Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 23 september 2010

Opening

Vz. heet eenieder welkom.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld

Mededelingen

 • De beantwoording van de vragen uit de schouw Gronausestraat van het stadsdeel Oost staan op de site en na 5 oktober wordt deze geupdated.
 • Wel wordt men verzocht de verkeersproblemen te blijven melden bij het verkeersspreekuur van de gemeente Enschede.
 • In de week voor 5 oktober wordt aan de wijk en dorpsraden het koersplan 2010 gestuurd. Verzocht wordt dit door te nemen en op of aanmerkingen terug te mailen. Dit zal ook gebeuren met het jaarplan 2010. De opgegeven punten kunnen dan nog daarin verwerkt worden.
 • 17 november zal de jaarlijkse kooksessie plaatsvinden in vermoedelijk “de Mast”
 • C. Habing zal een overleg regelen waarbij stadsdeelmanagement – DRG – Alifa aanwezig zal zijn Dit om met elkaar te bespreken wat het verwachtingspatroon is v.w.b. de inzet/activiteiten/uren van Alifa in 2011. Stadsdeel is de opdrachtgever van Alifa. Alifa voert zo goed mogelijk uit wat de opdrachtgever aangeeft.

Vaststellen notulen

De notulen van 22 april 2010 worden goedgekeurd en de notulist wordt hiervoor bedankt.

Rondvraag

 • Ria Flowers vraagt of er op de Kerkstraat ter hoogte van het Meijershoes een Zebra terug kan komen.
 • P van Oers spreekt dankwoord uit voor het ondergronds plaatsen van de containers bij ter Haar Sive Drost en het aanpassen van de hoeken bij de uitrit. Het is nu veiliger dan voorheen. Voor de spiegels bestaat geen noodzaak meer.
 • Karin Visser vraagt onder welke instantie het stuk Ecozone valt aan het einde van de Bultsweg.
 • Algemeen Er wordt geklaagd over fiets en bromfiets onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd worden aan het begin van de Bultsweg. Men vraagt of het bestemmingsplan dit toelaat?

Lopende zaken,

(alleen de huidige stand, deze zijn niet verder besproken)

