Laatste Nieuws

Dorpsraad blikt terug deel 3

Aan het eind van dit jaar stopt een vijftal leden van de Dorpsraad Glanerbrug.

Het is tijd voor een een nieuwe generatie Dorpsraadsleden maar het is ook tijd om terug te blikken op 24 jaar Dorpsraad.

Een samenvatting in drie delen samengesteld door onze secretaris Bart Klatt. Dit is het derde en laatste deel.

 

2013-2018. Drugsproblematiek

De dorpsraad is al jaren alert op de drugsproblematiek in het dorp en de inwoners weten als het er op aankomt de weg naar de dorpsraad en politie wel te vinden. De dorpsraad werkt in deze samen met politie en stadsdeelmanagement Oost.

De dorpsraad geeft meldingen van stankoverlast  en ongewenst buurt of straat gedrag veroorzaakt door drugshandel door naar de politie. Dit kan resulteren in een inzet van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO).

De dorpsraad, politie en gemeenteambtenaren hebben regelmatig overleg met koffieshophouders en bespreken de klachten en/of meldingen. De laatste jaren worden zij hierbij geassisteerd door de burgerwacht Glanerbrug.

Bestrijding van de drugsproblematiek is voor de dorpsraad vaak een kwestie van de lange adem aangezien in het voortraject de landelijke procedure moet worden doorlopen. Meldingen van burgers zijn voor de dorpsraad en politie van essentieel belang om de drugsproblematiek goed en verantwoord in beeld te krijgen en zijn noodzakelijk voor het opmaken van een dossier.


2013-2018. Glanerbrug Werkt

De Dorpsraad Glanerbrug is het project  ‘Glanerbrug Werkt’ gestart, doel van het project is mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via vrijwilligerswerk werkervaring op te laten doen zodat ze hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. “We plaatsen de kandidaten op het werkniveau dat bij hem/haar past.” Het kunnen allerlei voorkomende werkzaamheden in het dorp zelf zijn, denk bijvoorbeeld aan klusjes in het groen, maar ook aan burenhulp en dergelijk. Het is additioneel werk, wat anders blijft liggen.

In 2017 is, na een aantal bestuurlijke verbeteringen, het project Glanerbrug Werkt ondergebracht in de Stichting-Pontifex Glanerbrug.


2013-2019. Glanerbeekse Bindingen

Glanerbeekse bindingen is een visiedocument voor het Glanerbeeks grensparklandschap.

Het is een visie opgesteld door de burgers van Glanerbrug in samenwerking met de gemeente Enschede en de provincie Overijssel ter ondersteuning van de herinrichting van de Glanerbeek vanaf de B54 tot Overdinkel. Het is het resultaat van een ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden voor een verbindend verhaal, programma en ontwerp voor de ongeveer 700 meter lange zone langs de Glanerbeek. Glanerbeekse bindingen koppelt de visie op de ontwikkeling van een bijzonder grensparklandschap aan een gebiedsgericht uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen. Hierin zijn de vier Glanerbeekse verhaallijnen die bewoners en betrokkene naar voren brachten ondergebracht in een verbindend ruimtelijk-landschappelijk raamwerk.

Het document is opgesteld in de twee helft van 2013 en zal tot ontwikkeling/uitvoering komen in de twee helft van 2018 en verder in 2019.

 

2014-2017. Bredeschool ontwerp en voortgang “Kindcentrum”.

De samenwerking kinderopvangorganisaties met onderwijsinstellingen hebben in Glanerbrug zuid geleid tot zogenoemde brede scholen of Integrale Kindcentra (IKC’s), een vergaande samenwerking tussen opvang en onderwijs.

Gedurende de reorganisatie van de scholen heeft de dorpsraad zich ingezet voor en heeft deelgenomen aan overleggen betreffende de veiligheid voor de kinderen en de aanwonende.

Een van de speerpunten van de dorpsraad is en was het gebied rondom de scholen met de daarbij behorende speelpleinen en fietsenstallingen, welke behorende tot de openbare ruimte en voor een ieder toegankelijk zijn.  De dorpsraad en het stadsdeelmanagement hebben zich ingezet de communicatie tussen de aanwonende en de scholen uit te breiden. Aangezien de belangen van der scholen en de aanwonende niet dezelfde zijn is dit een blijvend aandachtspunt.  

