Agenda 2019

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aan het eind van dit jaar stopt een vijftal leden van de Dorpsraad Glanerbrug.

Het is tijd voor een een nieuwe generatie Dorpsraadsleden maar het is ook tijd om terug te blikken op 24 jaar Dorpsraad.

Een samenvatting in drie delen samengesteld door onze secretaris Bart Klatt. Dit is het tweede deel.

 

2006. Ecozone op de Eschmarke

De dorpsraad heeft bij het de totstandkoming van het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk Eschmarke verzocht het bestaande landschap als uitgangspunt te nemen. Er zijn drie ecologische verbindingszones gerealiseerd, die de natuurgebieden aan de noord- en zuidkant van de wijk met elkaar verbinden en zo de flora en fauna in stand houden. De dorpsraad is in die jaren actief in gesprek gegaan met de gemeente aangaande de bereikbaarheid van de verenigingen aan de Ekersdijk en de doorgang van de Ecozone aldaar. De aanwezige heidezone maakt deel uit van het ecopark en is een samensmelting van een recreatie- en een natuurgebied. Om verdroging van de natuurgebieden te voorkomen is veel aandacht besteed aan de waterhuishouding in de wijk. Dit resulteerde onder andere in de aanleg van een natuurlijk waterafvoersysteem in de vorm van wadi’s. De dorpsraad heeft de gemeente er op geattendeerd dat de waterhuishouding van de Eschmarke gevolgen kan hebben op de waterhuishouding en waterafvoer in de kern van Glanerbrug.

De dorpsraad ondersteunt de Natuurwerkgroep Ecozone Glanerbrug die zich in overleg met het Landschap Overijssel inzet op de landelijke natuurwerkdagen.

 

2007. Maïsveld

De dorpsraad brengt al jaren het braakliggende maïsveld onder de aandacht van de politiek en zet zich in voor een invulling van het maïsveld wat het dorp Glanerbrug ten goede komt.  Dit leidde in 2007 tot een drietal varianten die door de politiek beoordeeld werden. Geen van de voorstellen werd aangenomen. Het voorstel om de veelbesproken maïskavel in Glanerbrug te vullen met een nieuwe post voor de brandweer, 16 twee-onder-een-kapwoningen, 27 vrije kavels en 'bijzondere bebouwing', kon rekenen op steun van de politieke maar haalde het niet omdat er geen voorzieningen voor detailhandel in waren opgenomen. De financiële opbrengst van de grondverkoop van het maïskavel was in die tijd maatgevend, het zou immers het financiële tekort van de Eschmarke enigszins moeten verzachten.

Tot op heden is het maïskavel met regelmaat een terugkerend thema bij raadscommissies en college bijeenkomsten. De verdere ontwikkeling van het maïskavel staat gemeentelijk gezien in de wacht. De dorpsraad blijft in contact met de politiek en het stadsdeel aangaande de verdere ontwikkelingen en mogelijke invulling van het maïsveld om de Glanerbruggers vroegtijdig hieromtrent te kunnen informeren.  

 

2007-2012. Wijkschouwen.

De Dorpsraad organiseerde vele jaren de wijkschouwen. Tevens bewaakt zij het nakomen van de afspraken. Wijkschouwen met bewoners en organisaties (als woningcorporaties, politie en gemeente) zijn een belangrijk instrument om Glanerbrug schoon, heel en veilig te houden. Het enthousiasme onder de inwoners groeide en resulteerde in een niet weg te werken lange lijst met verzoeken en meldingen. Het houden van een wijkschouw schepte verwachtingen bij de inwoners waaraan men niet kon of wilde voldoen. Inmiddels is de dorpsraad gestopt met het houden van een wijkschouw en vinden er alleen nog thema avonden plaats als het een straat of buurt direct betreft. De normen en waarden van vroeger zijn niet meer de normen van vandaag. De veranderde inzet van het stadsdeelbeheer, de invoering van de burgerparticipatie, de wijkbudgetten en de gemeentelijke bezuiniging hebben de dorpsraad doen besluiten in deze sturend en begeleidend te handelen.    

 

2008-2009. Samen naar Buiten.

Een project wat tot stand kwam door en met bewoners, jong en oud, autochtoon en allochtoon, met als eindresultaat een grote speelgelegenheid gelegen tussen de drie basisscholen Zuid en het jongerenonderkomen. Een projectteam aangestuurd door ALIFA heeft in samenwerking met bewoners, Dorpsraad, woningcorporatie en gemeentelijke instanties zich hiervoor ingezet met als doel de realisatie van het project “Samen naar buiten”. Deze gemeenschapstuin en speelgelegenheid heeft inmiddels door het vele gebruik zijn bestaansrecht gekregen en ook de basisscholen maken in de schoolpauzes gebruik van deze speelgelegenheid.  

 

2008-2015. Grensoverschrijdende Boomfeestdag.

