Agenda 2019

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aan het eind van dit jaar stopt een vijftal leden van de Dorpsraad Glanerbrug.

Het is tijd voor een een nieuwe generatie Dorpsraadsleden maar het is ook tijd om terug te blikken op 24 jaar Dorpsraad.

Een samenvatting in drie delen samengesteld door onze secretaris Bart Klatt. Dit is het eerste deel.

 

1994-1998. Dorpsraad – Bouw en Milieudienst

De jaren negentig, de dorpsraad Glanerbrug heeft zijn bestaansrecht en meerwaarde  ruimschoots aangetoond, als ik mij als vrijwilliger bij de dorpsraad aanmeld.

Eind jaren negentig, het was een dorpsraad die door de inwoners en door de gemeente Enschede zeer gewaardeerd en gerespecteerd werd. Als nieuw dorpsraadlid wilde ik me voor het dorp en de gemeenschap inzetten.

Bij mijn aantreden oktober 1994 werd er binnen de dorpsraad gewerkt in commissies en veel ambtelijke zaken liepen in die tijd bij de gemeente Enschede via de afdeling Bouwdienst van de gemeente Enschede. Het waren de jaren waarin de gemeentelijke bouwdienst miljoenen tekort kwam en een gemeentelijke dienst was die veel macht en zeggenschap had. Het was een Bouwdienst, waar afdelingshoofden zich verschansten binnen hun eigen koninkrijkjes, en het bestuurders aan de wil ontbrak om daar doorheen te breken.

Als dorpsraad ging men in die tijd de communicatie aan men ambtenaren, ambtenaren die zich veelal bezig hielden met 'scoren' met ambitieuze bouwprojecten. Geen van de toenmalige gemeentelijke bestuurders maakte zich er echt druk over, dat sommige projecten veel duurder werden dan aanvankelijk was begroot. Het feit dat in die tijd veel wethouders iets te zeggen hadden over de Bouwdienst droeg daaraan bij. “Iedereen wist ervan, maar niemand deed iets, want niemand had daar belang bij”, waren de woorden van een onderzoekscommissie, die indertijd het reilen en zijlen van de bouwdienst onderzocht. Ondanks de harde noten die door die onderzoekscommissie in het eindrapport werden gekraakt, bleven politieke en personele consequenties uit of werden niet openbaar gemaakt.

Deze ambtelijke werkwijze kwam de samenwerking en communicatie met de dorpsraad niet ten goede. De dorpsraad moest vasthoudend en geduldig zijn, de ambtenarij ging immers over veel schijven.

Er werd gelijktijdig in het dorp naarstig gezocht naar nieuwe dorpsraadleden die energiek en met perspectief voor de toekomst de dorpsraad wilden versterken. De dorpsraadleden hadden in die jaren vaak een vaste baan en vertegenwoordigde daarbij in hun vrije tijd het dorp. Zij gingen het gesprek aan met de ambtenarij  en namen deel aan de vele overlegorganen binnen de gemeentelijk instanties. Een vereiste voor nieuwe dorpsraadleden was ook toen dat men bereidt moet zijn zich in te zetten voor het algemeen belang van het dorp Glanerbrug.

1998 hebben er intern bij de  gemeente Enschede, met name bij de Bouwdienst  veel personele verschuivingen plaatsgevonden en werden afdelingen losgekoppeld van de Bouwdienst.

Voor de dorpsraadsleden hielt dit in dat bestaande en reeds bekende aanspreekpunten zoekpunten werden wat weer resulteerde in communicatie met nieuwe gesprekpartners met een herhaling van al eerder gezamenlijk gedane zetten en gemaakte afspraken. Voor de ambtenaren was dit minder bezwaarlijk, immers bij de dorpsraad kwamen er niet veel nieuwe leden bij, dus de dorpsraadsleden wist men wel te vinden.  

Om als dorpsraadlid Glanerbrug iets voor het dorp te kunnen betekenen en iets bij te dragen aan een beter woon en leefklimaat is fascinerend en een inspirerende uitdaging waarbij men toch kritisch positief moet blijven.  

Enkele grote projecten waar de dorpsraad direct of indirect bij betrokken was worden in dit schrijven kort uiteengezet.


