Agenda 2018

Notulen openbare dorpsraadvergadering 2017

 

 

AANWEZIG

Dorpsraad

Th. Noordman, B. Klatt(MKA), Th. de Boer(Vz), R. Spek, C. Roskam, Herman Koers, JW. Tierates(MKA), Bas Meijer(MKA), Kim Wennink(MKA), Joke de Paauw.

Wijkbudgetten

M. Elties(MKA), H. Schuite(MKA)

Stadsdeelmanagement

A. Volbers (MKA)

Stadsdeelbeheer

R. Senger

Grensstreek

J. Smit

Wijkagent

 (MKA)

 

1 Opening

Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom op de openbare vergadering van 28 september 2017. 

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3 Mededelingen

3.1 Scouting Glanerbrug

De Scouting Glanerbrug heeft een koper gevonden voor het leegstaande gebouw aan de Roggeveenstraat. Het gebouw zal gedemonteerd worden en op een andere plek in het land weer worden opgebouwd.

3.2 Buurtfeesten

Binnen de Gemeente Enschede bestaat regelgeving over het houden van een straat of buurtfeest. Er zijn flyers op te vragen met daarin de handleiding over hoe je een straatfeest kunt regelen en wat daarbij komt kijken. Deze zijn te gebruiken bij een aanvraag  voor een straatfeest. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Enschede, tel. 14053

(terugkoppeling op een vraag in de rondvraag tijdens de openbare van juni)

3.3 Diftar

Gezien de hernieuwde discussie over “Diftar” die op dit moment in Nld maar ook zeker binnen de gemeente Enschede plaatsvindt heeft de DRG besloten de hiervoor verantwoordelijke wethouder op deze DRG vergadering niet uit te nodigen. Er is op dit moment veel reuring over “Diftar” en gezien de komende verkiezingen lijkt het de DRG raadzaam dat politiek Enschede bepaalt hoe verder en onder welke voorwaarden.

3.4 Veiligheid

De DRG voert gesprekken met ProRail, en de eigenaar van de Grashopper om de veiligheid en controle in het gebied Kerkstraat/grens te verbeteren. De dorpsraad zal hier omtrent nader overleg met BNG voeren.

3.5 Overlast

Er zijn gesprekken gaande om de hernieuwde overlast in de C.Houtmanstraat aan te pakken, in ieder geval zal er een bewonersavond georganiseerd worden.

4 Vaststellen notulen

De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 22 juni 2017 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

5 Rondvraag

Geen vragen

6 Lopende zaken

6.1 Visie kernwinkelgebied Glanerbrug

Vanuit de gemeentelijke organisatie worden bij ons weten geen acties meer ondernomen, de DRG is voornemens om tezamen met de ondernemers toch een visie te produceren en deze voor 1 januari 2018 te presenteren.

6.2 Action aan de Nieuw Frieslandstraat

Naar verluidt zijn hier binnenkort ontwikkelingen te verwachten.

6.3 Zwembad Glanerbrug

We hebben allen in de krant het voorstel van het college kunnen lezen, maandag 2 okt zal dit onderwerp in stedelijke commissie en maandag 9. okt zal dit in de raad behandeld worden

Drie nieuwe zwembaden op locatie Het Diekman

College kiest voor kwaliteitsimpuls zwembaden

Het college van B&W kiest voor een kwaliteitsimpuls voor de zwembaden: drie nieuwe binnenbaden op de locatie Het Diekman plus behoud van het bestaande buitenbad. Het college legt dit voorstel voor aan de gemeenteraad. De ambitie: vanaf 2021 beschikt Enschede over een volwaardig wedstrijdbad, met daarnaast een modern sportbad en een warmwaterbad, waarvan alle doelgroepen kunnen profiteren, van instructie tot banenzwemmen, aangepast zwemmen en sportprestaties. Sportwethouder Jurgen van Houdt: “Wij kiezen in de zwembadvisie 2021-2050 voor de lange termijn, zodat onze kinderen en kleinkinderen in een kwaliteitszwembad kunnen zwemmen.”

De gemeenteraad behandelt de zwembadvisie op 2 oktober in de stedelijke commissie en op 9 oktober in de raadsvergadering.

“Veilig, bereikbaar, duurzaam”

“Ons zwemwater moet in de toekomst veilig, bereikbaar en duurzaam zijn. De basis is goed kunnen leren zwemmen. Daarnaast willen we sportverenigingen en speciale doelgroepen een goede zwemaccommodatie bieden. Dan moet je naast een goed wedstrijdbad en sportbad ook een warmwaterbad hebben. Kijkend naar behoefte en trends en het beschikbare budget is dit het best haalbare pakket”, aldus wethouder Van Houdt.

