Laatste Nieuws

Avondschouw 7 maart 2016

Maandag 7 maart heeft er een avondschouw t.b.v. de voortgang en gebeurtenissen rondom “de Hut”, het Cruyff Court en de omliggende basisscholen plaats gevonden.

Bij de avondschouw waren vertegenwoordigers van - als ook ouders van de scholen OBS-Zuid, Troubadour en Drakensteijn aanwezig. Verder waren de wijkagent, stadsdeelbeheer, omwonenden, de Grensstreek, Alifa jongerenwerk, woningbouwvereniging Domijn en de Dorpsraad Glanerbrug vertegenwoordigd.

Doelstelling

Het doel van de schouw is om tijdens de rondgang door het gebied de problemen en onveiligheden te inventariseren.

Het gaat dan bijvoorbeeld om  drugsoverlast en vandalisme, vervuiling, onveilig gevoel of gedrag. De verlichting en het aanwezige openbaar groen wordt eveneens bekeken. Ook worden tijdens de schouw fysieke aspecten benoemd die van invloed kunnen zijn op de veiligheidsbeleving.
Hiermee trachten we gezamenlijk inzicht te krijgen in de knelpunten in de openbare ruimte rondom  het  Jongerencentrum “De Hut”, het Cruyff Court en de basisscholen (Glanerbrug zuid).
Gezamenlijk dragen we er zorg voor dat de benodigde aanpassingen worden uitgevoerd.
Afgesproken is dat er een complete lijst wordt samengesteld en dat bekeken wordt of deze in zijn geheel of in fasen af te werken is. Hierbij worden wel prioriteiten gesteld v.w.b. de veiligheid.
Het verslag van de schouw zal gebruikt worden als leidraad van waaruit men verder gaat werken. In het verslag zijn de problemen, wensen en gebreken verwoord en daar waar mogelijk van een foto voorzien. Elke deelnemer aan deze schouw krijgt het verslag gemaild, waarna een ieder nog drie dagen tijd heeft om hierop te reageren of aan te vullen. Het verslag zal als leidraad worden gebruikt bij de grote schouw op 21 maart 2016.
(hierbij zou nog het fietsplan benoemd kunnen worden maar deze is echter al uitbesteed en zal op korte termijn gepresenteerd gaan worden. Donderdag 10 maart is hier een 2de zitting over en zal veder besproken worden hoe de invulling en presentatie gaat worden.)

Met Domijn is nog geen contact gelegd v.w.b. het fietsplan (visie) etc.
Domijn is de eigenaar van diverse aangrenzende woningen, die officieel geen achteruitgang hebben.    Dit zal nog opgepakt dienen te worden.

R. Senger geeft aan dat het door de gemeentelijke instantie toegezegde lichtplan inmiddels klaar is en op korte termijn gepresenteerd wordt. (westzijde van de scholen).

Verlichting

 • Op en rondom de scholen en schoolpleinen ontbreekt de nodige verlichting. Dit zorgt voor veel  donkere plekken waar jongeren kunnen verblijven zonder gezien te worden.
 • Voor “de Hut” ontbreekt. Hierdoor is er geen sociale toezicht op afstand mogelijk. Jongeren zijn niet herkenbaar en man kan niet zien wat er voor “de Hut”gebeurd.
 • Bij de toegang van het Cruyff Court ontbreekt de nodige verlichting. Het is nu een hangplek voor jongeren die zorgen voor overlast en vervuiling.
 • Op plaatsen waar mogelijk de nieuwe fietsenstallingen komen bevinden zich te weinig vaste lichtpunten.
 • Aan de voorzijde van de Drakensteyn school ontbreekt verlichting. Daardoor is de plek waar het bankje staat een hangplek met veel overlast en vernielingen tot gevolg.
 • Verlichting aan de achterzijde van het zwembad ontbreekt. De uitgevoerde snoeiwerkzaamheden zorgen voor meer overzicht en transparantie, maar nog steeds is het een plek waar auto,s kort stoppen om ….? Door de slechte verlichting is er maar een beperkte sociale controle, veiligheidsgevoel of toezicht. Zeker gezien vanaf de tegenoverliggende woonappartementen en vanaf de Schipholstraat.
 • Aan de achterzijde van het café “de Brug” is onvoldoende verlichting. De aanwezige verlichting is defect en hangt te laag (jeugd klimt er op).
 • Schoolvertegenwoordigers geven aan dat er op enkele plekken verlichting is geweest, maar met regelmaat wordt vernield. Het betreft dure verlichtingselementen. Het telkens vernieuwen kost veel geld, waarvoor de scholen geen budget hebben. Bij bestaande en nieuw aan te brengen verlichting moet hier aandacht aan worden besteed.

