Quick Win Maatregelen Gronausestraat

Aanleiding

Mede naar aanleiding van de probleemanalyse van de ontsluiting van de Eschmarke en Glanerbrug heeft de raad bij de behandeling van de kadernota 2012 middels een amendement €350.000,- beschikbaar gesteld. Dit geld is bedoeld voor een aantal maatregelen op de Gronausestraat en een aanpassing van de software op het kruispunt Oldenzaalsestraat-Molenstraat. Deze memo behandeld uitsluitend de investeringen op de Gronausestraat. De aanpassingen aan de kruising Oldenzaalsestraat-Molenstraat worden onderzocht in samenhang met korte termijn maatregelen op de Molenstraat. Hierover zal de raad in een later stadium apart worden geïnformeerd.

Maatregelenpakket

Bij het beschikbaar stellen van het budget werd uitgegaan van de volgende maatregelen en grove kostenramingen:

1. Rechtsafopstelvak kruising Dolphiaweg €100.000

2. Verlenging linksafopstelvak kruising Esmarkelaan €100.000

3. Update software 5 kruispunten € 75.000 +

TOTAAL €275.000

De te nemen maatregelen zijn inmiddels verder uitgewerkt en de ramingen van de kosten zijn beter onderbouwd. Op basis hiervan wordt voorgesteld een licht uitgebreid maatregelenpakket uit te voeren (de vermelde kosten zijn inclusief voorbereiding en toezicht uitvoering):

1. Rechtsafopstelvak kruising Dolphiaweg (incl. software update) €190.000

2. Verlenging linksafopstelvak kruising Esmarkelaan (incl. software update) € 70.000

3. Aanbrengen fietsdrukknoppen bovenstaande 2 kruisingen € 30.000

4. Update software kruisingen Oostweg, Heidevlinder en Zwarteweg € 60.000 +

TOTAAL €350.000

Om alle maatregelen te kunnen uitvoeren is meer budget nodig dan door de raad beschikbaar gesteld. In het kader van het programma Beter Benutten is een subsidie aangevraagd bij de Regio Twente ter grootte van €50.000. De kans dat deze subsidie wordt toegekend is groot. De resterende middelen (€25.000) worden bijgedragen vanuit de mobiliteitsbudgetten voor onderhoud verkeerslichten en strategische ov- en fietsprojecten.

Ad1) De werkzaamheden aan deze kruising vallen fors duurder uit dan in eerste instantie verwacht. Drie grote kostenposten zijn:

 • Het verleggen van de naastgelegen parallelweg om de ruimte tussen het nieuwe rechtsafvak en deze parallelweg voldoende breed te houden voor de eikenbomen.
 • Het verplaatsen van de eikenbomen om ruimte te maken voor het rechtsafvak.
 • Het bijplaatsen van een extra verkeerslichtenmast boven de weg, omdat de huidige mast alleen onvoldoende is om de bredere weg te overspannen.

Omdat van deze maatregel een relatief groot positief effect wordt verwacht op de verkeersafwikkeling tijdens de avondspits, wordt de maatregel ondanks de hogere kosten wel uitgevoerd.

Ad2) De verlenging van het linksafvak richting Esmarkelaan valt goedkoper uit dan vooraf verwacht. In het verleden is het geluidsarme asfalt op de kruising Esmarkelaan / Gronausestraat om beheertechnische redenen vervangen door gewoon asfalt. Hierdoor moet eerst een procedure worden doorlopen om een hogere grenswaarde vast te stellen voor het aan de kruising gelegen appartementencomplex, voordat de (beperkte) reconstructie van de weg kan plaatsvinden.

Ad3) Het aanbrengen van fietsdrukknoppen op de kruispunten van de Gronausestraat met de Dolphiaweg en de Esmarkelaan draagt bij aan een verbeterde doorstroming en verkeersveiligheid. De plaatsing van drukknoppen maakt het makkelijker om te detecteren of een fietser door rood is gereden, zodat het groen voor de fietser geannuleerd kan worden. Bovendien voorkomt een aparte fietsknop dat fietser op de voetgangersknop gaan drukken, wat leidt tot een veel langere ingreep in de verkeersregeling. Doordat de drukknoppen ook aangeven dat iemand gedetecteerd is, zijn fietsers minder snel geneigd om door rood te rijden, hierdoor verbeterd ook de verkeersveiligheid. In verband met het beperkte budget is ervoor gekozen deze maatregel toe te passen op twee kruisingen waar het effect het grootst zal zijn en waar de kosten lager uitvallen doordat op deze twee kruisingen ook andere werkzaamheden plaatsvinden.

