Agenda 2018

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te mogen nodigen voor de Openbare Dorpsraadvergadering van 22 februari.

U bent vanaf 19.30 uur welkom in het Meijershoes op het Bultserve. De vergadering begint om 20.00 uur.

Tijdens deze laatste vergadering voor de zomervakantie wordt uitgebreid stil gestaan bij de toekomst van de Dorpsraad Glanerbrug.

De Dorpsraad wil verder als vertegenwoordiger van de Glanerbruggers en zich inzetten voor de woon-, werk- en leefomstandigheden in het dorp,

We hebben echter vastgesteld dat de hedendaagse samenleving een andere aanpak en inzet van de Dorpsraad vraagt.

Vraag is wat nodig is om de komende jaren de bindende factor tussen de Glanerbruggers, ondernemers, de gemeente en de vertegenwoordiger voor
alle buurtcommissies en verenigingen in te kunnen vullen. Een andere werkwijze met nieuwe leden zijn noodzakelijk om het voortbestaan van de Dorpsraad Glanerbrug te garanderen.

UITNODIGING viering Bevrijdingsdag in Glanerbrug

Het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug nodigt u uit voor de viering van Bevrijdingsdag op zaterdag 5 mei 2018 met een gevarieerd muzikaal programma in de Protestantse kerk aan de Gronausestraat 1200 in Glanerbrug.

 

programma

 • 18.30 uur Ontvangst in Protestantse kerk
 • 19.00 uur Opening

Daarna tot 21.00 uur een bijzonder en afwisselend programma met optredens van Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Fried Dobbelstein, mannenkoor Mannenklank Glanerbrug en Männergesangverein Eintracht Alstätte 1897 (Duitsland).
Beide koren zingen onder leiding van Paul Kempers.
Ook zullen sprekers namens de gemeente Enschede, Gronau en Euregio kort het woord voeren.
Tegen 21.00 uur zal het bevrijdingsvuur bij de Protestantse kerk arriveren. Het bevrijdingsvuur zal voor de kerk worden ontstoken door de drie gastsprekers. Daarna volgt het Wilhelmus door Wilhelmina. Tot 22.00 uur is er dan nog een informele afsluiting van deze feestelijke avond.

 

 

Met een brief aan alle politieke partijen in de gemeente Enschede heeft de Dorpsraad Glanerbrug (DRG) i.s.m. De Grensstreek, feiten, stellingen en vragen aan hen voorgelegd en hen gevraagd hierop te reageren.

We verwachten binnenkort binnenkort op deze plaats te kunnen publiceren wat de politiek met ons dorp voor heeft.

 

Werken en meedoen

Feit: Een groot aantal Glanerbruggers maakt procentueel nog steeds gebruik van een uitkering (o.a. NWW, WW of Wajong) en komt of zit in een sociaal isolement en vervreemd van de arbeidsmarkt.

Stelling: Iedereen moet de mogelijkheden hebben om mee te kunnen doen en van betekenis te kunnen zijn voor anderen. Iedereen telt mee en iedereen doet mee.

Vraag: Welke mogelijkheden ziet uw fractie deze Glanerbruggers op korte termijn blijvend bij het arbeidsproces te betrekken en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren kansen te geven?

 

Jeugd en onderwijs

Feit: In Glanerbrug werken de vijf basisscholen intensief samen. Ook de instellingen voor voor- en naschoolseopvang zijn hierbij betrokken. Samen noemen zij zich het Integraal Kindcentrum Glanerbrug.

Zorgen: De dorpsraad maakt zich zorgen over het beheer van voorzieningen voor jongeren. De Hut is daarvan een voorbeeld. Ook over de uitvoering van jongerenwerk en de samenwerking met andere instanties maakt de dorpsraad zich zorgen.

Stelling: Voorzieningen voor de jeugd moeten worden afgestemd op de behoefte van de jeugd, passend bij dat moment. Dat vereist professionele ondersteuning met financiële mogelijkheden waarbij de regie in eerste instantie bij de gemeente ligt. De eerste periode van het leven van elk kind is immers de basis voor later.

Vraag: Hoe kan er volgens uw fractie ondanks de bezuinigingen bij de gemeente toch invulling aan een adequate uitvoering van jongerenwerk worden gegeven?

 

Zorg en ondersteuning

Feit: De continuïteit van zorg en welzijn loopt ook in Glanerbrug gevaar. Daar maakt de Dorpsraad Glanerbrug zich ernstige zorgen over. Het dorpshuis en zwembad De Brug zijn in 2017 gesloten. Deze locaties waar Glanerbruggers samen komen, waar ouderen en jongeren elkaar treffen en waar we de sociale contacten werden onderhouden zijn door de bezuinigingen gehalveerd.

Stelling: Het faciliteren en opzetten van professionele en niet-professionele netwerken in de buurt gericht op mantelzorg en vrijwilligerswerk heeft dan ook aandacht en ondersteuning van de gemeente nodig.

Vraag: Hoe denkt uw fractie erover in de komende raadsperiode, gelet op de beperkte budgetten, hier invulling aan te geven en welke maatregelen zijn volgen uw fractie nodig om professionals en vrijwilligers van deze instanties en verenigingen te behouden?