“Het college steekt zijn nek uit voor het zwemmen in Enschede door in te zetten op nieuwbouw boven renovatie”, licht de wethouder toe. Olco Advies werkt in opdracht van de gemeente Enschede aan een zwembadvisie voor 2025. Aanleiding is het onderzoek dat het Mulierinstituut heeft uitgevoerd onder de zwembaden, waarbij naar voren is gekomen dat het beschikbare zwemwater voldoende is, maar niet meer aansluit bij de behoefte in Enschede.

“Niks doen aan de huidige zwembaden is geen optie”, aldus wethouder Van Houdt. “Ze sluiten gewoon niet meer aan bij de behoefte, zijn verouderd en renovatie is niet aan te raden. Nieuwbouw op meerdere locaties blijkt duurder dan geconcentreerde nieuwbouw op de goed bereikbare Diekman-locatie.”

Vorig jaar heeft de gemeenteraad al besloten om per 1 januari zwembad De Brug in Glanerbrug te sluiten. “Intussen hebben de gebruikersgroepen vrijwel allemaal een alternatief gevonden, dat voldoet en waarover ze tevreden zijn.”

Opties UT en Glanerbrug

In de zoektocht naar de meest geschikte locatie zijn ook gesprekken gevoerd met Gronau en met Universiteit Twente (UT). In dat laatste geval zou de UT een nieuw topsportbad bouwen op de campus, dat deels verhuurd kan worden aan Enschedese gebruikers. Dan zal het breedtesportbad bij Het Diekman vervallen.

Gemeente Gronau heeft behoefte aan een extra warmwaterbad, eventueel te bouwen in Glanerbrug op de hoek Gronausestraat/Heidevlinder. De kosten in vergelijking tot één locatie stijgen dan echter fors en de versnippering neemt toe, dus daarom stelt het college deze optie niet voor.

Er zijn nog vanuit de vergadering een paar items niet duidelijk, zoals
1. Hoe kan een stuk gepresenteerd worden als er nog gesprekken(UT) gaande zijn.
2. Gronau komt niet naar Glanerbrug
3. De verhouding van de kosten i.r.m. de verdere ontwikkelingen
4. En hoe om te gaan met de sportvisie m.b.t de gezondheid en het zwemwatergat tussen 2018 en 2021

6.4 Jongerenonderkomen de Hut en de schoolomgeving Glanerbrug Zuid

De Drg heeft om een evaluatie gevraagd waaruit moet blijken welk beleid of aanpak gedurende de schoolvakanties het meest efficiënt en succesvol is. De overlast en vernieling in de nabijheid van de schoolomgeving en jongerenonderkomen “de Hut” was deze zomervakantie in positieve zin anders dan voorgaande jaren.

Hoe kan men aansluiten aan deze positieve draai, zijn jongeren zich bewust van deze ontwikkeling en kan men samen met de buurt, de jongeren en met de scholen hier verder mee?

Verder zal de DRG gesprekken aangaan met Pontifex en “het bruggetje” om kijken hoe wij de vrijwilligers inzet en samenwerking kunnen versterken.

7 Gronausestraat

Tijdens de zomermaanden is er door de werkgroep (initiatief neemster L.Bosch, namens de GO de Hr Zoetman en de DRG) hard gewerkt aan het inventariseren van alle ingebrachte ideeën en voorstellen ter verbetering van de fietsveiligheid op de Gronausestraat. Om het mogelijk nog op de begroting van 2018 te krijgen was haast geboden. De resultaten zijn in een brief op 22 september aan de wethouder van verkeer H. van Agteren aangeboden. Om het proces te versnellen heeft vooraf overleg plaatsgevonden met de verkeerskundige van de gemeente Enschede. De brief met daarin afzonderlijk verwoord de mogelijkheden en onmogelijkheden, wordt op 3 oktober symbolisch overhandigd aan de stadsdeelwethouder J Hatenboer. De stadsdeelcommissieleden Oost ontvangen de brief via het secretariaat.

De gehele brief met bijlage is op de website van de DRG te lezen en zal beknopt in de Grensstreek verwoord worden.

De DRG bedankt een ieder voor hun ingebrachte ideeën en voorstellen, die door de inwoners uit het dorp zijn ingebracht en gezamenlijk geleidt hebben tot een reële brief met mogelijkheden en geen onmogelijkheden.

8. Veiligheid en Vuurwerk (inbreng vanuit het dorp)

Klaas de Zee deelnemer aan de G1000 Enschede vraagt een kwartier inspraaktijd om mensen te vragen om een enquêtebetreffende het vuurwerk in te vullen. Dit mogelijk na afloop van de vergadering.

Hopelijk is er een actieve deelname, zodat ze uiteindelijk een mooi overzicht hebben van een gemengd publiek uit alle windstreken.

