal in de gehele wijk te merken zijn omdat daaraan gekoppeld de gemeente het voornemen heeft om alle woonerven te vervangen worden door 30 km zone zoals de landelijke regels bij rechts voor links. De DRG heeft alle woningen in de woonerven een brief bezorgd om de direct betrokkene te informeren en naar hun mening hieromtrent te vragen. Uit de vele mailtjes blijkt dat iedereen tegen de invoering van een 30 km zone is ter vervanging van de woonerven. De wijken zijn vroeger samengesteld voor woonerven en de straten zijn daar ook op ingericht. Het betreft straten zonder trottoir en zonder gescheiden fietspaden. Er is in deze straten geen andere mogelijkheid dan dat alle weggebruikers dezelfde weg gebruiken. Men is van mening dat het mogelijk moet blijven dat de kinderen in deze wijken op de straat moeten kunnen spelen en dan het liefst met autoverkeer dat stapvoets rijdt. Er wordt nu al te hard gereden in deze straten en dit zal met invoering van een 30 km zone alleen maar toenemen.  Het parkeerprobleem zal hiermee ook niet verbeterd worden omdat men dan overal mag parkeren en dit de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Algemeen is men van mening de woonerven gewoon woonerven te laten, de verkeersveiligheid op de Ouverturestraat te verbeteren en de verkeerssnelheid te remmen. De DRG gaat zich inzetten voor het behoud van de woonerven en zal de bewoners blijven informeren via de grensstreek en de website. Diegene die een mail hebben gestuurd kunnen indien gewenst ook via mail geïnformeerd worden.

 

b.     Mobiliteitsnota. De DRG heeft inmiddels voor de commissie Oost ingesproken en heeft haar bezorgdheid kenbaar gemaakt omtrent het op ijs leggen van deze nota. De DRG wil dat er aan het begin van de nieuwe raadsperiode alsnog gehoor gegeven wordt aan het verzoek van de DRG om de gehele verkeersafhandeling Gronausestraat/Oostweg te onderzoeken, dit is unaniem door de leden van de commissie toegezegd. Ook wil de DRG de discussie aangaan om een ontsluiting van de zuidwijken te onderzoeken, al deze punten waren reeds toegezegd maar zijn niet tot uitvoering gekomen.

 

c.       Enschede Marathon: De DRG heeft een hernieuwd verzoek gedaan om alsnog in gesprek te komen met de organisatie van de Enschede Marathon. Stadsdeelmanager maakt een afspraak voor overleg met de DRG aangaande de geplande route door het dorp v.w.b. de route. Er heeft al een overleg plaatsgevonden met de Ondernemers Organisatie Glanerbrug. Bij de huidige planning zal een gedeelte van het dorp voor de gehele dag voor het verkeer afgesloten worden. Nood en hulpdiensten kunnen dan niet binnen de vereiste tijd op de plek aanwezig zijn. Er heeft inmiddels een overleg met de gemeente plaatsgevonden en zal geen essentiële hinder voor al het doorgaande verkeer plaats vinden. De Tolstraat is vrij, de oversteek bij de Shell blijft gehandhaafd en de Keppelerdijk wordt “paal vrij” gemaakt.

 

d.             Jongerenonderkomen “de Hut” Er heeft overleg plaatsgevonden met de aanwonenden. Deze hebben middels in een brief hun standpunt hieromtrent bij de stadsdeelmanager kenbaar gemaakt. Inmiddels is er een bedrag van 310.000 Euro door de gemeente beschikbaar gesteld voor de realisatie van een nieuw vast jongerenonderkomen in Glanerbrug. Er wordt i.s.m. het stadsdeelmanagement gezocht naar derden die financiële ondersteuning willen geven. Er is nog geen beslissing genomen v. w.b. de definitieve plek van het nieuwe onderkomen. Wel wordt steeds duidelijker hoorbaar dat voor velen de voorkeur uitgaat naar op of in de nabijheid van het huidige jongerenonderkomen. Indien deze locatie verder uitgewerkt wordt, moet men wel met de aanwonenden in overleg gaan om te bezien of men aan hun bezwaren tegemoet kan komen.

 

 1. e.               “Samen naar Buiten” Nadat door de gemeente Enschede de grond geëgaliseerd is en de paden aangelegd zijn is het nu de beurt aan de Glanerbrugse kinderen. Vol enthousiasme hebben zij een kwartetspel gemaakt en willen met de verkoop opbrengst hun steentje bijdragen voor de aanschaf van speeltoestellen.  Deze zullen dan worden geplaatst tussen de scholen en het zwembad. De kinderen hebben al in een eerder stadium een keuze gemaakt wat of zij graag willen hebben. Ook de wat oudere jeugd zal hun voorkeur mogen uitspreken van wat of zij graag willen hebben. Het zou toch mooi zijn als er deze zomer al het een en ander gerealiseerd zal zijn. U kunt de kwartetten bij enkele winkeliers, scholen of bij de Dorpsraad kopen en zo bijdragen aan het welzijn van de jongeren in Glanerbrug.

 

f.       BIA gelden. Na een succesvol 2009 gaat de BIA commissie  2010 de nieuwe aanvragen beoordelen. Het is nog steeds mogelijk nieuwe aanvragen voor BIA gelden in te dienen. Deze moeten wel voldoen aan de geldende voorwaarden. De DRG wenst de commissie succes voor 2010     

 

 

7.      Buurtcomités

 

Ouverturestraat. Bewoners van de Ouverturestraat zijn het niet eens over de voorgestelde wijziging van het openbaar groen, zij hebben hiervoor bij de stadsdeelcommissie Oost ingesproken en de wethouder zal zich ter plaatse laten informeren. Zij vragen of de struiken kunnen blijven. Zij willen het zelf wel onderhouden zoals zij dat ook al langere tijd doen. De aanleg van gras verstoord het groene beeld en zal alleen maar leiden tot een grote hondenuitlaatplaats.  De bewoners rekenen op ondersteuning van de DRG om hun voorstel te realiseren.

 

 

8.      Verkeersveiligheid

 

 1. Algemeen
 1. Verkeersplatform:

 

 9.      Bestuurlijke mededelingen.

 

 1. Stadsdeelmanagement
 1. Stadsdeelbeheer. Dhr. C.Habing deelt mede dat er verder gewerkt wordt aan de afronding van speelvoorziening aan de Ekersdijk. Hierover zal overleg worden gepleegd met de jongeren, BC Eilermarke en wijkraad Eilermarke Zuid.
 2. Alifa
 3. Politiek

 

 10.   Sluiting. Vz bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.