Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 25 november 2010

Opening

Vz. heet eenieder welkom en er is een afmelding van Jan Willem Tierates.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld

Mededelingen

 • De resultaten van de gehouden schouw Gronausestraat d.d. 20 november 2010 worden als bijlage bijgevoegd en de afhandeling is vervolgens te volgen op de site van de Dorpsraad.
 • Wel wordt men verzocht de verkeersproblemen te blijven melden bij het verkeersspreekuur van de gemeente Enschede.
 • Voor de nieuwe bestemmingsplannen voor gebieden die onder het werkgebied van de DRG vallen is de DRG nog niet om advies gevraagd. De nieuwe bestemmingsplannen zullen naar de DRG worden gestuurd voor advies.
 • In 2011 bestaat de DRG 60 jaar.
 • In januari zal er een bijeenkomst zijn in het stadsdeelcentrum Oost betreffende de ontsluiting van de zuid-wijken en Glanerbrug. Een ieder is hierbij welkom en kan deelnemen aan en hun eigen ideeën inbrengen.

Vaststellen notulen

De notulen van 23 september 2010 worden goedgekeurd en de notulist wordt hiervoor bedankt.

Rondvraag

 • Ria Flowers geeft aan dat er op de Kerkstraat nog steeds te hard gereden wordt en dat er ook nog gevaarlijke situaties ontstaan door het daar doodrijdende vrachtverkeer. Is hier iets aan te doen. Antw. Inbrengen bij de eerstvolgende stadsdeelcommissie Oost.

Lopende zaken

(alleen de huidige stand, deze zijn niet verder besproken)

 • Jongerenonderkomen “De Hut“. Er is regelmatig overleg met een vertegenwoordiging van aanwonende. Er is een team samengesteld uit, aanwonende – architect – ambtenaren, die het geheel verder gaan uitwerken. Er is gekozen voor een vast permanent onderkomen tegen de zuidzijde van het zwembad. Ontwerp is aan de werkgroep getoond en wordt verder uitgewerkt.
 • Wijkschouw. In 2011 wordt weer gestart met de wijkschouw. Men kan gebreken, veranderingen, tekortkomingen etc. altijd melden bij de DRG via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op het spreekuur iedere maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. In overleg met de DRG zal dan indien gewenst en nodig een bezoek worden gepland. Dit dan, indien noodzakelijk, gezamenlijk met de DRG en de betreffende ambtenaren uit ons stadsdeel.
 • "Samen Naar Buiten". Geen veranderingen. Er wordt gewerkt naar een afronding van het project. Hierbij moet heroverwogen worden welke speeltoestellen nog geplaatst moeten of kunnen worden. Hierbij moet in overweging genomen worden het nog beschikbare budget. Overleg heeft plaats gevonden en het stadsdeel management werkt het verder uit en geeft terugkoppeling. Alle eerdere betrokkenen zullen door het stadsdeel hieromtrent worden geïnformeerd.
 • Ouverturestraat. Er wordt druk gewerkt aan de Ouverturestraat en de Dr Stamstraat. De communicatie met de uitvoerders en projectleiders is goed. Indien er problemen zijn wil de DRG dit graag horen en zullen ze deze dan bespreken met de verantwoordelijke instantie. Werkzaamheden zullen i.v.m. de winter in december worden gestopt, waarna, als het weer het toe laat, zo snel mogelijk de werkzaamheden worden hervat.
 • Muziekbuurt. (zie agendapunt Onderhoud Groen)
 • Schouw Gronausestraat 12 november 2010. Zie bijlage A.
 • Groenonderhoud: De DRG heeft de klachten vanuit het dorp, dat het groenonderhoud slecht is en niet voldoet aan de door de gemeente vastgestelde eis “Basis niveau” gemeld bij de stadsdeelcommissie Oost. DRG heeft er een fotoreportage van gemaakt. De DRG heeft op 5 oktober, namens de wijk en dorpsraden Oost, de stadsdeelcommissie Oost de foto’s overhandigd en hen verzocht actie te ondernemen.
 • Buurt In Aktie: BIA. loopt tot eind 2010. Patrick Welman (CDA) geeft aan dat er daarna altijd nog de mogelijkheid bestaat voor een buurt initiatief en dat hiervoor bij de gemeente geld is gereserveerd.

Buurtcomités

Bewoners van de Spoorbaanstraat en de BC van het Meijersdorp hebben een enquête gehouden onder de direct aanwonende en de resultaten doorgestuurd naar P. te Velde verkeerskundige gemeente Enschede. Waarna de verkeerskundige gaat bezien of de procedure voor afsluiting doorgaand verkeer Spoorbaanstraat wordt gestart.

Herinrichting Bultserve

Alle belanghebbende zijn met elkaar in gesprek over herinrichting Bultserve, waaronder uitbreiding van de sportieve en sociale mogelijkheden en het behoud van de verenigingen en mogelijkheden die er nu zijn. Belanghebbende samen met de DRG en het stadsdeel doen elk een scan en maken dan een eindrapport voor de wethouder en stadsdeelcommissie Oost. Hierbij zal ook de waterproblematiek worden meegenomen.

Renovatie Oostelijk gedeelte Bultsweg

Er komt een informatie avond begin december waarbij de betrokken bewoners van de Bultsweg zullen worden uitgenodigd. Hier kunnen zij hun ideeën en wensen kenbaar maken en worden zij al geïnformeerd over bestaande mogelijkheden.

Verkeersveiligheid

 • Verkeersplatform. NVT
 • Algemeen

Bestuurlijke mededelingen

 • Stadsdeelmanagement
 • Stadsdeelbeheer Raimond Senger
 • Politie
 • Politiek: Vertegenwoordiger van de CDA en Burger Belangen waren aanwezig en verzoeken op de hoogte te worden gehouden betreffende de ontwikkelingen in Glanerburg.

Sluiting

Voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.