Dit jaar is er een G1000 georganiseerd met het onderwerp viering van oud en nieuw. In verschillende gemeenten in Nederland wordt de discussie gevoerd over de manier waarop men met vuurwerk moet omgaan. Moet dat gereguleerd worden? Moeten we centraal vuurwerk gaan afsteken? Moet er vuurwerkvrije zones komen of moet alles blijven zoals het nu is?

Om samen tot een oplossing te komen is men op 10 juni gestart met burger café, met 350 deelnemers waaruit 35 voorstellen kwamen. Op 1 juli zijn deze voorstellen onderverdeeld in 8 thema’s t.w. Vuurwerkvrije zones, Vuurwerkshows, Handhaving, Voorlichting, Betrekken van scholen, Vergroten van verantwoordelijkheid, Verhogen kwaliteit consumentvuurwerk, App.

Van 1 juli tot 1 november worden de ideeën verder besproken met inwoners en professionals, zowel fysiek als online. Op 11 november worden al de voorstellen besproken en een besluit genomen hoe we in Enschede om willen gaan met vuurwerk. De dorpsraad neemt hierin geen standpunt in, gezien de diversiteit aan wensen en belangen aangaande dit thema. Veiligheid en handhaving is hierin wel de rode draad

9 Wijkbudgetten

Mevr. G. Hering wil een aanvraag indienen voor Halloween voor de Veldstraat. Vragen aangaande de informatie over ingediende ideeën worden direct door de vertegenwoordiger afgehandeld.

10 Buurtcommités

Vragen omtrent de veiligheid aangaande de kruising Euregioweg/Lonnekerweg wordt aanbevolen deze bij het verkeersspreekuur aan te brengen

11 Bestuurlijke mededelingen

Stadsdeelmanagement

n.v.t.

Stadsdeelbeheer

n.v.t.

Politie

n.v.t.

Politiek

n.v.t.

12 Sluiting

Voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.

 

 

AANWEZIG

Dorpsraad

Th. Noordman, B. Klatt, Th. de Boer, R. Spek, C. Roskam, Herman Koers(MKA), JW. Tierates(Vz), Bas Meijer en Kim Wennink(MKA), Joke de Paauw

Wijkbudgetten

M. Elties

Stadsdeelmanagement

A. Volbers

Stadsdeelbeheer

R. Senger

Grensstreek

J. Smit

Wijkagent

 

 

1 Opening

Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom op de openbare vergadering van juni 2017.

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3 Mededelingen

3.1 Gronausestraat - Ondernemers

Gelijktijdig met deze avond vindt er in café Nationaal een bijeenkomst plaats met de Glanerbrugse ondernemers over de ontwikkelingen betreffende de Gronausestraat aangaande nu en de toekomst.

3.2 Wijkbeheerplan

Het wijkbeheerplan Schipholt, Glanermaten en Eekmaat 2017 - 2021 is nog steeds in te zien op de website van de dorpsraad en op de website van stadsdeel oost.

3.3 Maaibeleid

Begin 2017 is door de gemeente aangegeven dat ze dit jaar in de Gemeente Enschede 50 hectare gras vaker gaan maaien. In de dorpsraad vergadering van februari zijn de verandering in het maaibeleid verwoord.

Het gemeentelijk plan om de kleine vakken 1 keer per week of om de 2 weken te maaien en andere gedeeltes van 2x naar 6x maaien is niet overal zichtbaar. Het gras rond de toegangswegen van het dorp overschrijdt tegelmatig de gewenste maximale hoogte en op andere plekken in het dorp ontstaat regelmatig het beeld dat er niet frequent genoegd gemaaid wordt en de toegezegde verbetering niet altijd wordt gehaald.

3.4 Spreekuur

De dorpsraad vraagt bewoners aan te geven of er daadwerkelijk behoefte bestaat voor het houden van een spreekuur in de avonduren. De ervaring leert dat bewoners komen wanneer het hun zelf of hun buurt betreft. Wanneer men niet op het spreekuur kan komen kan er ook een afspraak worden gemaakt. Mocht blijken dat een avondspreekuur toch de voorkeur heeft, zal dit na de vakantieperiode verder worden uitgewerkt.

3.5 Wijkagenten

Er heeft een wisseling plaatsgevonden van wijkagenten Glanerbrug. Wilfried Bossink en Chantal Wassink zijn vertrokken naar respectievelijk Boekelo en Hardenberg en Dennis Baaijens en Mark Elferink zijn de twee nieuwe wijkagenten voor o.a. Glanerbrug. Tevens komt er ondersteuning middels een stage project, de problematieken zullen in het gehele team Oost bekend zijn.