1995. VINEX locatie “De Eschmarke”.
In 1995 werd een begin gemaakt met de bouw in de VINEX locatie “De Eschmarke”.  De dorpsraad maakte, onder aanvoering van de toenmalige dorpsraadvoorzitter Th. Kok, inzichtelijk wat deze nieuwbouw voor gevolgen heeft voor het dorp Glanerbrug.

De waterafvoer van de nieuwe wijken, de grondmonsters, de ontsluiting van de wijken en de toename van de verkeersdrukte op de Gronausestraat waren de eerste zorgenkindjes voor de dorpsraad. Overleg na overleg vond plaats met aan de ene kant de dorpse vertegenwoordigers die vele jaren vooruit dacht en aan de andere kant de gemeentelijke instanties met andere belangen waaronder de planning om maar met de bouw te kunnen beginnen. Dat niet alles vooraf voorspelbaar is bleek uit de cijfers die aangaven dat op het project de Eschmarke een groot miljoenen verlies werd geleden. Voor de dorpsraad betekende dat er weer gemeentelijke veranderingen en aanpassingen kwamen met de nodige bezuinigingen die een nieuw overleg noodzakelijk maakte.   

In de VINEX locatie De Eschmarke werd door de gemeente Enschede ook de ecologische wijk Oikos gebouwd. In 1999 werd dan ook een begin gemaakt  met de bouw van deze nieuwe wijk.

De hierdoor ontstane onrust onder de Glanerbruggers bezorgde de dorpsraad veel werk, de dorpelingen werden immers geconfronteerd met toenemende verkeersdrukte van en naar de grensovergang en met de verkeersonveilige situaties op de bestaande ontsluitingswegen, ook wel de oude Linten t.w. Kerkstraat, Tolstraat, Schipholtstraat, Ekersdijk, Zwarteweg, Bultsweg en Lonnekerweg.

Het dorp wilde, net zoals ook nu, zijn eigen identiteit behouden met dorpse rivaliteit, de vele verenigingen, de oude kerken en de openbare voorzieningen. De dorpsraad zette zich in voor behoud van de dorpse identiteit en stond hiermee niet altijd op een lijn met de door de gemeente ingezette verstedelijking.

Gemeenschappelijke belangen van de gemeente Enschede als ook het dorp Glanerbrug resulteerde in een veelvoud van overleggen waarbij de belangen verschillend waren maar waar wederzijds standpunten en ideeën gerespecteerd en gewaardeerd werden.

Vast stond wel voor de gemeente Enschede dat Oikos een ecologische wijk moest worden die alleen verwezenlijkt kon worden door het verkrijgen van Europese subsidie. Oikos is dan ook opgezet als experimentele ecologische en duurzame wijk.

Aan de ene kant stond de gemeente Enschede die aan Europese regelgeving moest voldoen en aan de andere kant de dorpsraad Glanerbrug die op kwam voor de dorpse belangen, zich zorgen maakte over de verkeersveiligheid, de hoeveelheid parkeerruimte en de beperkte ontsluiting van de wijk “Oikos”.

Van de drie wijken die Glanerbrug er bij heeft gekregen is Oikos met ca. 20 jaar het oudst, Eilermarke en Beekveld zijn in de laatste 10 jaar gebouwd. Enthousiaste Oikos bewoners hebben vervolgens een buurtcomité opgericht dat zich met hart en ziel heeft ingezet voor hun leef en woonomgeving.

De samenwerking buurtcomité en de dorpsraad verliep moeizaam. De belangen van de Oikos bewoners, die met veel ambtelijke toezeggingen en beloftes de wijk waren binnen geloosd, botste met de plannen die er waren voor de oude kern van Glanerbrug. Ambtenaren en functionarissen die betrokken waren bij de bouw en de verdere uitwerking van de ecologische wijk Oikos zaten met een dilemma, zij moesten enerzijds rekening houden met de Europese regelgeving voor het verkrijgen van de noodzakelijke subsidie en anderzijds tegemoet komen aan de vastgestelde toekomstvisie van het dorp Glanerbrug.

