Laatste Nieuws

Inspraak Stadsdeelcommissie Oost feb 2015

Geachte commissieleden stadsdeel Oost,

De DrG (Dorpsraad Glanerbrug) wil op deze wijze gebruik maken van de mogelijkheid om alle fracties en het college van B&W te bedanken voor hun reacties op de door ons aan hen verstuurde brief en de verzonden mails, betreffende Anytime Fitness Glanerbrug. In het bijzonder willen we dank zeggen voor de afhandeling en communicatie, welke getuigt van een bijzondere samenwerking, zoals in dit schrijven is verwoord. 

Als dorpsraad Glanerbrug, met een A-status, die recht geeft op het geven van een gevraagd en ongevraagd advies, is het van groot belang het vertrouwen te hebben van alle lagen van de bevolking. Communicatie, verbindingen en samenwerking zijn hierbij de toverwoorden die door gemeentelijke interpretatie herhaaldelijk een nieuwe betekenis krijgen.  “We leren daarin nog elke dag bij”. In het door de Wro (Wet Ruimtelijke Ordening) vastgestelde beleid betreffende bestemmingsplannen, heeft de gemeente de mogelijkheid tot aanpassingen en veranderingen van geldende bestemmingsplannen. De gemeente kan dit doen naar eigen inzicht en eigen goeddunken.

Als dorpsvertegenwoordigers gaan we de communicatie met de verantwoordelijke ambtenaren aan en gebleken is, dat de gemeente Enschede kiest voor een werkwijze, die gepaard gaat met een afhandeling zoals die hen op dat moment het beste uitkomt.

Voor ons als dorpsraad Glanerbrug staat voorop dat er conform het bestemmingsplan Glanerbrug een invulling komt voor een leegstaand pand aan o.a. de Gronausestraat. Als dorpsraad gaat het hierbij dan niet om het pappen en nat houden of een hap snap invulling, maar om de uitvoering van een beleid met inhoud, zoals die door de gemeentelijke instanties aan de inwoners van Glanerbrug is voorgelegd.

Hoe ingewikkeld het vraagstuk ook is, vooraf investeren in een visie en een beleid met inhoud zal het meeste opleveren. Men kan niet verwachten dat de dorps en wijkraden zelf veel tijd besteden aan alles wat er op hun bordje komt en dit bespreekbaar maakt bij de betrokken ambtenaren, om vervolgens in het proces niet meer serieus behandelt te worden.

Het is niet bij elke inwoner van Glanerbrug bekend hoe de regelgeving is omtrent het verkrijgen van een vergunning. Het is daarom ook moeilijk te begrijpen dat er belanghebbende hun intrek mogen nemen voordat er een vergunning is toegekend, vervolgens de verbouwing mogen uitvoeren om daarna hun bedrijf te openen, nog voordat er een officieel “Go” is gegeven.

In het verleden heeft de Dorpsraad al aangegeven dat deze werkwijze bij de burger het gevoel geeft dat toekenning van een vergunning aanvraag vooraf al bepaald is en dat de te volgen procedure een formaliteit is.

Natuurlijk mag men dit niet hardop uitspreken en moet men uitgaan van ons democratisch stelsel, totdat het tegendeel bewezen is, maar dat rare gevoel blijft.

In Glanerbrug hebben we al het dossier Action, ontstaan doordat men regelgeving heeft toegepast en de gevolgen hiervan niet goed heeft ingeschat.

Op 30 september 2014 is er een omgevingsvergunning verleend voor het perceel Gronausestraat 1187 voor de vestiging van een fitness studio. Laten we voorop stellen dat de DrG niet tegen sport is, immers voor de meeste mensen is sport goed. Het is u bekend dat het verleden ons heeft geleerd alert te zijn op ambtelijke missers en/of ambtelijke dwalingen. Deze hebben betreffende Glanerbrug al eens plaatsgevonden (videotheek en pizzeria Schoolstraat, detailhandel Bultsweg, Action N.Frieslandstraat) en de DrG wil er niet nog een dik dossier zonder einde bij hebben.

De DrG en andere instanties, zoals een woningcorporatie, ondernemers en aanwonende, hebben na bekendmaking van de toekenning van de omgevingsvergunning Anytime Fitness, hun zienswijze en bezwaren dienaangaande kenbaar gemaakt binnen het voorgeschreven termijn. Het betreft hier een omgevingsvergunning die in strijd is met het geldende bestemming op het perceel Gronausestraat 1187.    