4 Vaststellen notulen

De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 23 februari 2017 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

5 Rondvraag

Mevrouw Schouwink vraagt wat de DRG kan doen als in 2018 het huisvuil niet meer huis aan huis opgehaald wordt. De burger wordt geadviseerd hun zorgen hierover ook zelf te melden bij Twente Milieu en bij de gemeente Enschede telnr. 4817600. De DRG zal de zorg overbrengen naar het stadsdeel en de politiek. We kunnen ook de wethouder uitnodigen en dit thema op een volgende openbare op de agenda plaatsen. Op het stadsdeel Oost zijn de plastic zakken vrij af te halen, Vz. Zegt dar bij de diverse winkels in Glanerbrug geen zakken meer aanwezig waren, maak hiervan dan ook melding bij Twente milieu.

Wendy Leerkotte van Alifa stelt zich voor. Zij doet o.a. meidenwerk en een kookgroep voor kinderen in de leeftijd van 10 jaar in het Noaberhuus.

6 Lopende zaken

6.1 Visie kernwinkelgebied Glanerbrug

Er wordt door de werkgroep/commissie, die met alle betrokkene een visie gaat formuleren m.b.t. de inrichting van de Gronausestraat nog aan gewerkt. Het resultaat moet dan een verduidelijking van de detailhandelstructuurvisie 2011 voor Glanerbrug zijn. Nu is veel nog overgelaten aan de willekeur van de ambtenarij. Maaike Schepers is als projectleider aangesteld.

Staan er nog ontwikkelingen aan het maisveld in de planning, volgens de Boer zijn hiervoor nog geen directe plannen maar kunnen in het visie verhaal meegenomen worden.

6.2 Action aan de Nieuw Frieslandstraat

Hier is geen direct nieuws te melden.

6.3 Pontifex

Dit is een nieuwe stichting die de taken van de dorpsraad gaat overnemen in betrekking tot begeleiden van mensen met een uitkering naar een betaalde baan of een maatschappelijke meerwaarde. Het is een samenwerkingsverband van vele organisaties in Glanerbrug, zoals de dorpsraad, de diverse sportverenigingen, Alifa, Power, Glanerbug Werkt, het Noaberhuus, de Hut, het Euregiobedrijvenpark etc

6.4 Zwembad

De sluiting van zwembad De Brug per 1 januari blijft als een donkere wolk boven Glanerbrug hangen. Zwemschool Bubbles en de Huifkar, de school voor speciaal onderwijs, zijn door Sportaal al elders ondergebracht. 

"Met het bestuur van de afdeling zwemmen van Avanti W., zwemschool Truus, de Springplank en de Glanerbrugse senioren is gesproken, maar nog geen oplossing in zicht", aldus Roy Bruinsma, initiatiefnemer van Behoud Zwembad voor Glanerbrug.
Wat staat er komende maanden te gebeuren? Weten Glanerbruggers de Enschedese politiek te bewegen het zwembad open te houden? Het CDA Enschede zocht een alternatief en kwam uit bij het Hallenbad in Gronau. Burgerbelangen houdt de optie om De Brug te behouden tot het najaar open.

Voorzitter Frank Soetekouw van de afdeling zwemmen van Avanti W. gaat voor het voorstel van de PvdA om De Brug in ieder geval de komende drie jaar open te houden. Dan is er volgens de dorpsraad nog een mogelijkheid. Optisport, onder andere exploitant van De Wilder in Haaksbergen, is wellicht bereid iets voor De Brug te betekenen. Optisport wil eerst alle ins en outs van De Brug onderzoeken.
Dit onderwerp zal tot een duidelijkheid op de agenda blijven.

6.5 Bibliotheek

Th. de Boer meldt dat er een meeting in het Ariënshuis geweest waaraan diverse burgers uit Glanerbrug hun zegje gedaan hebben omtrent de toekomst van de bibliotheek. Hiervan is geen terugkoppeling geweest en kennen wij tot nu toe niet de plannen voor de toekomst.

Dit onderwerp zal tot een duidelijkheid op de agenda blijven.

6.6 Jongerenonderkomen de Hut

Het gebied “Glanerbrug - De Hut” is als volgt af te bakenen: dit is het gebied omsloten door de Gronausestraat, Tolstraat, Ouverturestraat, Schipholtstraat, Shackletonstraat, James Ross-straat, Ekersdijk en de Willem Barendszstraat, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel voor zover direct grenzend aan het omsloten gebied is aangewezen als gebieden waar het verbod van artikel 2:48 lid 2 APV van kracht is en waar het derhalve is verboden op een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Er vinden nog steeds vernielingen plaats aan en in de nabijheid van de scholen en ook komen er vanuit de buurt nog meldingen van overlast. Vernielingen en overlast worden direct bij de betrokken instanties gemeld en ook de melding naar de politie wordt meteen gedaan. Er wordt nog steeds in gezet op meer openstelling van de Hut. Vernielingen en overlast werken niet positief mee aan de voortgang hiervan. Als de goede wil er bij iedereen is moet men deze goede wil ook tonen en verder werken aan een goede onderlinge verstandhouding waarbij geen plaats is voor vernielingen en overlast. Er zijn ook gedachten om de organisatie van de Hut in te bedden bij de organisatie van het Bruggetje