Ad4) Door ook op de kruisingen Oostweg, Heidevlinder en Zwarteweg een software update uit te voeren, zijn alle vijf kruisingen voorzien van de nieuwste software. Hierdoor wordt het onder andere mogelijk om vaker en sneller groen te geven aan auto’s of fietsers als er een gaatje in de regeling ontstaat, bijvoorbeeld bij de passage van een bus of het ontbreken van auto’s op een bepaalde richting.

Planning vervolg

 • Er wordt naar gestreefd om meteen na de bouwvakantie (augustus) het kruispunt Dolphiaweg aan te pakken.
 • In verband met de geluidsprocedure kunnen de werkzaamheden aan het kruispunt Esmarkelaan pas later in de tweede helft van 2012 worden uitgevoerd.
 • De software update van de overige kruisingen wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. In verband met de beperkte capaciteit van het bedrijf die de programma’s moet schrijven zal de nieuwe software gefaseerd worden ingevoerd. Afronding van alle updates in de tweede helft van 2012.

Opschoonactie Redemptoristenpark

De Dorpsraad Glanerbrug is begonnen met een grootscheepse opruimactie voor het gehele Redemptoristen park.

We hopen dat in de komende weken nog een aantal vrijwilligers hun hulp willen aanbieden om deze actie tot een succes te kunnen afronden.

Herinrichting Bentstraat

Verslag vergadering nummer :

Datum van de vergadering : 30 mei 2012

Plaats van de vergadering : Dorphuis Glanerbrug

Aanwezig (namens) : Ca. 21 bewoners uit de Bentstraat, Theo de Boer en Bart Klatt (Dorpsraad Glanerbrug), Laura van Tongeren en Peter te Velde (afd. Ontwerp), Johan Brunink (afd. Stadsingenieurs Enschede), Dénick Scholten (stagiair Stadsdeelbeheer) Aaltjen Volbers en Rien van Faassen (Stadsdeel Oost)

Verslag verzonden aan : Alle bewoners Bentstraat, deelnemers en Paul Eggink (Domijn)

 1. Opening, welkom en programma

Aaltjen Volbers heet iedereen welkom, introduceert de leden van de Dorpsraad Glanerbrug en de medewerkers van de Gemeente Enschede en licht het programma voor de avond toe.

 2. Aanleiding en kaders

Rien van Faassen geeft aan dat er een aantal aanleidingen zijn voor de herinrichting van de Bentstraat::

 • Jarenlang krijgt de gemeente al signalen van bewoners dat er parkeerproblemen zijn in de straat;
 • In het kader van het Wijkbeheerplan Bentveld 2012-2015 hebben bewoners aangegeven dat dit knelpunt met voorrang moet worden aangepakt;
 • De inrichting van de Bentstraat is niet meer van deze tijd en de technische staat ervan is slecht.

Naar aanleiding hiervan is er eind vorig jaar een verkeersenquête gehouden onder de bewoners van de straat. Op basis van het uitgangspunt dat er alleen fundamenteel iets gedaan kan worden aan (vergroting van) het aantal parkeerplaatsen door instelling van eenrichtingsverkeer of afsluiting van de Bentstraat is bewoners gevraagd voor één van beide opties hun voorkeur uit te spreken. Bewoners hebben daarbij in meerderheid (26 voor eenrichtingsverkeer, 8 voor afsluiting) gekozen voor invoering van eenrichtingsverkeer.

3. Presentatie voorlopig ontwerp

Op basis van de keuze voor eenrichtingsverkeer heeft de gemeente een herinrichtingontwerp voor de Bentstraat gemaakt. De inrijrichting is vanaf de kruising Kerkstraat bij spoor.

Door de herinrichting wordt bijna een verdubbeling van het huidige aantal openbare parkeerplaatsen gerealiseerd (van 26 naar 46). Als voorbeeld voor een dergelijke inrichting wordt verwezen naar de Dr. Stamstraat.

 4. Bestudering voorlopig ontwerp

Vervolgens krijgen bewoners in 3 groepen de gelegenheid gedurende ca. een halfuur het voorlopig ontwerp te bestuderen, daarover vragen te stellen aan de medewerkers van de gemeente en gezamenlijk reacties te formuleren voor de plenaire bespreking van het ontwerp.