De dorpsraad Glanerbrug heeft een aantal jaren gezamenlijk met het stadsdeelbeheer Oost deze jaarlijks terugkerende boomfeestdagen georganiseerd. Hieraan namen kinderen van scholen uit Duitsland (Gronau en Epe) en de scholen van Glanerbrug en de Eschmarke aan deel. Gezamenlijk werden  bomen geplant aan weerszijden van de grens. Dit bevorderde de onderlinge verhoudingen en resulteerde in minder tot bijna geen vernielingen meer aan bomen.

 

2008-2018. Participatie.

De gemeente wil de burger er steeds meer bij betrekken met als doel taken aan de burger over te dragen. De dorpsraad zet zich in voor burgerparticipatie en ziet dat de inwoners steeds meer hun zelfredzaamheid tonen. Burgers gaan de laatste jaren steeds meer zelf werkzaamheden doen, maar dan wel hoofdzakelijk werkzaamheden die zij zelf willen oppakken en waar de overheid ondersteunend bij moet blijven.

Zelfredzaamheid, is een eigenschap die Glanerbruggers zeker in zich hebben zolang het hun voordeur raakt of hun straat betreft. De dorpsraad voert overleg met dorpsbewoners, waarvan planning van nieuwbouw, de renovatie van een straat of het opstellen van een beheerplan enkele voorbeelden zijn. Bewoners van een straat of buurt denken dan mee en laten hun stem horen.

Als de dorpsraad werken we mee aan de invoering van het gemeentelijke participatiebeleid, en zijn we in een eerder stadium al overgegaan tot het oprichten van buurtcomités. Buurtcomités die zich kunnen inzetten voor hun eigen buurt en waar de dorpsraad informatief wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen om er op toe te kunnen zien dat een buurtproject een andere buurt niet schaad.

De dorpsraad en het stadsdeelmanagement Oost hebben in 2008 afgesproken om burgerinitiatieven, buurt en wijk aanvragen en gemeentelijke planningen met elkaar te bespreken, en wel voordat men tot toezeggingen of beloftes over gaat. In de praktijk weet de burger echter altijd wel een ambtenaar te vinden die in de voor hun gewenste richting meedenkt en tot uitspraken bereid is.  De praktijk wijst dan ook uit dat het elkaar blijvend informeren, en het betrokken blijven bij, niet altijd eenvoudig is en de nodige tijd en inzet vereist.

De dorpsraad zet zich sinds zijn bestaan in voor het algemeen belang van het dorp en laat de inwoners mee participeren. In die hoedanigheid maakt de dorpsraad zijn afwegingen en neemt het besluiten. De door de gemeente in gang gezette burgerparticipatie heeft de laatste jaren niet zichtbaar geleid tot meer burgerparticipatie die het algemeen belang van het dorp dient. De door de gemeente ingezette participatie heeft voor de dorpsraad tot op heden nog niet geleid tot een toename van het aantal dorpsraadsleden.

 

2009. Sociale Agenda Glanerbrug.

In 2009 is een Sociale Agenda Glanerbrug opgesteld. Uniek is dat de agenda met de titel “Ons Glanerbrug” (een document van 47 pagina’s) door een dorpsraadslid geschreven is, waarmee het document echt van het Dorp is geworden.

De dorpsraad en het stadsdeel gebruiken dit ook nu nog als naslagwerk voor langdurige en duurzame projecten om het ontstaan en voortgang helder te houden.

 

2009. Herinrichting Gronausestraat.

De dorpsraad i.s.m. de ondernemers hebben zich vanaf 2000 ingezet voor verbetering van de Gronausestraat in Glanerbrug. Dit is een gerealiseerd project van € 4,7 miljoen, waarbij de Gronausestraat is heringericht tot koopcentrum. Een jaar na ingebruikname is in 2010 een evaluatie uitgevoerd, op grond waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn gebleken en zijn uitgevoerd.

De dorpsraad houdt zich nog steeds bezig met de verkeersveiligheid op de straat welke tot op heden nog door veel fietsers en voetgangers als onveilig wordt ervaren.  

 

2010. Redemptoristenpark Glanerbrug

De dorpsraad heeft in 2007 het initiatief genomen tot het opknappen van het Redemptoristenpark in Glanerbrug. Verwildering en achterstallig groen onderhoud maakte van het park een wildernis waar het voor wandelaars niet meer fijn vertoeven was.

De dorpsraad heeft veel tijd besteed aan het park met ondersteuning van het stadsdeelbeheer en de woningcorporatie Domijn. Dit heeft geleid tot het huidige park waar het weer goed vertoeven is. Het onderhoud van het park wordt nu uitgevoerd door Glanerbrug Werkt, met ondersteuning van Domijn en het stadsdeelbeheer Oost.

 

In 2012 gaf de woningcorporatie Domijn aan dat zij de woningen in het Redemptoristenpark niet verhuurd kregen en met de RIBW afspraken had gemaakt voor bewoning.

De dorpsraad werd hierop door de bewoners van het park aangesproken en het verzet tegen RIBW bewoners was massaal en liet qua toon ook niets aan duidelijkheid te wensen over. Iedereen was heel pertinent, verslaafden hoorden niet thuis in het Redemptoristenpark. Maanden later zijn er goede afspraken gemaakt en hebben de eerste RIBW bewoners hun intrek genomen.