In het Bro (Besluit Ruimtelijke Ordening) zijn betreffende een  bestemmingsplan regels opgenomen met betrekking tot de branches van detailhandel (vgl. art 3.1.2., tweede lid Bro). Door het stellen van deze regels kan de gemeenteraad ontwikkelingen die ongewenst zijn voor de bestaande detailhandel voorkomen, om zodoende plaats te maken of te houden voor gewenste ontwikkelingen.

In de bestaande Wro zijn ontheffing of beter gezegd ontsnappings-mogelijkheden opgenomen. Een gemeentelijk beleid kan daarop afgesteld worden, maar biedt de gemeente ook zelf de mogelijkheid een beleid met toelichting uit te zetten en van daaruit verder te werken en aan vast te houden. Deze werkwijze geeft de inwoners duidelijkheid en vertrouwen in het gemeentelijke beleid. Door de commissie van bezwaar wordt gebruik gemaakt van de regelgeving in de WABO en van het Besluit omgevingsrecht. Tekortkomingen in het opnemen van bepalingen in de toelichting bij een bestemmingsplan veroorzaken de noodzaak tot het inzetten van de WABO en het Besluit omgevingsrecht. 

In een dorp als Glanerbrug zijn vrijwilligers, dorps- en belangenvertegenwoordigers, succesfactoren. Zij maken het verschil en zorgen ervoor dat de sociale cohesie en goede leefomstandigheden behouden blijven. Zij weten wat er in een dorp of gemeenschap leeft. De dorpsraad ondersteunt en versterkt dan ook de contacten en samenwerking tussen de ambtelijke instanties en de dorpelingen.

De DrG heeft als vertegenwoordiger van de inwoners van Glanerbrug bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de bovengenoemde omgevingsvergunning en hiervoor de voorschreven procedure doorlopen. In de hoorzitting  van 9 december 2014 heeft de DrG, het ingediende bezwaar bij commissie bezwaarschriften toegelicht. Tijdens deze hoorzitting werd duidelijk dat de behandeling meer gericht was op formaliteiten en de doorlopen procedure, in plaats van op de inhoudelijke punten met structurele en blijvende gevolgen. Het éénmaal verwoorden van structuurvisie Glanerbrug i.p.v. structuurvisie Enschede resulteerde in het nietig verklaren van dat punt.

Het advies van de commissie bezwaarschriften is dan ook alleen gericht op het ontbreken van voorschriften. Inhoudelijk heeft er geen verdieping plaatsgevonden betreffende het bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning.

Door wethouder van Agteren wordt er op gewezen dat mocht de fitness studio in de toekomst onverhoopt overlast veroorzaken of anderszins aanleiding geven tot klachten, hem in de handhavende zin voldoende middelen ten dienste staan. (Dit is kenbaar aan het feit dat hedenavond weer de Action problematiek op de agenda staat!!!)

De DrG zet zich in voor een aantrekkelijke winkelstraat in Glanerbrug en ziet in een fitness studio geen verrijking van het winkelhart. De bezwarencommissie doet dit af met de mededeling dat het perceel al jaren leeg staat en dat bedrijvigheid in het pand niet de aantrekkingskracht heeft bij het winkelend publiek, maar wel het aanzien van de straat verbetert. De DrG kan zich hier niet in vinden, vreest een precedent werking, het levert geen arbeidsplaatsen op en is alleen ter faveure van twee ondernemers en niet in het algemeen belang .  

De DrG heeft vanuit zijn A-status ook het recht om zijn bezwaar ongevraagd kenbaar te maken bij het college van B&W, en heeft dit dan ook gedaan. De wethouder heeft hierop gereageerd met de mededeling “sorry voor de late reactie maar we maken een afspraak”.

Gelijktijdig heeft de DrG ook alle fracties geïnformeerd en ook hen het schrijven met bijlagen toegestuurd en hen om een reactie/actie verzocht.

 Vermeldenswaardig is dat de uiteindelijke beslissing op het bezwaar en advies van de DrG, dit al in de Tubantia gepubliceerd was, nog voordat de DrG hieromtrent zelf was geïnformeerd.

Het proces dat de DrG heeft doorlopen en de tijd en moeite die zij hieraan besteed heeft, heeft voor de DrG niet het gewenste resultaat, communicatie en samenwerking opgeleverd. De DrG zal zich dan ook beraden of een samenwerking op deze wijze nog wel toekomst heeft.