Laatste Nieuws

Gentiaanstraat

De dorpsraad Glanerbrug gaf in hun laatste openbare vergadering aan geïnformeerd te willen worden over de voortgang van het wijkbeheerplan “Bentveld”. Leeft het nog onder de bewoners en krijgt het de vereiste aandacht. Een dorpsraadlid was dan ook aanwezig bij de vervolggesprekken met bewoners van de Gentiaanstraat.

gentiaan.jpg - 25.67 KB

 Een straat waar aanwonende zich samen met het stadsdeelbeheer willen inzetten voor een verbetering van hun buurt. Een achttal aanwonende hebben de uitnodiging aangegrepen om samen met de wijkbeheerder Raimond Senger in gesprek te gaan over wenselijke veranderingen in hun straat. Zij kregen, op hun verzoek, uitgelegd wat het stadsdeel verstaat onder onderhoudsniveau “basis”. Op de vraag van een van de aanwezige dat als de hele buurt klaagt er dan meer voor hen gedaan wordt, werd hen te verstaan gegeven dat het stadsdeelbeheer altijd met bewoners in gesprek gaat om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Gentiaanstraat, een kleine straat waar ook het (onkruid) plantje Heermoes al ruim 10 jaar zijn weg zoekt. Het betreft hier schrale grond waar onkruid niet met het spuiten van gif bestreden mag worden. Bewoners zijn ervan overtuigd dat de huidige wijze van onderhoud (onkruidbestrijding)veel geld kost en vraagt zich af of men misschien wel moet gaan denken aan bestrating met bankjes. Enige terughoudendheid is hierover bij de aanwezigen. Trekt men hiermee ook (hang)jongeren aan?. R.S. verwoord dat die kans niet groot is aangezien jongeren niet graag verblijven op: een open plek met aan alle zijde sociaal toezicht en van veraf al in het zichtveld staan.

Bewoners maken zich serieus zorgen over het aanzien van hun straat, welke er kaal uitziet met weinig groen en veel auto’s en een aanhanger. Ze willen de groene uitstraling met daarbij mooie bomen behouden.

Aanwonende geven aan dat bij binnenrijden van hun straat er wel bomen zijn verdwenen maar geen bomen zijn teruggeplaatst. Aangegeven wordt dat (komende vanuit de N. Frieslandstraat) de eerste ronde cirkel met daarin een boom, er nog wel redelijk bij ligt. De tweede cirkel ligt er slecht bij en planten overleven daar maar moeizaam. Verder de straat in tussen de huisnummers 10 en 15 is een groenstrook die moeilijk te onderhouden is en waar een parkeerplaats voorzien van bomen beter op zijn plaats zal zijn.

R. Senger legt uit dat voor wat betreft ingrijpende veranderingen of aanpassingen in een straat, er overeenstemming moet zijn onder de aanwonende. Aanwezigen hebben het moeilijk met het feit dat er aan de Hengelosestraat zoveel (zij zeggen te veel) bomen zijn geplaatst en dit niet in verhouding staat met de bomen die in Glanerbrug nodig zijn.

R. Senger geeft aan dat bomen door het stadsdeel alleen worden weggehaald als door de bomen beschadiging ontstaat aan andere objecten of wanneer de boom ziek is. Voor terugplaatsing van een boom is het van belang de grondwaterstand op die plekken te weten. Dit kan bepalend zijn voor het type boom en of deze daar levensvatbaar is.

Aanwezigen vragen om grondverbetering in de plantvakken om zodoende onkruid beter te bestrijden. De bomen in het midden gedeelte mogen wat hun betreft wel weg en vervangen worden door bestrating voor parkeergelegenheid. R.S. geeft aan dat een ieder die autoschapbelasting betaald en aan de APK voldoet, mag parkeren op de daarvoor bestemde parkeervoorzieningen, dit zelfs voor langere periodes. R.S. deelt mede dat v.w.b. de bestrating van de Gentiaanstraat deze voldoet aan het door het stadsdeel vastgestelde eisen.

Aanwezigen herhalen het verzoek om het aanzicht bij binnenrijden van hun straat te verfraaien en vragen of het mogelijk is een mooi boomaanzicht terug te krijgen met mogelijk Esdoorns een padje, bankje en groenstukken.

Voorgesteld wordt om in de tweede cirkel de boom te vervangen door een toekomstboom uit het middengedeelte, waar de vier bomen dan zullen verdwijnen. (twee bomen van de vier zijn niet echt levensvatbaar). Toekomst bomen zijn bomen die minstens nog 40 jaar mee kunnen. Op de vraag om belijning aan te brengen op de parkeerplaatsen wordt uitgelegd dat het dan niet zeker is of deze parkeerplaatsen dan aan een verplichte afmeting voldoen.

Eindresultaat

Afgesproken wordt dat stadsdeelbeheer gaat proberen om de ingebrachte ideeën en voorstellen, voor zover dit verantwoord mogelijk is, in het schetsontwerp te verwerken.

  • Bij het in rijden van de staat van de N. Frieslandstraat nieuwe bomen plaatsen.
  • Er moet onderzocht worden welke bomen of er nog bomen moeten worden verwijderd i.v.m. beschadigingen die mogelijk veroorzaakt wordt door de boomwortels. (huisnummer 1)
  • Parkeervoorziening bij de woningen met de nummers 10 en dan wel met plekken groen (bomen) ertussen. (aanwezigen vinden dat als men in Enschede alles in ratio vergelijkt, het aanbrengen van de door heb beoogde parkeervoorziening geen probleem mag zijn, er wordt immers wel heel veel geld gestoken in stadsdelen zoals Roombeek.)
  • Na uitleg van de financiële mogelijkheden blijkt dat de aanwezige geen voorstelling hebben van de mogelijkheden van “wijkbudgetten”, maar zich wel herinneren dat zij er ooit een schrijven van hebben gekregen. R.S. heeft uitleg gegeven.
  •  Er komen in Glanerbrug geen bladkorven omdat dit meer kosten dan baten met zich meebrengt. (In zuid heeft men wel gekozen voor bladkorven)
  • V.w.b. het tijdsbestek van aanvang zal het stadsdeel zich inzetten nog dit jaar het schetsontwerp aan de aanwonende te tonen en daarna te bezien wat nog in 2012 mogelijk is en wat doorgeschoven moet worden naar 2013.
  • In goed overleg is besloten dat de gemaakte afspraken op schrift worden vastgelegd. De deelnemers geven aan de op schrift vastgelegde afspraken niet te ondertekenen. Zij spreken van het vertrouwen hebben van en in alle partijen met betrekking tot een goede samenwerking. Ook zal men met toekomstige nieuwe bewoners het gesprek moeten aangaan voor de continuïteit van de gemaakte afspraken.

 

Rondvraag

  • Aanwezigen geven aan deze vorm van inspraak en samenwerking zeer te waarderen en  spreken dan ook hun dank en vertrouwen uit.
  • De aanwezigen benadrukken dat de voorrangsituatie vanuit de N Frieslandstraat naar de Gronausestraat nog steeds zeer onduidelijk is en dat het wachten is op een groot en ernstig ongeval. R. Senger zegt toe dit bij de verkeerskundige te melden.