7 Veiligheid en vuurwerk (inbreng vanuit het dorp)

Op dinsdag 24 januari heeft de burgemeester een toelichting gegeven op de voorgenomen aanpak m.b.t. de vuurwerk overlast. Tijdens het gesprek met de burgemeester werd duidelijk dat er een groot verschil van mogelijkheden en aanpak zit tussen bv Glanerbrug en de rest van stadsdeel Oost. Glanerbrug ligt immers aan de grens en het vastleggen van regels voor heel Oost vergt nu eenmaal gedifferentieerde aanpak en daar wringt nou net de schoen. De in april en mei gehouden stadsgesprekken zijn gevoerd met burgers die zich daarvoor hadden aangemeld. De dorpsraad heeft na aanleiding van deze gesprekken nog geen verdere informatie ontvangen en onduidelijk blijft hoe men dit, om de woorden van de burgemeester te gebruiken, gedifferentieerd wil aanpakken. De vraag blijft: “zijn mogelijke besluiten en regels aangaande vuurwerk, in Glanerbrug op dezelfde wijze in te voegen en te handhaven als in het centrum van Enschede”.

De dorpsraad wacht de resultaten van de stadsdeelgesprekken af en neemt hierin geen standpunt in. Dit gezien de diversiteit aan wensen en belangen hieromtrent. Veiligheid en handhaving is hierin wel de rode draad.

8 Gronausestraat

Het verkeer en de fietsonveilige situaties op de Gronausestraat zijn onderwerp van discussie. Bewoners hebben zich bij de stadsdeelcommissie Oost gemeld en duidelijk verwoord hoe zij over de (fiets)veiligheid op de Gronausestraat denken. Wethouder Hatenboer heeft hierop gereageerd met op korte termijn uitgevoerde maatregelen o.a. de parkeervakken bij de zijstraten zijn voorzien van grote keien ter verbetering van het zicht. Op de kruispunten zijn de markeerlijnen tussen auto- en fietsstrook verwijderd. Bij een aantal zijstraten is de haag vervangen door lagere beplanting om het uitzicht op het verkeer in de zijstraten te vergroten. De gemeente kan maatregelen nemen om de verkeerssituatie te verbeteren, maar uiteindelijk gaat het om het gedrag van de verkeersdeelnemers. De wethouder heeft de inwoners van Glanerbrug uitgedaagd om vanuit ‘Glanerbrug’ een campagne of maatregelen te nemen die het (verkeers)gedrag van verkeersdeelnemers positief te beïnvloeden. Dit najaar wordt de meerjarige prioriteitenlijst van mobiliteitsprojecten vastgesteld. Hierin wordt bepaald welke mobiliteitsprojecten in 2018 worden voorbereid en uitgevoerd en welke geen prioriteit krijgen. Het winkelgebied Gronausestraat wordt hierin ook meegenomen. Om de Gronausestraat bij de politiek onder de aandacht te houden als zijnde een mobiliteitsproject welke uitgevoerd dient te worden zullen we ons als inwoner en gebruiker van de straat actief moeten inzetten.

De dorpsraad laat het thema Gronausestraat tot eind van het jaar in elke vergadering terugkeren. De raad wil graag van de inwoners horen wat zij veilig en onveilig vinden van de Gronausestraat en wat de Glanerbruggers zelf als uitvoerbare oplossing zien en wat ze daar zelf aan kunnen bijdragen.

Er is afgesproken alle ideeën die ingebracht worden te verzamelen waarna alle betrokken partijen gezamenlijk punten en voorstellen bij de wethouder zullen aanleveren.

9 Wijkbudgetten

Sinds het nieuwe emailadres is ingesteld worden de mensen van het wijkbudgettenteam veelal privé benaderd, zij vragen daarom om het oude adres weer in te stellen, het liefst voor 1 aug. JW wil hiervoor tezamen met AV het het team in gesprek gaan.

J. Smit heeft voor de organisatie van 4 en 5 mei zelf een geldbedrag voorgeschoten, dit geld wil hij nu graag terug van het wijkbudget. M.E meldt dat Glanerbrug geen geld beschikbaar stelt voor eten en drinken. Hierop volgt een discussie, tezamen met A.V. zal hiervoor een oplossing cq. een gesprek plaatsen vinden.