 

De dorpsraad heeft zich er voor ingezet dat de bewoners een belangrijke stem hebben gehad in de besluitvorming.  

De bewonerscommissie en de dorpsraad hebben bewust gekozen voor spreiding van de RIBW - woningen over het hele park, waar zo’n 120 seniorenwoningen staan.

 

2010. Kerkstraat

Wateroverlast: De dorpsraad brengt met regelmaat wateroverlast zoals op de Kerkstraat  maar ook op andere plekken in het dorp onder de aandacht bij het stadsdeelmanagement en verzoekt hen voor een snelle afhandeling zorg te dragen. De dorpsraad heeft aangegeven dat de hevige regenval  en verouderde riolering zijn vaak de oorzaak van de wateroverlast zoals bij de Kerkstraat.

Verkeersveiligheid doorgaand verkeer Kerkstraat:  Al vele jaren een ergernis bij de aanwonende en gebruikers van de Kerkstraat is het vrachtverkeer die geen bestemming hebben in deze straat. Voor de dorpsraad is dit een blijvend aandachtspunt. Na goed overleg en samenspraak met de aanwonende is er een doorbraak ontstaan om het doorgaande vrachtverkeer te weren. De dorpsraad heeft de aanwonende ondersteunt en geassisteerd met het opmaken van een flyer die door de aanwonende uitgedeeld is aan de chauffeurs van het passerende vrachtverkeer. Bewoners hebben ook de bedrijven zelf gebeld en hen verzocht de Kerkstraat te mijden. Er is in goed overleg met de aanwonende, de dorpsraad en het stadsdeelmanagement een besluit genomen tot het plaatsen van verbodsborden voor doorgaand vrachtverkeer in de Kerkstraat. Dit heeft tijdelijk tot een vermindering van het vrachtverkeer geleid.

Verkeersveiligheid bij de basisschool Kerkstraat: De Dorpsraad heeft zich gezamenlijk met de school en de vrijwilligers ingezet voor verbetering van de verkeersveiligheid bij de school. De vasthoudendheid van de dorpsraad heeft er mede toe geleid dat nu alle kruispunten gelijkwaardig zijn en het een stuk veiliger zijn geworden. Bij de uitrit van sportpark Het Bultserve en de zoef- en zoenstrook bij St. Gerardus houdt het verkeer op de Kerkstraat voorrang. Bij de basisschool is een schoolzone ingericht om het verkeer duidelijk te maken dat men rekening moeten houden met de leerlingen. Aan de bestaande veiligheidsmaatregelen is ook een zebrapad toegevoegd.

 

De dorpsraad zet zich in het gehele dorp in voor verbetering van de verkeersveiligheid en verwacht van de ambtenaren een juiste en goede communicatie met informatie vooraf, en een overleg en inspraak met de burgers. Dit kan dan resulteren in een gezamenlijk gedragen oplossing.

 

2011. Afsluiting Spoorbaanstraat

De dorpsraad Glanerbrug werd vooraf geïnformeerd over de plannen van afsluiting van de Spoorbaanstraat en heeft middels een enquête het draagvlak onder de direct aanwonende gepeild. De dorpsraad is vervolgens het overleg aangegaan met de voor en tegenstanders van afsluiting van de Spoorbaanstraat. Het overleg met de verkeerskundige van de gemeente Enschede,  de aanwonende en de buurtcommissie Meijersdorp heeft uiteindelijk geleid tot een versmalling van de doorgang. Tot op heden wordt door gemotoriseerd verkeer nog veel gebruik gemaakt van de doorgang. De straat heeft na aanvraag bij de wijkbudgetten bloembakken gekregen om de snelheid van het verkeer af te remmen.

 

2012. Wijkbeheersplan en buurtautonomie Bentveld.

De dorpsraad is een belangrijke schakel in de pilot met als doel een wijkbeheersplan van, voor en door bewoners met zo veel mogelijk autonomie. De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is er in de periode 2011-2015 voor alle buurten in Glanerbrug een wijkbeheersplan samengesteld waarin de afspraken voor onderhoud en veiligheid worden geregeld. Buurtbewoners hebben deelgenomen aan het opstellen van hun wijkbeheersplan door fysieke aanwezigheid of door deelname middels een buurtenquête. In het wijkbeheersplan is opgenomen wat de gemeente doet en wat de bewoners zelf kunnen doen. Uit de buurtenquêtes werd voor het de dorpsraad en het stadsdeelmanagement Oost duidelijk dat in de meeste gevallen de gemeente als meest verantwoordelijke partij voor de uitstraling van de openbare ruimte wordt gezien. Vooral het onderhoud van weg, straat, stoep en lantaarnpalen vinden deelnemers aan de Buurtenquêtes een verantwoordelijkheid van de gemeente.  Ook het onderhoud van groen en van recreatieve voorzieningen en speeltoestellen ziet men vooral als een verantwoordelijkheid van de gemeente. Vanaf 2012 zet de dorpsraad zich o.a. in om een goede chemie tussen wijk/buurtbewoners en het stadsdeelmanagement te krijgen.