 

2014-2018. M.I.W. Meerjaren Investering Wegen en M.I.R. Meerjaren Investering Riool

In het verleden werd in het voortraject aan de Dorpsraad gevraagd welke straten volgens hen in aanmerking komen om meegenomen te worden in het MIW of MIR. De Dorpsraad wordt hier nu niet meer om gevraagd. De informatie komt nu van stadsdeelbeheer medewerker, waarmee een ronde gereden wordt om de situatie ter plekke te bekijken. De mogelijkheid voor overleg en samenspraak met inwoners uit het dorp, zoals eerder mogelijk was is hierdoor beperkt en bevordert de participatie niet. De dorpsraad is voorstander van een overgang naar een vernieuwde systematiek in samenwerking met partners en bewoners.

 

2016. Jongerenonderkomen.

Eind jaren 90 was men in samenwerking met de dorpsraad al bezig met een voorziening voor de jongere jeugd. Een realisatie van een permanente accommodatie voor jongeren was de wens. Had men het in de begin jaren nog over een J.O.P. (Jongeren Opvang Plek) met de gedachten van alleen een overkapping werd er toch al snel overgegaan naar het “HONK”, een oud houten gebouw aan de Schoolstraat. Het semipermanente gebouw aan de Schoolstraat moest worden vervangen. Vanaf de eindjaren 90 heeft de jeugd vastgehouden en zich ingezet voor een permanent vast onderkomen. Er volgde jarenlang overleg met alle direct en indirect betrokkenen voordat  er in samenspraak met bewoners en jongeren werd gekozen voor een prefab gebouw op de locatie naast de parkeerplaats en nabij de ingang van het zwembad. Dit ging gepaard met bekende spanningen tussen de buurtbewoners die overlast vrezen en de behoefte van groepen jongeren aan een “eigen”plek. De dorpsraad heeft zich ingezet om bruggen te slaan tussen alle partijen. Na afronding van de bestemmingsplanprocedure kon men begin 2012 met de bouw worden begonnen.

De dorpsraad als ook het stadsdeelmanagement Oost erkennen dat het informeren en communiceren beter had moeten worden uitgevoerd.     

 

2016-2018. Themabijeenkomsten

De dorpsraad ism het stadsdeelbeer van Oost hebben zich ingezet voor thema bijeenkomsten betreffende de renovatie en onderhoud van diverse straten. Bewoners van een straat of buurt werden uitgenodigd om het overleg aan te gaan over hoe zij over hoe zij graag hun straat en het groen willen zien. De werkwijze van blanco met bewoners in gesprek te gaan, dus zonder vooraf vastgestelde plannen,  werd gewaardeerd en de opkomst was redelijk tot goed te noemen. Bewoners waren bereid mee te denken en mee te werken/helpen.

Helaas heeft de dorpsraad en het stadsdeelbeheer moeten constateren dat het maken van duurzame afspraken met straat en buurtbewoners niet altijd levensvatbaar is en vaak van korte duur is.

De dorpsraad heeft niet de tijd en macht om bewoners er op aan te spreken en hen aan te zetten gevolg te geven aan de gemaakte afspraken.

 

2017. Zwembad De Brug

De dorpsraad heeft zich ingezet voor zwembad “de Brug” en met name voor het openhouden van het zwembad. De dorpsraad is met de politiek in gesprek gegaan om het zwembad in ieder geval niet te sluiten voordat er een nieuw zwembad is gerealiseerd. De dorpsraad heeft hen, waaronder ook de verantwoordelijke wethouder, verzocht zorgvuldig te kijken naar de bestaansmogelijkheden van het zwembad.

De gemeente Enschede is voornemens drie nieuwe zwembaden aan te leggen en zegt voor nieuwbouw boven renovatie van de bestaande baden te kiezen om de zwembaden in de stad een kwaliteitsimpuls te geven. De dorpsraad heeft bij een van de vele bijeenkomsten aangeven een kwaliteitsimpuls van de zwembaden in de stad acceptabel te vinden maar heeft duidelijk gesteld dat dit niet tot sluiting van zwembad “de Brug”mag leiden. De dorpsraad heeft de politiek herhaaldelijk gevraagd om de sluiting van zwembad “de Brug” ongedaan te maken.

De Glanerbrugse dorpsraad heeft een werkgroep onder leiding van R. Bruinsma aangesteld om als vertegenwoordiger van de dorpsraad en de inwoners op te treden.   

De baden moeten volgens de plannen van het college in 2021 in gebruik worden genomen. Volgens wethouder Van Houdt is de basis voor het besluit dat iedereen goed moet kunnen leren zwemmen en dat daarnaast sportverenigingen en speciale doelgroepen een goede zwemaccommodatie verdienen. De dorpsraad en de werkgroep hebben de wethouder duidelijk verwoord dat de basis van het besluit juist het doel is van het open houden van zwembad “de Brug”.  