10 Bestuurlijke mededelingen

Stadsdeelmanagement

Mirjam Tip heeft een nieuwe functie gekregen, waar door Jeffref nu Oost-binnen begeleidt en Aaltjen Oost-buiten doet.

Stadsdeelbeheer

Geen mededelingen.

Politiek

Geen mededelingen.

Politiek

Geen mededelingen.

11 Sluiting

Voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.

Volgende openbare vergadering op 28-09-2017.

 

Aanwezig

Dorpsraad: Th. Noordman, B. Klatt, Th. de Boer, R. Spek, C. Roskam, H. Koers(MKA), JW. Tierates(Vz),  B. Meijer en K.  Wennink(MKA), J. de Paauw.
Wijkbudgetten: M. Elties
Stadsdeelmanagement: A. Volbers
Stadsdeelbeheer: R. Senger
Grensstreek: J. Smit
Wijkagent: W. Bossink

1 Opening

Vz opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom op de eerste openbare vergadering in 2017.

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3 Mededelingen

 • In Januari 2017 heeft er een kascontrole plaatsgevonden die is uitgevoerd door E. Rijkeboer en E. Stuivenberg. Zij hebben vastgesteld dat de boekhouding ordelijk en op correcte wijze is uitgevoerd. Geadviseerd hebben zij de boekhouding van Glanerbrug werkt en de Dorpsraad gescheiden te houden.  De penningmester Th. De Boer is bij deze decharge verleend.
 • In januari van dit jaar heeft er in café Nationaal een stadsdeelcommissie Oost bijeenkomst plaatsgevonden met het thema veiligheid met o.a. drugsoverlast en vuurwerkoverlast. Een goed bezochte avond met thema’s die vanavond ook op de agenda staan. 
 • Er komen regelmatig contactaanvragen via internet bij de dorpsraad binnen. Veel van de daarin gestelde vragen kunnen in een goed gesprek worden beantwoordt of de aanvrager wordt in zijn proces door de dorpsraad ondersteunt. Het advies wat wij de aanvrager dan ook geven is om op het spreekuur van de dorpsraad te komen en de aanvraag toe te lichten. Betrokken ambtenaren van het stadsdeel Oost zijn op het spreekuur vaak aanwezig en dat resulteert in korte lijntjes en vaak snelle acties. Het spreekuur is elke maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
 • Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2017, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
 • Donderdag 9 februari is er weer een Doen beurs geweest en dit keer in café nationaal. De Doen!Beurs is erop gericht om bezoekers te bewegen tot participatie/meedoen, leren en werken.  Alle mensen in Oost die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt komen op deze beurs. De beurs is verplicht. Daarnaast is de beurs toegankelijk voor iedereen die zich wil oriënteren op vrijwilligerswerk of nieuwe mensen wil ontmoeten. De resultaten en de uitwerking hiervan zijn nog niet bekend.
 • Wijkbeheerplan Schipholt, Glanermaten en Eekmaat 2017 - 2021, Met behulp van o.a. de informatie uit de buurtenquête en de buurtwandeling is het Wijkbeheerplan Schipholt, Glanermaten en De Eekmaat opgesteld en openbaar gemaakt. Deze zal op de website van de dorpsraad als ook op de site van stadsdeel oost worden geplaatst.
 • De dorpsraad Glanerbrug heeft een aanvraag 2016 ingediend bij initiatiefkracht. De verbeteringen die de dorpsraad wil aanbrengen kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen met de nieuwe snelle fietsroute naar Duitsland en bij de wensen die beschreven zijn in de Glanerbeekse bindingen. Deze aanvraag is 17 december ingediend, maar tot op heden nog geen terugkoppeling gekregen.
 • Vanaf 2017 wordt er weer meer gras gemaaid in Enschede
  De belangrijkste verandering is dat we volgend jaar in de Gemeente Enschede weer 50 hectare gras vaker gaan maaien. Dit zijn de veranderingen: Een groot deel van het gras (met name de kleine vakken) maaien we één keer per week of één keer per twee weken tussen april t/m oktober; Verder worden er stukken gras van 2x maaien naar 6x maaien per jaar opgevoerd; op een aantal plekken houden we proeven met de laatste ontwikkelingen op het te maaien gebied. Hierover volgt meer informatie als de soort proeven en locaties duidelijk zijn; ook worden de randen van de gazons weer vaker afgestoken. Een gedeelte van de grasvakken blijft  onveranderd en maaien we twee keer per jaar. Achtergrond verandering: Het huidige maaibeleid was niet meer acceptabel voor onder andere bewoners en instellingen. Dit bleek uit het door de gemeente gehouden “belevingsonderzoek maaibeleid 2016”. Daarom heeft de gemeenteraad op 14 november 2016 besloten het maaibeleid aan te passen.

