Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 22 april 2010

1. Opening: Vz heet een ieder welkom. Mevr. R. Spek en de Hr. J.W. Tierates hebben zich afgemeld en de Hr. B. Klatt is vanaf 20.20 uur aanwezig.

 

2. Vaststellen agenda. Geen op of aanmerking en de agenda wordt vastgesteld

 

 

3.   Mededelingen

 

a. Verkeersactie Gerardusschool. In week 15 heeft de Gerardusschool kaarten uitgedeeld. Dit wordt ondersteund door stadsdeel Oost, wijkagenten en de Dorpsraad. Na 5 dagen was er een verbetering van het verkeersgedrag merkbaar. Vz. meldt dat geconstateerd wordt dat men na 14 dagen weer terugvalt in het foutieve verkeersgedrag.  Automobilisten veroorzaken zelf weer de overlast. Desondanks was het een goede actie die vaker moet plaatsvinden.

 

 

b. Domijn is op dit moment bezig met het opstellen van een visie over Enschede Oost / Glanerbrug. Zij willen hier graag hun huurders en bewoners uit dit gebied bij betrekken. Vandaan dat we een bijeenkomst houden op 23 juni a.s. vanaf 19.00 uur. Zij zijn nog een ruimte aan het zoeken waar we deze bijeenkomst gaan houden. Hierover krijgt u dan ook nog bericht.

 

 

c. Stadsdeelcommissie en de nieuwe wethouder Hatenboer hebben toegezegd om de problematiek m.b.t. Action, als de Kernwinkelgebiedsnotitie opnieuw bespreekbaar te maken.

 

 

4. Vaststellen notulen:  De notulen van 25 februari 2010 worden goedgekeurd en de notulist wordt hiervoor bedankt.

 

 

5.    Rondvraag.

 

a. Er wordt melding gedaan dat bij binnenkomst Glanerbrug vanuit Gronau te snel gereden wordt en dat automobilisten inhalen op de Zebra oversteek. Vz: De snelheidsdisplay worden ingeschakeld en men wordt verzocht de verkeersproblemen ook te melden bij het verkeersspreekuur van de gemeente Enschede.

 

 

b. Er wordt wederom geklaagd over het irritante piepgeluid bij het kruispunt Kerkstraat – Gronausestraat. Aanwonende vragen of hier wat aan gedaan kan worden.

 

 

c. Waarom  is op de Willem Barendszstraat alleen een gedeelte van 20 meter opnieuw geasfalteerd. En de overige 12 meter tot aan de Gronausestraat niet?

 

 

d. Er wordt gevraagd waar de antwoorden van de schouw Gronausestraat blijven. Deze zouden na twee maanden al op de website staan. Vz. De antwoorden van het stadsdeel Oost laten nog op zich wachten. Zij hebben meer tijd nodig om gefundeerde antwoorden te kunnen geven.

 

 

e. Er wordt gevraagd mee te denken aan de bebording bij binnenkomst Glanerbrug. Waarom moet op deze borden “Gemeente Enschede”staan, bij binnenkomst Lonneker is dit ook niet noodzakelijk. De aanwezige ambtenaar  van de gemeente Enschede geeft aan dat elke inwoner in gelegenheid gesteld wordt om een idee in te brengen. Er wordt gevraagd aan de inwoners na te denken aan een korte en bondige toevoeging die  gebruikt kan worden onder het toegangsbord van Glanerbrug.

 

 

f. Het straatgedeelte Schipholtstraat tussen de Ouverturestraat en de wijk Beekveld is zeer slecht en heeft diverse diepe kuilen. Kan hier wat aan gedaan worden?  Stadsdeelbeheer R. Senger neemt dit mee en kijkt wat er aan gedaan kan worden.

 

 

g. Aanwezige vraagt of het mogelijk is dat er meer zebra’s in de Gronausestraat komen. Vz. Geeft aan dat de drie meter die in het midden van de straat alle mogelijkheden geeft rustig over te steken. Gemeente heeft al eerder aangegeven dat er niet meer zebra’s bij komen in een 30 km zone.

 

 

6. Lopende zaken.

 

a. Enschede marathon. Er heeft een overleg plaatsgevonden en de route die gelopen gaat worden is aangepast. Er blijft een ontsluiting vrij, via Schipholtstraat, Kerkstraat, voor het Glanerbrugse verkeer. Busverkeer lijn 3 zal die dag tot 19.30 uur niet rijden. De paaltjes op de Keppelerdijk zullen die dag verwijderd zijn.

 

b. Jongerenonderkomen “De Hut “. Er is regelmatig overleg met aanwonende omtrent de plek. Na overleg met deze en na afweging van de mogelijkheden zal worden gekeken naar een plek naast het JC Court in de nabijheid van de huidige plek. Er is een team samengesteld, aanwonende – architect – ambtenaren, die het geheel verder gaan uitwerken. De resultaten, mogelijkheden en voorstellen worden dan weer teruggekoppeld aan de overige aanwonenden. Met z'n allen wordt positief gedacht en gewerkt aan een goede en acceptabele invulling. Mochten er klachten zijn dan wordt men verzocht hier melding van te doen.