Het waren tijden van communicatie, maar ook tijden van miscommunicatie waarvan de gevolgen tot op de dag van vandaag nog merkbaar zijn. Het buurtcomité Oikos bestaat niet meer en de ecologische wijk heeft al meerdere aanpassingen, veranderingen en versoepeling van de regelgeving ondergaan.

Buurtbijeenkomsten en meerdere  overleggen met de dorpsraad, ambtenaren, functionarissen en Oikos bewoners heeft tot op de dag van vandaag niet tot een door de wijkbewoners zo gewenste tweede ontsluitingweg geleid.

1996. Twentestad.

In 1996 was het dorp Glanerbrug in rep en roer, de provincie Overijssel kwam met voorstellen voor

de gemeentelijke herindeling in Twente, inclusief de vorming van Twentestad. Aan de dorpsraad werd gevraagd informatieavonden te beleggen en als vertegenwoordigers van het dorp op te treden. Inwoners werden uitgenodigd voor een informatieavond en hun mening over Twentestad kenbaar te maken.  De vorming van “Twentestad”, het raakte de dorpelingen in hun ziel en de opkomst was dan ook groot. Het werd ons als dorpsraad bij meerdere bijeenkomsten duidelijk gemaakt dat de Glanerbruggers hun eigen identiteit wilden behouden en het merendeel geen voorstander was van de vorming van “Twentestad”.

 

1999-2018. Verkeersdrukte op de Gronausestraat.

Eind jaren negentig werd er door de dorpsraad Glanerbrug al melding gedaan van een toenemende verkeersdrukte op de Gronausestraat. Deze toename met stagnerende verkeersdoorstroming is de laatste 15 jaren met regelmaat het onderwerp van gesprek en bijeenkomsten (elke 4 jaar zijn er immers gemeenteraadsverkiezingen). Na de verkiezingen hebben de nieuwe raadsleden en wethouders zoals gebruikelijk een inwerkperiode nodig, een periode die de dorpsraad vaak extra werk bezorgt en zet zich in om de al lopende processen onder de aandacht van de nieuwe raadsleden te brengen.

Verkeersdrukte in het dorp met onveilige situaties zijn sinds jaar en dag een terugkerende ergernis binnen de Glanerbrugse gemeenschap. De dorpsraad Glanerbrug brengt dit nog steeds met regelmaat onder de aandacht bij de politiek en bij de verkeerskundigen van de gemeente Enschede.

Indertijd maakten ondernemers zich al zorgen over de bereikbaarheid van het dorp en hun winkelpanden en waren de inwoners al bezorgd of ze wel een bruikbare en leefbare winkelstraat zouden behouden. Samen met de toenmalige wethouder Buursink was dit een thema waarbij de dorpsraad  tussen 1995 en 1998 de regionale nieuwsuitzendingen haalde. Zonder nu te spreken van gelijk of ongelijk, de communicatie en samenwerking met de wethouder en ambtenaren was in die tijd goed maar kon niet voorkomen dat deze problematiek tot op de dag van vandaag nog niet adequaat en effectief genoeg is opgelost. De dorpsraad en de ondernemers zijn hieromtrent begin deze eeuw opnieuw  de communicatie met de ambtenarij aangegaan om te voorkomen dat de kern van het dorp de lasten van de nieuwe wijken moet dragen.

Op 9 februari 2010 was de dorpsraad als deelnemer bij de eerste bijeenkomst ‘probleemanalyse ontsluiting Eschmarke/Glanerbrug’ aanwezig en heeft daar de problemen die waren ontstaan door de toenemende verkeersdrukte en stagnerende verkeersdoorstroming op de Gronausestraat onder de aandacht gebracht. Hierbij waren ook dorpsbewoners uit de oude kern als ook bewoners van de nieuwbouwwijk “de Eschmarke” als deelnemer aanwezig. Het resultaat van deze bijeenkomst waren aanpassingen die de verkeersdoorstroming op de Gronausestraat ten goede kwamen. De rond de eeuwwisseling al onderzochte mogelijke ontsluiting van nieuwbouw via een nieuw aan te leggen af/oprit op de E35 kwam bij die bijeenkomst wederom ter sprake, maar was (nog) niet haalbaar.