 • Jongerenonderkomen “De Hut“. Er is regelmatig overleg met een vertegenwoordiging van aanwonende. Er is een team samengesteld uit, aanwonende – architect – ambtenaren, die het geheel verder gaan uitwerken. De resultaten, mogelijkheden en voorstellen worden dan weer teruggekoppeld aan de overige aanwonende en in een openbare vergadering getoond.
 • Wijkschouw. In 2011 wordt weer gestart met de wijkschouw in de verschillende wijken van Glanerbrug.Voor 2010 kan men gebreken, veranderingen, tekortkomingen etc. melden bij de DRG via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op het spreekuur iedere maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. In overleg met de DRG zal dan indien gewenst en nodig een bezoek worden gepland. Dit gezamenlijk met de DRG en de betreffende ambtenaren uit ons stadsdeel.
 • "Samen Naar Buiten" Er wordt gewerkt naar een afronding van het project. Hierbij moet heroverwogen worden welke speeltoestellen nog geplaatst moeten of kunnen worden. Hierbij moet in overweging genomen worden het nog beschikbare budget. Het kiezen van een goed alternatief kan hierbij helpen en ervoor zorgen dat de kale plekken opgevuld kunnen worden. De DRG vreest dat na de afronding geen verdere initiatieven zullen volgen voor plaatsing van meer toestellen en is daarom voorstander van het kiezen van goede en ook bruikbare alternatieven. Dit is doorgegeven en besproken met het stadsdeelmanagement en hen is verzocht actie te nemen om te komen tot een overleg met de deelnemers “Samen naar Buiten” .
 • Ouverturestraat. Er wordt druk gewerkt aan de Ouverturestraat en de Dr Stamstraat. De communicatie met de uitvoerders en projectleiders is goed. Indien er problemen zijn wil de DRG dit graag horen en zullen ze deze dan bespreken met de verantwoordelijke instantie.
 • Muziekbuurt. (zie agendapunt Onderhoud Groen)
 • Voorstellen van de werkgroep voor aanpassing Gronausestraat zijn gezien vanaf de grens
   • middenplateau grensovergang wordt ingekort
   • Wegversmalling bij de zebra (uitgaand verkeer voor op binnenkomend verkeer). Obstakels links en rechts worden geplaatst. Fietsers gaan hier dan links en rechts om heen
   • Wegdek Gronausestraat wordt doorgetrokken de Spoorbaanstraat in. (blijft dus rechts voor links)
   • Vanaf Heldersplein, suggestiestrook van ongeveer 90 cm tot bij Nieuw Frieslandstraat
   • Alle wegen uitkomende op het kruispunt Kerkstraat Gronausestraat worden voorzien van een zebra. (ongeveer ter hoogte van de nu aanwezige witte belijning)
   • Eén midden plateau op elke rijstrook vlak voor het oprijden van het plein bij AH. Dit als snelheidsremmer.
   • Op en rond het plein zullen obstakels geplaatst worden om het niet gewenste parkeren op het plein tegen te gaan.
   • In de bocht bij A.H. en Damhuis worden ook obstakels geplaatst, omdat het parkeren op de hoeken niet is toegestaan.
   • De gemeente onderzoekt momenteel de problemen met de wegconstructie. Een tweetal onderzoek bureaus zal advies uitbrengen over de te nemen maatregelen. Losliggende bestrating wordt gedurende de duur van het onderzoek direct vervangen door klinkerbestrating. Vervolgens zal bekeken worden of het noodzakelijk is dat het wegdek van het plein doorgetrokken moet worden de Schoolstraat in.
   • De eerste parkeerplaats voor Damhuis komt te vervallen. De overgebleven ruimte wordt ingericht als parkeerplaats.
   • Voor A.H. worden de 8 dwars parkeerplaatsen vervangen door vier in de rijrichting. Naast deze plaatsen komen obstakels te liggen die het dwars parkeren onmogelijk maken.
   • De zilveren steentjes zijn al verwijderd en de letters “laden en lossen” zullen ook verwijderd worden.
   • Er zijn al borden geplaatst met “fietsers op de rijbaan”
   • Er wordt overwogen de regelgeving v.w.b. de uitstalling van winkelwaren te versoepelen. Hierdoor wordt het fietsen op de stoep ontmoedigd.
   • Het beeld kwaliteitsplan geeft nu de mogelijkheid om voor de allerkleinste enkele speeltoestellen op de stoep te plaatsen.
   • De 30 km zone wordt doorgetrokken tot ongeveer 20 m na de Nieuw Frieslandstraat.
   • De fiets suggestiestrook houdt bij de Nieuw Frieslandstraat op en de nu aanwezige fietsstrook blijf nog gehandhaafd. Mocht blijken dat dit problemen geeft wordt deze alsnog verwijderd.
   • Het begin van de 30 km zone wordt aangegeven met een verhoging die voorzien is van de bekende witte belijning.