Camerabewaking

 • Op plekken bij “de Hut” kan camera bewaking de veiligheid bevorderen en vandalisme en vernielingen doen verminderen.
 • Op plaatsen bij of aan de scholen kan camera beveiliging hangjongeren op ongewenste plekken rondom of bij de scholen verminderen, de veiligheid bevorderen en vandalisme en vernielingen beperken.
 • Camera’s. Waar mogen ze geplaatst worden en hoe zit het met de wet op de privacy in deze?

Cruyff Court

Het Cruyff Court en de paden erom worden in de donkere uren, als onprettig en onveilig ervaren. Ouders geven in de donkere uren dit gebied te mijden. Jongeren zijn verbaal aanwezig.
Op en rondom het Cruyff Court wordt veel vervuiling aangetroffen; lege flesjes, blikjes, kapot glas, peuken etc.

Ingang zwembad, sporthal en “de Hut”

Aan de voorzijde en op de daar aanwezige parkeerplaatsen worden veel glasscherven van bierflesjes aangetroffen. De jongeren nemen hun eigen drank mee en nuttigen dit buiten.
Gaat het om minderjarige die roken en alcohol drinken?

Parkeren auto’s voorzijde en zijkant zwembad.

R.F. geeft aan dat door toedoen van het wildparkeren tijdens afhalen/brengen van kinderen naar school of evt. boodschappen doen bij de Jumbo aan de overkant het veelvuldig problemen geeft voor ouders met kinderen en evt. kinderwagens om hier te kunnen lopen. Robert geeft aan dat een voetpad door de groenstrook, tegenover het zwembad wenselijk is.

Groenstrook langs aangrenzende woningen Operastraat

Deze groenstrook is opgenomen in het fietsplan als fietsenstalling.  De basisscholen  willen de mogelijkheid bezien om daar ook een fiets suggestiestrook aan te brengen. Gemiddeld zouden hier per dag 500 fietsen passeren. Deze zal niet bedoelt zijn voor scooters of bromfietsen.
Aanplanting zou hier weg worden gehaald waardoor er een fietsenstalling en een veiliger fiets suggestiestrook gerealiseerd kan worden. Het plan is nog in ontwerp en zodoende nog bespreekbaar voor tips en suggesties.
De reeds aanwezige fietssluis moet blijven om de veiligheid te waarborgen, alleen zal deze aangepast moeten worden. Op welke manier is nog eveneens bespreekbaar.

Doorgang tegenover de OBS

De doorgang van het schoolplein Drakensteyn naar het schoolplein voor de Troubadour is smal. Zeker gezien een mogelijke aan te brengen fiets suggestiestrook voor de veiligheid op het plein.

De verhoogde groenvoorziening(gras) naast de Troubadour

De groenvoorziening grenzende aan de westzijde van de Troubadour is een niet bruikbare ruimte. Is het een mogelijkheid deze groenvoorziening, of een gedeelte daarvan bij het schoolplein te betrekken.

Fietshekken

De Fietshekken bij de peuterspeelplaats worden niet gebruikt en zijn derhalve overbodig. Het is wenselijk de peuterspeelplaats uit te breiden met het braakliggend aangrenzend stuk waar nu de zinloze fietshekken staan? De peutertjes hebben niet eens een zandbak of ruimte om fatsoenlijk buiten te spelen en de nooduitgang doorkruist de peuterspeelplaats.

Drakensteyn

 • Vernielingen
  Helaas is hier ook sprake van veelvuldig vernielingen. Men klimt bij de voordeur langs de regenpijp omhoog. Bekeken moet worden of hier iets tegen te doen is. Er liggen zonpanelen op het dak waardoor de angst zeer gegrond is dat deze ook vernield gaan worden. Via het dak gaat men naar de patio waar men dan ongezien verblijft. (is niet wenselijk)
 • Rooster
  Het rooster wat aangebracht is voor begroeiing klimop beplanting wordt door de jeugd gebruikt als een klimwand, met gevolg het betreden van het dak.
 • Toegangspad/weg zijkant Drakensteyn:
  Hier zal nog een wegversmalling en verlichting worden aangebracht. (zie lichtplan) Het blijft een aandachtsplek. Het oude toegangshek ontbreekt nog.
 • Schuifhekken
  De nieuw geplaatste schuifhekken werken nog niet.