 

1998. HOV

De visie van de toenmalig verkeerswethouder Dick Buursink is bepalend geweest voor het huidige HOV traject welke de bereikbaarheid van de binnenstad moest garanderen. De dorpsraad sprak indertijd de wethouder aan betreffende het groeiende fileprobleem op de Gronausestraat,  maar de toenmalige wethouder Buursink zag in het realiseren van het HOV traject de oplossing tegen het groeiende fileprobleem. Sindsdien is zijn visie overgenomen door andere colleges en werd er een busbaan aangelegd van het centrum naar Glanerbrug en de Eschmarke.

De bewoners in Glanerbrug protesteerde tegen de aanleg van een busbaan in hun dorp en werden hierin gesteund door de dorpsraad. Een handtekeningenactie leverde in 1998 zo’n 400 proteststemmen op. Ook de dorpsraad was fel gekant tegen het tracé voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, waarvoor ruim 140 kostbare eiken in Glanerbrug moesten worden gekapt. Bovendien vreesden omwonenden aantasting van hun leefgenot.

De dorpsraad is regelmatig met het stadsdeelmanagement in gesprek geweest over de door bewoners aangegeven problemen  betreffende het HOV traject. Gezamenlijk met het stadsdeelmanagement wordt tot op heden nog steeds getracht het HOV zo probleemloos mogelijk te laten rijden en hinder of overlast door het HOV te beperken.   

 

2000-2018. ACWO

De afgelopen 24 jaar heeft de dorpsraad deel uitgemaakt van de ACWO (Advies Commissie Wijk Organen)  In het begin van deze eeuw bestond de ACWO uit een vast aantal deelnemers. Elke vier jaar veranderde de samenstelling omdat er meer wijk en dorpsraden waren dan het toegestane aantal deelnemers aan de ACWO. Het beperkte aantal deelnemers zorgde in die tijd voor veel wrijving en rivaliteit onder de wijk en dorpsraden. De dorpsraad, een vaste deelnemer aan het overleg heeft zich binnen de ACWO ingezet voor  het stadsdeelbreed denken, oordelen en adviseren en het individuele belang van de eigen wijk of het dorp ondergeschikt te maken aan het stadsbelang.

    

2003-2018. Functionarissenoverleg.

De dorpsraad neemt sinds mei 2003 deel aan het functionarissenoverleg. Functionarissen uit diverse organisaties zagen de noodzaak voor de oprichting van  een functionarissenoverleg in het aandachtsgebied Glanerbrug-Zuid. Aanleiding hiervoor was de toenemende mate van sociale problematieke (o.a. jongerenproblematiek, drugsproblematiek) en een aantal op korte termijn geplande ontwikkelingen (o.a. herinrichting schoolpleinen).

Doelstelling van het functionarissenoverleg is het bewerkstelligen van een gezamenlijke, integrale aanpak. Partijen stemmen werkzaamheden op elkaar af, vullen elkaar aan en versterken elkaar. Het functionarissenteam signaleert problematieke en kansen. Voor de Dorpsraad is dit overleg een belangrijk platform voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in Glanerbrug.

 

2004-2006. Verlengde Euregioweg.

De toenemende verkeersdrukte op de Gronausestraat was voor de dorpsraad een doorn in het oog. In die tijd trokken gemeente, dorpsraad, ondernemers en het bedrijventerrein gezamenlijk op en waren bezig met de verlengde Euregioweg op de agenda te krijgen. De voorbereiding hiervoor begon in 2004 en resulteerde in de realisatie van verlengde Euregioweg in 2006 en wel gelijktijdig met de nieuwe aansluiting van de Kerkstraat op de verlengde Euregioweg. De dorpsraad heeft zich de jaren hierna blijvend ingezet voor de verkeersveiligheid op de verlengde Euregioweg en de Kerkstraat.

 

2004-2018. Aanpassingen in bestemmingsplannen.