 

Veiligheid

Feit: Glanerbrug heeft al jaren te maken met verschillende hotspots met overlast (drugs, huiselijk en jeugd) en criminaliteit. Om deze jaarlijks terugkerende problematiek niet verder te laten escaleren is een aanpak met beleid en visie vereist.

Stelling: Het ombuigen van negatieve, hinderlijke jeugdgroepen naar positieve en participerende groepen, continuering van de aanpak van drugsproblematiek (hennepteelt, drugshandel, fraude) en het vergroten van meldingsbereidheid en het terugdringen van radicalisering en polarisatie kan men niet alleen aan de vrijwillige burgers overlaten.

Vraag: Hoe denkt uw fractie over de inzet van politie en handhaving om in Glanerbrug de overlast in te perken en de in de periode 2016 – 2018 door de gemeente gestelde ambitieuze doelen toch te bereiken?

 

Ruimtelijke ordening

Feit: De grensovergang in Glanerbrug is allesbehalve een visitekaartje. Het passeren van de grens in Glanerbrug nodigt mensen die Enschede willen bezoeken niet bepaald uit.

Stelling: Die uitstraling heeft de grensovergang absoluut niet. En de verkeersveiligheid van fietsers en automobilisten past zeker niet bij het streven van Enschede om in 202 fietsstad te worden.

Vraag: Hoe denkt uw fractie erover in de komende raadsperiode, invulling te geven aan deze tekortkoming en welke maatregelen zijn volgens uw fractie nodig om deze grensovergang verkeersveilig voor fietsers en automobilisten te maken?

 

Schoon en duurzaam

Feit: Binnen Glanerbrug en in het buitengebied maakt de dorpsraad zich zorgen over zwerfvuil, illegaal gedumpt afval en overmatige hondenpoep. En ook de onkruidbestrijding en het maaien van het gras is voor veel Glanerbruggers een doorn in het oog.

Stelling: Het beleid van de gemeente op het gebied van zwerfvuil, illegale dump en maaien moet worden herzien.

Vraag: Hoe denkt uw fractie erover in de komende raadsperiode, gelet op de beperkte budgetten, hier verbetering op aan te brengen?

 

 

Uitnodiging Dodenherdenking Glanerbrug 2018

 

Het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug nodigt u uit om op vrijdag 4 mei 2018 deel te nemen aan de dodenherdenking in Glanerbrug. Wanneer u ook de rondgang langs de oorlogsgraven wilt maken wordt u verzocht om 18.30 aanwezig te zijn op begraafplaats Doodenzorg aan de Veldstraat. Wanneer u alleen mee wilt lopen in de stille tocht wordt u verzocht om 19.00 uur op Doodenzorg aanwezig te zijn. De stille tocht vertrekt om 19.15 uur vanaf begraafplaats Doodenzorg aan de Veldstraat. De route gaat via de Stolpersteine aan de Gagelstraat, Veldstraat en Gronausestraat naar het Heldersplein. Mensen die niet mee kunnen lopen, maar wel bij de herdenking aanwezig willen zijn, worden verzocht om 19.40 uur op het Heldersplein aanwezig te zijn. De officiële dodenherdenking begint daar om 19.45 uur.
Het programma op vrijdag 4 mei ziet er als volgt uit:
 • 18.30 uur Verzamelen bij Doodenzorg aan de Veldstraat
 • 18. 40 uur Gelegenheid om rondgang langs de oorlogsgraven op de begraafplaats te maken
 • 19.15 uur Vertrek voor stille tocht via de Stolpersteine aan de Gagelstraat, Veldstraat en Gronausestraat
  naar het Heldersplein
 • 19.40 uur Aankomst bij herdenkingsmonument ‘Abrupt vaarwel’ op het Heldersplein
 • 19.45 uur Dodenherdenking
 • 19.58 uur Trompettist Teun Nicolai blaast ‘The last post’
 • 20.00 uur Twee minuten stilte
 • 20.02 uur Wilhelmus
 • 20.15 uur Informele afsluiting in Protestantse kerk aan de Gronausestraat 1200 (einde 21.00 uur)

 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te mogen nodigen voor de Openbare Dorpsraadvergadering van 22 februari.

U bent vanaf 19.30 uur welkom in het Meijershoes op het Bultserve. De vergadering begint om 20.00 uur.  

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Rondvraag
 5. Lopende zaken
  • Action
  • Vervolg jongerenwerk Glanerbrug (inzet Alifa en openstelling de Hut)
  • Fiets/Veiligheid Gronausestraat
  • Visie kernwinkelgebied
 6. Brandweer Glanerbrug
 7. Politieke vragen m.b.t. de verkiezingen in maart 2018
 8. Bespreken positie of nieuwe organisatie Dorpsraad
 9. Wijkbudgetten
 10. Buurtcomités
 11. Bestuurlijke mededelingen
  • Politiek
  • Stadsdeelmanagement
  • Stadsdeelbeheer
  • Politie
 12. Sluiting