4 Vaststellen notulen

De notulen zijn op de website van de DRG voor aanvang van de vergadering in te zien. De notulen van 24 november 2016 worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

5 Rondvraag

 • We hebben allemaal in de krant over de wijkraad en de wijkbudgettencommissie Velve Lindehof kunnen lezen. Het is niet aan ons om over hun interne problemen te oordelen, maar de publiciteit die dit krijgt doet de overige wijk/dorpsraden en commissies wijkbudgetten Oost geen goed, anders gezegd het schaadt ze. Het krantenartikel verwoordt  de terughoudendheid van stadsdeelmanager Oost en de betrokken wethouder. Bij zowel de wijkbudgetten als bij de wijk/dorpsraden is bijna altijd een ambtenaar van het stadsdeel aanwezig. Onvrede en chaos ontstaat niet ven de ene op de andere dag, maar ontneemt de verantwoordelijke ambtenaren niet van hun plichten. Ook zij hebben dit zien aankomen en het innemen van een standpunt, ipv alles te bagatelliseren kan helderheid brengen en vertrouwen geven aan de andere commissies wijkbudgetten. Waarom gaat men vanuit het stadsdeel niet zorgvuldiger en terughoudender om met publiciteit die derden kan schaden? Waarom nemen de verantwoordelijke ambtenaren geen standpunt in, er zijn toch vastgestelde regels waar wijkbudgetten zich aan te houden hebben? A. Volbers geeft aan dat de wijkbudgettencommissie Glanerbrug zijn zaken goed en verantwoord voor elkaar heeft. M Elties van de wijkbudgettencommissie geeft aan dat zij geen negatieve uitwerking van het voorval Velve Lindehof ondervinden. Bij deze afgedaan.
 • De raadscommissie stadsdeel Oost van januari was een bijeenkomst waar veel burgers aanwezig waren. Helaas had men heeft de avond zo ingedeeld dat na de pauze de meeste bezoekers zijn vertrokken. Jammer, een gemiste kans. Over het inhoudelijke van hetgeen gezegd is en de organisatie en indeling van de avond zijn de meningen verdeeld. De vraag blijft of burgers na zo’n avond gemotiveerd zijn om vaker bij een raadscommissie actief aanwezig te zijn. Is het mogelijk dat de raadscommissie bijeenkomst van januari geëvalueerd wordt.
 • Aanwezigen vragen of het ook mogelijk is dat er eens in de avonduren een spreekuur van de dorpsraad is. Dit omdat veel mensen overdag toch moeten werken. Vzt. Antwoord dat als er daadwerkelijk belangstelling voor is dit bespreekbaar te maken.
 • In de speeltuin/plek op Oikos ligt vaak veel kapot glas. Dit wordt veelal veroorzaakt door oudere jeugd die daar verblijven. Aanspreken van deze jongeren heeft geen effect en roept agressie op. Jongeren zijn vaak op de confrontatie uit. Hoe dit op te lossen? Politie geeft aan dat zij daar al veel hebben gedaan maar zo het zich laat aanzien nog niet voldoende. R. Senger geeft aan dat de tafeltennistafel aldaar niet terugkomt. Gezamenlijk, ouders, politie en stadsdeelbeheer gaan bekijken wat nog meer mogelijk is om verbetering te krijgen.
 • J. Smit geeft aan dat bij de garages bij de Nieuw Frieslandstraat regelmatig veel troep ligt die langere tijd niet opgeruimd wordt.  Het is geen eigendomsgebied van de woningcorporatie of gemeente. Voorgesteld wordt de eigenaar aan te schrijven en hem op zijn verplichtingen te attenderen.
 • Oikos bewoners vragen of het gras in de sloot naast de speelplek vaker gemaaid kan worden. R. Senger geeft aan dat het hier een ECO wijk betreft en er al vaker dan gepland was gemaaid wordt.
 • JW Tierates vraagt hoe het beleid id van het ontsteken van de verlichting in de avonduren. R. Senger geeft aan dat ivm de bezuiniging dit 30 min later gebeurd maar hij gaat dit navragen.

6 Lopende zaken

Visie kernwinkelgebied Glanerbrug

Er is werkgroep/commissie benoemt die met alle betrokkene een visie gaat formuleren m.b.t. de inrichting van de Gronausestraat. Dit is dan een verduidelijking van de detailhandelstructuurvisie 2011 voor Glanerbrug.