Als de plannen worden uitgevoerd, sluiten de zwembaden het Aquadrome en het Slagman in 2021. In 2016 heeft de gemeenteraad van Enschede al besloten dat zwembad De Brug in Glanerbrug per 1 januari 2018 haar deuren sluit.

 

2018. Visie kernwinkelgebied Glanerbrug

Met de visie kernwinkelgebied Glanerbrug richten wij ons op verbeterpunten voor detailhandel, horeca, openbare ruimte, verblijfskwaliteit, verkeer, en de samenhang daartussen.

Deze vormen samen met bijvoorbeeld gastvrijheid, service en evenementen de uiteindelijke identiteit van ons winkelgebied. Voor de uitvoering hebben we allerlei samenwerkingsafspraken nodig met ondernemers en gemeente en zullen we het gezamenlijk moeten aanpakken.


1995-2018. Algemene Dorpsbelangen

De dorpsraad is ondersteunend begeleidend en adviserend. Enkele thema,s waar de dorpsraad in het algemeen belang van het dorp aan hebben deelgenomen zijn:

Renovatie/herinrichting o.a. Broekheenseweg en Bultsveldmaatweg, Lonnekerweg, Ouverturestraat, kerkstraat, Spoorbaanstraat, Bentstraat, Willem Barendszoonstraat.

Overleg Wijkraden Oost

Speeltoestellen. Plaatsing speeltoestellen en onderhoud van de toestellen en speelplekken

Hondenpoepacties. Ondersteunende acties die geïnitieerd en uitgevoerd zijn door inwoners.

Aanpassen doorgang naar zwembad de Brug. Project i.s.m. Domijn, stadsdeelmanagement, wijkagenten en Alifa voor meer openheid richting zwembad en jongerenonderkomen.

Straatverlichting, onderhoud en schemerschouw. Waar kan wel en waar niet op bezuinigd worden.

Parkeerproblemen in het dorp bij Jumbo en AH. Oplossingsgericht overleg om parkeren voor klanten te optimaliseren.

Parkeerproblemen bedrijfswagens in de wijk. (Willem Barendzstraat – parallelweg Gronausestraat – Schipholtstraat – Ouverturestraat) Oplossingsgericht overleg.

Ouderencentrum. Behoud van een betaalbaar onderkomen voor de ouderen

Kernvisie winkelgebied Glanerbrug.

HUP’s. Onderhoud, plek en aantal hup,s in het dorp

Kapvergunning. Ter voorkoming van niet wenselijke kap die het algemeen belang niet dienen en het voorkomen van kap n.a.v. verkeerd geformuleerde aanvragen.

Wadi,s Onderhoud en oneigenlijk gebruik van wadi,s

Vrachtverkeer Gronausestraat. Vermindering van doorgaand vrachtverkeer niet zijnde bestemmingsverkeer voor de winkelboulevard Glanerbrug.

Heldersplein. Gebruik en onderhoud van het plein en de veiligheid op het plein.

Bouwplannen o.a. “de Spiegel”, Gerrit de Veerstraat, Ekersdijk, en aan de zwarte weg. Algemeen belang om de overlast tijdens de werkzaamheden te beperken.

Park Bultserve. Tegengaan en voorkomen van drugsoverlast door regelmatig onderhoud en toezicht.

Verkeersveiligheid basisscholen. Een landelijk terugkerend thema omdat het autogebruik toeneemt.

Snelheidscontroles i.s.m. wijkagenten. Op verzoek van inwoners wordt dit overwogen en indien mogelijk uitgevoerd.

Behoud van de woonerven in de muziekbuurt. Ondersteunend bij de actie door wijkbewoners

Detailhandelstructuurvisie en bestemmingsplannen Glanerbrug.

Keurmerk Veilig Ondernemen tezamen met Glanerbrugse ondernemers, politie en stadsdeelmanagement Oost.

Sluipverkeer. Het beperken van sluipverkeer welke in het dorp tot overlast leidt.

Skatebaan Ekersdijk. Voorzieningen voor de jongeren van Glanerbrug

Slagboom busbaan Beekveld. Een blijvend aandachtspunt gezien de jarenlange problemen hiermee.

Babybos. Ondersteunend aan de projectgroep Eschmarke

Vuurwerkopslag. Discussie met voor en tegenstanders

AriënsZorgpalet. Nieuwbouw en de sloop van het monumentale oude klooster.

AZC. Gemeentelijke communicatie en vroegtijdig verstrekken van informatie ontbrak. Algemeen belang van het dorp was voor de DRG bepalend.

Bibliotheek, politiebureau, dorpshuis, postkantoor. Tegengaan van de gemeentelijke sociale ontmanteling van dorp door opheffing van de noodzakelijke sociale voorzieningen in het dorp.