5. Reactie op het voorlopig ontwerp

De door de groepen geformuleerde vragen worden plenair besproken.

 1. Over parkeren
 • Tussen huisnummers 80 en 82 ligt een constructie die op een inrit lijkt. Formeel is dit geen inrit maar een brandgang/achterpad voor de aangrenzende percelen. Hier kan dus een extra parkeerplaats gerealiseerd worden. Hetzelfde geldt voor de inritachtige constructie naar huisnummer 71. Ook dit zou geen formele inrit zijn. Afspraak: de Gemeente Enschede checkt of voor deze situaties wel of geen inritvergunning is verstrekt.
 • De bewoners van het korte tracé van de Bentstraat (tussen de Kerkstraat en de bocht) zijn erg ongelukkig met het tweezijdig parkeren in dit deel van de straat. Zij krijgen het gevoel dat zij het parkeerprobleem voor de rest van de straat moeten oplossen. Bovendien moeten zij in het huidige plan al een flink stuk van hun voortuin inleveren, die zij al jarenlang met toestemming van de gemeente in bruikleen hebben. Zij voelen zich daardoor onevenredig belast. Als alternatief stellen zij voor de langsparkeervakken vóór hun woningen te laten vervallen en de langsparkeervakken in de groenstrook te vervangen door haaksparkeervakken. Dat laatste is voor de gemeente om een aantal redenen niet acceptabel:

# Het is van belang voor het straatbeeld dat het groen in deze strook behouden blijft. Dit vormt een mooie buffer naar de spoorbaan;

# Haaksparkeren vergt veel meer ruimte (5 m. parkeerdiepte en 5 m. uitrijruimte) en zou onvermijdelijk betekenen dat een aantal waardevolle bomen in deze strook verloren gaan.

Laten vervallen van de langsparkeervakken voor de woningen is een optie mits de bewoners van de rest van de straat daarmee instemmen. Opgemerkt wordt dat er in de rest van de straat waarschijnlijk nog 2 extra parkeervakken kunnen worden gerealiseerd op plekken waar geen formele inrit ligt (zie onder 5.1.a) en dat er nog een extra parkeerplaats gerealiseerd kan worden ter plaatse van het huidige boomvak in de groenstrook tegenover huisnr. 110 (de boom die hier staat, staat al scheef en is eenzijdig begroeid en heeft daarom nog een beperkte levensverwachting). Al met al worden er in het hele ontwerp dan 43 in plaats van 46 parkeerplaatsen gerealiseerd. Op grond van deze overwegingen stemmen de aanwezigen met deze aanpassing van het ontwerp in. Overigens wordt de detailuitwerking van dit onderdeel na aanpassing van het ontwerp nog met de bewoners van Bentstraat 104 t/m 112 en Kerkstraat 85 besproken, aangezien dit consequenties heeft voor hun tuinen.

 • Enkele bewoners vragen waarom de geïmproviseerde haaksparkeerplaatsen voor busjes in de bocht van de Bentstraat moeten vervallen. Dat heeft te maken met het in stand houden/versterken van de groene buffer langs het spoor en het gewenste beeld in de straat.

2. Over overige punten

 • Verplaatsing van de ondergrondse container bij het appartementencomplex naar achter het complex levert extra parkeerruimte op. Uit kostenoverwegingen is dit geen reële optie.
 • Gevraagd wordt of de boom die gepland staat naast Kerkstraat 85 niet bovenop kabels en leidingen staat. Dit blijkt niet het geval, het ontwerp is gecheckt op ligging van kabels en leidingen.
 • (Extra) verkeersdrempels

Er komt een drempelplateau op de kruising Bentstraat-Veenpluisstraat. Verder zijn er in het ontwerp/de straat geen drempels gepland. De angst bestaat dat door de invoering van eenrichtingsverkeer de snelheid in met name het lange deel van de Bentstraat zal toenemen. Een drempel halverwege de straat (ongeveer ter hoogte van huisnummers 80-82) heeft een remmend effect, maar aan drempels kleven ook nadelen (trillingen, geluid). Bewoners besluiten er op basis daarvan vanaf te zien.

 • Bandverlaging

Desgevraagd wordt toegezegd ter plaatse van huisnummers 80-82 (ter hoogte van de ingang van de brandgang) een bandverlager te plaatsen.