De dorpsraad Glanerbrug heeft een A status bij de gemeente. Dit houdt o.a. in dat men gevraagd en ongevraagd advies mag uitbrengen aan het college. De dorpsraad geeft o.a. advies aangaande wijzigingen of aanpassingen van bestemmingsplannen. Door de jaren heen voor de dorpsraad een tijdrovende bezigheid aangezien regels en gemaakte afspraken niet altijd worden nageleefd. De dorpsraad heeft meerdere keren een conflict met de afdeling bestemmingsplannen  van de gemeente Enschede gehad. Voorbeelden van miscommunicatie en slechte informatie zijn de bestemmingen van het toenmalige videotheek naast de C-1000, de ACTION aan de Nieuw Frieslandstraat en Anytime Fitness (2015)aan de Gronausestraat. De dorpsraad geeft al meerdere jaren aan dat de communicatie en informatie vanuit gemeentelijke afdelingen naar de dorpsraad, ondernemers en burgers vaak over veel schijven gaat, wat het eindresultaat niet ten goede komt.

 

2005-2008. Verkeersplatform Glanerbrug.

Verkeersplatform Glanerbrug (VPG) heeft voor de Dorpsraad Glanerbrug en Buurtcomités zijn start gemaakt in april 2005 en is o.a. bezig geweest met de Heidevlinder, Ouverturestraat en de Gronausestraat. VPG maakte een doorstart als commissie van de DRG in april 2007. Verkeersproblemen die zich in Glanerbrug voordeden en o.a. bekend waren bij BC, verenigingen, of individuele burgers kon men melden bij het verkeerspreekuur van de gemeente Enschede en bij de DRG. Het VPG hielp de betrokkenen daar waar mogelijk met woord en daad. Vanaf 2009 is het VPG niet meer actief als commissie en hebben zij hun werkzaamheden stopgezet.


2005-2015. Het Sociaal Plan Ontdekkingsreizigerbuurt.

In het begin van deze eeuw werd de ontdekkingsreizigerbuurt ingedeeld als “aandachtsgebied”. Een buurt met meer dan gemiddelde problemen op sociaaleconomisch terrein en op het gebied van de leefbaarheid. Aan het tot stand komen en de uitwerking van dit toch breed gedragen plan hebben diverse instanties waaronder de dorpsraad Glanerbrug, politie, woningbouwvereniging, maatschappelijk- en welzijnswerk meegewerkt met als gezamenlijk doel een verdere teruggang en verloedering van de buurt tegen te gaan. De Dorpsraad heeft hier veel tijd en energie in gestoken en was samen met Alifa jarenlang de trekker van dit project.

Het plan heeft de eerste jaren alle direct en indirect betrokken instanties alsook de bewoners bij elkaar gebracht en heeft zijn waarde bewezen.

Een gevolg van een de korte woon en verblijfperiode in een wijk is dat jaarlijks een herhaling van inzet en activiteiten noodzakelijk blijkt te zijn. Het blijft voor de dorpsraad een aandachtsgebied waarin een zekere toezicht en controle aanwezig dient blijven.

De beperkte financiële middelen van het verantwoordelijke stadsdeel en de vele wisselingen binnen de welzijnsorganisatie kwam het geheel niet ten goede. Continuering van het sociaal plan ontdekkingsreizigerbuurt

Er wordt heden ten dage door de verantwoordelijke instanties meer aangestuurd op organisatie door en vanuit bewoners uit de eigen buurt of wijk. De dorpsraad heeft bij het stadsdeelmanagement Oost aangegeven dat voor buurten met meer dan gemiddelde problemen op sociaaleconomisch terrein, begeleiding en aansturing noodzakelijk blijft. Een korte verblijfsduur van bewoners motiveert hen niet om als bewoner zich in te zetten voor de continuering van eerder behaalde resultaten in wijk of buurten. Het stadsdeelmanagement alsook de dorpsraad moeten keuzes maken en de dorpsraad heeft dan ook besloten om zich alleen nog maar op verzoek van de bewoners met “Het Sociaal Plan Ontdekkingsreizigerbuurt”  bezig te houden en hierin dan bemiddelend op te treden. De personele sterkte van de dorpsraad is er mede debet aan dat na 10 jaar inzet voor dit aandachtsgebied de uitdaging niet meer bij de dorpsraad ligt, maar gedragen, gestuurd en begeleid dient te worden door de woningcorporatie en het stadsdeelmanagement Oost.