             OPMERKINGEN VANUIT HET PUBLIEK

   • De heer van Ulzen geeft aan dat de zebra op het plein niet duidelijk zichtbaar is. Zwart – witte strepen op een zwarte ondergrond. Hier komt geen verandering in omdat de wet deze kleuren voorschrijft. Borden oversteek of knipperlichten. Er wordt eerst gekeken hoe de aanpassingen uitwerken. Geparkeerde auto’s belemmeren het zicht, snelheid te hoog. Aanpassingen moeten de snelheid doen verminderen. Bij foutief parkeren wordt de politie verzocht hierop toe te zien.
   • Spoorbaanstraat geparkeerde auto’s op hoeken belemmeren het uitzicht. Veel fietsers op de stoep. Wordt bekeken of dit gelijktijdig meegenomen kan worden met de aanpassing van het wegdek en dan op dezelfde wijze als bij de Schoolstraat. Bij alle eet en drink gelegenheden ziet men dwars parkeren met de neus op de stoep. Kan men niet gewoon parkeren in de rijrichting en mede door het aanbrengen van obstakels dit tegengaan. (alleen witte strepen helpen niet) Parkeren moet in de rijrichting. Het aanbrengen van nog meer belijning zal het parkeergedrag niet verbeteren. Politie moet bij overlast handhavend optreden.
   • De heer Damhuis, winkelier hoek Gronausestraat - Schoolstraat stelt voor de strepen aan de zijkant van de weg aan te brengen, die de bocht door gaan, zodat het duidelijker wordt dat het rechts voor links is. Voorstel is meegenomen en wordt verder uitgewerkt Ook een parkeerverbod aan de westzijde van de Schoolstraat helpt volgens hem alleen mits er handhaving uitgevoerd wordt.
   • Anton Padberg. Vraagt of één invalide parkeerplaats niet voldoende is aan de voorkant en of men rekening houdt met de toegankelijkheid van de Schoolstraat. Het aanbrengen van noodbelijning kan helpen. De start is met twee, als blijkt dat er teveel is dan kan dit mogelijk worden herzien.
   • Dr. Stamstraat bewoners vragen of er voldoende rekening is gehouden met de duidelijkheid v.w.b. de fietsers, die wel uit de Dr. Stamstraat komen richting de Gronausestraat.
   • Bert Zoetman geeft aan dat er problemen ontstaan met het laden en lossen als voor Damhuis deze mogelijkheid verdwijnt. Er zal overleg plaatsvinden met de hr. Zoetman om te bespreken welke oplossingen mogelijk zijn.
   • Ria Flowers vraagt of de invalidenparkeerplaats voor de bibliotheek terug komt? Deze is in juli 2010 toegezegd en de DRG gaat ervan uit dat deze er nog komt.
   • Ondernemers vrezen dat de wegversmalling bij de grens chauffeurs van personenauto’s geïrriteerd raken door mogelijk file oponthoud. Indien dit gebeurd zullen deze een andere grensovergang zoeken (Glane, Overdinkel). Dit kan hen mogelijk klanten en omzet doen verminderen. Wordt opnieuw bekeken en bij verandering zal de werkgroep worden geïnformeerd. Voor alsnog blijft het zoals afgesproken.
   • Kees Buurman vraagt of er fietsenstalling met voorkeur voor “nietjes” kunnen komen op de Gronausestraat zodat men de fietsen fatsoenlijk kan stallen. Er wordt in overleg met de ondernemers bekeken waar deze geplaatst kunnen worden.
 • Groenonderhoud: De DRG constateert en krijgt klachten vanuit het dorp dat het groenonderhoud slecht is en niet voldoet aan de door de gemeente vastgestelde eis “Basis niveau”. DRG heeft er een fotoreportage van gemaakt. Overleg met andere wijk en Dorpsraden wees uit dat het probleem zich in heel stadsdeel Oost voordoet. De DRG zal op 5 oktober, namens de wijk en dorpsraden Oost, de stadsdeelcommissie de foto’s overhandigen en hen verzoeken Aktie te ondernemen.
 • Buurt In Aktie:BIA . loopt tot eind 2010. Goedgekeurde projecten zijn “ter nagedachtenisboom”, “Milieuwagen met inhoud”, “Kerst treffen WC Schoutenstraat”, ”Kerstverlichting Gronausestraat”, “bijdrage verlichting Dr. Stamstraat” ter gelegenheid van de opening vernieuwde straat.

Buurtcomités

Bewoners van de Spoorbaanstraat en de BC van het Meijersdorp zijn aan het inventariseren of iedereen voorstander is van het afsluiten van het doorgaande verkeer Spoorbaanstraat Meijersdorp. Hier rijdt veel verkeer die deze route als sluiproute gebruikt om zodoende het kruispunt Kerkstraat – Gronausestraat te vermijden. In eerdere wijkschouw is door de verkeerskundige aangegeven dat dit een eerste vereiste is, voordat men hierover gaat besluiten. BC Spoorbaanstraat geeft aan dat het zicht op het verkeer van de Gronausestraat, komende vanuit de Spoorbaanstraat, belemmerd wordt door geparkeerde auto’s op de hoeken.

Verkeersveiligheid

 • Verkeersplatform
 • Algemeen

Bestuurlijke mededelingen

 • Stadsdeelmanagement
 • Stadsdeelbeheer Raimond Senger
 • Politie: Memhet Kemaloglu
 • Politiek: Patrick Welman (CDA), overige politieke partijen hebben zich niet aanwezig en hebben zich ook niet afgemeld.

Sluiting

: Voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.