Action aan de Nieuw Frieslandstraat

Na aanleiding van de informatie die bewoners van de Nieuwe Frieslandstraat eind 2016 van de wethouder hebben gekregen, aangaande de problematiek rondom Action heeft er met vertegenwoordigers van deze straat een vervolg overleg plaatsgevonden op 15 februari van dit jaar. Aanwezigen hebben inmiddels een concept verslag van dit overleg ontvangen. De dorpsraad is van mening dat nu de aanwonende geïnformeerd zijn we openheid moeten geven aan de andere dorpsbewoners. Een thema dat al jaren speelt en waar de een blij en de ander minder blij mee is verdiend deze openheid. Enkele punten uit het verslag van eind 2016 waarin aangegeven wordt allemaal al ondernomen is zijn o.a. ……(zie bijlage)
De dorpsraad hecht waarde aan openheid en duidelijkheid en hoopt hiermee dan ook dat  geruchten aangaande Action geen eigen leven gaan leiden maar direct met de betrokken ambtenaar worden doorgesproken.

Ontwikkelingen oprichting bewonersbedrijf Glanerbrug.

Het WDC, dit is voorlopig een werknaam, is een samenwerkingsverband van vele organisaties in Glanerbrug, zijn gaan tezamen zich inzetten voor welzijn en werk in Glanerbrug. Het is de bedoeling om per 1 mei 2017 te starten.

Zwembad

Ambtenaren van de gemeente zijn een onderzoek gestart, Joris, met alle betrokkene om tot een goed advies richting de politiek te komen

Bibliotheek

De afgelopen tijd leest en hoort men veel positiefs over bibliotheken. In het verleden zijn er bijeenkomsten geweest over hoe verder met de Glanerbrugse bibliotheek. Nieuwe ontwikkelingen leest men, maar wat betekent dat voor de Glanerbrugse bibliotheek? Natuurlijk met veel vrijwilligers (die voldoen aan de gestelde eisen) is het makkelijker werken, maar wat zijn nu de vooruitzichten voor Glanerbrug?

Jongerenonderkomen de Hut

Het gebied “Glanerbrug - De Hut” is als volgt af te bakenen: dit is het gebied omsloten door de Gronausestraat, Tolstraat, Ouverturestraat, Schipholtstraat, Shackletonstraat, James Ross-straat, Ekersdijk en de Willem Barendszstraat, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel voor zover direct grenzend aan het omsloten gebied is aangewezen als gebieden waar het verbod van artikel 2:48 lid 2 APV van kracht is en waar het derhalve is verboden op een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

7 Veiligheid en Vuurwerk(inbreng vanuit het dorp)

Dinsdag 24 januari heeft de burgemeester een toelichting gegeven op de voorgenomen aanpak m.b.t. de vuurwerk overlast. Er zullen in maart  / april stadsgesprekken worden gevoerd met burgers en wanneer de stadsdelen dan geen vuurwerk wensen of juist wel dan wordt hier gehoor aan gegeven.

Merkwaardig genoeg zal de keuze van de deelnemers aan het gesprek per loting uit de hoge hoed worden getoverd.Tijdens het gesprek met de burgemeester werd duidelijk dat er een groot verschil van mogelijkheden en aanpak zit tussen bv Glanerbrug en de rest van stadsdeel Oost. Glanerbrug ligt immers aan de grens en het vastleggen van regels voor heel Oost vergt nu eenmaal gedifferentieerde aanpak en daar wringt nou net de schoen.

8 Wijkbudgetten

M Elties geeft aan dat de verantwoording over het jaar 2016 is ingeleverd. Aanvragen voor 2017 kunnen worden ingediend.

9 Buurtcomités:

Aanwezigen van de Bentstraat geven aan dat zij bezig zijn een buurtcomité op te richten. Zij zullen hiervoor bij wijkbudgetten een aanvraag indienen voor promotie en activering van de bewoners om hieraan mee te werken.  Tevens geven zij aan dat er in hun straat met regelmaat te hard en tegen rijrichting in gereden wordt. Er wordt in eerste instantie geadviseerd de bewoners van de straat hier op aan te spreken omdat mogelijk zij de hardrijders kunnen zijn.

10  Bestuurlijke mededelingen

 • Stadsdeelmanagement: Geen bijzonderheden
 • Stadsdeelbeheer: R. Senger geeft aan dat er een aantal straten voor renovatie zijn opgegeven voor 2017. De Gronausestraat tussen de Shell en Dolphia zal op meerdere plekken worden gerestaureerd, men kan hier mogelijk hinder van ondervinden.
 • Politie: De politie is aangesproken over de situatie van fietsers op de stoep op de Gronausestraat. W. Bossink geeft aan dat dit voor de politie niet de hoogste prioriteit heeft. Alleen gezamenlijk (politie, burgers en handhaving) is hier verbetering in te krijgen.
 • Politiek: Geen bijzonderheden

11 Sluiting

Voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.