Laatste Nieuws

Erkenning Dorpsraad Glanerbrug

Op 02 februari 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede besloten de Stichting Dorpsraad Glanerbrug de status van erkend wijkorgaan te verlenen voor de periode 2015 – 2018.

De erkenning is verleend op grond van de Regeling Wijkorganen en geldt voor de volgende wijken, dorpen en/of buurten volgens de CBS wijk- en buurtindeling : 80 – Glanerveld;  81 – Bentveld - Scheurserve; 82 – Schipholt, Glanermaten; 83 – De Eekmaat; 84 – Oikos; 85 – De Slank.

 Kernboodschap

Wijk- en dorpsraden, hierna wijkorganen, dienen het collectieve belang van bewoners en ondernemers in een afgebakend gebied, een wijk of dorp. Ze worden gezien als een belangrijke partner in hun gebied als het gaat om de samenwerking met gemeente en andere partners. Wijkorganen kunnen een belangrijke schakel zijn om betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor wijk of buurt te bevorderen. Hun inbreng vanuit het specifieke gebiedsbelang is veelal gebaseerd op de kennis en betrokkenheid van de leden bij hun wijk of dorp. In de Regeling Wijkorganen 2008 is bepaald dat wijkorganen door het college erkend kunnen worden. Dit betekent dat die wijkorganen als aanspreekpunt van de gemeente in hun gebied gelden. Bij besluitvorming over plannen in wijk of dorp worden ze daar voorafgaand over geïnformeerd. Daarnaast kunnen wijkorganen het college gevraagd of ongevraagd adviseren. Wijkorganen kunnen door het college erkend worden wanneer ze aan de in de Regeling Wijkorganen 2008 gestelde voorwaarden voldoen. Om de wijkorganen optimaal te kunnen faciliteren is het van belang ze te erkennen als officieel aanspreekpunt van de gemeente.