Laatste Nieuws

Wollegrasstraat

(verdere uitwerking wijkbeheerplan”Bentveld” 22-10-2012)

Dat het wijkbeheerplan “Bentveld” een eigen leven krijgt blijkt uit overleggen die hebben plaatsgevonden met bewoners van de Gentiaanstraat, Wollegrasstraat en de Zonnedauwstraat.

De dorpsraad Glanerbrug was aanwezig bij het overleg met bewoners van de Wollegrasstraat. Hoewel deze straat niet direct bij de wijk “Bentveld” behoort, is vooraf besloten deze straat wel bij de wijkbeheerplannen “Bentveld” te betrekken.

wollegras.jpg - 24.01 KB

Een straat met een eigen erfje en een specifieke groenvoorziening waar aanwonende elkaar treffen en sociale buurtcontacten onderhouden. Een aantal bewoners van deze straat hebben dan ook de uitnodiging van het stadsdeel Oost aangegrepen om samen met de wijkbeheerder Raimond Senger in gesprek te gaan over wensen en/of mogelijke aanpassingen in hun straat.

Evenals bij de andere straten kregen ook zij uitgelegd wat de gemeente Enschede onder het onderhoudsniveau “basis” verstaat. Uit eerdere gesprekken met bewoners werd al duidelijk dat de huidige situatie in deze straat niet meer voldoet aan de wensen van de bewoners en de groenvoorziening gezamenlijk met bewoners en het stadsdeelbeheer aangepakt moet worden. Raimond Senger verwoordde dan ook dat het stadsdeelbeheer altijd met bewoners in gesprek gaat om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Wollegrasstraat, een korte doodlopende straat die in het verlengde van de Nieuw Frieslandstraat ligt. Bewoners geven aan dat veel (vracht)verkeer per abuis hun straat in rijdt in de veronderstelling zo de wijk uit te kunnen rijden. Dit zorgt voor overlast en schade aan betonbanden, lantaarnpalen en het groen. Bewoners vragen of er borden geplaatst kunnen worden, met het opschrift dat het een doodlopende straat betreft en maatregelen te nemen dat beschadigingen en overlast beperkt blijft. Aanwonende gaan een verzoek indienen bij het verkeersspreekuur, en enkele wethouders om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor hun straat en de wijk.

In een eerder overleg zijn meerdere onderwerpen doorgesproken en de aanwezigen vragen om hiervan zoveel mogelijk in het nieuwe ontwerp te verwerken. De deelnemers geven aan dat het o.a. gaat om aanpassing en vervangen van de hagen en bomen, het behouden van een zichtlijn, het vervangen van kapotte betonbanden, het verwijderen van de zandbak, vergroten van het plateau en het bestrijden van het onkruid. Het plaatsen van een zitbankje, in het nieuwe ontwerp, is volgens de aanwezigen niet wenselijk. R.S. geeft aan dat de kapotte betonbanden vervangen zullen worden en dat twee bomen vervangen dienen te worden door twee toekomst bomen (bomen die minstens 40 jaar mee gaan). De bewoners geven aan de voorkeur te hebben voor twee smalle slanke bomen.

Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met de benodigde ruimte voor de plek van een vlaggenmast (denk aan de maximale toegestane hoogte) en de vrije ruimte er om heen dit i.v.m. de kerstverlichting. Medegedeeld is dat vanuit het stadsdeelbeheer geen geld beschikbaar is voor een vlaggenmast of kerstattributen. R.S. legt uit wat de bedoeling is van het gemeentelijke beleid voor “Jij maakt de buurt”. Bewoners worden geadviseerd zelf een aanvraag in te dienen bij “Jij maakt de buurt” en o.a. daarin aan te geven wat het voor meerwaarde heeft betreffende; werkgelegenheid, saamhorigheid, het sociale aspect, de duurzaamheid, en de energiebesparing.

R.S. draagt zorg voor het toezenden van de aangepaste tekening (ontwerp). Alle bewoners hebben meerdere malen de mogelijkheid gekregen hun visie te verwoorden en zullen dan ook ter kennisneming het eindontwerp ontvangen. Hierna zal geen nieuwe inspraak mogelijkheid zijn.

