Laatste Nieuws

Verkeerdoorstroming Gronausestraat

Met deze mail informeer ik u graag over de laatste stand van zaken rondom de verkeersmaatregelen op de Gronausestraat. Deze maatregelen worden uitgevoerd naar aanleiding van de probleemanalyse die vorig jaar gezamenlijk met bewoners en ondernemers is opgesteld. De gemeenteraad heeft een budget beschikbaar gesteld van in totaal €350.000,- om maatregelen te nemen op de Gronausestraat.

Gronausestraat – Dolphiaweg: rechtsafvak aangelegd, betere doorstroming

Het rechtsafvak op dit kruispunt is meteen na de zomervakantie aangelegd. De eerste indruk is dat de maatregel het gewenste effect heeft. Dankzij het aparte rechtsafvak, kunnen de rechtdoorgaande auto’s en fietsers in de richting van Glanerbrug nu tegelijk groen krijgen. Het autoverkeer stroomt in de avondspits beter door, waardoor er geen file ontstaat tot op het kruispunt met de Oostweg. Hierdoor verbetert ook de verkeersveiligheid, omdat de kans op kop-staartbotsingen afneemt. Tegelijkertijd profiteren ook de fietsers doordat zij nu tegelijk met de hoofdstroom van het autoverkeer groen kunnen krijgen. Hierdoor hoeven ze vaak minder lang te wachten.

Gronausestraat – Esmarkelaan: verlenging linksafvak nog dit jaar in uitvoering

Het linksafvak op dit kruispunt (komende vanuit Glanerbrug) wordt verlengd. Met name in de ochtendspits moet hiermee voorkomen worden dat de rechtdoorstroom geblokkeerd raakt doordat er veel mensen linksaf willen. De aannemer zal nog deze week beginnen met de voorbereidende werkzaamheden. Als het weer meezit, is het werk drie weken later al weer klaar. Veel van de werkzaamheden kunnen zonder hinder voor het verkeer worden uitgevoerd. Rondom het asfalteren zal het verkeer wel enige hinder ondervinden. Inzet hierbij is dat er geen omleidingsroute komt, maar dat het verkeer via de busbaan of de parallelweg de werkzaamheden kan passeren.

Nieuwe software op 5 kruispunten: deels gereed, deels in 2013

Onderdeel van het maatregelenpakket is ook het vernieuwen van de software op vijf kruispunten (Oostweg, Dolphiaweg, Esmarkelaan, Heidevlinder, Zwarteweg). Bij de Dolphiaweg is de software-update tegelijk uitgevoerd met de aanleg van het rechtsafvak. Op de overige kruispunten wordt de software zo snel mogelijk vernieuwd. Doordat de leverancier van de software erg veel werk heeft, lukt het echter niet om dit allemaal in 2012 uit te voeren. De update zou de oplettende weggebruiker terug kunnen zien, doordat de regeling slimmer gebruik maakt van ruimte die er is, door bijvoorbeeld bij een buspassage snel nog even een auto- of fietsrichting ook groen te geven die de bus niet in de weg zit.