 • Spelen/speelvoorziening

In één van de groepen werd gevraagd naar speelgelegenheid voor de kinderen. Om een aantal redenen is een (extra) speelplek niet mogelijk:

# Er is geen ruimte voor;

# Er moet stedelijk bezuinigd worden op spelen;

# Verderop in de straat bij het pleintje ligt een speelplek.

Evt. is het mogelijk iets van spelaanleiding bijvoorbeeld in de vorm van knikkerpotjes of hinkelblokken te realiseren

 • Groenstrook langs het spoor

Bewoners vragen in het kader van de herinrichting ook iets te doen aan het opknappen van de groenstrook. Dit wordt toegezegd en wordt meegenomen in de reconstructie of daarna afzonderlijk via Stadsdeelbeheer opgepakt.

 

6. Uitvoeringstraject

Johan Brunink ligt het uitvoeringstraject toe. Op basis van de opmerkingen wordt het voorlopig ontwerp aangepast naar een definitief ontwerp, dat bewoners toegestuurd krijgen. Vervolgens wordt direct na de zomervakantie van het definitief ontwerp technisch tekeningen en een bestek gemaakt en volgt op basis daarvan eind dit jaar de aanbesteding. Het zou allemaal iets sneller kunnen maar dan valt de uitvoering van de werkzaamheden middenin de winter, met het risico dat de werkzaamheden als gevolg van slechte weersomstandigheden langdurig stil komen te liggen. Daarom is ervoor gekozen het aanbestedingsproces in deze periode te doen, zodat dan in het vroege voorjaar van 2013 (maart) met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden gestart. De herinrichtingwerkzaamheden zullen in verband met het beperken van de overlast en het garanderen van de bereikbaarheid in een aantal (waarschijnlijk 3) fasen worden uitgevoerd. en hebben een doorlooptijd van 10-12 weken.

 

7. Rondvraag

 • Eerder is eerder al eens met Domijn gesproken over het parkeren in de Bentstraat van huurders van hun appartementencomplex. Naar aanleiding hiervan heeft Domijn dit voorjaar al haar huurder van de complexen aan de Bentstraat en Veenpluisstraat aangeschreven zoveel mogelijk te parkeren achter het complex Bentstraat, om zodoende de parkeerdruk in de Bentstraat te ontlasten. Openstelling van dit terrein voor de buurt is geen optie, want dit is een particulier terrein
 • Bewoners die vanavond niet aanwezig zijn geweest hebben hun kans laten lopen om nog fundamenteel veranderingen in het ontwerp aan te brengen.

 

8. Afspraken

 • de Gemeente Enschede checkt of voor de inritconstructies bij Benstraat 71 en 80-82 een inritvergunning is verstrekt. Wanneer dat niet het geval is worden ter plaatse extra parkeerplaatsen gerealiseerd;
 • Het ontwerp voor het korte gedeelte van de Bentstraat (parallel aan het spoor) wordt aangepast in die zin dat de langsparkeervakken voor de woningen vervallen en een extra parkeerplaats wordt gerealiseerd ter plaatse van het huidige boomvak in de groenstrook tegenover huisnr. 110. De detailuitwerking van dit onderdeel wordt nader besproken met de bewoners van Bentstraat 104 t/m 112 en Kerkstraat 85, aangezien dit consequenties heeft voor hun tuinen.
 • Ter plaatse van huisnummers 80-82 (ter hoogte van de ingang van de brandgang) wordt een bandverlager geplaatst.
 • De groenstrook langs het spoor wordt t.z.t. in het kader van de herinrichting van de straat opgeknapt.
 • Op basis van de afspraken wordt het voorlopig ontwerp aangepast tot definitief ontwerp. Dat krijgen alle bewoners over ca. een maand samen met het verslag van de avond toegestuurd.
 • Uitvoering van de werkzaamheden start (ijs en weder dienende) in het vroege voorjaar van 2013.

Bomenkap Kerkstraat

Natuurlijk, bomen zijn belangrijk, ze geven de mensen veel waar we zuinig op moeten zijn. Inwoners van Glanerbrug waren dan ook gehecht aan de bomen die naast de voetbalvelden aan de Kerkstraat stonden. Zij werden geïnformeerd over het kappen van deze bomen en konden op voorhand niet echt blij zijn. Op de informatieavond, speciaal belegt om de burgers vooraf te informeren, werd de noodzaak tot kappen uitgelegd en duidelijk verwoord dat er geen andere oplossing mogelijk is.

Dat men niet altijd in het binnenste van bomen kan kijken naar de gesteldheid van de bomen werd duidelijk toen de bomen gekapt werden.

Lees meer: Bomenkap Kerkstraat