Laatste Nieuws

Bestaansrecht Enschedese dorps- en wijkraden

In de beantwoording op de brieven van 19 februari en 24 maart van dit jaar, deelt het college de constatering dat de advisering vanuit het ACWO anders is dan de oorspronkelijke bedoeling was.

De dorps en wijkraden Enschede spreken met dit schrijven hun ongenoegen uit over het door het college verzonden antwoord op bovengenoemde brieven. De dorps en wijkraden zijn van mening dat het college zich moet inzetten op het versterken van het gemeentelijk draagvlak ten aanzien van de wijk en dorpsraden en het verbeteren van de samenwerking, communicatie en het herstellen van wederzijds vertrouwen.

Uit de beantwoording door het college is te concluderen dat de gemeente Enschede kiest voor een vorm van participatie waar de wijk en dorpsraden in eerste instantie geen deel van uit maken. De gemeente wil inspelen op meer en betere interacties met bewoners en zet de wijk en dorpsraden, vertegenwoordigt in de ACWO (Advies Commissie Wijk Organen) daarom in de wacht.

In de beantwoording van de brief staat geschreven “De verkenning 'Samen maken we de stad’, waarvan het plan van aanpak voor de zomer aangeboden wordt aan het college, moet een doorkijk opleveren hoe gemeente en bewoners met elkaar willen samenwerken”. Vervolgens wil de gemeente verkennen hoe bewoners zich willen laten vertegenwoordigen en welke rol wijk- en dorpsraden hierin kunnen spelen. Voor de wijk en dorpsraden voelt dit als een messteek in de rug. De dorps en wijkraden vertegenwoordigt in de ACWO, die meermaals hebben aangegeven dat er betreffende, de samenwerking en de communicatie behoefte bestaat aan wederzijdse verbetering en duidelijkheid, worden nu buitenspel gezet!

Een plan van aanpak ‘Samen maken we de stad’ zonder enige communicatie vooraf en zonder overleg met vertegenwoordigers van de ACWO maakt duidelijk hoe het college over de dorps en wijkraden (ACWO) denkt.

Deze houding brengt de dorps en wijkraden in het discredit en schaadt het voortbestaan van de wijk en dorpsraden. Het college gaat voorbij aan de grensoverschrijdende en overkoepelende dorps en wijk belangen voor de korte en langere termijn. Het vooraf inperken van het domein van gevraagd en ongevraagde advisering, staat op gespannen voet met de eigen verantwoordelijkheid van de wijkraad: namelijk het bevorderen van de leefbaarheid in hun wijk. Om de wijk en dorpsraad in staat te stellen deze adviesrol goed te kunnen uitoefenen is het nodig dat de gemeente tijdig relevante informatie aan de wijkraad verstrekt.

Het voortbestaan/functioneren van de wijk en dorpsraden laten bepalen door de wens van de bewoners mag dan door het college burgerparticipatie worden genoemd, maar zal resulteren in een onoverzichtelijk verdeel en heerssysteem, waarbij het de vraag is of dit de woon en leefgemeenschap ten goede komt.

In dit verdeel en heerssysteem, zullen inwoners gestimuleerd worden alleen op te komen voor hun eigen belang en dit komt de onderlinge cohesie niet ten goede. Deze werkwijze doet afbreuk aan de doelstelling van de wijk of dorpsraden.

De dorps en wijkraden binnen de gemeente Enschede, kunnen zich dan ook niet vinden in de beantwoording van het college op de brieven van 19 februari en 24 maart en zijn wederom teleurgesteld in de communicatie en het overleg vooraf. Dorps en wijkraden hebben tot op heden, aangaande de wederzijdse communicatie en samenwerking, niet voldoende vertrouwen in het college van de gemeente Enschede en beraden zich over hoe nu verder.

De dorps en wijkraden verzoeken de gemeenteraad, om binnen een termijn van veertien dagen na data verzending, ons schrijven te beantwoorden. Wanneer de raad binnen deze zeer korte termijn niet reageert, zullen we niet schromen de media op te zoeken.