Op de afstand van huisnummer 30 is vaak geluidsoverlast vanuit de sporthal aan de N. Frieslandstraat. De overlast vindt meerdere dagen per week plaats en zelfs op de zaterdagochtend van 10.00 uur tot 13.00 uur. Bewoners geven ook aan dat er op de dinsdagavonden in de sporthal vaak bedrijvigheid is tot wel 01.00 uur in de nacht. R.S. geeft aan dat er voor gemeentelijke sporthallen/lokalen een regelgeving bestaat en hij dit bij de daarvoor verantwoordelijke afdeling zal melden.

Bewoners vragen of er in de openbare groenvakken tussen de parkeerplaatsen voor huisnummer 2 t/m 10 vriendelijkere groenbeplanting kan komen, er wordt nu alleen maar geveegd en geknipt en daarmee gaat het onkruid niet weg. Het aanwezige onkruid zou men moeten plukken zodat het verminderd en uiteindelijk door verstikking zal verdwijnen. De aanwezige straatbewoners geven aan met de overige straatbewoners in gesprek te gaan, om inzage te krijgen betreffende het draagvlak om het openbaar groen gezamenlijk (bewoners en het stadsdeelbeheer Oost) te onderhouden. R.S. wordt geïnformeerd over het resultaat van de huisbezoeken. Door de aanwezige bewoners wordt voorgesteld te starten met een jaarlijks terugkerende straat opschoondag.

R.S. geeft aan dat de gemaakte afspraken op schrift worden vastgelegd en de bewoners worden verzocht dit te ondertekenen, om enig houvast te hebben o.a. met mogelijke nieuwe bewoners. Alle aanwezigen geven aan de gemaakte afspraken niet te ondertekenen. Zij willen zich gezamenlijk met het stadsdeelbeheer Oost inzetten voor hun straat, maar dan moet men wel  vertrouwen in elkaar hebben en zien daarom geen meerwaarde in ondertekening.

R.S. gaat bekijken wat er nog dit jaar mogelijk is. Bewoners geven aan dat het wenselijk is zoveel mogelijk in 2012 te realiseren. Zij zetten spoed achter de aanvraag voor “Jij maakt de buurt” en streven naar een feestelijke opening met een straat kersttreffen voor de bewoners.

Bewoners geven ook aan dat na het aanleggen van de glasvezel er nog enkele oneffenheden zijn en dat de straatputten t.h.v. nr. 16, 18 en 24 te hoog liggen waardoor geen juiste afwatering mogelijk is. R.S. geeft aan dit te controleren.

Eindresultaat

Afgesproken wordt dat stadsdeelbeheer gaat proberen om de ingebrachte ideeën en voorstellen, voor zover dit verantwoord mogelijk is, in het schetsontwerp te verwerken.

  • De eerder gemaakte afspraken met de bewoners worden zoveel mogelijk in het ontwerp verwerkt.
  • Er wordt onderzocht waar en welke borden er geplaatst kunnen worden om onnodig (vracht)verkeer in de straat tegen te gaan.
  • Er wordt volgens afspraak bekeken welke bomen door nieuwe bomen vervangen dienen te worden. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners.
  • Intentie voor de gezamenlijke aanpak openbare groenvoorziening in de Wollegrasstraat wordt geïnventariseerd door bewoner nr. 22. Resultaat wordt doorgegeven aan Raimond Senger.
  • Na uitleg van de financiële mogelijkheden nemen de bewoners zelf initiatief bij “Jij maakt de buurt”.
  • V.w.b. het tijdsbestek van aanvang zal het stadsdeel zich inzetten nog dit jaar het schetsontwerp aan de aanwonende te tonen en vervolgens te bezien wat nog in 2012 mogelijk is en wat doorgeschoven moet worden naar 2013.
  • In goed overleg is besloten dat de gemaakte afspraken op schrift worden vastgelegd. De deelnemers geven aan de op schrift vastgelegde afspraken niet te ondertekenen. Zij spreken van het vertrouwen hebben van en in alle partijen met betrekking tot een goede samenwerking. Ook zal men met toekomstige nieuwe bewoners het gesprek moeten aangaan voor de continuïteit van de gemaakte afspraken.

 Rondvraag

  • Evenals in eerdere overleggen in andere straten geven de aanwezigen aan deze vorm van inspraak en samenwerking zeer te waarderen en spreken dan ook hun dank en vertrouwen uit