Containers

Afvalcontainers van de basisscholen die buiten staan dienen een vaste plek te krijgen (men is voorstander van ondergrondse containers) om de veiligheid te bevorderen. De hieraan verbonden onkosten zijn nog te hoog en voor de school niet op te brengen.

In de bijlage een blad met suggesties van de voorbereidingsgroep.

 • De Dorpsraad maakt een verslag (leidraad), waarin de gewenste verbeterpunten, gesignaleerde gebreken en de onveilige situaties wordt aangegeven.
 • Het stadsdeel management stelt in samenwerking met belanghebbende organisaties en de verantwoordelijke instanties de prioriteiten vast en maakt de haalbaarheid hiervan bespreekbaar.
 • De betrokken scholen, zorgen dat zij in het bezit komen van de invulling van het nieuw in te richten schoolplein (het schetsontwerp en de invulling van het schoolplein en fietsenstalling is uitbesteed aan …………….)

Opmerkingen van betrokkenen

 • Ouders hebben het idee dat de Hut nooit open is, of in elk geval veel te weinig. (het zou vaker moeten open zijn zodat de jeugd niet buiten hoeft te “hangen”, maar hier zijn veel vrijwilligers voor nodig.) met vrijwilligers kunnen de openingstijden worden verdubbeld).
 • Gemeente onderhoud de groenvoorziening niet meer, dit  is overgegaan naar de scholen en naar Glanerbrug Werkt. Hiermee proberen we de jeugd bewust te maken en verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen, door ze mee te laten helpen met het opruimen van de troep die zij of hun vrienden hebben achtergelaten.
 • Nieuwe inrichting voor het zwembad is helder en overzichtelijk geworden. Echter zou het wenselijk zijn een fietssluis aan te leggen of de doorgang van het Cruyff Court af te sluiten zodat fietsers of zelfs brommers geen gevaarlijke situaties meer kunnen veroorzaken.
 • Multifunctionele ruimte tussen zwembad en de Hut ligt er nu helaas verloren en niet gebruikt bij, suggesties om deze meer te gaan benutten zijn van harte welkom. Bij aanwezige ouders is het bestaan van de multifunctionele ruimte niet bekend.
 • De vernielingen nemen toe, van voorheen alleen “na vakanties of feestdagen” is er nu sprake van, “na ieder weekend”.
  Het hoge hek dat geplaatst is voor de peuterspeelplaats is aangebracht om de veiligheid te waarborgen van de peuters. De wens c.q. noodzaak van de school is de peuterspeelplaats te vergroten.
 • Annelies wil graag de nieuwsbrief gaan inzetten voor anonieme meldingen van ouders, n i.v.m. overlastmelding naar de politie of school.
 • Drugsoverlast en evt. dealers plekken willen we in kaart brengen aangezien het hier steeds meer gebieden in het dorp betreft, zodat we hier ook sneller op kunnen participeren d.m.v. meldpunt te creëren. (politie is hier inmiddels ook al mee bezig, en heeft hiermee al successen geboekt.)
 • Duidelijk wordt afgesproken dat wanneer er spuiten gevonden worden deze niet zelf op te ruimen maar meteen te melden!
  053-4817600

Vragen

 • Wie is in kwestie verantwoordelijk voor de verlichting. De scholen zijn eigendom van de gemeente. Bij vervanging van lampen en ander onderhoud (o.a. door vernielingen) komt de kostenpost dan bij de scholen te liggen?
 • In hoeverre heeft de dorpsraad hier een taak in?
 • Camera`s. Waar mogen ze geplaatst worden en hoe zit het met de wet op de privacy in deze?
 • Welke sociale woningen, die overlast ondervinden en of klachten hebben gedeponeerd, zijn inmiddels in kaart bij Domijn?

Wensen

 • In de stuiken liggen afrasteringen, graag deze weer op hun plek plaatsen waar ze horen.
 • Doorgang Sonatestraat opnieuw bestraten, hier ligt constant hoog water.
 • Grasveld aanpakken, deze is inmiddels een moeras en honden uitlaatplek geworden.
 • Ophogen speeltuin met zand.
 • Defecte speeltoestellen vernieuwen of herstellen.
 • Meer politie op straat of evt. een buurtwacht samenstellen.
 • De hut langer en vaker openstellen voor de jeugd. Veiligere hangplek kunnen bieden.
 • Geschikte vrijwilligers gaan aantrekken voor de hut.
 • Probleem jongeren al eerder in kaart brengen en in samenwerking met jeugdzorg, scholen, politie en ouders in gesprek te gaan. Plan van aanpak opstellen.