 

c. Wijkschouw. Voor de zomer komt er een wijkschouw voor Glanerbrug Zuid. Dit is dan na de Gronausestraat en de scholenschouw de derde schouw.

 

d. "Samen Naar Buiten". Er zijn ontwikkelingen dat er meerdere speeltoestellen al voor de zomer geplaatst kunnen worden. De kabelbaan is er een van. Een toestel staat er al. De plaats is gewijzigd i.v.m. beton in de grond van de ronde open plek wat eerst verwijderd dient te worden. Het was vooraf bekend dat het een langere periode zou gaan duren voordat alles verwezenlijkt kan worden, o.a. door het verkrijgen en verwerven van de benodigde financiën. Het gaat de goede kant op en er wordt druk aan gewerkt.

 

e. Sociale agenda. Is nog steeds verkrijgbaar en op te halen elke maandagmiddag in het Dorpshuis van 14.00 uur tot 16.00 uur of na telefonische aanvraag.

 

f. Ouverturestraat. V.w.b. betreft de bomen die verwijderd zijn is er na ieders tevredenheid een afspraak gemaakt met de aanwonende van deze straat tussen de twee ingangen van de Melodiestraat. De bomen die gekapt moesten worden voor de aanvang van de renovatie zijn allen gekapt. De gemeente heeft hiervoor een speciale procedure moeten volgen en heeft een eenmalige uitzondering en toestemming gekregen om deze bomen te kappen na 15 maart van dit jaar.

 

g. Muziekbuurt. Verwijdering Woonerven staat in Huis aan Huis en de mensen die daar tegen zijn worden verzocht voor 25 mei bezwaar te maken. De DRG is voornemens een standaard formulier voor deze mensen te maken en te verstrekken. De stadsdeelmanager is hiervan in kennis gesteld en deze bespreekt de situatie komende week met de stadsdeelwethouder. De DRG is ontstemd dat vanuit de gemeente geen poging is gedaan een overleg aan te gaan alvorens men het publiceert in Huis aan Huis en zal dit ook schriftelijk verwoorden aan de betreffende ambtenaren. R. Senger geeft aan dat het de gemeente vrij staat om aan dit landelijke beleid uitvoering te geven.

 

h. Schouw Gronausestraat. Er zijn vanuit de gemeentelijke instanties nog geen antwoorden gekomen en er zijn geen meldingen gedaan over uitgezette acties. Wel zijn, bij wijze van proef, enkele losliggende tegels vervangen door stenen. Er wordt gevraagd of men de opgelopen schade ergens kan verhalen.

 

i. Boomfeestdag. De boomfeestdag is een succes geweest. Samen met de school uit Epe en de Glanerbrugse scholen en de Esmarke scholen. Onze dank gaat uit naar R. Senger die dit samen met de DRG heeft bewerkstelligd.

 

j. Buurt In Aktie.  BIA gaat goed er worden leuke en goede voorstellen gedaan. Er is een speeltoestel geplaatst in de J.H. van Linschotenstraat. Dit is feestelijk geopend in het bijzijn van ouders die dit hadden versierd en in het bijzijn van vele kinderen uit de buurt. Men kan nog steeds aanvragen indienen, maar moeten wel aan de vastgestelde regels voldoen.

 

 

7.  Buurtcomités.

 

a. Bewoners van het seniorencomplex Ter Haar Sive Drost geven aan dat het voor velen nog steeds onduidelijk is of hun straat nu uitrit is, of dat er rechts voor links geldt. Vz. Zal het stadsdeel verzoeken hier bij de antwoorden van de schouw ook antwoord op te geven.

 

 

b. Bewoners van de Spoorbaanstraat geven ook aan dat het v.w.b. de Spoorbaanstraat ook onduidelijk is en vragen waarom het niet met enkele borden duidelijkheid kan worden verschaft.

 

 

8. Verkeersveiligheid; Kerkstraat, Heidevlinder. Geen veranderingen t.o.v. de vergadering in februari 2010

 

 

9.  Bestuurlijke mededelingen

 

a. Het afschieten van eenden is in Duitsland in bepaalde periodes wel toegestaan. In Nederland is dit niet het geval. Indien men ziet dat dit op Nederlands grondgebied gebeurd wordt men verzocht hier melding van te doen. Wijkagent is zich bewust dat door het lange traject wat men dan in Duitsland moet aflopen het pakken van de  overtreders wel heel moeilijk maakt.

 

b. Er zijn voorstellen om het voormalige maïsveld (gelegen tussen de Ekersdijk en de Willem Barendszstraat) weer tijdelijk te verhuren voor agrarische doeleinden. Dit dan voor de duur tot er andere bestemmingen zullen worden uitgevoerd.

 

 

10.  Sluiting. Vz. Sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.